افراد توانمند بر اين باورند كه مي توانند با تحـت تـأثير قـرار دادن محيطـي كـه در آن كـار مي كنند يا نتايجي كه حاصل مي شوند، تغيير ايجاد كنند. افـراد توانمنـد اعتقـاد ندارنـد كـهموانع محيط بيروني فعاليتهاي آنان را كنترل مي كننـد، بلكـه بـر ايـن باورنـد كـه موانـع را مي توان كنترل كرد. در واقع آنها احساس كنترل فعال دارند.
احساس معني دار بودن شغل
افراد توانمند احساس معنيدار بودن مي كنند. آنان براي مقصود يا اهداف فعاليتي كه بـه آناشتغال دارند، ارزش قايل اند. آرمانهـا و استانداردهايـشان بـا آن چـه در حـال انجـام دادنهستند، متجانس ديده مي شوند. فعاليـت در نظـام ارزشـي شـان مهـم تلقـي مـي شـود، افـرادتوانمند درباره آن چه توليد مي كنند، دقت مي كنند و بدان اعتقاد دارند.
احساس داشتن اعتماد به ديگران
سرانجام، افراد توانمند داراي حسي به نام اعتماد هستند و مطمئناند كـه بـا آنـان منـصفانه ويكسان رفتار خواهد شد. معمولاً معناي اين احساس آن است كـه آنـان اطمينـان دارنـد كـهمتصديان مراكز قدرت يا صاحبان قدرت، به آنان آسيب يا زيـان نخواهنـد زد و ديگـر ايـنكه با آنان بي طرفانه رفتار خواهد شد.

3. تعهد سازماني
تعهد سازماني درجة نسبي تعيين هويت فرد با يك سازمان خاص و درگيري و مشاركت اوبا آن سازمان مي باشد. در اين تعريف تعهد سازماني سه عامل را شامل مـي شـود : 1- اعتقـادقوي به اهداف و ارزشهاي سازمان، 2- تمايل بـه تـلاش قابـل ملاحظـه بـه خـاطر سـازمان
3- آرزو و خواست قوي و عميق براي ادامة عضويت در سازمان[22].
مي ير و آلن (1991) تعهد سازماني را به ابعاد سه گانة زير تقسيم نموده اند[13]:
تعه د ع اطفي (ف رد هوي ت خ ود را از س ازمان م ي گي رد و ب ه آن اح ساس تعل ق و واب ستگي م ي كن د و از ادام ه ع ضويت در آن ل ذت م ي ب رد و س ازمان را ت رك نمي كند).
تعهد پايدار ( تمايل به انجام فعاليـت مـستمر بـر اسـاس تـشخيص فـرد از هزينـههـا ي مرتبط به ترك سازمان).
تعهد هنجاري (افراد در سازمان مي مانند چون احـساس تكليـف مـيكننـد كـه نبايـدسازمان را ترك كنند).
يكي از معموليترين شيوههاي برخورد با تعهد سازماني آن است كه تعهـد سـازماني رانوعي وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر ميگيرند. بر اساس اين روش، فردي كـهبه شدت به سازمان خـود متعهـد اسـت، هويـت خـود را از سـازمان مـي گيـرد، در سـازمانمشاركت فعال دارد، با آن در مي آميزد و از عضويت در سازمان خود لذت ميبرد[3].
پس به طور خلاصه وفاداري به ارزشها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگي بـهماندن در سازمان را تعهد سازماني مي نامند. در تحقيقي كه توسط مي ير و آلن انجام گرفتـهاست مشخص گرديد كه هر يك از تعاريف تعهد سازماني حداقل به يكي از ابعاد سه گانـهتعهد عاطفي، هنجاري و مستمر اشاره مينمايند[13].

ارتباط توانمندسازي كاركنان و تعهد سازماني
ارتباط توانمندسازي كاركنان و تعهد سازماني را با ارائه چنـد پـژوهش مـورد بررسـي قـرار مي دهيم:
يكي از پژوهشهاي مرتبط با اين تحقيق، پژوهش »باتنـاگر « اسـت كـه در كـشور هنـدانجام گرفته است. هدف اين تحقيق بررسي و اندازهگيري رابطه توانمندسازي روانـشناختيو تعهد سازماني درميان مديران سازمانهاي دولتي اين كشور بوده است. نتايج تحقيق حاكياز آن ست كه توانمند سازي كاركنان ارتباط مثبت و معناداري بـا تعهـد سـازماني دارد[6].
تحقيق ديگر پژوهش »جانسن« است كه در كـشور هلنـد انجـام شـده اسـت. هـدف از ايـنتحقيق بررسي اين موضوع است كه آيا تعارض با مـديران ارشـد سـازمان، بـه عنـوان يـكمانع، در رابطه مثبت بين توانمند سازي كاركنان و تعهـد سـازماني عمـل مـيكنـد يـا خيـر؟چنين انتظار مي رود كه اهداف سازمان را مديران ارشـد سـازمان تعيـين نماينـد و سـپس آناهداف را به سطوح پايين سـازمان ابـلاغ نماينـد. در شـرايط وجـود تعـارض بـين كاركنـانتوانمند و مديران ارشد، ممكن است كاركنان از پذيرش اهداف مشخص شده سر باز زنند. هر چند در اين تحقيق رابطه مثبت بين توانمند سازي و تعهد سازماني تأييـد شـده اسـت امـا اشاره شده كه وجود رابطه مثبت و قوي بين توانمند سازي و تعهد سازماني كاركنان، وقتـيكه تعارض با مديران ارشد سازمان وجود داشته باشد مشاهده نمي شود [11].

مدل مفهومي تحقيق
با توجه به بررسي مباني نظري و پيشينه موضوع مي توان مدل مفهومي نمـودار شـماره (1) را ارائه كرد كه فرضيه هاي تحقيق نيز بر اساس آن شكل مي گيرد.

شايستگي

احساس

بودن

دار

معني

احساس

بودن

موثر

احساس

انتخاب

حق

داشتن

احساس

اعتماد

داشتن

احساس
ديگران

به

توانمندسازي

كاركنان

تعهدسازماني

كاركنان

شايستگي

احساس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بودن

دار

معني


دیدگاهتان را بنویسید