داده

تحليل

و

تجزيه

ها

پرسش

توزيع

جمع

و

نامه

داده

آوري

توسعه
مدل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مناسب

مفهومي

كاريزماتيك

رهبري

به

مربوط

ادبيات

مطالعه
كار

رهبري
يزماتيك

خبركان

نظرات

برري

طراحي

و

تهيه
پرسش

نامه

به

توجه

با

ارا

مدل
ي
شده

ه

اول

مرحله

مرحله

چهارم

مرحله
سوم

مرحله

دوم

داده

تحليل

و

تجزيه

ها


دیدگاهتان را بنویسید