از ديدگاه نظريه مردم سالاري تجربي و مـشاركتي، شـخص شـركت كننـده در مـسايلسياسي از اهميت بالايي برخوردار است؛ هرچـه قـدر ميـزان مـشاركت اشـخاص درمـسايلسياسي بيشتر باشد، به همان نسبت ميزان مشروعيت رژيـم مـردم سـالار بـالاميرود[10]. از آنجا كه احساسات و نگرشهاي محلي و ملي، ريشههاي عميقي در نظام عقيدتي اشـخاصدارند نگرشهاي مثبت محلي به راحتي ميتوانند وارد حوزه ملي شوند كه درصورت وقوع چنين پديده اي مشروعيت در سطوح عالي سياسي بالاتر مي رود.
سئوالات و ف رضيه تحقيق
با توجه به مساله تحقيق، كه شناخت الگوهاي بازنمايي زبان اقتدار در مشروعيت بخـشي بـهدولت و حاكميـت جمهـوري اسـلامي ايـران در زمـان امـام خمينـي (ره) و نحـوه پـذيرشداوطلبانه آن از سوي مردم مي باشد، سئوال اصلي تحقيق به شكل ذيل است:
امـام خمينـي بـه عنـوان مظهـر اقتـدار ايـران در دهـه 50، جريـان مـشروعيت بخـشي بـه حاكميت خود را از طريق مطبوعات و سخنرانيها با چه گفتماني و چگونه بازنمـايي كـردهاست؟
سئوالات فرعي تحقيق
مطبوعات و سخنرانيهاي دولتمردان دولت ايـران (امـام خمينـي) چـه تـصويري ازمشروعيت حاكميت امام خميني بدست مي دهند؟
مواضع و ديدگاههاي حاكميتي امام خميني تا چه ميزان با مواضع دولتهاي مشروع بينالمللي شباهت يا تفاوت دارد؟
س خنان ام ام خمين ي(ره) در جري ان م شروعيتبخ شي ب ه حاكمي ت اي ران از چ ه گفتما نهايي متاثر شده است؟
به طور كلي رابطه نظم گفتماني و نظم اجتماعي در متن مذكور چگونه برقـرار شـدهاست؟
فرضيه تحقيق حاضر اين است كه به نظر ميرسد گفتمان امام خميني (با زبان اقتدار) بـاتوجه به ديدگاه خود در عرصه بين الملل كه همانا مـشروعيت بخـشي بـه اعمـال حاكميـتخود ميباشد، سـعي در ارايـ ه تـصويري مثبـت از حاكميـت خـود در محافـل بـينالمللـي و همچنين پذيرش داوطلبانه آن از سوي مردم دارد.

روش تحقيق
روش تحليل گفتمان انتقادي فركلاف
فركلاف، متن، تعامل و بافت اجتماعي را به عنوان سه عنصر گفتمان مشخص مي كند و سهمرحله توصيف، تفسير و تبيين را براي تحليل آن بكار مي برد و تاكيد مي كند كـه مجموعـهويژگيهـا ي صـوري اي كـه در يـك مـتن خـاص يافـت مـي شـوند، مـي تواننـد بـه عنـوانانتخابهاي خاصي از ميان گزينههاي موجود در انواع گفتمان تلقي شوند كـه مـتن از آنهـااستفاده كرده است (نمودار شماره يك). فركلاف ميان سه نـوع ارزشـي كـه ويژگـيهـا يصوري متن ممكن است واجد آنها باشد، يعني تجربي، رابطه اي و بياني تمايز قايل مي شود:

تبيين

اجتماعي

زمينه

گفتمان

جاري

هاي

متن

تفسير

توصيف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تبيين

اجتماعي


پاسخی بگذارید