رابينز [28]، نكيم و هولتن [20] شخصيت 8
رابينز [28]، ساكورايي [19] ديگ ر ويژگ يه اي ف ردي (س ن،تأهل، تحصيلات و سابقه كار) 9

پرسشهاي پژوهش
با توجه به مباني نظري مطرح شده و با در نظر گرفتن شـرايط بـومي ايـران پـژوهش حاضـردرصدد يافتن پاسخ پرسشهاي زير است:
ميزان بهره وري كاركنان توليدي در شركت ماشينسازي تبريز چقدر است؟
مدل ساختاري بهبود بهرهوري در سطح فردي كدام است؟ روش پژوهش
اين پژوهش از نظر روش شناختي از نوع توصيفي است؛زيرا واقعيت را آنگونه كـه هسـتتوصيف ميكند. از نظر هدف شناسـي نيـز پژوهشـيكاربرد ي اسـت ؛ زيـرا معادلـه سـاختارياحصاء شده در ارتقاي بهرهوري افراد، قابل استفاده در شركت مورد مطالعه است. جامعـه ي آماري اين پژوهش را كاركنان توليدي شركت ماشينسازي تبريز تشكيل ميدهنـد كـه در مجموع 440 نفر هستند. از جامعه ي آماري ياد شده نمونهاي به حجم110 نفر، با اسـتفاده از روش نمونه برداري تصادفي و با توجه به ضوابط تعيين حجم نمونه انتخاب و پرسش نامههـابين آنها توزيع شده است كه نرخ بازگشت پرسش نامههاحدود 77درصد بود. ويژگي هاي پاسخ دهندگان در جدول 2 منعكس شده است.
جدول2. ويژگي هاي پاسخ دهندگان
تحصيلات سابقه كار وضعيت تأهل سن ويژگي

هايپاسخ
دهندگان

ويژگي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هايپاسخ

دهندگان

ديپلم

فوق

ديپلم


پاسخی بگذارید