تهيهي مقالههاي پژوهشي و ساير فعاليتهاي پژوهشي 1946 مركز پژوهش كتابخانه بريتانيا(عوام) 3
تحليل اطلاعات 1964 بخش پژوهش آلمان 4
مستندسازي، اطلاعات آماري، خدمات كتابخĤ نهاي 1975 مركز پژوهشهاي پارلماني اتريش 5
تهيهي اطلاعات پيش زمينه بر پايهي اسناد براي اعضاي كاركنان و رياست پارلمان 1956 مركز پژوهش فنلاند 6
تهيهي نيازهاي اسنادي، تهيهي پرونده براي هر لايحه و … 1970 مركز پژوهش(17 دپارتمان) ايتاليا 7
تهيهي يادداشتهاي كوتاه و گزارش هاي بلند و … 1980 مديريت مطالعات و مستند سازي اسپانيا 8
ارايه اطلاعات و گزارشهاي كارشناسي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي – ارائه اطلاعات كارشناسي و اطلاعات براي اعضاي شوراي نگهبان
ارائه اطلاعات و نظرهاي كارشناسي براي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 1995 مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
مركز پژوهشات شوراي نگهبان
دبير خانهي مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري
اسلامي ايران 9

نقش نهادهاي مختلف در سياست پژوهي
در سالهاي اخير استفاده از پژوهش براي بهرهگيري در فضاي تصميمگيري سياسي افزايش يافته است. در اين رابطه دولتها، سازمان هاي غير دولتي و گروههاي پژوهشي نقش ممتازي دارند[8].گروه پژوهشي، تلاش ميكند تا به نيازهاي افراد، سازمان ها و سياستگذاران پاسخ داده و پژوهش مربوط به فرآيند سياستگذاري را انجام دهد. يكي از ويژگيهاي بارز پژوهش در سياستگذاري اين است كه قابل اجرا و مناسب بوده و رويكردي مبتني بر مشاركت افراد دارد كه ماهيت مشكلات اجتماعي را شناسايي وراهحل- هاي موفق پيشنهاد ميكند. از ديگر ويژگيهاي آن مي-توان به اشتراك بين رشتههاي دانشگاهي و بخشهاي دولتي اشاره كرد. در اين شرايط تغيير رويكرد از پژوهش انتزاعي محض به پژوهش عملي و كاربردي اتفاق ميافتد، نتيجهي آن پاسخگويي به استفاده كنندگان از پژوهش است. از اينرو به رويكرد مبتني بر شواهد براي برنامهريزي و سياست- گذاري نيازمنداست. همچنين از ديگر ويژگيهاي آن تمايل علوم اجتماعي بهعنوان بازيگران مهم در پژوهش و تشخيص وجود هماهنگي ارزشي در علوم اجتماعي و دانش محلي است. دولتها نقش مهمي در توسعهي پژوهش در حوزهي سياست بر عهده دارند و نهادي براي سياست پژوهي بهمنظور درك مسايل ايجاد ميكنند. جامعه نيز به اين اطلاعات دولتي وپژوهشي موجود دسترسي مييابد و تلاش ميكند كه با مشكلات دستيابي به اطلاعات مربوط به سياست، مبارزه كند. سازمان هاي غير دولتي و NGO ها نيز مجموعهاي از مشورتهاي گروهي را در رابطه با توسعه و سياستگذاري ارايه ميكنند كه ميتواند مشكلات، كاستيها و مسايلي را كه وجود دارد، مورد توجه قرار دهد[5].
نمودار شماره 1 نقش هر يك از نهادهاي ياد شده را در سياست پژوهي به نمايش مي-گذارد.

نمودار 1. نقش نهادهاي مختلف در سياست پژوهي
نمودار ياد شده نشان ميدهد كه سياست پژوهي خود ساختاري است كه با بهرهگيري از توان و ظرفيت بخشهاي مختلف، به مطالعه در موضوع سياستها مي پردازد.اين نهاد دركشورهاي مختلف دنيا، ساختارهاي متفاوتي دارد كه در جدول بالا به برخي از آن ها اشاره شده است[1].

بهره برداران نتايج پژوهش در سياست پژوهي
سياست پژوهي براي آنكه در كل فرآ يند سياستگذاري مشاركت دارد و به پژوهش در موضوع سياستگذاري در همهي مراحل چرخهي سياستگذاري ميپردازد، مورد استفاده گروهها و نهادهاي بسيار است از آن جمله: سياستگذاران، دولت،گروههاي ذي نفوذ، سازمان هاي اجتماعي، سازمانهاي سياسي، مشاوران و تجزيه وتحليل كنند گان سياستها، مؤسسات خيريه،گروههاي لابي، دانشگاهها و بخش خصوصي [19].

روش پژوهش در سياست پژوهي
پژوهش داراي نوع بنديهاي متفاوتي است. آلبرت كرون چهار نوع پژوهش را معرفي ميكند.
پژوهش نظري پايهاي:كه به موضوعات به صورت نظري و انتزاعي صرف ميپردازد و با روش قياسي به استنتاج مطالب دست مييابد.
پژوهش عيني پايهاي: جهتگيري نسبت به مشكلاتي كه در زمينهي استدلال وتشريح مطرح ميشود ولي هدف آن ارايه راه حلي براي مشكلات نيست.
پژوهش كاربردي: هدف آن است كه بهطور مستمر به مشكلاتي كه در چارچوب سازمان وجود دارد، برخورد كند ولي شامل فعاليتهاي تجربي نميشود.
پژوهش عملياتي:كاملاً عملياتي است و گرايش به عمل آن بالا است[20].
در سياست پژوهي عمدتاً از روش پژوهش كاربردي و حتي عملياتي استفاده مي-شود. با استفاده از اين روش تمركز اصلي پژوهشگر بر مسايل اساسي و عملياتي است. اين روش داراي خصوصياتي است كه از آن به خصوصيات پژوهش سودمند ياد ميكنند.
خصوصيات پژوهش سودمند
در علوم اجتماعي، بهويژه در حوزهي سياستگذاري همهي پژوهشها حتماً سودمند نخواهد بود. در اين حوزه، پژوهشهايي سودمند هستند كه داراي ويژگيها و مشخصه -هايي باشند. ويس (1980) چهار ويژگي ممتاز براي پژوهش سودمند بر ميشمارد.
كيفيت پژوهش
سازگاري با انتظارات
عملگرايي
به چالش كشيدن وضع موجود [6].
گرمبر پژوهشي را براي خط مشيگذاري سودمند ميداند كه اطلاعات حاصل از آن داراي ويژگيهاي ذيل باشد:
ادراك درستي از مسئلهي اجتماعي به خط مشيگذاران ارايه دهد.
علت هاي مسئلهي اجتماعي را بيان نمايد.
محتواي سياسي و طرح كلي فعاليت هاي سياسي انجام گرفته را شناسايي كند و پيامدهاي آن را بيان نمايد [7].
به زعم دوكشير پژوهشي سودمند است كه با روش زير به مطالعهي مسايل عمومي بپردازد.
تشخيص مشكلات و شناسايي مسايل
درك مسايل اصلي
پشتيباني از برنامه اقدامات انتخابي
ارزيابي وكنترل پيشرفت [5]
دوكشير معتقد است روندهاي فوق سبب ميشود تا پژوهشها بتوانند تأثيرگذاري لازم را بر جاي گذارند. البته به اعتقاد لوين علاوه بر آن، عناصري لازم است تا به كمك آن بتوان سياست مناسب و لازم را تدوين نمود. اين عناصر در نمودار زير تصوير شده است
.[11]

نمودار

2
.

ت

براي

لازم

عناصر
أ
سياست

در

پژوهش

ثير

پژوهش

محصول

محتواي

كاربردي

يا

آكادميكي

پژوهش

واسطهها

رسانه

فشار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه

تفكر

كانون

خط

كارآفرينان
مشي

پژوهش

كاربرد

محتواي

مشي

خط

،
سياستمداران
بوروكرات
مشاوران

ها
،

فعاليت

كارشناسان

رهبران
،

اجتماعي

محتواي

مسايل
شيوه

،
موجود
سنتي

خردگرايي

و

تمايلات

،
تعصبات

تفكر
،

هاي

زمان

نمودار


پاسخی بگذارید