تحمل

ابهام

تحمل

تحلیلی اصولی
ارشادی رفتاری

کم
شهودی

شیوه اندیشیدن

بخردانه

نمودار 1. الگوهای سبک تصمیم گیری [5]
− کسانی که از شیوه ارشادی، رهبری یا دستوردهی استفاده میکننـد در برابـر اطلاعـاتمبهم، بردباری و شکیبایی ندارند و همواره در پی تصمیمات بخردانه و معقول هسـتند .
افرادی که در تصمیمگیری از چنین روشی استفاده مینمایند، بهسرعت عمل میکننـد و اغلب به دورههای کوتاهمدت توجه مینمایند.
کسانیکه در تصمیمگیری، از شیوه تحلیلی استفاده میکنند؛ در مقایسه بـا کسـانیکـهدر تصمیمگیری شیوه ارشادی یا دستوردهی دارند، در برابر اطلاعات مبهم از بردباری و شکیبایی بیشـتری برخوردارنـد. آنهـا در پـی کسـب اطلاعـات بیشـتر برمـیآینـد ومی خواهند بیشتر درباره آن بیندیشند.
کسانیکـه از نظـر تصـمیمگیـری بـه شـیوه نظـری (تئوریـک ) عمـل مـی کننـد؛ دارای دیدگاهی بسیار باز هستند و بسیاری از راه حلها را مورد توجه قرار میدهند. آنها بـهدورههای بلندمدت توجه میکنند و در امر یافتن راهحلهای ابتکاری و خلاق توانـاییبالایی دارند.
کسانیکه در تصمیمگیری شیوه رفتاری دارند، با دیگـران همکـاری مـیکننـد، آن هـاهمواره به دستاوردهای همکاران و زیردستان توجه مـی نماینـد . پیشـنهادها را بـ هخـوبیمیپذیرند و به نتیجهی شوراها و گردهماییها اهمیت میدهند [5].
ارزشهای مقدس اخلاقی و تصمیمگیری علم اخلاق به معنی بهکارگیری ارزشهـای محـوری در روابـط بـین فـردی اسـت [10]. بـهعبارت دقیقتر، علم اخلاق شاخهای از فلسفه است که بـا ارزش هـای مـرتبط بـا رفتـار بشـرسروکار دارد، به درست یا غلط بودن اعمال و خوبی یـا بـدی نیـات و نتـایج اعمـال انسـانمی پردازد [11]. اغلب تئوریهای اصلی تصمیم گیری، از آن بهعنوان فرآیندی کـه ن یازمنـد بده بستان بین ارزش ها است، یاد میکنند. یک بده بستان را میتوان بهاین صـورت تعر یـف کرد: جبران زیان همراه با یک ارزش در برابر یک منفعت همراه با ارزشهای دیگر. مطابق با تئوریهای اصلی در تصمیمگیری، بهمنظور دست یافتن به انتخابی که مطلوبیت ذهنـی را حداکثر میکند، هر نوع ارزش یا ویژگیای میتوانـد بـده بسـتان شـود. هرچنـد تحق یقـات مت أخر در تص میمگی ری، ای ن دی دگاه نس بتاً س ادهانگاران ه را رد ک رده اس ت. وظ ایف تصمیم گیری اغلب مشکل درک میشوند، مملو از احساسـات منفـی و اسـترس زا هسـتند واینکه مردم اغلب سعی میکنند از تصمیمگیری اجتناب کنند. ما از تجربیات شخصی خـودمیدانیم که انتخابها در وزن احساسی و دشواری خود بسیار فرق میکنند.
بهعنوان مثال، تصور کنید دو مدیر دو شـرکت جهـانی بـا مسـایل تصـمیم گیـری تقر یبـاً متفاوتی مواجه شدهاند. یک مدیر با این مشکل روبهرو شده که آیا شـرایط کـاری ضـعیف سازمان خود را بهدلیل انتقاد سازمانهای مدافع حقـوق بشـر ارتقـا دهـد یـا روی تسـهیلات تولید به منظور بالا بردن ظرفیت رقابتی خود سرمایهگذاری کند. مـدیر دیگـر با یـد تصـمیم بگیرد که آیا شرایط کاری ضـعیف سـازمانش را ارتقـا دهـد یـا اینکـه مشـکلات آلـودگی محیط زیست کارخانهاش را برطرف کند. این انتخابها را مقایسـه کن یـد- ارتقـای شـرایط کاری در برابر ظرفیت رقابتی در یک طرف و ارتقای شرایط کاری در مقابل مسایل زیست محیط ی در ط رف دیگ ر- پژوهش گران معتقدن د ک ه آنه ا در در وزن س ختی تص میم و احساسات درک شده با هم متفاوتند. هر دو تصمیم ممکن است درگیر ملاحظات اخلاقـ ی شوند (مثلاً سلامتی انسانها، محافظت از محیط زیست)، اما آنها برحسب چگونگی ارتباط گزینهها با ارزشهای اخلاقی متفاوتند. در مسئلهی تصمیم گیـری اول فقـط یـک گزینـه بـایک ارزش اخلاقی مرتبط است (یعنی ایمنی در کار)، در حـال یکـه در مسـئلهی دوم بـا دوارزش اخلاقی مواجه هسـتیم (ای منـی در کـار و حفاظـت از محـیط زیسـت ). امـا برخـی ازموقعیتهای تصمیمگیری که هر روز با آنها مواجه میشویم؛ حالتی است که بـا دو ارزشدنیوی روبهرو هستیم. بهعنوان مثال، انتخاب بین دو پیشنهاد استخدام ممکن است یـک بـدهبستان بین حقوق و فاصله منزل تا محل کار را ایجاد کند [8].
اغلب مردم اصرار دارند که تعهد آنها به ارزشهای معین (مثل عشق، افتخـار، عـدالتو…) قطعی و مصون هستند و در حقیقـت مقدسـند. آنهـا تفکـر بـه بـده بسـتان ارزشهـایمقدس با مسایل دنیوی (مثل پول) را عصبانی کننده تلقی کـرده و تـابو مـیداننـد . اگرچـه،اقتصاددانان اصرار دارند که در دنیای فعلی با کمبـود منـابع، بـده بسـتانهـای تـابو اجتنـابناپذیرند. از طرف دیگر، جامعهشناسان میگویند که مردم اغلـب بـا ایمـانی بـزرگ اصـراردارند که تعهدات و روابـط مشـخص، مقدسـند و حتـی اندیشـیدن بـه بـده بسـتان آنهـا بـاارزش های دنیوی مثل پول تکفیر شده است. تتلاک و دیگران ارزشهای مقدس را به ایـنصورت تعریف کردهاند: آن ارزشهایی که یک جامعه اخلاقی بهعنوان مفهومی متعالی در نظر میگیرد که از مقایسه، بده بستان یا هر گونه اختلاط آن با ارزشهای دنیوی جلوگیری میکند [13].
تصمیم گیری، نیاز به دانستن و ارزیابی دلایل موافق و مخالف گزینههـای متفـاوت و بـااستفاده از این اطلاعات، انتخاب یک گزینه، توصیف شده است. این فرآیند نوعاً شامل بده بستان بین ابعاد چندگانه ارزش و وزندهی ذهنی سود و زیان قابلانتظار، است. اغلب مـردماین را از طریق تصمیمات روزمره بدون ذرهای تلاش زیاد انجام میدهند. تصمیمی که نیـازبه انتخاب بهترین گزینه بین چند گزینه غیر جذاب است، بهنوعی سطح بـالایی از تشـویشدر تصمیم گیری را ایجاد میکند. برای مثال، اغلب مردم وقتی باید بین چنـد گ زینـه درمـانسرطان یکی را انتخاب کنند یا در مورد اینکه ضایعات اتمـی بایـد در زیـر یـا بـالای زمـیننگهداشته شوند، اینگونه موقعیتها را آزاردهنده میدانند. نـه فقـط ایـن گونـه تصـمیماتشامل بده بستانهای ناآشناست؛ بلکه آنها ممکن است درگیر ملاحظات اخلاقی شوند که انسانها اغلب به فکر کردن دربارهی مسایل تابو بیمیلند [9].
پژوهشها روی تصمیمگیری و قضاوت نشـان داده اسـت کـه مـردم اغلـب ارزشهـایمحافظت شده (PV) دارند که ارزشهـای قطعـی هسـتند کـه مـردم آنهـا را از بـده بسـتانمحافظت میکنند. علاوهبر این، PV ها از اصـول اخلاقـی پدیـدار مـیشـوند تـا از بـرآورد هزینه ـ منفعت. به شکل مهمی، PV ها با تمایل به حذف (ترک فعل) ارتبـاط دارنـد، یـکگرایش به سمت انجام ندادن در مقابل انجام دادن وقتی که انتخاب باید بین یک عمل مضر (مثل کشتن افراد) و حذف (انجام ندادن) مضر (مثل اجازه دادن به اینکه کسی بمیرد) باشد.
در برخی موارد، افراد اغلب میگویند که اعمـال مضـر از نظـر اخلاقـی قبـیحتـر از حـذف(انجام ندادن) مضر هستند. ریتو و بارون با بیان یک مثال موضوع را تشریح میکننـد : یـکاپیدمی باعث مرگ 1000 بچه خواهد شد و یک واکسن موجود است کـه از ایـن بیمـاریجلوگیری میکند؛ ولی ممکن است باعث مرگ 100 کودک شود. آیا شما از این واکسن استفاده میکنید؟ این دو دریافتهاند که اغلب افراد از چنین بده بسـتانی اجتنـاب مـیکننـد ونمیخواهند باعث مرگ هیچ بچهای شوند [12].
مفهوم ارزشهای مقدس (یا ارزشهای محافظت شده) ایجاد شده است تا ا یـن ا یـده را بیان کند که ارزشهای قطعی و اصول اخلاقی، مطلق و غیر قابل معاملـه درک مـیشـوند وبنابراین از بده بستان با ارزشهای دیگر در اماننـد . یـک ارزش مقـدس را مـیتـوان بـه ایـنصورت تعریف کرد: هر ارزشی که یک جامعه اخلاقی به وضوح یا بهطور ضـمنی همیشـهبه آن عمل میکند یا دارای اهمیت بسیاری است که مانع از مقایسه، بده بسـتان یـا ترکیـبآن با هر ارزش محدود یا دنیوی میشود. ارزشهایی مثـل ح یـات بشـر، سـلامتی، طبیعـت، عشق، افتخار، عدالت یا حقوق بشر مطلق و مقدس در نظر گرفته میشوند و بده بستان آنها ب ا ارزشه ای دنی وی (مث ل پ ول) ت ابو اس ت. از نظ ر برخ ی پژوهشـگران، ی ک مس ئله تصمیم گیری ممکن است آسانتر درک شود اگر افـراد جنبـه هـای اخلاقـی را بـرا ی یـک گزینه و نه برای دیگر گزینهها در نظر بگیرند. یعنی تصـمیمات آسـان تـر درک مـیشـوند،وقتی یکی از گزینهها ارزشهای مقـدس را مـنعکس مـیکنـد . ارزش هـای مقـدس، مطلـقفرض میشوند و بنابراین از بده بستان با دیگر ارزشها محافظت می شـوند؛ ز یـرا بـا اصـولاخلاقی سروکار دارند. در مقابل، یک مسئله تصمیمگیـری با یـد مشـکل تـر و اسـترسزاتـردرک شود اگر هر دو گزینه ارزشهای مقدس را منعکس کنند. چنین موقعیت هـایی لـزوم
بده بستان دو ارزش اخلاقـ ی و بنـابرا ین قربـانی کـردن ی کـی از آنهـا را ا یجـاب مـیکنـد . دیدگاههای اصلی سنتی تصمیم گیری این تفاوتها را لحاظ نمیکنند. آنها فرض میکنند که افراد هر دو مسئله تصمیم را در یک وضعیت عقلایی و غیراحساسی بهطور مساوی حـلمیکنند و قادرند بین هر ارزشی بده بستان کنند [8]. ارزشهای مقدس دلیـل مناسـبی بـرایترجیح یک گزینه خاص فراهم میکنند و میتوانند نـوعی قـانون ذهنـی اخلاقـی یـا قـانونانتخاب، عمل کنند [7].
مجموعه پژوهشهایی که در زمینهی رعایـت اصـول اخلاقـی انجـام شـده، بیـانگر ایـنمطلب است که به هنگام رعایت اصول اخلاقی، افراد به سه گونه عمـل مـیکننـد . در واقـعسه سطح از اصول اخلاقی وجود دارد که هر یک از دو مرحله تشکیل میشود. وقتـی فـرداز هر مرحلهای به مرحله بالاتر گام بگذارد کمتر به نیروهای خارجی توجه کرده و بیشتر به دیدگاه خود توجه مینماید. سطح نخست را بندگی یا پیروی محض مینامند. در این سطح فرد با توجه به نتایجی که نصیب او خواهد شد، در برابر مفـاهیم درسـت یـا غلـط، از خـودواکنش نشان میدهد (برای مثال هنگامیکه نوع قضاوت تنبیه یا پاداش در پی داشته باشد). در سطح دوم یعنی عرف، ارزشهای اخلاقی در حفظ نظم و رسوم متعـارف قـرار دارد. در سطح سوم یعنی اجتهاد، فرد بین اصول اخلاقـی کـه خـود ارایـه مـیکنـد و اختیـاراتی کـهدیگران دارند (اختیارات و اقتدار دیگران یا کل جامعه) فرق قایل میشود [3].
در مقالهی حاضر بر روی مسایل درگیر با ملاحظات اخلاقی تمرکز ، و تلاش کردها یـم آثار ارزشهای مقدس را روی سختی و احساسات منفی ناشی از تصمیم گیری تعیین کنـیم.
گفتنی است، در این پژوهش از سه نوع موقعیت تصمیم گیری استفاده شـده اسـت. مـا آثـارسه نوع بده بستان مشخص را روی دشواری تصمیم و احساسات بررسی کردهایم: بده بستان تابو (موقعیتی که یک ارزش مقدس را در برابر یک ارزش دنیوی قرار میدهد)، بده بسـتانتراژیک (موقعیتی که دو ارزش مقدس را روبروی هم قـرار مـیدهـد ) و بـده بسـتان عـادی(موقعیتی که دو ارزش دنیوی را در برابر هم قرار میدهد) که ارزشهای مقدس و نوع بـدهبستان متغیرهای مستقل و احساسات منفی و دشواری تصـمیم متغی رهـای وابسـته هسـتند. در اینجا دشواری تصمیم بهعنوان سطح دشواری یا راحتی درک شده از انتخاب بین گزینـه هـاتعریـف ش ده اسـت. مطالع ات قبل ی انبـوهی از عوام ل تأثیرگ ذار بـر دش واری تص میم راشناسایی کردهاند. بهعنوان مثال، برخی پژوهشها نشان میدهند که دشواری تصمیم ممکن است به دامنه انتخابهایی که حاوی ویژگیهـایی هسـتند کـه بـده بسـتان بـا آنهـا مشـکلاست؛ بستگی داشته باشد. برخی پژوهشگران بیان کردهاند که بده بستانهای مشکل سطوح بالاتری از احساسات منفی و گرایش قوی به اجتنـاب از چنـین بـده بسـتانهـایی را موجـبمی شود. از اینرو سطح احساسات منفی سطح سختی بده بستان را منعکس میکند. اگرچـهبهطور واضحی سنجش نشده است؛ اما پذیرفتنی است فرض اینکه بده بستانهـای دشـوار ومملو از احساسات منفی ممکن است دشواری درک شده از تصمیمگیری را افزایش دهنـد . گفتنی است که این نشان میدهد یک رابطه مثبت بین احساسات منفی و دشـواری تصـمیم وجود دارد. بهعبارتی دیگر، تصمیمات همراه با احساسات منفی، دشوار درک میشوند. هر چند در مطالعهی فعلی ما تلاش داریم نشان دهیم که در موقعیت بده بستان تابو یـک رابطـهمثبت بین احساسات منفی و دشواری تصمیم وجود نـدارد؛ یعنـی بـا وجـود اینکـه موقعیـتتصمیم گیری حاوی احساسات منفی است ولی دشواری آن کمتر است. با وجود احساسات منفی، فرض بر این است که وجود فقط یک ارزش مقدس در بده بستان تابو تصمیمگیـریرا آسانتر خواهد کرد. برعکس، انتظار است موقعیتهای تصمیم گیری که لزوم بده بستان دو ارزش مقدس (بده بستان تراژیک) و قربانی کردن یکی از آنها را ایجـاب مـیکنـد؛ بـاس طوح ب الاتری از احساس ات منف ی و دش واری تص میم در مقایس ه ب ا دیگ ر وض عیته ا روبه روست [8].
اهداف پژوهش
آشنایی با مسایل تأثیرگذار بـر تصـمیمگیـری افـراد و کمـک بـه توجـه بیشـتر بـهاهمیت مقوله تصمیم گیری
آگاهی از تأثیر ارزشهای مقـدس روی دشـواری تصـمیم و احساسـات ناشـی ازتصمیم گیری
سؤالهای پژوهش
وقتی که موقعیت تصـمیم گیـری شـامل دو ارزش مقـدس (بـده بسـتان تراژ یـک) است، آیا افراد وظیفه تصمیم گیـری را نسـبت بـه دو موقع یـت دیگـر، دشـوارتر وحاوی احساسات منفی بیشتر میدانند؟
آیا در وضعیت تابو در مقایسـه بـ ا وضـع یت عـادی ، وظیفـه تصـمیم گیـری حـاوی احساسات منفی بیشتری است و دشواری آن کمتر است؟
دانشجویان دختر، بده بستانها را دشوارتر و حاوی احساسات منفی بیشتر میدانند یا دانشجویان پسر؟
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی اسـت . ابـزار ایـنپ ژوهش پرسش نامه اس تاندارد ب ا س ؤالات بس ته ب وده و جامع ه ی آم اری آن دانش جویان رشته های مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه گیلان است. حجم جامعـه ی آمـاری1024 نفر بوده کـه بـا نمونـهگیـری خوشـهای و پـس از محاسـبات لازم حجـم نمونـه 288 به دست آمد. پس از توزیع پرسشنامهها بین دانشجویان حدود 270 پرسشنامه تحویل گرفتـهو قاب ل بررس ی تش خیص داده ش د. از ای ن تع داد 184 نف ر زن، 84 نف ر م رد و 2 نف ر ه م نامشخص بودند. دامنه سنی پاسخگویان از 18 تا 39 سال با میـانگین 18/21 سـال بـود. 144 نف ر از پاس خگویان از رش ته م دیریت، 92 نف ر از رش ته عل وم تربیت ی و 34 نف ر از رش ته روان شناسی بودند.
به هر یک از پاسخگویان یکی از دو سناریوی ترکیبی A یا B تحویل داده شـد کـه هـرسناریوی ترکیبی شامل 3 بده بستان تـابو، تراژیـک و عـادی اسـت. پاسـخگویان سـناریویترکیبی A، عنوان محافظت در برابر سیل را بده بسـتان تـابو، عنـوان ایمنـی در کـار را بـدهبستان تراژیک و عنوان پیشنهاد شغلی را بـده بسـتان عـادی دریافـت کردنـد، در حـالیکـهپاسخگویان سناریوی ترکیبی B، عنوان ایمنی در کار را بده بستان تابو، عنوان محافظـت دربرابر سیل را بده بستان تراژیک و عنوان پیشنهاد شغلی را بده بستان عادی دریافـت کردنـد.
هر بده بستان انتخاب بین دو گزینه را خواستار است. بعد از هر بده بستان، پاسخگویان بایـدبه سنجه ارزشهای مقدس (SVM) شامل 4 آیتم (66/0=α) پاسخ دهند. این امر بـرای هـرگزینه بهطور جداگانه انجام میشود. سپس پنج سؤال، احساسات منفـی مـرتبط بـا وضـعیتتصمیم گیری را ارزیابی میکنند (89/0=α). پس از این بخـش، آن هـا بایـد بـین دو گزینـهروی یک مقیاس هفت نقطهای از 1 (کاملاً موافق گزینـه 1) تـا 7 (کـاملاً موافـق گزینـه 2) انتخاب کنند. سرانجام، پاسـخگویان بایـد دشـواری تصـمیم درک شـده را نیـز روی یـکمقیاس هفت نقطهای از 1 (خیلی آسان) تا 7 (خیلی سخت) نشـان دهنـد. متغیرهـای مسـتقلپ ژوهش، ارزشه ای اخلاق ی و ن وع ب ده بس تان و متغیره ای وابس ته، دش واری تص میم و احساسات منفی ناشی از تصمیمگیری هستند.
یافتههای پژوهش
نتایج تحلیل دادههای حاصـل از 270 پرسشـنامه تحویـل گرفتـه شـده در جـدول (1) آمـدهاست. در این جدول میانگین و انحراف معیار مقیاسهـا بـرای ارزشهـای مقـدس تاییـدی،تصمیم، دشواری تصمیم درک شده و احساسات منفی برای هر سناریو و بـده بسـتان آمـدهاست. همچنین میانگین مقیاسها برای دشواری تصمیم و احساسات منفی بهعنـوان تـابعی ازن وع ب ده بس تان در نم ودار (2) آم ده اس ت. هم انط ور ک ه در ش کل مش اهده م یش ود پاسخگویان، بده بستان تراژیک را نسبت به دو بده بستان دیگر دشوارتر و حاوی احساسات منفی بیشتر میدانند. برای پاسخ به سؤاهای پژوهش از آزمون T، استفاده شـد . بـا توجـه بـهنتایج آزمون T در جدول (2)، میتوان به سؤال پژوهش پاسخ مثبت داد. میـانگین احسـاسمنفی تراژیک بهطور معنـاداری (042/0 = p) بیشـتر از احسـاس منفـی تـابو اسـت. میـانگیناحساس منفی تراژیک بهطور معناداری (000/0 = p) بیشتر از احسـاس منفـی عـادی اسـت.
دشواری تصمیم تراژیک بهطور معناداری (000/0 = p) بیشتر از دشواری تصمیم تابو اسـتو در نهایت دشواری تصـمیم تراژیـک بـهطـور معنـاداری (000/0 = p) بیشـتر از دشـواریتصمیم عادی است.
جواب قسمت اول سؤال دو پژوهش مثبت و جواب قسمت دوم آن منفی اسـت . انتظـاراین بود که پاسخگویان بده بستان تابو را نسبت به بده بستان عادی آسان تر درک کنند؛ ولی حاوی احساسات منفی بیشتر بدانند که با تجزیه تحلیل دادهها مشخص شد که پاسـخگویانبده بستان تابو را نسبت به بده بستان عادی حاوی احساسات منفی بیشتر و همچنین دشواری بیشتر دانستهاند. همانطور که در جدول (2) مشاهده میشـود، میـانگین احسـاس منفـی تـابوبه طور معناداری (000/0 = p) بیشتر از احساس منفی عادی است.
همچنین با تجزیه و تحلیل دادهها مشاهده شد، میانگین مقیاسها برای دشـواری تصـمیمو احساسات منفی بهعنوان تابعی از نوع بده بستان در دانشجویان دختر بهجـز یـک مـورد ازدانشجویان پسر بیشتر است. برای پاسخ به سؤال سه هم از آزمون T استفاده شد. با توجه بـهجدول (3) میانگین احساس منفی تراژیک در دختران بهطور معنـاداری (000/0 = p) بیشـتراز احساس منفی تراژیک در پسران است. میانگین احسـاس منفـی تـابو در دختـران بـهطـورمعناداری (012/0 = p) بیشتر از احساس منفی تابو در پسران است. میانگین دشواری تصمیم عادی در دختران بهطور معناداری (042/0 = p) بیشتر از دشواری تصـمیم عـادی در پسـراناست؛ اما در بقیه موارد این اختلاف معنادار نبود.
جدول 1. میانگین (انحراف معیار) برای ارزشهای مقدس تأییدی، تصمیم، دشواری تصمیم و احساسات منفی برای هر سناریو

احساسات منفی4
دشواری تصمیم3
تصمیم2 ارزش مقدس سناریو
گزینه 1 گزینه 2
3(1.49)
3.46(1.53)
39(1.49)
41(1.33)
17(1.31)
37(1.68)
3.98(1.86)
3.94(1.61)
4.17(1.67)
4.15(1.52) بده بستان تابو
محافظت در برابر سیل
ایمنی در کار

3.11(1.59)
3.6(1.72)
4.25(1.46)
4.55(1.61)
97(1.7)
23(1.68) 92(1.67)
24(1.64)
4.21(1.67)
4.26(1.65) بده بستان تراژیک محافظت در برابر سیل
ایمنی در کار

2.61(1.53)
3.25(1.51)
2.88(1.76) 3.86 (1.65)
4(1.72) بده بستان عادی پیشنهاد شغلی
نکته. همهی مقیاسها 7 نقطهای هستند.
هرچه امتیاز بالاتر باشد، گزینه اخلاقیتر است.
هرچه امتیاز کمتر باشد، ترجیح بیشتر به سمت گزینه 1 بوده است.
هرچه امتیاز بالاتر باشد، سطح بالاتری از دشواری تصمیم درک شده است.
هرچه امتیاز بالاتر باشد، سطح بالاتری از احساسات منفی وجود داشته است.

نمودار 2. میانگین مقیاسها برای دشواری تصمیم و احساسات منفی بهعنوان تابعی از نوع بده بستان جدول 2: نتایج آزمون T
معناداری درجه
آزادی t-value تفاوت
میانگین ها انحراف
معیار میانگین فرضیه
0/042 267 2/04 0/16 1/65 3/39 احساس منفی تراژیک
1/51 3/23 احساس منفی تابو
0/000 267 9/67 0/78 1/65
1/53 3/39

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2/61 احساس منفی تراژیک احساس منفی عادی
0/000 266 5/04 0/48 1/53
1/41 4/36
3/88 دشواری تصمیم تراژیک دشواری تصمیم تابو
0/000 266 11/67 1/11 1/53
1/51 4/36
3/25 دشواری تصمیم تراژیک دشواری تصمیم عادی
0/000 269 9/04 0/62 1/51
1/53 3/23
2/61 احساس منفی تابو احساس منفی عادی

جدول 3: نتایج آزمون T
معناداری درجه


پاسخی بگذارید