مطالعـــه دســـي (1982) نـــشانداد در يـــك ســـازمان ، افـــراد بـــراي ايـــن بـــه كـــار برانگيخته مي شوندكهاحساس صلاحيتوكفايـت كننـد. بـه نظـر وي احـساس مـسئوليت بـراعمال خود از عوامل برانگيزاننده محسوب مي شـود. وي معتقـد اسـت كـه بايـد شـغلهـا ي سازمان را به نحوي طراحي كرد كه به فرد اجازه داده شود احساس صـلاحيت و كنتـرل بـراعمال خود را تجربه كند[14].
لوتانز(1992) ابعاد پنج گانه انگيزش شغلي را عبارت ميدانـد از: خـود كـار يـا ماهيـتكار، فرص تهاي ترفيع، پرداختها، نظارت و كنترل همكاران. لذا يكي از عوامـل مـؤثر درموفقيت تعاونيها را مـيتـوان ايجـاد انگيـزه در بـين اعـضاي تـشكيل دهنـدهي آن تعـاونيدانست.
رسول زاده[6] انگيزش شغلي و نقش آن در افـزايش كـارايي نيـروي انـساني را بررسـيكرده و عوامل تشويق و قـدرداني، مـشاركت در تـصميمگيـري، روابـط انـساني مطلـوب وامنيت كاري را به عنـوان عوامـل انگيزشـي قلمـداد كـرده اسـت. نتـايج بـه دسـت آمـده ازپژوهش معيني كيا [13] نيز نشان مي دهد كه يكي از عوامل مؤثر در كـاهش انگيـزه اعـضايتعاوني براي ادامه فعاليت طولاني بودن مدت زمان دريافت وام ازسوي بانـكهـا مـي باشـد . رستمي[4] و وحيدزاده[14] در مطالعات خود نشان دادند كه وجود تسهيلات مناسب جهتدسترسي به مواد اوليه در بخش توليدي انگيـزه افـراد را در ايجـاد تـشكلهـا ي تـأثير بيـشتر مي نمايد. مطالعه عليلو نشان مي دهد از نظر اعضاي تعاونيهـا امكانـات و تجهـزات پيـشرفتهتعاونيها، ميزان سرمايه اوليه ، وام دريافتي، مناسب بودن جـو عـاطفي بـين اعـضا از عوامـلعمده موفقيت تعاونيها به حساب مي آيد[9]. رسول زاده وهمكاران نيزدر تحقيـق خـود بـهويژگي هايي از جمله امكانات مورد نياز و پيشرفته ، تحصيلات و جـواني اعـضاء و مـديريتمناسب در تعاونيهـا اشـاره نمـوده اسـت[5]. در مطالعـه عباسـي [8] تعـديل اقـساط و نـرخســودوام اعطــايي از جملــه متغيرهــاي تأثيرگــذار در فعــال ســازي تــشكل هــاي تعــاوني مي باشد.همچنين مطالعه وي نشان مي دهد كه افراد جـوان و تحـصيل كـرده انگيـزه بيـشتريبراي كاردر تعاوني دارند . با توجه به مرور مباني و تحقيقـات انجـام شـده، مـي تـوان بـه ايـننتيجه رسيد كه مطالعه عوامل انگيزشي در مباحـث مـديريتي و نحـوهي بهـرهگيـري از ايـنعوامل از رويكردهاي مؤثر براي تسريع در دستيابي به هدفها و مأموريتهاي سازمان ها وتشكل هاي تعاوني مي باشد.

هدف و سؤالات تحقيق
هدف كلي اين تحقيق بررسي راههـا و عوامـل مـوثر در كـسب موفقيـت وانگيـزه پيـشرفت مديران تعاو نيها و شناسايي سهم هركدام از عوامل ميباشد.
به منظور رسيدن به اهداف اصلي تحقيق سوالات زير مطرح گرديد:
آيا حمايت مالي دولـت (وام و تـسهيلات بـانكي) باعـث افـزايش انگيـزه و موفقيـتمديران تعاو نيها مي گردد؟
آيا بيمه كردن فعاليتهاي توليدي تعاونيهـا از طـرف دولـت باعـث افـزايش انگيـزهدرمديران تعاوني ها مي شود؟
آي ا پ ايين ب ودن م دت زم ان درياف ت وام باع ث اف زايش انگي زه م ديران تولي دي ميگردد؟
آيا بازاريابي مناسب ودسترسي آسـان بـه مـواد اوليـه باعـث افـزايش انگيـزه مـديرانتعاوني ها مي شود ؟
آيا بالا بودن ميزان سرمايه اوليه باعث افزايش انگيزه مديران مي شود؟
آيا محل استقرار مناسب تعاونيهاوامكانات زيـاد و پيـشرفته باعـث مـي شـودمديران تعاو نيها افزايش يابد؟
آيا پايين بودن ميزان اقساط وام باعث افزايش انگيزه مديران تعاوني ها مي شود؟
آيا با لا بودن ارتباط درونـي و عـاطفي اعـضا تعـاوني باعـث افـزايش انگيـزه مـديرانتعاوني ها ميگردد؟
آيا اطمينان از موفقيت آتي تعاو نيها و جوان بـودن اعـضا تعـاوني هـا باعـث افـزايشانگيزه در مديران تعاوني ها مي شود؟
سهم هر يك از متغيرهاي مورد مطالعه در تبيين متغير تابع چقدر مي باشد؟

روش تحقيق : (روش، جامعـه آمـاري، حجـم نمونـه و روش نمونـهگيـري، ابـزارگرد آوري و تحليلداده ها)
با توجه به هدف و ماهيت مطالعه حاضـركه پـي بـردن بـه رابطـه برخـي از متغيرهـاي مـوردمطالعه و انگيزه مـديران تعـاونيهـا مـي باشـد، از روش تحقيـق توصـيفي از نـوع همبـستگياستفاده شده است.همچنـين بـراي مقايـسه برخـي متغيرهـا از روش تحقيـق پـس رويـدادياستفاده شده است. جامعهآماري پژوهش حاضر مـديران تعـاونيهـاي فعـال اردبيـل در سـال 86-1385 ميباشد. تعداد مديرا ن تعاونيها ( تعاونيهاي فعال و غيرفعال و راكد) بـه اسـتنادمدارك اداره كل تعـاون استان750 نفر ميباشد.
در پژوهش حاضر به دليل غيرفعال بودن تعداد زيادي از تعاونيها (با استناد به دفتر آمارو اطلاعات اداره كل تعاون استان) از روش نمونهگيري در دسترس استفاده شـده اسـت.بـراين اساس تعداد تعاونيهاي فعال حدود 500 تعاوني بوده كـه مـديران آن بـه عنـوان نمونـهانتخاب شده است . از اين 500 تعاوني، 36 تعاوني كه تقريباً به حالت نيمه فعال در آمده بودمورد مطالعه قرار نگرفت وبنابراين تعداد464 تعاوني به عنـوان حجـم نمونـه در نظـر گرفتـهشده و پرسشنامه مـورد نظـر روي مـديران ايـن تعـاوني هـا اجـرا گرديـد.جهـت گـردآوريدادههاي مورد مطالعه از دو پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد شده جرج ليتوين و روبـرتاسترينجر استفاده گرديد.از پرسشنامه محقق ساخته جهت شناسايي راههاي افـزايش انگيـزهمديران و از آزمون استاندارد شـده بـه منظـور انـدازهگيـري ميـزان انگيـزه مـديران اسـتفادهگرديد كه در ادامه به توصيف اين ابزار ها پرداخته ميشود.
الف) پرسشنامه محقق ساخته: ايـن پرسـشنامه بـه منظـور شناسـايي راههـا ي افـزايشمديران توسط محقق تدوين شد. طراحي و تدوين سؤالات پرسشنامه محقق بـر اسـاساه داف و فرض يهه اي تحقي ق ص ورت گرف ت. ش اخص ه اي م ورد مطالع ه در اي ن پرسشنامه همراه با پاياني هر يك از اين شاخصها در نگـاره شـماره (1) ارائـه گرديـدهاست.
نگاره 1. شاخص هاي مورد استفاده در پرسشنامه محقق ساخته همراه با ميزان ضريب پاياني
ضريب پاياني شاخص رديف

0/76 حمايت مالي دولت 1
0/63 بيمه كردن فعاليت هاي تعاوني 2
0/67 پايين بودن مدت زمان تسهيلات دريافتي 3
0/81 بازاريابي مناسب 4
0/74 دسترسي به مواد اوليه 5
0/65 بالابودن ميزان سرمايه اوليه 6
0/63 مكان يابي و استقرار مناسب تعاوني ها 7
0/77 تجهيزات و امكانات پيشرفته 8
0/71 ارتباط دروني و عاطفي اعضاء 9
0/62 تعديل در ميزان اقساط وام و نرخ سود بانكي 10
0/65 اطمينان از موفقيت آتي 11
– جواني، سطح تحصيلات و تخصص اعضاي تعاوني 12
اين پرسشنامه پس از تنظيم در اختيار ناظر و اساتيد و برخي از اعضاي نمونه قرارگرفت و پ س از اع لام نظ ر، ي ك س ري ب ازنگري در س والات طراح ي ش ده ب ه منظ ور ت أمينرواي يvalidity)) م ورد نظ ر انج ام گرف ت .پرس شنامه پ س از اص لاح، جه ت بررس يپايانيreliability) ) يك مطالعه مقدماتي روي 20 مدير انجام گرديد پس پايـايي هـر يـكاز شاخصهاي مورد نظر با استفاده از آلفاي كرونبـاخ محاسـبه گرديـد كـه مقـدار ضـريبپايايي هر يك از اين شاخص در نگاره شماره 1 ارائه گرديده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب) آزم ون اس تاندارد ش ده انگي زه م ديران: اي ن آزم ون توس ط ج رج ليت وين و روب رت استرينجر براي سنجش ميزان انگيزه مديران طراحي گرديده و شامل 16 سوال مي باشـدكه 6 سوال ميزان انگيزه پيشرفت، 4 سوال ميزان انگيزه قدرت و 6 سوال ميـزانوابستگي را مي سنجد.گزينه سوالات براساس طيف ليكرت در پنج مقياس تنظيم شـدهاست. ميزان اعتبار اين آزمـون بـا اسـتفاده از روش بازآزمـايي 91/0 گـزارش گرديـدهاست.درپژوهش حاضر نيز ميزان اعتبار اين آزمون با استفاده از كرونباخ 87/0 بـرآوردگرديد كه حاكي از وجود همبستگي بالا بين سوالات آزمون و اعتبار مناسب براي اين آزمون مي باشد.
روش تحليل دادهها: براي تحليل دادهها از روشهـاي آمارتوصـيفي (فراوانـي ، ميـانگينو…) و آماراستنباطي (همبستگي، رگرسيون چند متغيره و…) با توجه بـه نـوع سـؤالات و بـااستفاده از نرم افزارspss بهره برداري شده است.

يافته هاي پژوهش
نتايج بدست آمده از اين بررسي نشان مي دهد سطح تحـصيلات اكثـر مـديران تـشكلهـا ي تعاوني در سطح كارشناسي يا ليسانس (1/48 درصد ) مي باشد و فقط 9/6 درصد آنها سـطحتحصيلاتشان در حد ابتدائي است. همچنين 8/44 درصد مديران تعاونيها اظهار نمودنـد دركاري كه در آن فعاليت مي كنند تخصص مربوطه را دارند. دادههاي به دست آمده حـاكياز آن است كه اكثر تشكلهاي تعـاوني اسـتان (3/68 درصـد) از نـوع توليـدي مـي باشـد وكمترين درصد مربوط به تعاوني هاي درماني و مصرف است(نگاره شماره 2 و3).
در مورد رشته تحصيلي مديران تعاونيها، نتيجـه بدسـت آمـده نـشان داد اكثـر مـديران
(4/59 درصد) رشته تحصيلي شان مديريت است(نگاره شماره 4).
نگاره2. توزيع فراواني مديران تعاوني هاي استان برحسب سطح تحصيلات آنها
درصد فراواني سطح تحصيلات مديران
6/9 22 ابتدايي
8/4 29 راهنمايي
32/5 151 ديپلم
20/1 56 كارداني
48/1 210 ليسانس
2 10 دكتري
100 464 جمع
نگاره 3. توزيع فراواني تعاوني ها بر حسب نوع فعاليت آنها
درصد فراواني نوع تعاوني
68/3 317 توليدي
17/2 80 خدماتي
7/3 34 درماني
5/4 25 مصرفي
100 464 جمع كل

نگاره 4. توزيع فراواني مديران تعاوني بر حسب رشته تحصيلي
درصد فراواني رشته تحصيلي
1/1 5 بانكداري
59/4 90 مديريت
12/9 60 ادبيات
4/5 21 روان شناسي
4/5 21 اقتصاد
2/6 12 مكانيك
7/1 33 كشاورزي
2/4 11 دامپزشكي
7/8 36 كامپيوتر
100 464 جمع كل

نگاره 5. مقدار ضريب همبستگي متغيرهاي مستقل و انگيزه مديران تعاوني ها
سطح معني داري مقدار ضريب همبستگي متغيرها
0/000 0/76 حمايت مالي دولت
0/000 0/68 بيمه كردن فعاليت هاي توليدي
0/000 0/73 پايين بودن مدت زمان دريافت وام
0/000 0/43 بازاريابي مناسب
0/000 پايين بودن ميزان اقساط وام
0/000 0/41 امكانات زياد و پيشرفته تعاوني ها
0/000 0/38 اطمينان از موفقيت آتي
0/000 0/36 دسترسي آسان به مواد اوليه
0/000 0/32 بالابودن ارتباط دروني و عاطفي آنها
نتايج بدست آمده از تحليل دادهها در مورد سوال و هـ دف اول نـشان داد بـين حمايـتمالي دولت و انگيـزه مـديران تعـاونيهـا در سـطح 5% = آلفارابطـه معنـي داري وجـود داردبطوريكه مقدار ضريب همبستگي محاسبه شـده (76/0= r) حـاكي از ارتبـاط قـوي بـين دومتغير مورد مطالعه ميباشد.
در مورد ميزان رابطه بيمه كردن فعاليتهاي توليدي تعاونيها و افزايش انگيـزه مـديرانتحليل دادهها نشان داد كه بـين دو متغيـر مـذكور رابطـه مثبـت و معنـيداري وجـود دارد ومقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (68/0= r) نشان دهنده رابطه قوي بـين ايـن دو متغيـر مي باشد. همچنين نتايج بدست آمده از آزمون اسپيرمن نشان داد كه بين پـايين بـودن مـدتزمان دريافت وام و افزايش انگيزه مديران تعاونيها رابطه مثبـت و معنـيداري وجـ ود دارد .
مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده 73/0 بدست آمد كه اين مقدار نـشان دهنـده ارتبـاطقوي بين دو متغير مورد مطالعه مي باشد.
هدف بعدي پژوهش كه به دنبال بررسي رابطه بين بازاريـابي مناسـب و افـزايش انگيـزهمديران تعاو نيها بود . تحليل دادهها نـشان داد كـه مقـدار ضـريب همبـستگي محاسـبه شـده(43/0= r) حاكي از وجود رابطه معنيداري بين اين دو متغير ميباشد. در مـورد اينكـه بـيندسترسي آسان به مواد اوليه وا فزايش انگيزه مـديران رابطـه معنـي داري وجـود دارد، نتـايجتحليل دادهها نـشان داد كـه بـين دو متغيـر مـذكور رابطـه وجـود دارد ولـي مقـدار ضـريبهمبستگي محاسبه شده (35/0= r) حاكي از وجود ارتباط نسبتاً ضعيف ميباشد.
يكي ديگر از فرضيههاي مطالعه حاضر رابطه بين دو متغير بالابودن ميزان سرمايه اوليه وافزايش انگيزه مديران را ميآزمود در اين ارتبـاط نتـايج بدسـت آمـده از آزمـون اسـپيرمنن شان داد ك ه ب ين اي ن دو متغي ر رابط ه مثب ت و معن ي داري وج ود دارد و مق دار ض ريب همبستگي محاسبه شده (66/0= r) حاكي از ارتباط نسبتاً قوي مي باشد.
اين مطالعه نشان داد كه بين دو متغير امكانات زياد تعاونيهـا و افـزايش انگيـزه مـديرانرابطه مثبت و معنيداري وجود دارد بطوريكه مقدار ضـريب همبـستگي محاسـبه (53/0=r) نشان داد كه بين اين دو متغير ميزان رابطه در حد متوسط است. همچنين نتايج بدست آمـدهاز تحليل دادهها نشان ميدهد كه پايين بودن ميزان اقساط وام باعث افزايش انگيـزه مـديرانتعاونيها ميگردد بطوريكه مقـدار ضـريب همبـستگي محاسـبه شـده (75/0= r) حـاكي ازارتباط قوي بين اين دو متغير مي باشد يكي ديگر از يافتههاي ايـن مطالعـه حـاكي از وجـودرابطه مثبت و معنيدار بين دو متغير بالابودن ارتباط دروني اعضاي تعـاوني و ميـزان انگيـزهمديران تعاو نيها مي باشد. ميزان اين ارتباط در حدود 56/0 مي باشد كـه نـشان دهنـده يـكارتباط نسبتا مًتوسط بين اين دو متغير است.
در بررسي رابطه بين اطمينان از موفقيـت آتـي تعـاونيهـا و انگيـزه مـديران آنهـا نتـايجبدست آمده از آزمون اسپيرمن نشان داد بين اين دو متغير رابطه مثبـت و معنـيداري وجـوددارد و مقدار همبستگي محاسبه شده (61/0= r) نشان دهنده ارتباط نسبتاً قوي مـي باشـد . در اين مطالعه آزمون رابطه بين جوان بودن اعضاي تعاوني و انگيزه مديران نـشان داد كـه بـيناي ن دو متغي ر رابط ه معني داري وج ود دارد ام ا مق دار ض ريب همب ستگي محاس به ش ده (38/0=r) حاكي از ارتباط نسبتاً ضعيف بين اين دو متغير ميباشد.
در بررسي سهم هر يك از متغيرهاي مورد مطالعه در افزايش انگيزه مديران تعـاونيهـا ، نتايج بدست آمده از ضريب رگرسيون چندگانه (براساس ضريبBeta )نشان مـيدهـد كـه56 درصد انگيزه مديران بوسيله متغير حمايت مالي دولـت، 49 درصـد توسـط پـايين بـودنميزان اقساط وام، 46 درصد بوسيله متغير پايين بـودن مـدت زمـان دريافـت وام، 41 درصـدتوسط امكانات زياد و پيشرفته تعاونيها، 38 درصد توسـط اطمينـان ازموفقيـت آتـي،36 % بوسيله دسترسي آسان به مواد اوليـه و 32 درصـد بوسـيله متغيـر بـالابودن ارتبـاط درونـي وعاطفي اعضاي تعاوني مي باشدوسـاير متغيرهـا، پـيش بينـي كننـده مناسـبي نبودنـد (جـدولشماره 6).مقدار R2 مدل كه 56/0 بدست آمده در جدول شماره( 7 ) آورده شده است.
نگاره 6. تحليل رگرسيون چند متغيره بين متغيرهاي مستقل و انگيزه مديران تعاو نيها
سطح
احتمال مقدار t ضريب متغير خطاي
استاندارد ضريب
استاندارد Beta متغيرهاي وارد شده در معادله
0/000 30/905 47/15 4/78 مقدار ثابت
0/000 11/01 10/62 0/703 0/56 حمايت مالي دولت
0/000 10/67 0/59 0/082 0/49 پايين بودن ميزان اقساط وام
0/000 10/53 0/57 0/065 0/46 پايين بودن مدت زمان دريافت وام
0/000 10/23 0/55 0/079 0/41 امكانات زياد و پيشرفته تعاوني ها
0/000 10/18 0/54 0/079 0/38 اطمينان از موفقيت آتي
0/000 9/82 0/53 0/83 0/36 دسترسي آسان به مواد اوليه
0/000 9/02 0/51 0/87 0/32 ب الابودن ارتب اط درون ي و ع اطفي آنها

نگاره 7. مقدار R2 مدل رگرسيون چند متغيره
درصد تعيين
كنندگي خطاي انحراف استاندارد R2 Adjusted R مدل
R2 %30 6/78 0/323 0/324 0/461 بالا بودن ارتباط دروني و عاطفي اعضاء
%35 6/32 0/344 0/358 0/493 دسترسي آسان به مواد اوليه
%39 6/13 0/375 0/384 0/535 اطمينان از موفقيت آتي
%45 6/08 0/402 0/413 0/551 امكانات زياد و پيشرفته
%49 5/87 0/453 0/458 0/643 پايين بودن مدت زمان دريافت وام
%52 5/63 0/483 0/486 0/664 پايين بودن ميزان اقساط وام
%58 5/02 0/562 0/567 0/736 حمايت مالي دولت

بحث و تحليل
مطالعات صاحبنظران علوم رفتاري نشان مي دهد برخي از افراد نيـاز شـديدي بـه پيـشرفت وكسب موفقيت دارند اين افراد داراي ويژگيهايي هستند كه برخي از آنها عبارتند از؛ توجه به حل مساله به جاي ترجيح واگذاري نتيجـه بـه شـانس و تـصادف، گـزينش حدوسـط در كارها (ريسك معتدل ) وتوجه به كسب موفقيت بيشتر از پـاداشهـاي آن. ايـن موضـوع در بحث مربوط به مديريت به ويژه در بخش تعاونيهاي توليدي، اهميـت بـسزايي داشـته وبـهعنوان عوامل انگيزشي و از متغيرهاي تأثيرگذاردراستراتژي سازماني اسـت. تحقيـق حاضـرنيز باتوجه به اهميت اين موضـوع بـه بررسـي متغيرهـاي تـاثير گـذار در انگيـزه پيـشرفت وموفقيت در مديران پرداخته كه نتايج تحليلي آن بدين شرح مي باشد.
نتايج حاصله نشان مي دهد كه سطح تحصيلات اكثر مديران تشكلهاي تعـاوني در حـدتحصيلات عالي يعني بالاتر از ديپلم ، رشته تحصيلي اكثر مديران مرتبط با مـديريت وسـايررشتههاي تخصصي مورد نياز در انواع تعاونيها مي باشد كه مي تـوان آنـرا از فرصـتهـا ي تعاوني ها بشمار آورد.ضمن اينكه بيشتر تعاوني ها از نوع تولـيدي مي باشد.
در بررسي متغيرها ابتدا رابطه هر يك از متغيرهاي مورد نظر با انگيزه مديران تعـاونيهـا سنجيده شده و سپس سهم هر كدام تحليل شده و متغيرهاي نهايي استخراج گرديـده اسـتبدين ترتيب، نتايج به دست آمده از تحليل داده شده نشان داد بـين حمايـت مـالي دولـت وانگيزه مديران تعاونيها رابطه مثبت و قوي وجود دارد. اين يافته بـا نتـايج مطالعـه عليلـو [9] همخواني دارد. ايشان نيز در مطالعه خود يكي از عوامل موثر در موفقيت و كارايي مـديرانتعاونيها را حمايت مالي دولت از تشكلهاي تعاوني دانسته است. در مورد هدف دوم ايـنپ ژوهش يعن ي بررس ي رابط ه ب ين بيم ه ك ردن فعالي ته اي تولي دي تع اوني ه ا و انگي زهمديران،نتايج به دست آمده نشان مي دهد بين دو متغيـر مـذكور رابطـه مثبـت و معنـيداري وجود دارد.به طوريكه ميزان ضريب همبستگي به دست آمده حاكي از رابطه قـوي بـين دومتغير مورد مطالعه مي باشد. اين يافته با نتيجه پژوهش عباسي[8] نيز همخواني دارد.
در مورد هدف سوم پژوهش حاضر يعني بررسي ميزان رابطه بين پايين بودن مدت زماندريافت وام و انگيزه مديران تعاونيها، تحليل دادههاي به دست آمده نشان داد كه بين ايـندو متغيــر رابطــه مثبــت و معنــي داري وجــود دارد. نتــايج بــه دســت آمــده از پــژوهشمعيني كيا[13] نيز اين يافته را تائيد مي نمايد به طوريكه ايشان نيز در تحقيـق خـود نـشان دادكه يكي از عوامل مؤثر در كاهش انگيزه اعضاي تعاوني براي ادامـه فعاليـت طـولاني بـودهمدت زمان وام از سوي بانكها مي باشد.همچنين ر سولزاده[5] نيز در تحقيـق خـود، پـايينبودن زمان دريافت وام را از جمله ويژگي هاي تعاوني هاي موفق دانسته است.
براساس يكي ديگر از متغيرها، نتايج نشان داد كه بين بازاريـابي مـؤثر و انگيـزه مـديرانتعاونيها رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .مطالعه دلير [3] ايـن يافتـه را تائيـد مـي نمايـد ، ايشان نيز يكي از عوامل مؤثر ادامه فعاليت تعاوني ها را وجـود اتحاديـه هـا ي مناسـب جهـتبازاريابي توليدات تعاونيها دانسته است.
در مورد هدف ديگر يعني بررسي رابطـه بـين دسترسـي آسـان بـه مـواد اوليـه و انگيـزهمديران تعاونيها،تحليل دادهها نشان مي دهدكه بين اين دو متغيـر رابطـه معنـيداري وجـو د دارد.اين يافته با گـزارش رسـتمي[4] و وحيـدزاده[14] همـسو اسـت. بـه طوريكـه اينهـا درمطالعات خود نشان دادند كه وجود تـسهيلات مناسـب جهـت دسترسـي بـه مـواد اوليـه دربخش توليدي انگيزه افراد را در ايجاد تشكلهاي تأثير بيشتر مي نمايد.در اين زمينه همچنينبررسي رابطه بين بالا بودن سرمايه اوليه و ميزان انگيزه مديران تعاونيها نشان مي دهـد بـيندو متغير بالابودن سرمايه اوليه و انگيـزه مـديران رابطـه قـوي وجـود دارد بطوريكـه مطالعـهعليلو[9] نيز اين يافته را تائيد مي نمايد ايشان در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه ازنظر اعـضاي تعـاوني بـالابودن ميـزان سـرمايه اوليـه از عوامـل مـؤثر در كـارايي و موفقيـت تعاونيها به شمار ميآيد.
همچنين يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد بين دو متغير محل استقرار مناسب تعـاوني هـا و امكانات مناسب و مورد نياز با انگيزه مديران آن رابطه معنيداري وجـود دارد. بـر اسـاساين، با انجام نيـاز سـنجي در تـشكيل تعـاونيهـا مـي تـوان مكـان مناسـبي را جهـت اسـتقرارتعاونيها پيدا كرد. امكانات زيـاد و پيـشرفته تعـاونيهـا نيـز از جملـه متغيرهـايي اسـت كـهمي تواند در موفقيت تشكل هاي تعاوني نقش داشته باشد.در اين ارتباط امكان سازي و الـزامتعاونيها بـه اسـتفاده از تجهيـزات مـدرن و تـدوين برنامـه بلنـد مـدت و پـيش بينانـه بـرايجايگزيني تجهيزات تعاونيها دركنار ايجاد سيـستمهـا حمايـت از جانـب دولـت ضـرورياست. اين يافته با مطالعه فرآفرين[12] و رسول زاده[5] همخواني دارد.
بالا بودن اقساط و نرخ سود تسهيلات اعطايي به تعاونيها از جمله مؤلفههايي است كـهموجب شكست تعاونيها و عدم ترغيب افراد براي ايجاد تشكلهاي تعاوني مـي باشـد . ايـنمطالعه نيز نشان مي دهد بين دو متغير پايين بودن ميـزان اقـساط وام و انگيـزه مـديران رابطـهقوي وجود دارد.در تائيد اين يافته مطالعه عباسي [8] و دلير[3] نشان داد كه تعديل اقـساط ونرخ سود وام اعطـايي از جملـه متغيرهـاي تأثيرگـذار در فعـال سـازي تـشكلهـا ي تعـاوني مي باشد.
در مورد هدف بعدي اين مطالعه كه در پي بررسـي رابطـه بـين ارتبـاط درونـي اعـضايتعاوني و ميزان انگيزه مديران تعـاونيهـا مـي باشـد، مطالعـات انجـام يافتـه از جملـه مطالعـهداگلاس بري (1992) نشان مـي دهـد بـالابودن مهـارت هـا ي ارتبـاطي اعـضاي يـك تـشكلاستعداد سـازگاري از جملـه عوامـل تأثيرگـذار در موفقيـت مـديران آن سـازمان و تـشكل مي باشد.نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر نيـز حـاكي از وجـود ارتبـاط قـوي بـين دومتغير مورد نظر مي باشد. همچنين اين يافته با مطالعـه عليلـو[9] نيـز همـسو اسـت ايـشان نيـزمناسب بودن جو عاطفي بين اعضا را از عوامل عمده موفقيت تعاوني ها دانسته است.
در مورد بررسي رابطـه بـين اطمينـان از موفقيـت آتـي تعـاونيهـا و انگيـزه مـديران آنتعاوني، نتايج تحليل داد هها حاكي از رابطه مثبت و معني داري بين اين دو متغير اسـت . ايـنيافته با مطالعه نستعين(1379) همسوست. به طوريكه اين مطالعـه نـشان مـي دهـد اطمينـان ازموفقيت آتي باعث ترغيب افراد به تشكيل و فعال سازي شـركتهـا ي تعـاوني مـي گـردد وايجاد اين حس در سايه حمايت دولت و دست اندركاران نظام تعاوني مي باشد.
همچنين نتايج به دست آمده از تحليل دادههاي اين پژوهش نـشان مـي دهـد بـين جـوانبودن اعضاي تعاوني و انگيزه مديران رابطه معنيداري وجود دارد . عباسي[8] نيز در مطالعـهخود نشان داده است كه افراد جوان و تحصيل كرده از انگيزه بيشتري بـراي ايجـاد تعـاونيدارند.در مورد نوع تعاوني و ميزان انگيزه مديران نتـايج تحليـل دادههـا نـشان مـي دهـد كـهميانگين انگيزه مديران در تعاونيهاي مصرفي و خدماتي به مراتب بيشتر از ساير تعـاونيهـامي باشد. شايد دليل تفاو تها در بالا بودن سوددهي و فروش تعاونيهاي مصرفي و خدماتيباشد. طولاني بودن زمـان بهـره بـرداري كالاهـاي توليـدي ممكـن اسـت دليـل ديگـر ايـنتفاوتها باشد به طوريكه زمان بهره برداري كالاهـا در تعـاونيهـا توليـد بيـشتري از ديگـرتعاوني ها است.

نتيجه گيري و پيشنهادات
همانگونه كه بيان شد براساس تحليل انجام شده از بين متغيرهاي مـورد بررسـي، متغيرهـايحمايت مالي دولت، پايين بودن ميزان اقساط وام دريافتي ، متغيـر پـايين بـودن مـدت زمـاندريافت وام، متغيرامكانات زياد و پيـشرفته تعـاونيهـا ، اطمينـان ازموفقيـت آتـي، دسترسـيآسان به مواد اوليه و متغير بالابودن ارتبـاط درونـي و عـاطفي اعـضاي تعـاوني از مهمتـرينمتغيرهاي پيش بين بودهاند كه رابطه معنيداري با ميزان انگيزه مـديران تعـاوني هـا و كـسبموفقيت آنان داشتهاند و ساير متغيرها، پيش بيني كننده مناسبي نبـودهانـد . بـا توجـه بـه ايـنموضوع و نقش تعاونيها درتوسعه كشور،مسئولان و سياستگذاران اين بخش مـي تواننـد بـه منظورافزايش انگيـزه مـديران تعـاونيهـا و فـراهم آوردن بـسترهـا ي لازم بـراي موفقيـت وتوان ايي ك ارآفريني؛ حماي ت و پ شتيباني م ادي و معن وي از م ديران موف ق و ك ارآفرين تعاونيها، توانمند سازي تعاونيها از نظر بهسازي و تامين نيازهاي فني و ادراكي و مهـارتيمديران و كاركنان و دركل توجه به توسعه منابع انساني اين بخش، توانمد سازي تعـاو ني هـا در تبلي غ مح صولات و عملك رد خ ود امك ان اس تفاده از ف ن آوري ه اي ن وين و ايج اد نمايشگاهها ي داخلي و خارجي موجب افزايش بهره وري و سوددهي اين تشكلها شـده وميزان انگيزه مديران و كاركنان آنها را افزايش مي دهدرا در سياستگذاريهاي خود در ايـنبخش لحاظ نمايند.هر چند اين مطالعه، موردي اجرا گرديده، لكن با توجه به نتايج حاصـلهقابل تعميم به استانهاي مشابه بوده ومي تواند نمونه مشابه آن به صورت ملي به انجام رسد.
محدويتهاي تحقيق : برخي از محدوديتهاي اين تحقيق عبارتند از گستردگي قلمـرووافت برخي از نمونهها، محافظه كاري و عدم همكاري برخي از مديرا ن در پاسـخگويي بـهبرخي از سوالات و جابجايي آدرس برخي از تعاونيها و عدم در نظر گـرفتن همـه عوامـلمداخله گر در انگيزش مديران.

Achivement motive :پي نوشت ها
Atkinson, j.w
McClland
Scott Myers
Career success
Intrinsic
Extrinsic
منابع
الواني، سيدمهدي(1385). مديريت عمومي، تهران، نشر ني.
حسين آبادي، رحيم، آذرماه(1383). مديريت در تعاوني ها، مجله تعاون، شماره 159.
دلير، اسمعيل، بررسي جايگـاه زنـان در بخـش تعـاوني جمهـوري اسـلامي ايـران، مجلـهتعاون، شهريور ماه 1383، شماره 157.
رستمي، حمداله(1387). آمـوزش تعـاون ، مـشكلات و راهكارها،سـايت اينترنتـي وزارتتعاون.
رسولزاده،بهزاد(1384). بررسي ويژگيهاي تعاو نيهاي موفق ، اداره كـل تعـاون اسـتاناردبيل.
رسولزاده، بهزاد(1383). بررسي عوامل مؤثردر تخلفات اداري سازمان هاي دولتي استان اردبيل، جهاد دانشگاهي.
رضاييان، علي(1385). سازمان و مديريت، تهران، انتشارات سمت.
عباسي، حسين(1379). بررسي عوامل مؤثر در گرايش افراد به ايجاد تشكلهاي تعـاونيدركهگيلويه و بوير احمد، اداره تعاون استان.
عليلو، محسن(1381). بررسي عوامل مؤثر در موفقيت تعـاونيهـا ي اسـتان زنجـان، ادارهكل تعاون استان زنجان.
علاقه بند، علـي(1386). مـديريت رفتـار سـازماني، تـاليف هرسـي و بلانچـارد، تهـران، انتشارات امير كبير.
كديور، پروين(1386). روانشناسي تربيتي، تهران انتشارات سمت.
فرآفرين، جوانشير، شـهريور(1382). نقـش حمـايتي دولتـي در توسـعه نهـضت تعـاون
(رهيافت هايي از چند كشور در جهان)، مجله تعاون، شماره 144.
معينيكيا، مهدي (1384). بررسي عوامل موثر در موفقيـت تعـاونيهـا ي اسـتان اردبيـل، شوراي تحقيقات تعاون.
وحيدزاده، عليرضا، آذرماه(1383). آسـيب شناسـي مـديريت در شـركت هـاي تعـاونيتوليد (صنفي)،مجله تعاون، شماره 159.
.51 Atkinson, j.w (1984) the main springs of achievement oriented activity…, Chicago, rand macNALLY.
.61 Ballout, Hassan I.(2007). Career success the effects of human capital, Person-environment fit and organizational Support. Journal of Managerial Psychology Vol. 22 No. 8, 2007 pp. 741-765.
.71 Gattiker, U. and Larwood, L. (1988), “Predictors for managers’ career mobility, success, and satisfaction”, Human Relations, Vol. 41 No. 8, pp. 569-91.
.81 Hersey, Paul and Kenneth h Blanchard (2004). management of organizational behavior, utilizing Human resources; 4th ed., India: prentice, hall.
.91 Kay, Alderman (2007). Motivation for Achievement, Lawrence Erlbaum assoc Inc.
.02 McClland, D.C (1961) the achieving society, Princeton N.j van nostrand


پاسخی بگذارید