اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهشكاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطلاعات از نـوعتوصيفي با رويكرد تطبيقي است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از: نظـام آمـوزش كاركنـان IRIB و نظام آموزش كاركنان BBC . با توجه به تطبيقي بودن اين پژوهش و اينكه رويكـردآن توصيفي از نوع مطالعه مورد پژوهي است، بنابراين بدون آنكه نمونه گيري صورت گيرد كل جامعه مورد نظر، بررسي شد.
ابزارهاي گردآوري اطلاعات براي پاسخ گويي به سئوالات مورد نظـر عبارتنـد از: بررسـياسناد و مدارك دست اول و دست دوم موجود، مشاهده مستقيم نظام آموزش كاركنان IRIB و مصاحبه نيمه سازمان يافته با دست اندركاران و صاحب نظران و كاركنان.
اطلاعات مورد نياز با استفاده از روش هاي زير گردآوري شد :
مطالعه و بررسي اسناد و مـدارك دسـت اول و دسـت دوم از قبيـل آيـين نامـه هـا ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات و صورتجلسـه هـا، كتـب، گزارشـات سـاليانه و مقالات مربوطه و ساير اسناد و مدارك موجود در اين زمينه.
حضور مستمر در IRIB و مشاهده نظام آموزشي كاركنان آن سازمان.
مصاحبه، مكاتبه و گفتگو با مديران، كارشناسان و مسئولان مربوطه IRIB و BBC
اطلاعات موجود در سايت ها و منابع اطلاعاتي الكترونيكي.
اطلاعات به دست آمده در اين پژوهش بدون هـيچ گونـه دخالـت و نتيجـه گيـري ذهنـيجمع آوري و بر اساس الگوي چهار مرحلـه اي “جـرج ذ د. اف. بـرودي” در مطالعـات تطبيقـيبررسي شد [1]. بر اساس اين الگو در جريان مطالعات تطبيقي و بينالمللي اطلاعات گردآوري شده در چهار مرحله مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. اين مراحل شـامل توصـيف، تفسـير،همجوارسازي و مقايسه است. در مرحله توصيف وضعيت آموزش در دو سازمان مورد مطالعه بر اساس شواهد و اطلاعات به دسـت آمـده از منـابع مختلـف توصـيف شـد. در مرحلـه تفسـير اطلاعاتي كه در مرحله نخست توصيف شده بود مورد بررسي و تفسير قرار گرفـت . در مرحلـههمجوار سازي بر اساس اطلاعات به دست آمده در مراحل اول و دوم طبقهبنـدي لازم انجـام شد و اطلاعات در كنار يكديگر قرار گرفتند؛ به گونه اي كه چـارچوبي را بـراي مرحلـه نهـايي فراهم سازد. و در نهايت، در مرحله مقايسه مسئله تحقيق در زمينه شباهتها وتفاوت ها، مـوردبررسي و مقايسه قرارگرفت و به گزاره هاي تحقيق پاسخ داده شد.

سؤلات تحقيق
ويژگي هاي نظام آموزش كاركنان IRIB و BBC كدامند ؟
چه وجوه اشتراكي ميان ويژگي هاي نظام آموزش كاركنان IRIB و BBC وجود دارند؟
چه وجوه افتراقي ميان ويژگـي هـا ي نظـام آمـوزش كاركنـان درIRIB و BBC وجـوددارند؟
نارساييها و تنگناهاي نظام آموزش كاركنانIRIB كدامند؟
راهكارهاي مناسب براي رفع نارسـايي هـا و تنگناهـاي نظـام آمـوزش كاركنـان IRIB كدامند؟
يافته هاي تحقيق
بر مبناي بررسي هاي صورت گرفته و مطابق با مدل مفهومي تحقيق، ويژگي هاي نظام آموزش كاركنان IRIB را بدين شرح مي توان خلاصه نمود: اين نظام آمـوزش بـا فـرا سيسـتم خـود(مديريت منابع انساني) تحت سياستگذاري واحدي قرار ندارد و كاركردهاي مختلـف مـديريتمنابع انساني درIRIB در سه معاونت مختلف سياستگذاري و مديريت مي شوند. رويكرد اصـليحاكم بر اين نظام گذشته نگر است. ميزان منابع مالي تخصيص يافته به آن در حدود سه دهم درصد از كل بودجه سازمان را شامل مي شود. عامل انساني تأثيرگذار بـر ايـن نظـام آموزشـيافرادي هستند كه از تخصص لازم در حوزه آموزش برخوردار نيستند. نظرات افراد متخصصـيكه در بخش ها يا كميته هاي تخصصي عضويت دارند، اغلب بـه عنـوان مبنـاي اصـلي تعيـيننيازهاي آموزشي درنظر گرفته مي شوند. دراين نظام اهداف آموزشي مدوني به چشم نمي خورد.
طرح هاي تهيه شده دراين نظام آموزشي اغلب دقيق بوده و با جزئيات تهيه مي شوند. بسـيارياز مواد آموزشي مورد استفاده در اين نظام، شناسـايي و از بـازار تهيـه مـي شـوند . عمـده تـرينروش هاي آموزشي شامل سخنراني، روش نمايشي، كارگـاهي و سـمينارهاي آموزشـي اسـت. مدرسين دوره هاي آموزشي در اين نظام در سطوح مختلف و متفاوتي از تخصص و تجربه قرار گرفته اند. معيار اصلي ارزشيابي مبتني بر آموخته هاي كاركنان است و براي اين منظور از “طرح پس آزمون يك گروهي” و “طرح پيش آزمون ـ پس آزمون يك گروهي” استفاده مـي شـود،اغلب ارزشيابي ها به صورت آزمون هاي كتبي چندگزينه اي انجـام مـي شـوند . نتـايج ارزشـيابيمنجر به اعطاي گواهينامه آموزشي به افراد شركت كننده مي شود اما با اين حال تـأثير زيـاديدر اصلاح نظام آموزشي ندارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ويژگي هاي نظام آموزش كاركنان BBC را نيز مـي تـوان بـه طـور خلاصـه بـدين شـرحبرشمرد: در BBC كليه كاركردهاي حوزه مديريت منابع انساني از جمله آموزش كاركنان تحت نظر امور پرسنلي اداره مي شوند. در اين نظام ضمن توجه به مسـير شـغلي و ارتقـاء كاركنـان،رويكرد آينده نگر و توسعه مدار حاكم است. نظام آموزش كاركنان BBC حداقل 5/1 درصد از كل بودجه آن شركت را به خود اختصاص داده است. عامـل انسـاني تأثيرگـذار كارشناسـان وتكنولوژيست هاي خبره آموزشي هستند. نيازهاي آموزشي كاركنان بر اساس سه مؤلفة اساسـيتحليل سازمان، شغل يا وظيفه و فرد به دست مي آيند. اهداف مدوني براي آمـوزش متصـديانمشاغل مختلف تدوين شده است. طرح هـاي آموزشـي تـدوين شـده ضـمن تعيـين چـارچوببرنامه هاي آموزشي، براي مدرسين نيز محدوده اي از آزادي عمل را در نظر گرفته است، مركـزآموزش و توسعه BBC به عنوان متولي اصلي نظام آمـوزش كاركنـان آن سـازمان اقـدام بـهشناسايي، تهيه و توليد محتواي مناسب براي دوره هاي آموزشي طراحي شده مي نمايد. با وجود توسعه آموزش از راه دور و آموزش الكترونيك، توجه جدي به آموزش هاي حضوري وجود دارد.
از جمله شيوه هاي معمول و رايج در اجراي فعاليت هاي آموزشي استفاده از روش هاي آمـوزشالكترونيكي وآنلاين است. در ايـن نظـام آموزشـي تـلاش مـي شـود ضـمن ارزشـيابي ميـزانآموخته هاي كاركنان، ميزان تغييرات رفتار آنان و تأثير آموزش هاي ارائه شده در محيط كار نيز مورد ارزشيابي قرار گيرد. همچنين ارزشيابي هزينه ـ فايده در اين نظام آموزشـي رايـج اسـت.
طرحهاي مورد استفاده جهت ارزشيابي عبارتند از “طرح پس آزمون يـك گروهـي”، ” طـرحپيش آزمون ـ پس آزمون يك گروهي” و “طرح دوره زماني چند گانه با يك گروه”. از ابزار ها و روش هاي مختلف ارزشيابي استفاده شده و فراينـد ارزشـيابي منجـر بـه اعطـاي گواهينامـهصلاحيت حرفه اي و ارائه بازخورد مناسب به نظام آموزشي مي گردد.
وجوه اشتراك : در بررسيهاي صورت گرفته وجوه اشـتراكي قابـل تـوجهي در ميـان چهـارويژگي محيطي مؤثر بر نظام آموزش كاركنان دو سازمان رسانه اي، مشاهده نشد. مهم ترين وجوه اشتراك بين اين دو نظام آموزشي، در زمينه عوامل دروني مشاهده شد كه ايـن وجـوه درجـدول شماره1 به اختصار نشان داده شده اند:

جدول 1. وجوه اشتراك ميان ويژگي هاي دروني نظام آموزش كاركنان IRIB و BBC
سازمان رسانه اي مورد مطالعه ويژگي هاي جزئي ويژگي هاي كلي
نظام آموزش كاركنان BBC نظام آموزش كاركنان IRIB فرم نياز سنجي فرم نياز سنجي تعيين نيازهاي آموزشي
تشخيص
نيازها

تشخيص

نيازها

وجود اهداف آموزشـي در كتـاب تقـويمآموزشي وجود برخي از اهـداف آموزشـي دركتاب نظام حقوق و دستمزد استنتاج اهداف آموزشي اهــداف، مخاطبــان و سرفصــل هــا در طرح ها اهداف، مخاطبان و سرفصلهـا درطرح ها طراحي آموزشي

برنامه

توسعه

آموزشي


دیدگاهتان را بنویسید