آن چيزي كه در روابط مبادله رهبر- پيرو، مبادله مي شود و يا ابعادي كه مبادله رهبر – پيرو را تشكيل مي دهند، عبارتند از: كمك ادراك شده، وفاداري، مهر و علاقه[24]. ليدن و دينش (1986) ادعا نميكنند كه تنها همين سه بعد ابعاد مبادله رهبر – پيرو را تشكيل مي دهند. آنها هم چنين افزودند، مي توان متغيرهاي ديگري همچون اعتماد، احترام،گشودگي و صداقت را نيز به حساب آورد.
مدل رهبر – پيرو در طي سه دههي گذشته يكي از رويكردهاي مهم پژوهشي به رهبري بوده كه بسيار مورد پژوهش قرار گرفته است. اين پژوهشها نشان دادند مبادله رهبر – پيرو بهطور مثبتي با رضايت پيروان، عدالت سازماني، رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني، روشني نقش و عملكرد ارتباط دارد و با تضاد نقشها، جابه جايي و استرس شغلي رابطهي معكوس دارد[31، 13].

چارچوب مفهومي پژوهش
چارچوب نظري، يك الگوي مفهومي مبتني بر روابط تئوريك، ميان شماري از عواملي كه در مورد مسايل مورد پژوهش با اهميت تشخيص داده شده اند، است. اين چارچوب نظري با بررسي سوابق پژوهشي در قلمرو مسئله به گونهاي منطقي جريان پيدا مي كند. با توجه به تعاريف ارايه شده و بيان پژوهشهاي گذشته، در اين پژوهش، الگوي مفهومي زير براي بررسي نحوهي تأثيرگذاري فرهنگ سازماني به تفكيك انواع فرهنگ شامل فرهنگ گروهي، فرهنگ توسعهاي و فرهنگ سلسلهمراتبي بر سبك هاي رهبري تحول آفرين و مبادله رهبر- عضو مورد پذيرش و بررسي قرار گرفت.

رهبر

مبادله

پيرو
گروهي

فرهنگ

تحول

رهبري
آفرين
توسعه

فرهنگ

اي

سلسله

فرهنگ
مراتبي

H2
H3
H1
H4
H5
H6
H7

رهبر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبادله

پيرو

گروهي


دیدگاهتان را بنویسید