Press conferences & seminars
Product Publicity
Public Affairs
Publications
Publicity
Social Investments & Events امور خيريه امورعمومي مشاوره
رويدادها مقالات تركيبي رسانه معرفي كننده ايراد سخنراني و رايزني پخش اخبار
روابط مطبوعاتي
كنفرانس هاي مطبوعاتي و سمينارها معروف كردن كالا ارتباطات جمعي انتشارات
مشهورسازي(ايجاد اشتهار)
مناسبت ها و سرمايه گذاري ها و اجتماعي

لو و تن هم در تعريف روابط عمومي، ابتدا با معرفي اصول تااو2 شروع كرده و مي گويند: “اين اصول به مردم ياد مي دهد در چيزهائي مانند انديشه ها و انتظاراتشان با يكديگر سهيم شوند. زيرا آنها هم در زندگي و هم در مرگ سهيم خواهند شد و از خطر نخواهند ترسيد. از اين رو شركت ها پيش از ورود به يك بازار جديد ، ابتـدا بايـد در مـورد عقايـد و باورهـاي عمـومي، گـرايش هـا وارزش هاي بازار آگاهي پيدا كنند. پس از ورود نيز، آنها بـا مشـاركت در فعاليـت هـاي همگـاني ومشاركت هاي مردمي، پشتيباني از رويدادهاي مهم مدني و حضور مؤثر در رسانهها براي افـزايشحسن نيت اجتماعي، در جايگاه يك شخصيت حقوقي و شهروندي خـوب و نمونـه نقـش آفرينـي كنند” [24]، دايمون و هوگز مي گويند: “ما روابط عمومي را به عنوان يك رفتار فرهنگي تعريـفمي كنيم كه بخشي از فرآيند ارتباطي را از طريق ساختارهاي جامعه كه به آن واقعيـت اجتمـاعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Public Relations
Tao
گفته مي شود شكل مي دهد. روابط عمومي در شكلگيري معاني و ضرورت هاي جامعه تأثيرگـذاراست. در عين حال ، ماهيت و عملكرد روابط عمومي از باورها و ارزشهـاي فرهنگـي جامعـه بـهويژه كساني كه در ارتباط با روابط ارتباطي قرار دارند، تشـكيل شـده اسـت” [10]. از نظـر يـكپژوهشگر به نام جان ون، “از زمانيكه روابط عمومي به عنوان يكـي از اسـتراتژي هـاي ارتباطـاتبازاريابي شناخته شد، مورد استفاده چندين نشان تجاري در بازارهاي حال حاضر قرار گرفت. ايـنپژوهشگر توضيح مي دهد در داخل بازار مصرف، از وقتي كه مردم، نياز بيشتري به هدايت شـدنبوسيله ارزيابي محيط اجتماعي پيـدا كردنـد، پـي آر تـأثير زيـادي در وضـعيت سـاختن ارزش وتصويري از نشان تجاري ايجاد كرد” [16].
هاوكينز معتقد است: “پي آر تلاش هاي ترفيعي هدف گذاري شده، براي ايجاد حسن نيت مورد نظر يك شركت در هماهنگي با گروه هاي كاركنان، سهام داران و مصرف كنندگان بـالقوه اسـت” [15]، به همين منظور به نظر برخي پژوهندگان،” مراوداتي كـه روابـط عمـومي بـا روابـط ميـانگروه هاي مختلف سهام داران برقرار مي كند، در نهايت منفعت همـه را در بـر دارد” [8]، بـه نظـريشين نيز “پي آر همه اشكال ارتباطات برنامه ريزي شده اي كه با هدف ايجاد درك دوطرفه بـين هر سازمان و محيط اجتماعي آن وجود دارد” است [30]، با اين حال، “پي آر توسط گرونينـگ وهانت به عنوان مديريت ارتباطات بين سازمان و مراجعين آن تعريـف شـده اسـت، در حـالي كـهلدينگ هام و برونينگ پي آر را به طور دقيق به عنوان مديريت ارتباطي تعريف مـي كننـد ” [18]. كاتلر جذاب بودن روابطعمومي و مشهورسازي را ناشي از وجود سه مشخصه كيفي ميداند: “اول باورپذيري زياد است، يعني نسبت به تبليغات، قابليت باورپذيري بيشتر و اعتبار بالاتري دارد. دوم توانائي در جذب مشتريان بالقوه است، يعني دستيابي به دورنمـائي كـه دوري از عوامـل فـروش(فروشندگان مستقيم) و تبليغ كنندگان را ترجيح مي دهد. و سوم مشخصه قابليت نمايشـي كـردناست، يعني نيروي لازم براي به نمايش درآوردن يك شركت يا كالا را دارد” [19]. دوآيـر و تنـردر كتاب خود مي نويسند: “روابط عمومي يا پي آر (PR)، مديريت عملكـردي اسـت كـه بـر رويروابط و ارتباطات فردي و گروهي در ايجاد حسن نيت دوطرفه تمركز دارد” [12]، آنهـا معتقدنـدروابط عمومي به دو قسمت تقسيم مي شود. مشهورسازي (ايجاد اشتهار) و ارتباطات جمعي. ايجـاداشتهار معمولا” با روابط عمومي اشتباه گرفته مي شود اما در واقع فقط قسمتي از روابط عمـومي را تشكيل مي دهد [12]. كرين مي نويسد: “روابط عمومي نوعي مديريت ارتباطات است كه به تـأثيراحساسات، عقايد يا باورهاي موجود در مشتريان بـالقوه و بالفعـل، سـهام داران، تـأمين كننـدگان،كاركنان و گروه هاي ديگر، درباره كالاها يا خدمات يك شركت مي پردازد”. بخش روابط عمـوميمعمولا” از چنـدين ابـزار اسـتفاده مـيكنـد . در روابـط عمـومي پراهميـت تـرين نقـش را اغلـبمشهورسازي بازي مي كند [17]، در مشهورسازي معمولا” براي گرفتن يك فضـاي تبليغـاتي دررسانه مورد نظر، پرداختي صورت نمي گيرد، بلكه شركت يك داستان مطلـوب را از محصـول يـاخدمت خودش به صورت يك برنامه خبري ارائه مي دهد. در اين حالت علاوه بر مزيت رايگان يا ارزان بودن اين نوع معرفي شهرت آور، مزيت اعتبـار و قابـل اعتمـاد بـودن ايـن گـزارش بـرايمخاطبين نيز وجود دارد. اما در مورد اشكالات آن بايد گفت ، اول آنكه هيچ تضميني براي پخش حتمي آن از رسانه مورد نظر وجود ندارد و دوم آنكه در صورت قطعيت پخش از رسانه، فقط يك بار و در يك ساعت خاص، پخش انجام مي شود و امكان بـازپخش بـراي مخـاطبيني كـه آن رانديده اند وجود ندارد. و سوم آنكه “اين ابزار هميشه تحت كنترل كامل شركت قرار نـدارد . يعنـيزماني كه اخبار منفي يا ناگوار در مورد شركت از يك رسانه پخش مي شود، صـدمات زيـادي بـهشركت وارد مي كند” [7]. بلش مي گويد: “روابط عمومي عملكردي مديريتي است كه گرايش ها و رفتارهاي عمومي را ارزيابي كرده، سياست ها و روش هاي فردي يا سازماني را بوسيله اجراي يك برنامه سنجش پذيرش و درك عمومي، با علايـق عمـومي هماهنـگ مـي كنـد . در واقـع هـدفروابط عمومي ها بالا بردن و يادآوري يك تصور مثبت از شركت، در ميـان اذهـان عمـومي مـردماست. در راستاي اين هدف، روابط عمومي ها از ابزارهاي مختلفي از جمله مشهورسازي براي بـالابردن تصويري مثبت از يك سازمان، استفاده ميكنند” [7]. پييـرس در مـورد شـركت هـائي كـهشغل روابط عمومي را پيش گرفتـه انـد مـي گويـد : “هـدف يـك مؤسسـه روابـط عمـومي، ايجـادرويدادهاي ويژه، جلب رسانه هاي چاپي و پوشش پخش رسانه اي، خصوصا” در ابتداي كار اسـت[25]، ديميتريوس معتقد است، “روابط عمومي ، به عنوان ابزار كسب و كار و اثر متوازن مثبت در جامعه مورد بحث اسـت . او مـي گويـد : كسـب و كـار، در درون روح مدرنيتـه زود هنگـام، حـوزهروابط عمومي را به عنوان ابزار خودش بنا نهـاده اسـت” [11]، لـيم و لنـد نيـز روابـط عمـومي را”مفهومي براي پايان كار كساني مي دانند كه به دنبال يك دستور كار ويژه و غيرمـرتبط بـا ايـنزمينه كاري هستند و يا كساني كه به دنبال تعريف از خودشان يا محل كارشـان توسـط عبـارتروابط عمومي هستند” [22]. دانيل يانكلوويچ در كتـاب اخيـرش بـا عنـوان “رسـيدن بـه داوريعمومي”، اظهار مي دارد، افكار عمومي در هفت مرحله تكامل مـي يابـد و تـا وقتـي كـه مراحـلشكل گيري افكار را نسبت به يك مسئله درنيابيد، تعداد آراء معمولا” گمـراه كننـده خواهـد بـود[29]. فرهنگي در مورد ابزارهاي روابط عمومي مي گويد: “متخصصان روابط عمومي بـراي ايجـادارتباط با مخاطبان خود از دو ابزار استفاده مي كننـد . اول رسـانه هـاي تحـت كنتـرل كـه شـاملآگهي هاي داخلي، اطلاعيه هاي خـدمات عمـومي، تبليغـات شـركتي و نشـريات درون سـازمانيهستند. و دوم رسانه هاي خارج از كنترل كه شامل گزارش خبري يا گزارش مطبوعاتي، مصـاحبهمطبوعاتي و مديريت بحران است، يعني تدوين گر راهبرد روابـط عمـومي بايـد امكـان بحـران راپيش بيني و ساز وكارهايي براي مقابله با آن برقرار كند و اطمينان يابد كه ديگر ايـن امـر اتفـاقنخواهد افتاد” [3].
سؤالات تحقيق
در اين مقاله به جاي طرح فرضيه، يك سؤال اصلي و چند سؤال فرعي براي انجام مقايسـه بـينبرنامه روابط عمومي شركت هاي لوازم خانگي در دو منطقه بزرگ صنعتي جهان مطرح شده است.
سؤال اصلي
سؤال اول: آيا ميزان اهميت روابط عمومي براي شركت هاي اروپايي در مقايسـه بـا شـركت هـايشرق آسيا در وضعيت موجود متفاوت است؟ سؤالات فرعي
سؤال دوم: آيا ميزان اهميت روابطعمومي براي شركتهاي اروپايي در مقايسه با شركتهاي آسياي شرقي در وضعيت مطلوب متفاوت است؟
سؤال سوم: آيا بين ميزان اهميت روابطعمومي در شركتهاي اروپايي در وضعيت موجود با وضعيت مطلوب تفاوت وجود دارد؟
سؤال چهارم: آيا بين ميزان اهميت روابط عمومي در شركتهاي آسياي شرقي در وضعيت موجود با وضعيت مطلوب تفاوت وجود دارد؟ روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت داراي يك هدف كاربردي است كه با استفاده از روش توصيفي و پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه مقايسات زوجـي داده هـاي تح قيـق گـردآوري شـده و ازطريق انجام مصاحبه براساس طيف نه گانه ساعتي [27]، از مديران ارشد تعدادي از نمايندگيهاي رسمي شركت هاي لوازم خانگي اروپايي و آسياي شرقي در ايران، اطلاعات مـورد نظـر جمـع آوري شده است. از طريق اعتبار محتوايي موجود در روش مقايسات زوجي و اعتبار نظر خبرگان جامعـهآماري، روايي ابزار اين پژوهش تأمين شده و از طريق مقايسه دوبه دوي معيارها و سنجش ميزان ارجحيت آنها پايايي نيز به دست آمده است. شـرط مهـم و ضـروري در انتخـاب جامعـه آمـاريپژوهش، دارا بودن هر سه گروه لوازم خانگي سنگين، متوسط و سبك در فهرست محصولاتشـانبوده است. در نظر گرفتن اين شرط مهم براي انتخاب جامعه آماري مناسب، موجب حذف تعـدادزيادي از شركت هاي مشابه شد كه در نهايت دو نشان تجاري بسيار مشهور هر يك از دو منطقه اروپا و شرق آسيا كه از يك طرف نقش تعيين كننده در بازارهاي جهاني دارند و از طرف ديگر در ايران فعاليت گسترده اي دارند، انتخاب شدند تا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند. به اين ترتيب از بين مديران شركت هاي اروپايي و آسياي شرقي تعدادي افراد خبـره شـامل مـديرعامل،مدير بازاريابي، مديرفروش، مدير روابطعمومي و مدير خدمات پس از فروش انتخاب شدند. مزيت جمعيت نمونه آماري اين پژوهش آن بود كه به علـت دارا بـودن نقـش كليـدي كـه بـه عنـوانخبرگان تراز اول اين شركت ها بر عهده داشـتند، دسترسـي بـه اطلاعـاتي بـي نقـص و كـاملا” تخصصي امكان پذير شد كه در نهايت حاصل اين عمليات، دسترسي پژوهشگر به بهترين پاسخ ها با بالاترين كيفيت بوده است.
تجزيه و تحليل داده ها
جدول2 بيانگر مطالعه جمعيت شناختي نمونه آماري اين پژوهش است كه نشان مي دهد جمعيـتمردان، بيشترين تعداد جمعيت مصاحبه شوندگان را از نظر جنسيت با 90 درصد فراوانـي بـه خـوداختصاص داده است و كمترين تعداد را جمعيت زنان با 10 درصد فراواني تشكيل مي دهند.
جدول 2. فراواني جنسيتي مصاحبه شوندگان
درصد فراواني فراواني طبقهبندي
90 9 مرد
10 1 زن
100 10 جمع

براي تعيين ميزان اهميت روابط عمومي در شـركت هـاي اروپـايي و آسـياي شـرقي، مقايسـهتطبيقي بين اين شركت ها از طريق تشكيل ماتريس مقايسات زوجـي و بـا اسـتفاده از نـرم افـزاراكسپرت چويس1 انجام شده است. با استفاده از اين ماتريس ابتدا وزن عنصر روابط عمومي در هر شركت با محاسبه داده هاي موجود در پرسشنامه ها استخراج شده و سـپس اوزان بدسـت آمـده از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Expert Choice
تابستان
نتايج حاصل از محاسبات اين نرم افزار، در هر يك از شركت هاي مورد نظر رتبه بندي شده كـه درنهايت از اين طريق پاسخ سؤالات پژوهش در دو وضعيت موجود و مطلوب به دست آمده اسـت . در گام اول دو وضعيت حال حاضر و آينده روابط عمومي در شركت هاي اروپايي مورد مقايسه قرار گرفته اند. ميزان اهميت روابط عمومي در ش ركتهاي اروپايي در وضعيت موجود در مقايسه با ايـنميزان در وضعيت مطلوب در جدول3 نشان داده شده است. با مطالعه ايـن جـدول تفـاوت ميـانبرنامه هاي فعلي شركت هاي اروپايي در ميزان اسـتفاده از روابـط عمـومي در بازارهـاي ايـران بـا برنامه هاي آينده اين شركت ها مشخص مي شود.
جدول 3. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي اروپايي بين دو وضعيت موجود و مطلوب
نتيجه مقايسه وزن وضعيت مورد
بررسي عنصر ارتباطي
روابط عمومي در آينده مهمتر است از روابط عمومي در حال حاضر موجود > مطلوب 0/04 وضعيت موجود روابط عمومي
0/08 وضعيت مطلوب

شكل 1. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي اروپايي بين دو وضعيت موجود و مطلوب همانطور كـه در شـكل1 نشـان داده شـده اسـت، در شـركت هـاي اروپـايي درجـه اهميـتروابط عمومي در حال حاضر جايگاه پايين تري نسبت به وضعيت آينـده آن دارد . در حقيقـت ايـننمودار نشان دهنده آن است كه مديران شركت هاي اروپايي از ميـزان پـائين اهميتـي كـه بـرايروابط عمومي قائل هستند ناراضي بوده و قصد افزايش آن را در آينده دارند. نكته حائز اهميـت در
تطبيقياهميت روابط عمومي براي شركت هاي…
اين نمودار دو برابر شدن ميزان اهميت اين عنصر در آينده نسبت به حال حاضـر اسـت كـه ايـننكته خود بيانگر كمبود زياد در استفاده از اين عنصر در وضعيت موجود است.
در گام دوم دو وضعيت موجود و مطلوب روابط عمومي در شركت هـاي آسـياي شـرقي مـوردارزيابي قرار گرفته است. در جدول4 مي توان مقايسه ميزان اهميت روابط عمومي در شركت هـايشرق آسيا در وضعيت موجود را با اين ميزان در وضعيت مطلوب، مشاهده كرد.
جدول4. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي آسياي شرقي بين دو وضعيت موجود و مطلوب
نتيجه مقايسه وزن وضعيت مورد بررسي عنصر ارتباطي
روابط عمومي در حال حاضر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برابر است با روابطعمومي در آينده موجود = مطلوب 0/05 وضعيت موجود روابط عمومي
0/05 وضعيت مطلوب

همانطور كه در شكل2 مشاهده مي شود، ميزان اهميت روابط عمومي در هر دو وضعيت حـالو آينده در شرايط مساوي قرار دارد و بيان گر ميزان رضايت مديران شركت هاي آسياي شـرقي ازميزان اهميت روابطعمومي در شرايط موجود است.

شكل2. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي آسياي شرقي بين دو وضعيت موجود و مطلوب
در گام سوم، نتايج بدست آمده از داد ه هاي شركت هاي اروپايي و آسياي شرقي در دو بخـشمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش اول ميزان ارجحيت روابط عمومي در شركت هاي
تابستان
اروپايي در مقايسه با شركت هاي شرق آسيا در وضعيت موجود مورد ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت.
جدول 5 اين مقايسه را از طريـق نشـان دادن اوزان بدسـت آمـده از محاسـبه ميـزان ارجحيـتروابط عمومي در شركت هاي اروپايي در مقابل شركت هاي آسياي شرقي مقايسه كرده است.
جدول 5. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي اروپايي و آسياي شرقي در وضعيت موجود
نتيجه وزن وضعيت شركتهاي مورد بررسي عنصر ارتباطي
روابط عمومي در شرق آسيا
مهم تر است از رو ابطعمومي در اروپا 0/04 موجود اروپايي روابط عمومي
0/05 موجود آسياي شرقي

با مطالعه اين جدول تفاوت ميان برنامه هاي حال حاضر شركت هاي اروپايي بـا شـركت هـايشرق آسيا در ميزان اهميت دهي به روابط عمومي در ايران مشـخص مـي شـود . همـانطور كـه درشكل3 مشاهده مي شود، درجه ارجحيت روابط عمومي در هـر دو گـروه شـركت هـاي اروپـايي وآسياي شرقي در وضعيت موجود نشان مي دهد كه در حال حاضر ميزان ارجحيت روابط عمومي در شركت هاي شرق آسيا از ميزان اهميت بالاتري نسبت به ايـن ميـزان در شـركت هـاي اروپـاييبرخوردار است.

شكل3. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي اروپايي و آسياي شرقي در وضعيت موجود

اين نمودار بيانگر اين نكته است كه مديران شركت هاي شـرق آسـيا در مقايسـه بـا مـديراناروپايي، اهميت بيشتري براي استفاده از روابط عمومي قائل هستند. در واقع اين نوع نگرش تـابع
تطبيقياهميت روابط عمومي براي شركت هاي…
شرايط فرهنگي و اجتماعي مصرف كنندگان ايراني و همچنين استفاده از فضاي باز بوجود آمده در اثر كمبود حضور شركت هاي اروپايي در عرصه استفاده از اين عنصر ارتباطاتي شكل گرفته است.
چنين نتيجه گيري در جريان مصاحبه با مـديران شـركت هـاي اروپـايي بدسـت آمـد كـه اظهـارمي كردند، به دليل وجود عوامل قانوني و سياسي تمايل زيادي به استفاده از عنصر روابط عمـوميندارند. در بخش دوم از گام سوم، نتايج بدست آمده از داده هاي شـركت هـاي اروپـايي و آسـيايشرقي در وضعيت مطلوب تجزيه و تحليل شده اند. جدول6 مقايسه ميزان ارجحيت روابط عمـوميدر شركت هاي اروپايي را با شركتهاي شرق آسيا در آينده نشان ميدهد.
جدول6. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي اروپايي و آسياي شرقي در وضعيت مطلوب
نتيجه وزن وضعيت شركتهاي مورد بررسي عنصر ارتباطي
روابط عمومي در اروپا مهم تر است از روابط عمومي در شرق آسيا 0/08 مطلوب اروپايي روابط عمومي
0/05 مطلوب آسياي شرقي

شكل 4. مقايسه اهميت عنصر روابط عمومي در شركت هاي اروپايي و آسياي شرقي در وضعيت مطلوب همانطور كه در شكل4 نشان داده شده است، در آينده ميزان اهميت روابط عمومي در منطقـهاروپا بيشتر از ميزان ارجحيت اين عنصر در منطقه شرق آسيا خواهد بود. اين نمودار در مقايسه با نمودار پيشين (شكل3) از دو جهت قابل تأمل است اول اين كـه مـديران شـركت هـاي اروپـاييمتوجه وجود كمبود در عدم استفاده از روابط عمومي در وضعيت موجود شده انـد و قصـد دارنـد در
آينده با ايجاد تغيير در برنامههاي ترفيعي خود نسبت به افزايش اهميت دهي به آن اقـدام نماينـد.
دوم اين كه مديران شركت هاي شرق آسيا هيچ نظر مساعدي نسبت به تغييـر ميـزان اهميـت واستفاده از روابطعمومي در برنامه هاي آينده خود ندارند.
در گام چهارم داده هاي مربوط به شركت هاي اروپايي و آسياي شرقي به طور همزمان در هر دو وضعيت موجود و مطلوب تجزيه و تحليل شده اند. شكل5 بيانگر ميزان اهميت روابـط عمـوميدر شركت هاي اروپايي در مقايسه با شركت هاي آسياي شرقي است كه در هر دو وضعيت حال و آينده با استفاده از يك نمودار خطي ـ ستوني در دو رنگ به تفكيك مشاهده مي شـود. سـتونهـاكه در دو ناحيه ديده مي شوند به ترتيب نشان دهنده ميزان اهميت روابط عمومي در شرايط موجود و مطلوب در شركت هاي اروپايي هستند و نقاطي كه با يك خـط بـه يكـديگر متصـل شـده انـدنشان دهنده ميزان اهميت روابط عمومي در شرايط موجود و مطلوب در شـركت هـاي شـرق آسـياهستند.
بررسي اين نمودار از دو جنبه حائز اهميت است. اول آن كه شـركت هـاي اروپـايي در آينـدهقصد دارند با افزايش ميزان اهميت دهي به روابط عمومي كـه در حـال حاضـر از اولويـت پـايينيبرخوردار است نسبت به ايجاد تغييرات در برنامه هاي ارتباطات بازاريابي خود اقدام كننـد . دوم آن كه شركت هاي شرق آسيا از ميزان اهميتي كه براي روابط عمومي قائـل هسـتند رضـايت كامـلداشته و قصد هيچ گونه تغييري را در برنامههاي آتي خود ندارند.

0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
موجود
مطلوب

ارجحيت

ميزان
)
وزن
(
ها

وضعيت
اروپايي
شرقي

آسياي

0


دیدگاهتان را بنویسید