23 مطالعه اسناد مربوط به چشم انداز و راهبردها، تحليل
SWOT تجزيه و تحليل سازمان
39 پيمايش نظرات تمام اعضاي دوره دوم شوراي شهر مشهد (نياز احساس شده) نظرسنجي
53 پيمايش نظرات متخصصين امور شهري با استفاده از تكنيك پرسشنامه، تحليل كارشناسي و تكنيك دلفي 258 جمع
5. تشخيص اولويتهاي آموزشي
با توجه به اهداف طرح، نيازهاي آموزشي 258 گانه مستخرج از روش هاي مختلف نيازسنجي آموزشي، از طريق مقايسه ومقوله بندي، ادغام موارد مشابه و درج موارد جزئي در موارد كلي، در قالب 96 عنوان دوره آموزشي تلفيق وتدوين شد و در نهايت براي حصول اطمينان حداكثر از اعتبار آموزشها و تشخيص اولويت آنها، در قالب پرسشنامه اعتبار بخشي از اعضاي شوراي شهر مشهد در دوره اول و دوم و نيز متخصصين امور شهري نظرخواهي شد. اين پرسشنامه توسط 7 تن از اعضاي شوراي دوره اول و دوم و 25 نفر از كارشناسان ارشد امور شهري تكميل گرديد و بر اساس نتايج آن دورههاي آموزشي اولويت بندي و نظام آموزشي تدوين گرديد. به منظور رعايت اختصار از ذكر عنوان دوره هاي حاصل از اين مرحله خودداري ميگردد و به اين نكته اكتفا مي گردد كه از مجموع 96 دوره آموزشي مورد سؤال در پرسشنامه اعتباربخشي، مجموعاً 74 دوره داراي اولويت تشخيص داده شد كه پس از تلفيق و ادغام مجدد برخي موارد مشابه، 12 دوره بسيار ضروري و 32 دوره ضروري شناسايي گرديد. دوره هاي آموزشي با اولويت هاي بسيار ضروري به ترتيب عبارتند از: 1- حقوق و قوانين شهري، 2- سازمان و تشكيلات شهرداري، 3- ارتباط با مراجع فرادست، 4- چشم انداز و سياست هاي اصلي شورا در آينده، 5- ضوابط و مقررات شهرسازي، 6- مديريت شهري، 7- شوراياري و توسعه محلي،
8- مديريت هزينه و درآمد شهر، 9- طرحهاي توسعه كالبدي، 10- اسكان غيررسمي،
11- بحث گروهي و تصميم گيري، 12- مصوبات عمده دوره هاي قبلي شورا. از ذكر32 عنوان دوره هاي ضروري به جهت رعايت اختصار پرهيز مي گردد، اما از اين دوره ها در نظام آموزشي استفاده مؤثري صورت گرفته است.

6. نظام آموزشي ويژه اعضاي شوراي شهر
پس از بررسيها و ارزيابيهاي مجدد دورههاي پيشنهادي نظرات نهايي برخي اعضاي شوراي شهر و كارشناسان با سابقه در امر آموزش شوراها خواسته شد و نهايتاً نظام آموزشي براي اعضاي شوراي شهر پيشنهاد گرديد. نظام آموزشي پيشنهادي اين پژوهش داراي عناصر ذيل مي باشد:
الف) چهار مرحله آموزش تحت عناوين:
1)آموزش هاي پايه 2)آموزش هاي عمومي 3)آموزش هاي تخصصي 4) آموزش مداوم در نظر گرفته شده است؛
زمان مناسب اجراي آموزش ها؛ پ) مدت اجراي دورهها؛
اولويت دورهها؛ مشخص گرديده است.
نظام آموزشي پيشنهادي در واقع محصول روش هاي مورد استفاده ي اين تحقيق مي باشد. اين نظام آموزشي با لحاظ نكات ذيل تدوين گرديده است:
با توجه به تعاملي كه با اعضاي دوره دوم و سوم شوراي شهر مشهد برقرار شد، اين امر روشن گرديد كه اعضاي شورا كمتر رغبت و فرصتي براي شركت در كارگاه هاي آموزشي نشان مي دهند. از اين رو در نظام آموزشي پيشنهادي نهايت تلخيص و تقليل دورهها صورت پذيرفت.
زمان اجراي نظام آموزشي پيشنهادي قابل توسعه تا چندين برابر ميباشد. با اين حال، زمان پيشنهادي فعلي براي هر دسته از آموزشها به شرح ذيل مي باشد:
آموزش هاي پايه 50 ساعت شامل 8 دوره آموزش هاي عمومي 32 ساعت شامل 5 دوره
آموزش هاي تخصصي مجموعاً 60 ساعت شامل 4 تا 6 دوره بر حسب هر كميسيون
نتايج و نكات اصلي هر دوره آموزشي در انتهاي دوره بايد به صورت جزوهي چاپ
شده و CD (ترجيحاً فايل pdf و powerpoint) در اختيار تمام اعضاي شوراي شهر – چه شركت كنندگان در دوره و چه اعضايي كه در دوره ها شركت نكرده اند- قرار بگيرد. به اين ترتيب اعضايي كه در دوره شركت كرده اند مجموعه اي مختصر و مفيد براي مراجعات بعدي در اختيار خواهند داشت و اعضايي كه شركت نكرده اند به طور غير حضوري از آموز ش ها بهرهمند مي شوند.

1-6. آموزش هاي پايه
شامل آن دسته از آموزشهايي است كه براي همهي اعضا ضروري مي باشد و مبنايي براي شروع به كار هر عضو شوراي شهر مي باشد. اين آموزشها در دسته آموزش هاي بدوخدمت جاي مي گيرد. در ادامه، دورهها به ترتيب اولويت ذكر شده اند.
زمان اجرا: از هنگام انتخاب اعضاء شورا تا شروع به كار رسمي شوراي دوره جديد مدت اجرا: 6 هفته، هفته اي 8 ساعت و يك هفته 10 ساعت، جمعاً 50 ساعت آموزشي دوره اول) حقوق و قوانين شهري
دوره دوم) سازمان و تشكيلات شورا و شهرداري دوره سوم) كميسيون ها و مراجع فرادست دوره چهارم) اصول و مباني مديريت شهري دوره پنجم) روش هاي مديريت هزينه و درآمد شهرداري دوره ششم) طرح هاي توسعه كالبدي
دوره هفتم) مصوبات عمده دوره هاي قبلي شورا و چشمانداز آينده شهر دوره هشتم) مهارت هاي بحث گروهي و تصميم گيري
2-6. آموزش هاي عمومي
شامل آموزش هايي است كه مي تواند براي همه اعضاي شوراي شهر مفيد باشد. اين آموز شها در دستهي آموز شهاي ضمن خدمت جاي ميگيرد. علت اصلي آن كه برخي آموز شها در قالب آموزش هاي عمومي و تخصصي بعد از شروع به كار شورا ارائه مي شوند آن است كه تا وقتي اعضاي شورا عملاً وارد عرصه مديريت و سياستگذاري شهر نشده اند، ضرورت برخي دورهها را حس نخواهند كرد. لذا چنانچه اين دورهها بعد از شروع به كار و زماني كه نياز به آنها براي اعضاي شورا ملموس گرديده است ارائه شوند، مؤثرتر خواهد بود. در ادامه، دورههاي عمومي به ترتيب اولويت ذكر شده اند.
زمان اجرا: 3 ماه نخست شروع به كار شورا مدت اجرا: 8 هفته، هفته اي 4 ساعت، جمعاً 32 ساعت دوره اول) آشنايي با دستگاه هاي مؤثر بر اداره شهر دوره دوم) حمل و نقل شهري و مديريت ترافيك دوره سوم) مهارت هاي ارتباطي مؤثر دوره چهارم) شوراياري و توسعه محلي
دوره پنجم) تجربيات موفق شهرسازي و مديريت شهري

3-6. آموزش هاي تخصصي
شامل آموزشهاي پيشرفته تر و موضوعي با توجه به وظايف اعضاي كميسيونها مي باشد. در مجموع تعداد 20 دوره آموزشي تخصصي به تفكيك براي 4 كميسون شوراي شهر پيش بيني شده است كه به طور متوسط براي هر كميسيون 5 دوره در نظرگرفته شده است.
اين دورهها به ترتيب اولويت در پي مي آيد.
زمان اجرا: ماه پنجم تا هفتم فعاليت شورا
مدت دورهها: 8 هفته، هفتهاي 4 ساعت، جمعاً 32 ساعت كميسيون فني، عمران و طرح ريزي شهري دوره اول) ضوابط و مقررات شهرسازي دوره دوم) ساخت و سازهاي غيرمجاز
دوره سوم) روش هاي بهسازي بافت هاي فرسوده شهري دوره چهارم) طراحي شهري و طرح جامع سيماي شهري دوره پنجم) حفظ محيط زيست و بهينهسازي مصرف انرژي دوره ششم) آسيب شناسي معابر شهري و رو ش هاي ترميم و بازسازي كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري دوره اول) دوره پيشرفته مديريت هزينه و درآمد دوره دوم) بودجه ريزي عملياتي دوره سوم) اقتصاد شهري
دوره چهارم) برنامه ريزي نيروي انساني دوره پنجم) قوانين و مقررات مالي شهرداري
كميسيون حمل و نقل و خدمات شهري
دوره اول) دوره پيشرفته حمل ونقل شهري و مديريت ترافيك دوره دوم) خدمات شهري (بهداشت، ايمني، بازيافت و ….) دوره سوم) مديريت بحران (با تأكيد بر زلزله) دوره چهارم) مديريت فضاي سبز شهري كميسيون فرهنگي و اجتماعي
دوره اول) مديريت فرهنگي و اجتماعي
دوره دوم) دوره پيشرفته شوراياري و توسعه محلي دوره سوم) مسائل خاص سكونتگاههاي غيررسمي دوره چهارم) فرهنگ شهروندي و حقوق شهروندان دوره پنجم) گردشگري شهري 4- 6. آموزش هاي مداوم
اين دسته آموزش ها به نيازهاي پيش بيني نشده آتي پاسخ گفته و خصوصيت انعطاف پذيري نظام آموزشي را تأمين مي كند. نوع و روش اجراي اين آموزش ها بسته به نيازهاي مربوطه ميتواند بسيار متنوع باشد. در تعريف آموزشهاي مداوم نكات ذيل، به عنوان مبناي عمل پيشنهاد ميگردد.
امكان تعريف دورههاي جديد در صورت درخواست اعضاي شورا بايد وجود داشته باشد؛
تشكيل دفتري به نام »تجربيات برتر« كه به طور مستمر با توجه به نياز شورا به تصميمگيري در موضوعات خاص، به جستجوي تجربيات نوآورانه و موفق (جهاني و ايراني) در زمينه آن موضوع ميپردازد. اين كار موجب مي شود هميشه شورا نمونههاي عملي موفقي در اختيار داشته باشد؛
مستندسازي تجربيات اعضاي دوره هاي قبلي شورا مي تواند به طور غيرمستقيم آموز شهاي كاملاً كاربردي و بسيار ارزشمندي ارائه دهد؛
بايد ترتيبي براي شركت اعضاي شورا در همايشها و سمينارهاي مرتبط با مسائل شهري فراهم گردد؛
انجام بازديد از شهرهاي مختلف به منظور آشنايي عيني با اقدامات و ابتكارات ساير شهرها مي تواند بسيار مفيد واقع شود؛
انجام ارزيابي پس از پايان هر دوره و بازنگري در دوره ها متناسب با نياز اعضاي شورا ضروري است.
نتيجه گيري
در نوشتار حاضر به منظور تدوين نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهرمشهد، با استفاده از روشهاي متنوع نيازسنجي آموزشي شامل تجزيه و تحليل شغل، تجزيهو تحليل سازمان، تجزيه و تحليل مشكل و نظرخواهي از متخصصين و خود اعضاي شورا، مجموعه اي مشتمل بر 258 نياز آموزشي مورد شناسايي قرار گرفت. سپس براي اولويت بندي و تدقيق عناوين دوره هاي آموزشي، 96 دوره آموزشي كه حاصل تلخيص 258 نياز فوق بود، در قالب پرسشنامه اعتبار بخشي به اعضاي شوراي شهر مشهد در دوره اول و دوم و نيز كارشناسان ارشد حوزههاي مختلف امور شهري تحويل گرديد. از اين بين 7 نفر از اعضاي شورا و 25 نفر از متخصصين پرسشنامه مزبور را تكميل نمودند.
پرسشنامه اعتبار بخشي مورد تحليل قرار گرفت و 12 دوره آموزشي بسيار ضروري و
32 دوره آموزشي ضروري از آن استخراج گرديد. در مرحله آخر با مشورت نهايي با برخي متخصصين باتجربه در امر آموزش شوراها و نيز برخي از اعضاي شورا، نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر مشهد، تدوين گرديد. نظام آموزشي پيشنهادي اين مقاله، چهار مرحله آموزش را دربر مي گيرد كه عبارتند از: 1) آموزش هاي پايه، 2)آموزش هاي عمومي، 3)آموزش هاي تخصصي و 4)آموزش هاي مداوم. از نظر زمان اجرا، آموزش هاي پايه، در فاصله بين انتخاب اعضاي شورا و شروع به كار رسمي شورا، آموزش هاي عمومي در سه ماه نخست شروع به كار شورا، آموزشهاي تخصصي در فاصله ماه پنجم تا هشتم فعاليت شورا و آموزش هاي مداوم، از ابتدا تا انتهاي فعاليت شورا، ارائه ميگردد. به اين ترتيب آموزشهاي پايه در زمره آموزش هاي بدو خدمت و ساير آموزش ها در دسته آموزش هاي ضمن خدمت قرار مي گيرد. آموزش هاي پايه و عمومي براي همه اعضاي شورا و آموزش هاي تخصصي ويژه اعضاي كميسيون ها ميباشد و آموز ش هاي مداوم به تناسب موضوع مي تواند براي همه اعضا يا برخي از آن ها باشد.
علت اين كه تمام آموزشها در فاصله بين انتخاب شدن اعضاي شورا و شروع به كار رسمي آن ها اجرا نمي شود آن است كه تا اعضاي شورا عملاً كار خود را آغاز نكنند، ضرورت برخي آموزشها را آن طور كه نياز است احساس نميكنند. اهميت تحقيق حاضر در استفاده از روش هاي مختلف براي نيازسنجي آموزشي مي باشد كه تلاش گرديده تمام ابعاد عملكرد اعضاي شوراي شهر را پوشش دهد. اكثريت مطلق پژوهش هاي انجام شده در ايران راجع به نيازسنجي آموزشي [3] [12] [13] [15] [16] [17] صرفاً نيازهاي احساس شده ( يا بيان شده) از سوي جامعه هدف را ملاك تعيين نيازها قرار دادهاند ، لذا نتوانستهاندبه بسياري از نيازهاي آموزشي دست يابند. شايد اشتباه متداول در امر نيازسنجي اين تصوربوده است كه با به كارگيري يك روش مي توان به تمام نيازهاي آموزشي پي برد. اما اينامر (نگاه تك بعدي به نيازسنجي) اسباب نامكشوف ماندن بسياري از نيازهاي آموزشي و به بيان ديگر انحراف در نتايج تحقيق را فراهم ميآورد. در اين تحقيق تلاش گرديد با طي فرايندي چند مرحله اي اين نقص مرتفع گردد. فرايند مزبور در نمودار زير تصوير گرديده
است
.

شرح

اسناد

بررسي
شغل

عملكرد

بررسي
واقعي

و

تجزيه
شغل

تحليل
11
+
56

17

23

59

39

5
3

و

تجزيه
سازمان

تحليل

و

تجزيه

مشكل

تحليل
نظرسنجي

اعضاي

ظرات
ن
شورا

ظرات
ن
متخصصين

نظام
موزشي
آ
شهر

شوراي

اعضاي

ويژه

موزش
آ
هايپايه

موزش
آ

هايعمومي

آموزش
تخصصي

هاي

موزش
آ

هايمداوم

258
ياز
ن
آموزشي

اعتباربخشي

پرسشنامه

12
دوره

بسيارضروري

32

دورهضرو

ري

96
آموزشي

دوره

شناسايي
74
اولويت

آموزشي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دوره

دار

تلفيق
م
ادغا

و

است

.


دیدگاهتان را بنویسید