– چالشي بودن شغل با توانمندسازي نيروي انساني رابطه اي معن ادار دارد.
– ارايه بازخور با توانمندسازي نيروي انساني رابطه معن اداري دارد.
– خلاقيت و نوآوري با توانمندسازي نيروي انساني رابطهاي معنا دار دارد.
– مركز كنترل با توانمندسازي نيروي انساني رابطه معناداري دارد.
– تعهد سازماني با توانمندسازي نيروي انساني رابطه اي معنا دار دارد.
– ابهام نقش با توانمندسازي نيروي انساني رابطه معن اداري دارد.
روش شناسيپژوهش
روش پژوهش از دو بعد بررسي مي شود: دسته بندي پژوهشها از بعـد هـدف و دسـته بنـدي پژوهشها بر اساس نحوهي گـردآوري داده هـا . ايـن پـژوهش از لحـاظ ماهيـت و اهـداف،توسعه اي و كاربردي است كه تطبيق دستاوردهاي دانش بشري و علوم موجـود بـا نيازهـا وش رايط را م دنظر دارد. از جه ت جم ع آوري داده ه ا ب راي آزم ودن فرض يهه ا، پژوهش ي توصيفي است.
جامعه و نمونه ي آماري
جامعهي آماري پژوهش مورد نظر، كليهي كاركنان وزارت ارتباطات و فنـاوري اطلاعـاتهستند. به منظور عاري بودن اطلاعات جمع آوري شده از هـر گونـه تـأثير محيطـي و عينيـتبيشتر آن، از مصاحبه حضـوري اسـتفاده نشـد. نمونـه ي آمـاري ايـن پـژوهش سـتاد وزارتفناوري اطلاعات و ارتباطاتاست. از مجموع 200 پرسشنامه اي كه براي سـنجش متغيرهـا درسطح ستاد وزارتخانه توزيع شد 186 مورد بازگردانده و از آن تعداد در مجموع، 175 مورد براي تجزيه وتحليل آماري مناسب تشخيص داده شد.
ابزار گردآوري اطلاعات
دراين پژوهش برخي از اطلاعات مـورد نيـاز، از اسـناد و مـدارك دفتـر نوسـازي و تحـولاداري ستاد وزارتخانه استخراج شده است. بـراي گـردآوري سـاير اطلاعـات مـورد نيـاز ازپرسشنامه و براي اندازه گيري آزمودني ها از طيف ليكرت پنج تايي استفاده شد.
روايي و پايايي پژوهش
در اين پژوهش، بهمنظور طراحي پرسشنامه در گام نخست سـؤالهـاي پرسشـنامه بـر مبنـايادبيات موجود، اصول و مباني نظري منابع انسـاني و توانمندسـازي كاركنـان طراحـي شـده است. بدين منظور از پژوهش هـاي مشـابه و نظر هـاي متخصصـان امـر نيـز اسـتفاده شـد. در مرحله ي بعد، نظرهاي مديران و كارشناسان وزارت ICT جهـت بـومي سـازي پرسشـنامه هـا لحاظ شده است. در نهايت، 40 سؤال براي اين پرسشنامه طراحي شد.
پس از اين مرحله بهمنظور سنجش پايايي پرسشنامه، پرسشنامه ها بين 30 نفـر از نمونـهي آماري توزيع شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده، 892/0 محاسـبه شـده اسـت .
يك سؤال به دليل پايين بودن ضريب آلفا حذف و يك سؤال اصلاح شد. با توجه به اينكـهضريب آلفاي كرونباخ بيشتر از 80% نشان دهنـده ي پايـايي مناسـب ابـزار پژوهشاسـت . ايـن پرسشنامه با پايايي مناسبي تشخيص داده شد. پرسشنامه نهايي بعد از اين مرحله توزيـع شـده است.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجـه بـه اينكـه موضـوعپژوهش كيفي بوده و داده هاي جمع آوري شده رتبه اي بوده اند از آزمونهاي ناپارامتريك و براي شناسايي و اولويت بندي عوامل سازنده توانمند سازي از تحليـل عـاملي اسـتفاده شـدهاست. براي رتبه بندي علل تأثيرگذار بر توانمند سـازي آزمـون از تحليـل واريـانس فريـدمناستفاده شد. در نهايت، به منظور طراحي مدل مفهومي از تكنيك تحليل مسير اسـتفاده شـدهاست.
تجزيه وتحليل داده ها
تحليل عاملي داده ها
تجزيه وتحليل عاملي تكنيكي آماري است كه بين مجموعه اي فراوان از متغيرهـاي بـه ظـاهربي ارتباط، رابطه اي خاص تحت يك مدل فرضي برقرار مي كنـد . روش تحليلـي عـاملي بـهپژوهشگر كمك مي كند با به كارگيري اصول آماري، متغيرهاي مـورد مطالعـه را بـه دقـت،تعريف نمايد و مشخص كند هر متغير تا چه حد با متغيرهاي ديگر در ارتباط است و تا چـهحد خصيصه مـد نظـر را تعيـين مـي نمايـد . فنـون تحليـل عـاملي، متغيرهـا را بـه مجموعـه اي كوچك تر از عامل ها كاهش مي دهد تا روابط دروني داده ها بهتر و دقيـق تـر مشـاهده شـود.
بنابراين، يكي از اهداف اصلي تكنيك تجزيه وتحليل عاملي كاهش ابعاد داده ها است. براي اجراي تحليل عاملي، مفروضات مورد نياز عبارتند از:
– شاخص كفايت نمونه برداري (KMO) بايد حداقل 7% وبالاتر از آن باشد.
– نتيجه آزمون كرويت بارتلت بايد از لحاظ آماري معنادار باشد.
– بار عاملي هر سؤال در مـاتريس عـاملي بايـد حـداقل 3% و ترجيحـاً، بـالاتر از آنباشد.
– هر يك از عامل ها بايد حداقل متعلق به سه سؤال باشد.
– عاملها بايد معتبر باشند.
جدول شماره 1 اندازههاي KMO و نتايج آزمون كرويت بارتلت را نشان مي دهد.
جدول 1. اندازههاي KMO و نتايج آزمون كرويت بارتلت
احتمال مشخصه كرويت بارتلت KMO شاخص
0/000 357/515 0/878

همانگونه كه در جدول بالا ملاحظه مي شود، مقـدارKMO بـراي هـر مقيـاس بـالاتر از7/0 و سطح معنادار بودن مشخصه هاي آزمـون كرويـت بارتلـت نيـز كمتـر از 01/0 اسـت .
بنابراين، بر اساس هر دو مـلاك مـي تـوان نتيجـه گرفـت اجـراي تحليـل عـاملي بـر اسـاسماتريس همبستگي حاصل در گروه هاي نمونه ي مورد مطالعه قابل توجيه خواهد بود.
براي تعيين اين مطلب كه ابزارهاي پژوهش (يعني مجموعه پرسش ها) از چند عامل معنـا دار تشكيل شده اند؛ به دو شاخص عمده توجه شده است:
ارزش ويژه
نسبت واريانس تعيين شده توسط هر عامل.
بر مبناي نتايج اوليه تحليل مؤلفه هاي اصلي، از 39 سـؤال مطـرح شـده در پرسشـنامه، دوسؤال 23 و 34 كه بار عاملي كمتر از 3/0 داشتند از تحليل عاملي حذف شدند و سؤال هـاي پرسش نامه دوب اره، م ورد تحلي ل ع املي ق رار گرفتن د. در اي ن تحلي ل ع املي از مجم وع پرسش ها، هشت عامل تأثيرگذار بر توانمندسازي كاركنان ستاد وزارت ICT استخراج شـدكه به ترتيب اولويت، در جدول شماره دو گفته شده اند.
جدول 2. عامل هاي حاصل از تحليل عاملي
سؤال هاي پرسشنامه درصد
تجمعي درصد
واريانس ارزش
ويژه شرح عامل شماره عامل
17 ،18، 26، 33 و 36 56/884 56/884 12 /271 غناي شغلي عامل اول
15، 16، 22 و 28 72/987 16/103 9/261 كار تيمي عامل دوم
20، 21، 25، 37 و 38 78/138 5/151 4/288 چالشي بودن شغل عامل سوم
4، 19 و 27 82/167 4/029 2/412 ارايه بازخور عامل چهارم
7، 9، 11، 13، 24 و 35 85/932 3/765 1/322 خلاقيت و نوآوري عامل پنجم
6، 8، 10 و 12 88/26 2/328 1/301 مركز كنترل عامل ششم
1، 2، 3، 32 و 39 90/31 2/050 1/186 تعهد سازماني عامل هفتم
5، 14، 29، 30 و 31 91/772 1/462 1/164 ابهام نقش عامل هشتم
همان طور كه در قبل گفته شد، ارزش ويژه عامل ها نبايـ د كمتـر از يـك باشـد. در غيـراين صورت، عامل از مجموعه عوامل حذف خواهد شد. با توجه به اينكـه ارزش ويـژه همـهعامل هاي به دست آمده بزرگ تر از يك است در نتيجه، اعتبار عامل ها تأييد مي شود.
در جدول شماره 3 مشخصات توصيفي اين عوامل در ستاد وزارت ICT بررسي مي شود.
جدول 3. مشخصات توصيفي عوامل سازنده توانمندسازي كاركنان
وضعيت واريانس مد يميانگ ن شرح عامل
پايين تر از حد متوسط 0/855 3/5 2/924 غناي شغلي
بالا خوب 1/068 5 3/764 كار تيمي
بالاتر از حد متوسط 0/808 3/6 3/278 چالشي بودن شغل
در حد متوسط 0/920 3 3/030 ارايه بازخور
بالاتر از حد متوسط 0/630 2/8 3/384 خلاقيت و نوآوري
مركز كنترل دروني 0/797 3/7 3/808 مركز كنترل
بالا 0/645 3/4 3/909 تعهد سازماني
بالاتر از حد متوسط 0/665 4 3/651 ابهام نقش

همان طور كه در جدول شماره 3ملاحظه مي شود، عامل غناي شغلي پايين تراز حد متوسـطاست، عامل ارايه بازخور در حد متوسط وعوامل چالشي بـودن شـغل، خلاقيـت و نـوآوريافراد وابهام نقش از وضعيت بالاتر از حد متوسط برخوردار هستند. عوامل تعهد سـازماني وكار تيمي هم از وضعيت خوب و بالايي برخوردارندو مركز كنترل افراد دروني است.
ميانگين پرسشنامه توانمندسازي كاركنان ستاد وزارت ICT 63/3 محاسبه شد. ايـن امـربيانگر آن است كه كاركنان ستاد اين وزارتخانه از نظر وضعيت توانمندسازي در حد بالاتر از متوسط هستند و جهت توانمندسازي از شرايط بالقوه مناسبي برخوردارند.
تحليل هاي مرتبط با داده هاي جمعيتشناختي پژوهش
پس از مشخص شدن عوامل توسط تحليل عاملي، اين بخش بـه بررسـي روابـط همبسـتگيعوامل هشت گانه تأثيرگذار بر توانمندسازي كاركنان ستاد وزارت ICT و وضعيت عوامـلهشت گانه در گروههاي مختلف جنسيتي، شغلي و تحصيلي مي پردازد.
تجزيه وتحليل نتايج براساس جنسيت
به منظور پژوهش درباره اين مطلب كه “آيا توانمندسازي با جنسيت كاركنان ارتبـاط دارد؟يا بين ميانگين نمره هاي زنان و مردان تفاوتي معنادار وجود دارد يا نه؟ آزمون (t ) بـراي دوگروه مستقل انجامشد. نتايج اجراي اين آزمون در جدول شماره 4 نشان داده شده است.
جدول 4. نتايج تجزيهوتحليل رابطه عوامل با جنسيت

تأييد/ رد فرضيه
سطح معناداري
ضرايب همبستگي ميانگين
عوامل
زن مرد رد 0/481 3/941 2/634 3/281 غناي شغلي
رد 0/758 1/286 3/650 3/895 كار تيمي
رد 0/822 3/018 3/048 3/532 چالشي بودن شغل
رد 0/438 2/667 2/811 3/273 ارايه بازخور
تأييد 0/041 5/127 3/166 3/613 خلاقيت و نوآوري
تأييد 0/009 8/351 3/492 4/189 مركز كنترل
رد 0/297 2/042 3/906 3/912 تعهد سازماني
تأييد 0/099 4/363 3/677 3/622 ابهام نقش
تجزيه وتحليل نتايج بر اساس عضويت
براي تعيين رابطه عضويت و عوامل سازنده و نمره كلي رضايت شغلي از آزمـون 2χاسـتفادهشده است. اين آزمون مشخص مي كند آيا رابطه معناداري بين نوع عضويت و ايـن عوامـلوجود دارد يا خير. نتايج در جدول شماره 5 آمده است.
جدول 5. نتايج تجزيهوتحليل رابطه عوامل با عضويت
رد/ تأييد فرضيه سطح
معناداري ضريب
همبستگي ميانگين
عوامل
قراردادي پيماني رسمي تأييد 0/034 49/173 2/570 2/816 3/132 غناي شغلي
تأييد 0/000 62/388 3/562 3/862 3/796 كار تيمي
تأييد 0/000 63/483 2/825 3/173 3/496 چالشي بودن شغل
تأييد 0/000 59/882 2/641 2/988 3/208 ارايه بازخور
تأييد 0/000 75/570 3/361 3/222 3/472 خلاقيت و نوآوري
تأييد 0/009 56/822 3/595 3/485 4/192 مركز كنترل
تأييد 0/000 58/669 3/783 3/833 3/993 تعهد سازماني
تأييد 0/002 54/480 3/481 3/866 3/619 ابهام نقش
تجزيه وتحليل نتايج بر اساس پست سازماني
براي آزمون رابطه پست سازماني، عوامـل سـازنده رضـايت شـغلي و نمـره نهـايي رضـايتشغلي از آزمون t استفاده مي شود. اين آزمون مشخص ميكنـد آيـا بـين گـروه هـاي شـغليتفاوت معن اداري وجود دارد يا خير. نتايج اين آزمون در جدول شماره 6 گفته شده است.
جدول 6. نتايج تجزيه وتحليل رابطه عوامل با پست سازماني
رد/ تأييد فرضيه سطح
معناداري ضريب
همبستگي ميانگين
عوامل
كارشناس كارشناسمسئول مديرانكل تأييد. 0/000 107/655 2/93 3/67 4 غناي شغلي
رد 0/338 45/254 3/91 3/64 4/5 كار تيمي
تأييد 0/000 97/424 3/32 3/86 3/8 چالشي بودن شغل
تأييد 0/025 54/532 2/96 3/68 4 ارايه بازخور
تأييد 0/000 90/015 3/40 3/61 4/5 خلاقيت و نوآوري
تأييد 0/000 84/216 3/86 4/68 4/5 مركز كنترل
رد 0/492 44/519 3/73 4/17 4/8 تعهد سازماني
رد 0/301 43/087 3/47 3/70 4 ابهام نقش

تجزيه وتحليل نتايج بر اساس مدرك تحصيلي
در پژوهش درباره اين مطلب كه آيا عامل تحصيلات با نمره كل رضـايت شـغلي رابطـه اي دارد يا خير از آزمون t استفاده شده است. نتايج اين آزمون در جـدول شـماره7گفتـه شـدهاست.
جدول شماره 7. نتايج تجزيه وتحليل رابطه عوامل با مدرك تحصيلي
رد/ تأيي
فرضيه سطح
معناداري ضريب
همبستگي ميانگين
عوامل
دكترا كارشناس
ارشد كارشناس كمتر ازكارشناس تأييد 0/000 141/679 4/166 3/089 3/160 2/653 غناي شغلي
رد 0/080 55/433 3/750 3/375 3/967 3/676 كار تيمي
تأييد 0/004 89/630 2/20 3/707 3/332 3/117 چالشي بودن شغل
تأييد 0/009 78/259 3/666 2/881 3/251 2/738 ارايه بازخور
تأييد 0/000 105/544 4/5 3/595 3/455 3/200 خلاقيت و نوآوري
تأييد 0/000 97/106 4/25 4/5 4/012 3/407 مركز كنترل
تأييد 0/022 65/970 4/6 3/866 3/835 4/035 تعهد سازماني
تأييد 0/000 100/014 2/5 3/446 3/625 3/801 ابهام نقش
د

طراحي مدل مفهومي توانمندسازي نيروي انساني در وزارت ICT
به ارايـه چـارچوب مفهـومي جهـت توانمندسـازي كاركنـان سـتاد وزارتICT و تعيـين وشناس ـايي فرص ت ه اي بهب ود در مح ور توانمندس ـازي ايش ـان، طراح ي م ـدل مفه وميتوانمندسازي نيروي انساني اين واحد انجام شد. بدين منظور از تكنيك تحليـل مسـير بـرايمشخص نمودن نوع و ميزان رابطه عوامل هشتگانه حاصل از تحليل عـاملي اسـتفاده شـدهاست. نمودار شمارهي يك مدل مفهـومي طراحـي شـده را نشـان مـي دهـد . در ايـن نمـودارعوامل اثرگذار بر توانمند سازي اين واحد سازماني و نـوع ارتبـاط آن هـا نمـايش داده شـدهاست.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید