يكي از موارد ديگري كه در طراحي نظام ارزيـابي عملكـرد مـورد توجـه قـرار گرفتـه،ذي نفعان سازماني است. ذي نفعان سازماني گروهي از افراد يا سازمان هايي هستند كه نتـايجعملكرد سازمان بر آن ها تأثير خواهد گذاشت. يكي از دسته بندي هاي مناسـب از ذي نفعـانسازماني توسط مدل سرآمدي بنياد مديريت كيفيت اروپـا (EFQM) ارايـه شـده اسـت. بـراساس اين مدل ذي نفعـان سـازمان شـامل 5 دسـت ه مشـتريان، سـهامداران، كاركنـان، تـأمين كنندگان و جامعه است [10]. موفقيت سازمان در گرو آن است كه بتواند نيازمندي هاي هر گروه از ذي نفعان خود را به بهترين نحو برآورده سازد.
بر اين اساس موفقيت يـك سـازمان از تلاقـي دو نكتـه ي اساسـي حاصـل مـي شـود : 1) شناسايي ذينفعان و نيازمندي آنان؛ 2) تعيين جهت حركت سـازمان در راسـتاي بـرآوردناين نيازمندي ها از طريق تدوين و اجـراي اسـتراتژي و اهـداف. ايـن دو نكتـه ي اساسـي درطراحي نظام ارزيابي عملكرد مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين نكته نظام ارزيابي عملكرد بـ ه گونـه اي طراحـي شـده اسـت كـه ميـزان موفقيـت سـازمان در مسـير اهـداف واستراتژي هاي خود بهمنظور برآوردن نيازهاي ذي نفعان را اندازه گيري كند. بـر ايـن اسـاسالگوي اصلي در طراحي نظام ارزيابي عملكرد، استفاده از منطق روش ارزيابي متوازن بـودهاست كـه در آن اهـداف و اسـتراتژي هـاي سـازمان در مركـز فرآينـد مـديريت و ارزيـابيعملكرد قرار مي گيرد، اما يكي از نقاط اين روش عدم توجه به عملكرد سـازمان نسـبت بـههر يك از ذي نفعان خود است. از اين رو در مدل پيشنهادي بهجـاي حـوزه هـاي چهارگانـهروش ارزيابي متوازن، پنج حوزه ي ديگر با توجه به گروه هاي ذي نفعـان سـازماني مـد نظـرقرار گرفته است. مدل مفهومي نظام ارزيابي عملكرد پيشنهادي در نمودار 1 نشان داده شده است.
همانطور كه مشاهده مي شود، در مدل پيشنهادي مأموريت و اهداف سازمان در مركـزفرآيند برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد آن قرار گرفته است. حـوزه هـاي پـنجگانـه مـدل نيـزشامل استراتژي ها و رويكردهاي سازمان در قبال هر يك از گروه هاي ذينفع آن اسـت . بـاتوجه به تجربه هاي حاصل از روش ارزيابي متوازن، اين مدل پيشنهادي نيز مي تواند مبنـاييبراي مديريت استراتژيك و اجراي برنامه هاي استراتژيك سازمان مورد توجه واقع شود. در بخش بعدي نسبت به طرح تفصيلي مدل ارزيابي عملكرد و پياده سازي آزمايشـي آن اقـدامشده است.

و

مأموريت

اهداف

سهامداران

استراتژي

رويكردها

و

نتايج

كاركنان

استراتژي

رويكردها

و

نتايج
مشتريان

استراتژي

رويكردها

و
نتايج

جامعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استراتژي

رويكردها

و

نتايج

تأ
كنندگان

مين

استراتژي

رويكردها

و

نتايج

و

مأموريت

اهداف

سهامداران


پاسخی بگذارید