بنابراين، در اين پژوهش مجموعه اي از اسناد راهبردي انجمنهاي اداره دولت و حكومت گزينش شده و مورد تحليل قرار گرفتند تا مقدمه بازپردازي سندي راهبردي بهگزيني شده فراهم آيد. طي انجام پژوهش تلاش شد از همه قارههاي جهان انجمنهايي گزينش شده و رسالتنامه و اسناد راهبردي آنها مورد بررسي قرار گيرد تا بهاين ترتيب تنوع فرهنگي و ويژگيهاي جوامع گوناگون مدنظر قرار گيرد.

رسالتنامه

و

راهبردي

اسناد

بررسي

و

مطالعه

هاي
انجمن

برخي

حكومت

و

دولت

اداره

هاي

در

تخصصي

كتب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و

مقالات

محتواي

تحليل
حكومت

و

دولت

اداره

دانش

زمينه

صاحبنظران

و

خبرگان

به

مراجعه

حكومت

و

دولت

اداره

دانش
انجمن

راهبردي

سند

نويس

پيش

تدوين
نهايي

راهبردي

سند

تدوين

رسالتنامه

و

راهبردي

اسناد

بررسي


پاسخی بگذارید