سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینهی طولانی زیادی نـدارد . کـاربرد ایـن مفهـومبه تدریج از دهـه 1990 بـه ایـن سـو در پایـاننامـه هـا و مقـالات دانشگاهـــی ـ بـه ویـژه دررشته های جامعهشناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش ـ با کارهای افرادی چون جیمـز کلمـن،پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است[19].
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش: این پژوهش، بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بـر بهبـودعملکرد سازمان است.
قلمرو مکانی پژوهش: این پژوهش در واحدهای ستادی شهرداری تهران انجام شده است.
هدف پژوهش
هدف اساسی پژوهش بررسی تأثیر ارتقـاء سـرمایه اجتمـاعی بـر بهبـود سـازمان( مطالعـه ی موردی: شهرداری تهران) است. اهداف دیگر این پژوهش عبارتند از:
انجام پژوهش بنیادی در شهرداری تهـران در راسـتای بهبـود سـازمان کـه بـه نظـرمی رسد کمتر به این مسئله پرداخته شده است.
بحث در مورد سرمایه اجتماعی و رابطه آن با بهبود سازمان و معرفی اندیشمندانی که به آن پرداخته اند.
فرضیه های پژوهش
فرض اساسی پژوهش این است که بین سرمایه اجتماعی و بهبـود عملکـرد سـازمان رابطـهوجــود دارد و متغیرهــای ســرمایه اجتمــاعی بــر متغیرهــای بهبــود عملکــرد ســازمان تــأثیر می گذارند.
فرضیه اول: بین هنجار اعتماد و بهبود سازمان در سه اداره ی منتخب رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین شبکه های رسمی افراد و بهبود سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین هنجارهای عمل افراد و بهبود سازمان در سه ادارهی ستادی منتخـب رابطـهوجود دارد.
مبانی نظری پژوهش سرمایه اجتماعی
الگوی استفاده شده در این پژوهش در رابطـه بـا واژهی سـرمایه اجتمـاعی الگـوی رابـرتپاتنام است:
»منظور از سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگیهای زندگی اجتماعی، شبکه ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر میسازد تا به شیوه ای مؤثرتر اهداف مشـترکخود را تعقیب کنند«.
بهبود سازمان
الگوی استفاده شده در این پژوهش در رابطه با واژه بهبود سازمان الگوی بکهارد است:
»بهبود سازمان کوششی برنامه ریزی شده است تحت حمایت مدیران عـالی سـازمان، در سراسر سازمان، برای افزایش کارایی و اثر بخشی و با استفاده از علوم رفتاری«[9].
روش انجام پژوهش
این پژوهش براساس هدف، جزء پژوهش های بنیادی محسوب شـده و از نظـر گـردآوریداده ها از نوع پژوهش های توصیفی، غیر آزمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربـوطبه ادبیـات موضـوع، از روش کتابخانـهای و شـبکه هـای اینترنتـی و بررسـی پرسشـنامههـایاستاندارد، با استادان و صاحبنظران نیز مشورت خواهد شد.
در پایان برای تحلیل توصیفی دادهها از آمار توصیفی و برای بررسی رابطه بـی ن سـ رمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان از تحلیل مسیر، ضـریب همبسـتگی، پیرسـون، میـانگین وآزمون t استفاده می شود[11].
روایی و پایایی ابزار مطالعه
تعیین اعتبار اندازهگیری یا روایی پرسشنامه
در این پژوهش برای اطمینان از روایی محتوای پرسشنامه، علاوه بر استفاده از سؤالاتی کـهاز پرسشنامه های استاندارد استخراج شده، از استادان مدیریت نیز نظر سنجی شده و از آنها خواسته شده است درخصوص سنجش متغیرهای مورد بررسی توسط سؤال های منـدرج درپرسشنامه نظر دهند. در تنظیم پرسشنامه ی نهایی اصـطلاحاتی کـه توسـط اسـتادان پیشـنهادشده، در نظر گرفته شده است.

محاسبه پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
بنابراین، ابتدا به تعداد 20 عدد پرسشنامه تکثیـر شـد و دراختیـار 20 نفـر از افـراد جامعـهی آماری قرار گرفت. سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و از طریـق نـرم افـزارSPSS اعتبار پرسشنامه محاسبه شده است[13].
تحلیل مسیر رابطه بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و بهبود سازمان قبل از آنکه تحلیل مسیر اجرا شود، فرض نرمال بودن و فرض خطی بودن وفـرض همگنـیواریانس ها بررسی شده و مقادیر پرت بررسی شده اند.
نامگذاری متغیرها: قبل از شرح ترسیم نمودار اولیـه تحلیـل مسـیر ضـروری اسـت، متغیرهـادرتحلیل مسیر به صورت زیر نامگذاری شوند (جدول 1).
جدول 1. نامگذاری متغیرهای پژوهش در تحلیل مسیر
متغیرها
جنسیت gender

متغیرهای مستقل
وضعیت تأهل marry سطح تحصیلات educat محل اخذ مدرک destcoun سابقه کار experien وضعیت استخدام employ اعتماد trust شبکه های رسمی fent هنجارهای عمل actnorm بهبود سازمان improve متغیرهای وابسته

به منظور بررسی رابطـه بـین متغیرهـای مسـتقل مـدل (جنسـیت؛ وضـعیت تأهـل؛ سـطحتحصیلات؛ محل اخذ مدرک؛ سابقه کار؛ وضعیت استخدام؛ اعتماد؛ شـبکههـای رسـمی وهنجارهای عمل) با متغیر وابسته (بهبود سازمان) ابتدا باید رابطـه تمـام متغیرهـای مسـتقل بـامتغیر وابسته بهصورت مستقیم بررسی شـود، تـا در مرحلـهی اول متغیرهـای مسـتقلی را کـهرابطه مستقیم با بهبود سازمان دارند، مشخص شوند.
ترسیم نمودار اولیه تحلیل مسیر
در نمودار 1 »مـ دل اولیـه تحلیـل مسـیر بـا ضـرایبt « مـی تـوان براسـاس ضـرایبt روابـطمتغیرهای مستقل (x) با متغیرهای وابسته (y) را بررسی کرد که آیا این رابطه معناداراست یا خیر؟ مقادیر کمتـر از 2 (معیـار سـنجش) بـرایt نشـان دهنـدهی نبـود رابطـه معنـادار میـانمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.

نمودار 1. مدل اولیه تحلیل مسیر با ضرایب t
همان گونه که در نمودار 1 مشخص شده است، دو متغیر مسـتقل وجـود دارد کـه بـرایآن ها مقدار 2 > t است (البته در خود نرم افزار لیزرل 2 > t با رنگ مشکی و مقادیر 2 < t با رنگ قرمز نمایش داده می شود).
یکی متغیر اعتماد که 21/11 = t است و دیگری متغیـر سـطح تحصـیلات کـه 60/2 = t است و با اطمینان 99 درصد می توان گفت که دو متغیر مستقل اعتمـاد و سـطح تحصـیلاتبا متغیر وابسته بهبود سازمان رابطه مستقیم دارد و سایر متغیرهای مستقل(جنسـیت، وضـعیتتأهل، سطح تحصیلات، محل اخذ مدرک، سـابقه کـار، وضـعیت اسـتخدامی، شـبکه هـایرسمی و هنجارهای عمل) رابطه مستقیمی بامتغیر وابسته بهبود سازمان ندارنـد ؛ زیـرا مقـدار 2 > t است. اما باید توجه داشته باشیم که سطح تحصیلات یک متغیر بیرونی و متغیر مستقل تنها متغیر درونی است.
اکنون باید بررسی کنیم، آیا متغیرهای مستقل از طریق این متغیر (متغیراعتماد) می توانند به طور مستقیم با متغیر وابسته ارتباط داشته باشند یا خیر؟
تحلیل مسیر دوم – بررسی روابط غیر مستقیم متغیرهای مستقل
در مدل پیشنهادی ما پس از آنکه متغیـر اعتمـاد رابطـه مسـتقیمی را بـا متغیـر وابسـته بهبـودسازمان نشان داد، با استفاده از متغیر مستقل اعتماد به بررسی روابط غیـر مسـتقیم بـین سـایرمتغیرهای مستقل( جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، محل اخذ مدرک، سابقه کار، نوع استخدام، شبکه های رسمی و هنجارهای عمل ) با متغیر وابسته بهبـود سـازمان پرداختـهشد که در نمودار 2 نشان داده شده است.

نمودار2. تحلیل مسیر مرحله دوم
همان طور که در نمودار2 نشان داده شـده اسـت، متغیـر مسـتقل درونـی اعتمـاد و متغیـرمستقل بیرونی سطح تحصیلات با متغیر وابسته بهبود سازمان رابطه مستقیم دارد و متغیرهـایمستقل دیگر رابطه مستقیم معناداری با متغیر وابسته بهبود سازمان ندارنـد ، امـا متغیـر مسـتقلشبکه های رسمی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر اعتماد مـیتوانـد بـر بهبـود سـازمانتأثیر بگذارد.
ترسیم و تحلیل مدل مسیر نهایی
برای ترسیم این مدل تمام مسیرهایی که در مرحله دوم مقادیر t کمتر از 2 داشتند و معنـ ادار نبودند، حذف شدند و بدین ترتیب مقادیر نهایی پارامترهای مدل مشخص میشوند. مقادیر ضرایب استاندارد شده آن را می توان در نمودار3 مشاهده کرد. کلیـه ی روابـط ممکـن بـینمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته در مدل مسیر نهایی ترسیم شده است.
همان طور که در مدل مسیر ملاحظه میشـود ، متغیراعتمـاد بـه صـورت مسـتقیم بـا متغیـروابسته بهبود سازمان ارتباط دارد و متغیرهای سطح تحصیلات و شبکههای رسمی از طریـقمتغیر واسطه اعتماد با متغیر وابسته بهبود سازمان ارتباط دارند.

نمودار
3
.
غیرمستقیم

و

مستقیم

روابط

بررسی

برای

شده

استاندارد

مقادیر

نهایی

مسیر

مدل

نمودار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3

.

غیرمستقیم


پاسخی بگذارید