نگاره 1. مقايسه تطبيقي الگوهاي ارزيابي و الگوي مفهومي تحقيق

طراحي هر الگوي علمي بايد از مباني نظري قوي برخوردار باشد. از جمع بندي الگوهاي مطالعه شده در نگاره 1، مولفه هاي اصلي الگوي مفهومي تحقيق استخراج گرديده است كه در زير ارايه مي گردد.
رويكرد سيستمي: يكي از ويژگيهاي الگوي مفهومي نگرش سيستمي به عملكرد است كه از تلفيق الگوي مهندسي مجدد، الگوي سيپ، كارت امتيازي متوازن و مدل تعالي سازماني استخراج شده است.
بسترهاي عملكردي: در استخراج شاخصهاي اثربخشي و كارايي در طراحي الگوهاي ارزيابي عملكرد، لازم است شاخص هاي عملكردي با توجه به بنيان هاي فكري و اعتقادي، چشم اندازها، اهداف و ماموريت هاي جامعه مورد مطالعهاستخراج گردد. اين مولفه ها با علامت ستاره، در نگاره 1 نمايان شده است. ستارهدار بودن هر الگو نشان دهنده مطالعه آن الگو در حوزه مورد نظر است.
سازه هاي عملكردي: در طراحي الگوهاي ارزيابي عملكرد توجه به رويكرد هايسازماني يكي از مهمترين اقدامات طراحي به شمار مي رود. رويكرد سيستمي، مديريت مبتني بر هدف، مديريت مبتني بر فرايند، رويكرد مديريت راهبردي و غيره ميتواند منجر به استخراج شاخصهايي گردد تا اهداف مطلوب و مورد نظر آن رويكرد را سنجش كند. همانطور كه در رويكردهاي ارزيابي عملكرد نيز مطرح گرديد رويكرد اين مقاله بر پارادايم مديريت سيستمها استوار است و با نگرشي راهبردي شاخص هاي ارزيابي عملكرد را استخراج كرده تا بر مبناي آن بتوان منابع راهبردي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد.
معيارهاي عملكردي: طراحي الگوهاي ارزيابي عملكرد با هدف تعيين معيارهايي انجام مي گيرد تا مديريت سازمان بر مبناي آن بتواند هدف از ارزيابي را تعيين نموده و جهت كلي ارزيابي را براي دستيابي به شاخصهاي عملكردي روشن نمايد. با توجه به اينكه الگوي مفهومي تاكيد بر سنجش عملكرد بروندادي و پيامدي دارد دو معيار كارايي و اثربخشي از مطالعه تئوريها، رويكردها و الگوهاي ارزيابي استخراج شده است.
5. شاخص هاي عملكردي: شاخصهايي هستند كه عملكرد سازمان را بر مبناي چشم – اندازها، اهداف، شرح وظايف، فرايندها و فعاليت هاي تعريف شده هر سازمان و بر اساس اهداف ارزيابي، سنجش مي كند تا كارآمدي سرمايههاي انساني و مادي را نشان دهد. دراين الگو 95 شاخص عملكردي براي سنجش كارايي و اثربخشي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح احصاء شده است.

2-5. شاخصهاي كارايي
شاخصهاي كارايي، شاخصهايي هستند كه عملكرد بروندادهاي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح را با توجه به بررسي ستادهها به دادهها سنجش ميكند. 83 شاخص عملكردي در جامعه مورد مطالعه شناسايي گرديده كه در ابعاد سه گانه زير طبقهبندي شدهاست:
شاخص هاي كارايي در ابعاد كلان؛ شامل شاخصهايي براي اندازهگيري ميزاندستيابي به چشم انداز و برنامه هاي بلندمدت و كوتاهمدت است. بهطور كلي اينشاخص ها براي مقايسه عملكرد مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح در سطح مليبوده كه شامل 24 شاخص است.
شاخصهاي كارايي در ابعاد سازماني؛ شامل شاخص هاي اندازه گيري ستاده هاي نظام آموزش عالي نيروهاي مسلح با توجه به ميزان حمايتهاي سازمان هاي مافوق مي باشد كه شامل 16 شاخص است.
شاخصهاي كارايي در ابعاد دانشگاهي؛ كه شامل شاخصهاي اندازه گيري عملكرد هر دانشگاه بر اساس برنامههاي مصوب يا ابلاغي بوده كه شامل 43 شاخص مي باشد. لازم به يادآوري است علاقه مندان مي توانند براي مطالعه شاخصهاي كارايي و داده هاي آماري آن به پايان نامه دكتري محقق مراجعه نمايند[7].

3-5. شاخص هاي اثربخشي
براي تبيين شاخص هاي اثربخشي از بسترهاي زمينه اي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح، مطالعه بر چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، ماموريت نيروهاي مسلح و مراكز آموزش عالي آن، مصاحبه با خبرگان، اساتيد و كارشناسان آموزشي و پژوهشي، هم چنين مشاهدات ميداني و تجربيات محققين و اساتيد دانشگاههاي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح استفاده شده است. اين شاخص ه ا به گونه اي طراحي شده اند كه اثربخشي دانش آموختگان را با توجه به ماهيت آموزش هاي ديده شده سنجش مي كند. شناسايي شاخصهايي كه بتواند ناهمگني آموزش عالي نيروهاي مسلح را در سه سطح افسري، دافوس و دفاع ملي پاسخ دهد براي محققين بسيار مشكل بود، زيرا لازم بود شاخص هايي استخراج شود كه هم بتواند دانش آموخته را در سه سطح آموزشي فوق ارزيابي كند و هم تنوع سازماني را در آموزش عالي نيروهاي مسلح پاسخگو باشد. در نگاره 2 اين شاخص ها آمده است.
نگاره 2. شاخص هاي اثربخشي مراكز آموزش عالي نيرو هاي مسلح
عناوين شاخصهاي كيفي كد عناوين شاخصهاي كيفي كد
توانايي و درك شناخت دشمن N117 قدرت سازماندهي N111
توان طرح ريزي N118 آينده نگري و خلق آينده N112
قدرت بكارگيري هنر فرماندهي N119 توان برنامه ريزي N113
توانايي تجزيه و تحليل وضعيت محيطي N120 توانايي هدايت عمليات N114
شناخت تهديدهاي محيطي و فرا محيطي N121 بصيرت و آگاهي ديني و سياسي N115
توانايي بسيج منابع و امكانات N122 توانايي تجزيه و تحليل وضعيت دشمن N116

اهداف و سوالات
هدف اصلي اين پژوهش طراحي الگوي سنجش كارايي و اثربخـشي بـروندادهـاي مراكـزآموزش عالي نيروهاي مسلح است. براي دستيابي به اين هدف دو سوال به شرح زير طـرحگرديده است:
سوال اول؛ الگوي سنجش اثربخشي و كـارايي مراكـز آمـوزش عـالي نيروهـاي مـسلحكدام است و چه مولفه هايي دارد؟
سوال دوم؛ بين شاخص هاي اثربخشي و كارايي عملكرد مراكز آموزش عـالي نيروهـايمسلح چه رابطه اي وجود دارد؟

روش تحقيق
نوع تحقيق اين پژوهش كاربردي و از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شده است. براي تحليل داده ها از آزمون t يك متغيره، تحليل عاملي تاييدي و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. ابزار سنجش داده ها، پرسش نامه بوده كه متناسب با جامعه مورد مطالعه طراحي شده است. جامعه آماري شامل خبرگاني است كه اعتبار پاسخگويي به پرسش نامه ها را دارا بوده اند. حجم جامعه آماري بر اساس اعتبار جايگاه هاي جامعه مورد مطالعه، 1740 نفر تعيين شده است. روش نمونه گيري، تصادفي و حجم نمونه آماري بر اساس فرمول كوكران 152 نفر محاسبه شده است.

تجزيه وتحليل داده هاي جمعيت شناختي
با جمع بندي داده هاي توصيفي مشاهده گرديد كه بيش از 97 درصد پاسخدهندگان درجايگاه هاي سرتيپي و بالاتر، بيش از 96 درصد آنها داراي سوابق كار بيش از 20 سال،بيش از 78% از پاسخ دهندگان داراي سابقه تدريس در مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلحبوده اند. هم چنين 73% پاسخ دهندگان نظامي و 27% ديگر آنها اعضاي هيات علمي رسمي آموزش عالي شاغل در مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح بوده اند. مضافاً داده هاي توصيفي نشان دادند كه 80 درصد پاسخ دهندگان دوره دفاع ملي، دوره عالي جنگ و دوره دافوس را گذرانده و آشنايي قابل قبولي با فرايند آموزش عالي نيروهاي مسلح داشتهاند. در يك جمع بندي نهايي براي داده هاي توصيفي مي توان چنين استنباط كرد كه توزيع و پراكندگي نمونه گيري بهطور مناسبي براي پاسخگويي به سوالات تحقيق معتبر است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تجزيه و تحليل داده هاي محتوايي
پس از شناخت شاخص هاي كارايي و اثربخشي مراكز آموزش عالي نظامي لازم است شاخص ها مورد تاييد خبرگان قرار گيرند. با استفاده از روش دلفي و در قالب 168 سوال در دو طبقه پرسشنامه به تست خبرگي گذاشته شد. پرسشنامه اول حاوي 24 سوال و پرسشنامه دوم حاوي 144 سوال مي باشد كه از طيف 5 تايي ليكرت در تدوين پرسشنامه استفاده شده است. به منظور سنجش قابليت اعتماد و اعتبار ابزار اندازهگيري تحقيق از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. آلفاي كرونباخ براي پرسش نامه ها 1/83 درصد محاسبه گرديده است. همچنين براي روايي تحقيق از روش اعتبار محتوايي استفاده شده كه اعتبار محتواي پرسش نامه هاي تحقيق را خبرگان و متخصصان تاييد كرده اند.

1-9. پاسخ به سوال اول تحقيق
دادههاي جمعآوري شده از پرسشنامه تحقيق نشان ميدهد كه كمترين فراواني پاسخ به سوالات انتخاب شاخص هاي عملكردي براي سنجش كارايي 98% و براي اثربخشي 6/94 درصد بوده است. بدين معني است كه حداقل 6/94% پاسخدهندگان شاخص هاي كارايي و اثربخشي را براي سنجش عملكرد بروندادي و پيامدي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح پذيرفته اند.
براي انتخاب شاخصها و تعميم آن در جامعه آماري از آزمون t استفاده شده است.
ابتدا تست كالماگورف- اسميرنوف، نشان ميدهد كه دادهها داراي توزيعي نرمال هستند، بنابراين ميتوان از آماره پارامتري t يك متغيره براي پاسخ به سوالات تحقيق استفاده كرد. با توجه به نمونه آماري و تست سوالات پرسشنامه، نتايج آمارهt در نگاره 3 برايشاخص هاي كارايي و نگاره 4 براي شاخص هاي اثربخشي آمده است:
نگاره 3. نتايج آزمون t يك جامعه آماري برا ي شاخص هاي كارايي
معني داري درجه آزادي آماره t ميانگين متغير/ شاخص هاي كارايي
000. 151 17.50 4.14 شاخص هاي كلان و راهبردي
000. 141 10.90 3.71 شاخص هاي سازماني سنجش كارايي
000. 151 57.57 4.39 شاخص هاي دانشگاهي

نگاره 4. نتايج آزمون t يك جامعه آماري برا ي شاخص هاي اثربخشي
معني داري درجه آزادي آماره t ميانگين متغير/ شاخص هاي اثربخشي
000. 150 29.641 4.4967 قدرت سازماندهي
000. 149 21.438 4.3667 آينده نگري و خلق آينده
000. 151 22.726 4.2763 توان برنامه ريزي
000. 149 22.732 4.3400 توانايي هدايت عمليات
000. 151 19.287 4.2237 بصيرت و آگاهي ديني و سياسي
000. 150 18.848 4.3179 توانايي تجزيه و تحليل وضعيت دشمن
000. 150 26.758 4.4040 توانايي و درك شناخت دشمن
000. 148 14.819 4.2081 توان طرح ريزي
000. 151 30.130 4.5592 قدرت بكارگيري هنر فرماندهي
000. 149 29.573 4.5000 توانايي تجزيه و تحليل وضعيت محيطي
000. 149 27.474 4.4333 شناخت تهديدهاي محيطي و فرا محيطي
000. 150 26.89 4.4437 توانايي بسيج منابع و امكانات

همانطور كه ملاحظه مي شود، در تمامي شاخصها ميانگين بالاتر عدد 3 است و مقدار t نيز بالاتر از 2 بوده و مقدار اعداد معنا داري نيز كمتر از 5% مي باشد. اين نتايج نشان ميدهد كه شاخصهاي تدوين ميتوانند جزء شاخص ها و مولفههاي سنجش كارايي و اثربخشي محاسبه شوند. به عبارت ديگر، خبرگان شاخص هاي فوق را به عنوان شاخص هاي كارايي و اثربخشي شناسايي كرده، كه بر اساس آنها مي توان سطوح متنوع مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح به احتمال 95% مورد سنجش قرار داد. در واقع، با اينسطح معنيداري سوال اول تحقيق پاسخ داده مي شود.
محققان با توجه به نتايج آزمون t كه نشان دهنده اين است كه تمامي شاخصهامي توانند در سنجش و ارزيابي كارايي و اثربخشي مورد بررسي قرار گيرند، براي تبيين و ارزيابي دقيق تر سعي نمودند تا با استفاده از تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول(مدل اندازه گيري) با استفاده از نرم افزار ليزرل ميزان تبيين كنندهگي شاخصها را مورد ارزيابي قرار دهند. با توجه به مقادير ارايه شده در نمودارهاي 2 تا 5 تمامي شاخص ها داراي ضرايب معنادار شده است ، چرا كه مقدار t بزرگتر از عدد2 مي باشد. از طرفي مقادير تناسب و برازش مدل براي كارايي و اثربخشي قابل قبول است، چرا كه نسبت كاي مربع بر درجه آزادي براي معيار كارايي صفر و براي معيار اثربخشي كمتر از 3 بوده (1.91) و مقدار RMSEA كمتر از 0.1(0.078) مي باشد. پس شاخص هاي اثربخشي و كارايي تاييد شده اند.
2-9. پاسخ به سوال دوم
تعيين ارتباط بين متغير هاي تحقيق بيانگر روابط حاكم بر متغيرهاي تحقيق و چگونگي ارتباط هر متغير نسبت به متغير يا متغيرهاي ديگر است. به عبارت ديگر هدف از تعيين روابط بين متغيرها، درك روابط پيچيده رفتاري از طريق مطالعه همبستگي بين متغيرهايي است كه فرض ميشود بين آنها رابطه معنادار وجود دارد. روابط بين شاخص هاي عملكردي براي سنجش كارايي و اثربخشي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون در نگاره 5 مشخص شده است.
نگاره 5. نتايج آزمون همبستگي بين شاخص هاي كارايي و اثربخشي
شاخص هاي كلان شاخص هاي
سازماني شاخص هاي
دانشگاهي شاخص هاي
اثربخشي
شاخص هاي كلان 1
152
شاخص هاي سازماني 0/344() 1
0/000
152 152
شاخص هاي
دانشگاهي 0/228(**) 0/228(**) 1
0/005 0/002
152 152 152
شاخص هاي
اثربخشي 0/096 0/001 0/136 1
0/241 0/987 0/096
152 152 152 152
مطابق نگاره مذكور، بين شاخصهاي كارايي همبستگي وجود دارد و بيشترين ميزان آنمعادل 34 درصد است كه نشان دهنده اولين رتبه در نگاره 4 است و بدين معني است كهبين شاخصهاي راهبردي و كلان، با شاخص هاي سازماني و شاخص هاي دانشگاهي رابطه معنادار وجود دارد. هم چنين دادهها نشان ميدهد كه بين ابعاد سهگانه كارايي و اثربخشي همبستگي قوي مشاهده نمي شود. اين بدين معنا است كه شاخص هاي هر معيار عملكردي به طور مستقل عملكرد بروندادي و پيامدي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح را سنجش مي كنند.

نمودار 1. مدل اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد

نمودار 2. مدل اندازه گيري در حالت معناداري

نمودار 3. مدل اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد

نمودار 4. مدل اندازه گيري در حالت معناداري

طراحي الگوي راهبردي
حوزه مديريت راهبردي بررسي مداوم و همه جانبه استقرار استراتژي ها را از وظايف مهم مديران عالي سازمان ها مي داند. پاراديم مديريت عملكرد نيز تاكيد دارد كه ارزيابي عملكرد سازماني بايد بر اساس اهداف، ماموريتها و استراتژيهاي سازمان و با استفاده از شاخصهاي كمي و كيفي صورت گيرد. بنابراين لازم است در تدوين الگوها و مدل هاي ارزيابي عملكرد مولفه هاي تاثيرگذار بر عملكرد سازماني شناسايي و لحاظ شوند. الگويمفهومي تحقيق بر اساس رويكرد سيستمي نتايج بدست آمده از وروديها و فرايندهاي نظامآموزش عالي نيروهاي مسلح را كه در بروندادها و پيامدهاي آن نمود پيدا ميكند اندازهگيري كرده و كارايي و اثربخشي اين مراكز را مورد سنجش قرار ميدهد. از اين طريق انحرافات احتمالي را شناسايي و اقدامات بهبود و توسعه را انجام ميدهد. از نتايج بدست آمده از فرايند تحقيق، مي توان الگوي راهبردي سنجش كارايي و اثربخشي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح را بر اساس نگرش سيستمي در چهار بستر عملكردي، چهار سازه عملكردي، دو معيار عملكردي (كارايي و اثربخشي) و 95 شاخص عملكردي طراحي كرده كه با بكارگيري آن، عملكرد برونداد ي و پيامدي مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح مورد سنجش قرار خواهد گرفت. اين الگو در نمودار 5 نشان داده شده است.

نمودار 5. الگوي سنجش كارايي و اثربخشي مراكز آموزش عالي نظامي

نتيجه گيري و پيشنهادات
تحقيق حاضر با هدف طراحي الگوي سنجش كارايي و اثربخشي براي مراكز آموزش عالي نظامي صورت گرفته است. با توجه به هدف تحقيق، دو سوال متناسب با آن تدوين گرديده است. براي پاسخ به سوال اول، نتايج تحقيق نشان داد كه بيش از 94.6 درصد از خبرگان، شاخص هاي عملكردي كارايي و اثربخشي را تاييد كرده اندكه براي تبيين و تعميم آن به جامعه آماري، از آزمون t و مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج آزمون t نشان داد كه تمامي شاخص ها مقدار ميانگين بالاتر از 3 دارند و عدد معناداريآنها نيز كمتر از 5 درصد مي باشد. بنابراين، هر يك از شاخص ها مي تواند تبيين كننده مناسبي براي سنجش كارايي و اثربخشي باشد. تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول(مدل اندازه-گيري) نيز در راستاي هدف فوق صورت گرفته است. براي پاسخ به دو سوال كه، اولاً آيا شاخص هاي عملكردي تاييد شده ميتوانند كارايي و اثربخشي را تبيين كنند يا خير؟ ثانياً مقدار تبيين كنندگي به چه ميزان است؟ نتايج تحقيق نشان دادكه شاخص هاي كارايي در ابعاد راهبردي با ضريب 0.54 (7.15= t) بيشترين اثر را در سنجش عملكرد بروندادي مراكز آموزش عالي نظامي خواهند داشت. سپس شاخص هاي كارايي در ابعاد سازماني با 0.68 (6.52= t) و شاخص هاي كارايي در ابعاد دانشگاهي با 0.51 (5.41= t) در مراتب بعدي قرار دارند. هم چنين براي شاخصهاي اثربخشي نتايج تحقيق نشان داد كه اين شاخص ها اثر متفاوتي بر سازه عملكرد پيامدي دارد[20]. به عبارت ديگر بعضي از شاخص هاي اثربخشي تاثير بيشتري بر اثربخش شدن دانش آموختگان نظام آموزش عالي نظامي در هنگام بكارگيري آنها در مسئوليت هاي نظامي(اثرات پيامدي) نسبت به بعضي ديگر از شاخص ها دارد. اين نتايج نشان مي دهد كه شاخص هاي بصيرت و آگاهي ديني و سياسي، توانايي و درك شناخت دشمن، توان طرح ريزي و توانايي هدايت عمليات به ترتيب 0.60(7.02= t =6.72)0.58 ،(t =6.77)0.58 ،(t) و 0.57(6.21= t) بيشترين تبيين كنندگي را در بين شاخص هاي اثربخشي دارد. بدين معني است كه در حالت بهينه اگر مراكز آموزش عالي نظامي مهم ترين محتواي يادگيري را بر بصيرت و آگاهي ديني و سياسي، توانايي و درك شناخت از دشمن، توانايي طرحريزي، توانايي هدايت عمليات قرار دهد دانش آموخته در ميدان عمل (جنگ يا تهديدات امنيت ملي) از اثربخشي بالايي برخوردار خواهد بود. تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق نيز نشان داد كه شاخص هاي كارايي، توانايي سنجش عملكرد برون دادهاي نظام آموزش عالي و شاخص هاي اثربخشي توانايي سنجش عملكرد پيامدي(رضايت مندي كاربران از آموزش عالي نيروهاي مسلح با استفاده از شاخص هاي اثربخشي) را خواهد داشت. پيش نياز دستيابي به سنجش عملكرد قابل قبول، لزوم داشتن برنامه چشم انداز، اهداف، ماموريت تعريف شده و تدوين راهبردهاي مناسب براي دستيابي اهداف چشم انداز است. به منظور تكميل چرخه ارزيابي، پيشنهاد ميشود در تحقيقات بعدي، بررسي جامع تري در تطبيق محتواي منابع و سر -فصل هاي دروس با شاخص هاي اثربخشي صورت گيرد تا انحرافات احتمالي شناساييشود. هم چنين پيشنهاد مي شود براي شاخص هاي عملكردي استانداردسازي صورت گيردتا بر اساس استانداردها، مراكز نظارتي بتواند عملكرد مراكز آموزش عالي نظامي را بر اساس نرم ها و استانداردها سنجش كرده و ميزان كارايي و اثربخشي مراكز فوق را اندازه- گيري نمايند. در اين راستا حتي مي توان جوايز بهرهوري را نيز براي مراكز آموزش عالي نظامي طراحي و اجراء كرد. اين اقدام منجر به ايجاد فضاي سالم رقابت علمي خواهد شد كه ماحصل آن به رشد و ارتقاي مراكز آموزش عالي نظامي- كه هم مشكل است و هم ثمربخش- منجر خواهد شد.

منابع
انواري رستمي علي اصغر، آذر عادل، خداداد حسيني سيدحميد (1381). “طراحي نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور”، اولين كنفرانس مديريت عملكرد، دانشگاه تهران.
بازرگان عباس (1383). “ارزشيابي آموزش عالي” دايرة المعارف آموزش عالي، تهران:
بنياد دانشنامه بزرگ فارسي.
بازرگان عباس (1383). “ارزشيابي آموزشي(مفاهيم، الگو ها و فرايندهاي عملياتي)”.
انتشارات سمت، تهران.
رضوي، سيدرضا(1384). “طراحي و تبيين سيستم ارزيابي عملكرد دا نشكدههاي علوم انساني دانشگاه تهران”، پاياننامه(دكتري) دانشگاه تهران، راهنمايي دكتر محمدرضا مهرگان ،دانشكده مديريت.
زالي محمدرضا(1383). “طراحي و تبيين سيستم ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي صنعتي كشور”، پاياننامه(دكتري) دانشگاه تهران، به راهنمايي دكتر محمدرضا مهرگان دانشكده مديريت.
سازمان مديريت و برنامه ريزي(1384). “ارزيابي استراتژيك كشور” سازمان مديريت و برنامه ريزي، دفتر ارزيابي عملكرد، تهران.
سجادي پناه علي(1388). “طراحي الگوي ارزيابي راهبردي عملكرد مراكز آموزش عالينيروهاي مسلح”، پايان نامه دكتري مديريت راهبردي، به راهنمايي دكتر غلامحسيننيكوكار، دانشگاه عالي دفاع ملي، دانشكده مديريت راهبردي.
عميد(1371). “فرهنگ عميد”، انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، تهران.
كاپلان اس. رابرت، نورتون پي ديويد(1383). “سازمان استراتژي محور”، مترجم: پرويز بختياري ناشر: انتشارات سازمان مديريت صنعتي.
لوستائوس، چالز و ديگران(1385). “ارزيابي سازماني: چارچوبي براي بهبود عملكرد” معاونت بازرسي ستاد مشترك سپاه، تهران، دانشگاه امام حسين(ع).
مشايخ فريده (1384). “فرايند برنامه ريزي آموزشي”، انتشارات مدرسه، چاپ شانزدهم، تهران.
معين محمد(1370). “فرهنگ معين”، انتشارات موسسه انتشارات اميركبير، چاپ سيزدهم، تهران.
.31 Alkin M.C & Dewy A. (1998). “Three Decades of Curriculum Evauation: An Introduction” in Lewy (ed.); London: Pergamon
.41 Brown L.& Sevenson W. (2000). Structure Is Not Organization. Business Horizons, Vol. 3.
.51 Epond Raymond j.(1998). “Human Resource Management”, John Wiley & Sons Australia, pp. 28-32.
.61 Ferreira, Aldónio& Otley, David,(2009). “The design and Use of Performance Management Systems: An Extended Framework for Analysis” Management Accounting Research, In Press, Corrected Proof.
.71 Hoque Zahirul (2004). “A Contingency Model of the Association Between Strategy, Environmental Uncertainty and Performance Measurement: Impact on Organizational Performance”, International Business Review, 13 , USA.
.81 Mayston David (2007). “Performance Management and Performance Measurement in the Education Sector” Accounting, Organizations and Society 31


پاسخی بگذارید