دانش آموز براي اخذ نمره قبولي، به معلم پول داده و معلم نيز بپذيرد. فساد
علمي

فساد

علمي

معلم جهت ثبت نام در كلاس خصوصي خود، دانش آموز را مردود كند. ملعم، سوالات پابان ترم را به دانش آموز بفروشد. مدير با سفارش به تماي معلمي، سبب افزايش معدل دانش آموز تنبل شود. ف
خدمات

ساد

ف

خدمات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ساد

كارمند، هنگام ثبت نام به علت ظرفيت محدود، پولي غير از شهريه بگيرد. كتابدار در هنگام ديركرد در تحويل كتاب، از دانش آموز پول اخاذي كند. مسئول چاپ و نشر، براي تكثير جزوات رايگان، از دانش آموز پول بگيرد.
عوامل موثر بر فساد اداري
درباره عوامل موثر بر پيدايش و كنترل فساد اداري، دسته بنديهاي مختلفي صـورت گرفتـهاست. عمده عواملي كه به شيوع و گـسترش فـساد در سـازمانهـا و نهادهـاي كـشور دامـن مي زنند عبارتند از: سوء مديريت؛ عدم شفافيت و پاسخگويي دولت در برابر عملكرد خود؛ مورد تهديد قرار گرفتن مبارزه گران با فساد؛ احساس بي عدالتي در ادارات دولت؛ نگـرشمردم نسبت به فساد؛ ناكارآمدي دولـت؛ قـوانين ضـعيف و دسـت و پـا گيـر (بوروكراسـياداري)؛ شرايط تورمي و عـدم ثبـات اقتـصادي؛، افـزايش تقاضـا بـراي اسـتخدام بـي رويـه[35،34،9،6،3،2،1].


دیدگاهتان را بنویسید