0/074 -1/823 1/10787 3/2325 كسب آموزش هاي لازم 6
0/372 -0/900 1/06708 3/3728 استقرار نظام ارتباطي 7
0/142 -1/488 1/37928 3/2281 مستندسازي سيستم مديريت زيست محيطي 8
0/178 -1/363 1/43378 3/2412 كنترل عمليات و فعاليت ها در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطي 9
0/212 -1/262 1/42937 3/2589 آمادگي واكنش در وضعيت اضطراري 10
0/033 -2/186 1/41172 3/0912 امكان ارزيابي ادواري 11

0/015 -2/520 1/42798 3/0234 اقدام اصلاحي براي حذف عدم انطباق ها 12
0/013 -2/565 1/43766 3/0071 بازنگري نظام زيست محيطي 13
ميانگين متغيركسب آموزش هاي لازم توسط كاركنان در ارتباط با محيط زيست 2325/3 است. اين يافته پژوهش با نتايج چندين پژوهش ديگر سازگار است. بموجب مطالعه مصطفي در مصر[26] و عبداله[9] در اردن، دانش كاركنان ذيربط در موضوع مورد بحث ناكافي است. بنابر يافته مطالعه عسگريان[11] در استان فارس،دوره هاي اموزشي كاركنان در باره مديريت پسماند هاي بيمارستاني ناكافي و يا غير موثر است. پژوهش انجام شده در انگلستان در باره بيش از 500 نفر از كاركنان بيمارستانها[36] نشان داد كه باور هاي كاركنان در مورد مديريت پسماند، علاقمندي به بازيافت وآگاهي از مزاياي بازيافت از عوامل كليدي مرتبط با رفتار مطلوب و مورد انتظار در اين جهت هستند كه اين يافته ضرورت آموزش را نشان ميدهد.اهميت آموزش در حدي است كه يك محقق استراليائي[18] معتقد به لزوم شكل دهي رشتههاي تحصيلي براي مديريت پسماندها است.بنابراين، نيازهاي آموزشي كاركنان بايد شناسايي، تدوين و تامين شود. اين آموزش ها بايد اثربخش باشد.
ميانگين متغير استقرار نظام ارتباطي مناسب براي اجراي مديريت زيست محيطي
3728/3 است. يعني بيمارستان هاي شهر تهران نظام ارتباطي مناسب براي اجراي مديريت زيست محيطي مناسب باشد را مستقر نكرده اند.
ميانگين متغير ميزان مستند سازي سيستم مديريت زيست محيطي2281/3 است. بنابر اطلاعات حاصل از پرسشنامه، عناصر اصلي سيستم مديريت زيست محيطي بصورت مكتوب در حد كافي تشريح نشده است.
ميانگين متغير كنترل عمليات و فعاليتهاي بيمارستان ها در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطي2412/3 است. بنابر اطلاعات تفصيلي حاصل از پرسشنامه، ارزيابي انحرافات از عملكردبه ميزان كم صورت ميپذيرد و مقررات كافي براي اجتناب از انحراف از خط مشيها و اهداف زيست محيطي وضع نشده اند.
ميانگين متغير آمادگي واكنش در وضعيت اضطراري 2589/3 است. بنابر اطلاعات حاصل از پرسشنامه، روشهاي اجرايي براي نشان دادن واكنش مناسب به وضعيت هاي اضطراري، كمتر تدوين شده است، در مواردي نيز كه روش اجرايي تدوين شده، اين روشها مورد تجديدنظر قرار نگرفته اند.
ميانگين متغير امكان ارزيابي ادواري فعاليت هاي مربوط به زيست محيطي0912/3 است.
اطلاعات حاصل از پرسشنامه نشان مي دهد بيمارستان ها روش هاي اجرايي براي ارزيابي ادواري رعايت قوانين و مقررات مربوط زيست محيطي راكمتر تدوين كرده و روشهاي اجرايي مدون براي ارزيابي ادواري مقررات زيست محيطي به اجرا در نمي آورند.
ميانگين متغير اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه براي حذف عدم انطباق ها با استاندارد هاي زيست محيطي 0234/3 است. دادههاي حاصل از اجراي پرسشنامه نشانگر آنست كه بيمارستانهاي شهر تهران اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه براي حذف عدم انطباقها با استانداردهاي زيست محيطي را در حد كمي بعمل مي آوردند و همچنين در طراحي اقدامات پيش كنشي براي اجتناب از عدم انطباق با استانداردها.
ميانگين متغير بازنگري نظام زيست محيطي 0071/3 است. بنابرداده هاي حاصل از پرسشنامه،در بيمارستان هاي شهر تهران بازنگري سيستم مديريت زيست محيطي كمتر متكي براطلاعات بوده و اين بازنگري جامع و همه جانبه نيست.
نتيجه گيري
يافته ها نشان دهنده آنست كه كميت بدست آمده در مورد متغير هاي سيزده گانه اين استاندارد كمتر از ميانگين مفروض(5/3)و در حد مطلوب نبوده و شايسته توجه و بهبود هستند.از نظر مقايسه نتايج حاصل از اين پژوهش با پژوهش هاي ديگر، باتوجه به مواردي كه در قسمت يافته ها مرورشد، بين نتايج پژوهش حاضر با آنها همخواني وجود دارد. بويژه نتايج پژوهشهاي متعدد در كشورهاي مختلف بر نقش آموزش كاركنان در بهبود مديريت پسماند ها تاكيد دارند،كه پيشنهاد مي شود اين امر مورد توجه مسولان ذيربط قرار گيرد. بويژه گذر از رويكرد “مديريت پسماند” به رويكرد “ايجاد پسماند كمتر” بويژه از طريق آموزش كاركنان[39] مورد وجه قرار گرفته است.
همچنين دقت در يافته هاي پژوهش، با رويكرد مديريت نظام گرا، نشان مي دهد كه سطح متغيرهاي بازنگري زيست محيطي(3)،انجام اقدام اصلاحي براي حذف عدم انطباق ها (02/3)،كنترل عمليات و فعاليت ها در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطي (2/3)، امكان كنترل عمليات و فعاليتها (2/3)،امكان ارزيابي ادواري(09/3) و مستند سازي سيستم مديريت زيست محيطي (2/3) كمترين مقادير را دارا هستند. بنابراين، پ يشنهاد مي شود به اتخاذ رويكرد علمي و استراتژيك و مبتني بر نظامهاي تحليلي ساختار يافته و سيستمي توجه بيشتري معمول گردد. بنابر تجارب بعمل آمده در انگلستان[وولريج] اين امر منجر به صرفه جوئي قابل ملاحظه اي شده ا ست. تحقيق ديگري[10] نيز نشان داد كه مديريت موثر، 58% از حجم پسماند ها را كاهش داد. ازجمله موارد ديگري كه بر مبناي رويكرد علمي مي توان آنرا پيشنهاد داد. بسته بندي مجدد پسماند ها و ارسال آنها به خارج از بيمارستان براي جلوگيري از شيوع عفونت است كه در برخي منابع به آن پرداخته شده است[14].
منابع
اسدي، جهانگير(1381). راهنماي دريافت گواهينامه ايزو 14001،تهران: كشتي نوح.
اٌكلند جان اß س.(1384). تعالي سازماني فراگير دست يابي به عملكـرد كـلاس جهـاني، ترجمه الوندي محسن، چاپ اول، انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران:111.
رابينز، استيفن پي (1385). تئوري سازمان (ساختار،طراحي،كاربردها)، ترجمه سـيدمهدي الواني و حسن دانائي، تهران: انتشارات صفار.
رايگان شيرازي نژاد، عليرضا(1375). بررسي وضعيت موجود جمع آوري، حمـل و دفـعزباله هاي بيمارستاني استان فارس و ارائه مدلهاي مناسب دفع،پايان نامه كارشناسي ارشدمهندسي بهداشت محيط، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس.
عاب دي، تيم ور و واع ظ زاده، فره اد(1381). م ديريت م واد زاي د بيمارس تاني، رش ت:
انتشارات گپ.
عبدلي، محمدعلي (1372). سيستم مديريت مواد زايـد جامـد شـهري و روشـهاي كنتـرلآن، تهران: شهرداري تهران، سازمان بازيافت و تبديل مواد.
كسيو، جوزف و همكاران(1377). راهنماي جامع استانداردهاي سيستم مديريت زيـستمحيطي، ترجمه: اميرحسين شريعت زاده، مشهد: نشر گل آفتاب.
نوري، جعفر و همكـاران(1376 ). ISO14000 اسـتان داردهاي سيـستم مـديريت زيـستمحيطي، انتشارات شركت سـهامي آلومينيـوم ايـران(ايرالكـو )، تهـران: موسـسه فرهنگـيانتشاراتي عاديات.
Abdulla Fayez, Hani Abu Qdais, Atallah Rabi (2008) Site investigation on medical waste management practices in northern Jordan, Waste Management, Vol.28,2, pp.450-458.
Almuneef ,Maha, Ziad A. Memish(2003) Effective medical waste management: It can be done, American Journal of Infection
Control, Vol. 31,3, pp.188-192.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Askarian Mehrdad, Mahmood Vakili, Gholamhosein Kabir(2004)Results of a hospital waste survey in private hospitals in Fars province, Iran WasteManagement, Vol.24,4,pp.347-352.
Bdour A., B. Altrabsheh, N. Hadadin, M. Al-Shareif(2007)Assessment of medical wastes management practice: A case study of the northern part of Jordan,WasteManagement, Vol.27,6, pp.746-759.
Boyle C. A.(2000) Solid waste management in New Zealand, Waste Management, Vol. 20, 7, pp. 517-526.
Brenniman Gary R., Robert J. Allen(1993) Impact of repackaging hazardous (infectious) hospital waste on the indoor air quality of a hospital, The Science of The Total Environment, Vol. 128, 2-3, pp. 141-149.
Birpınar Mehmet Emin, Mehmet Sinan Bilgili and Tugba Erdogan(2009) Medical waste management in Turkey: A case study of Istanbul, Waste Management, Vol. 29, 1, Pages 445-448.
Chaerul Mochammad, Masaru Tanaka, Ashok V. Shekdar A system dynamics approach for hospital waste management(2008)Waste Management, Vol.28,2, pp.442-449.
Chang Yu-Min(1995) Centralized incineration treatment of infectious waste for regional hospitals in Taiwan ,Waste Management & Research, Vol.13,3, pp.241-257.
Davis G. (2008) Formulating an effective higher education curriculum for the Australian waste management sector Waste Management, Vol. 28, 10, pp. 1868-1875.
Diaz L.F., G.M. Savage, L.L. Eggerth (2005)Alternatives for the treatment and disposal of healthcare wastes in developing countries, Waste Management, Vol.25,6, pp.626-637.
20.Diaz L.F., L.L. Eggerth, Sh. Enkhtsetseg, G.M. Savage (2008) Characteristics of healthcare wastes, Waste Management, Vol.28,7, pp.1219-1226.
Gupta Saurabh, , Ram Boojh, , Ajai Mishra and Hem Chandra (2009) Rules and management of biomedical waste at Vivekananda Polyclinic: A case study, Waste Management, Vol. 29, 2, pp. 812-819.
Godfrey Linda(2008) Facilitating the improved management of waste in South Africa through a national waste information system, Waste Management, Vol. 28, 9, pp.1660-1671.
Karamouz Mohammad, Banafsheh Zahraie, , Reza Kerachian, Nemat Jaafarzadeh and Najmeh Mahjouri ( 2007) Developing a master plan for hospital solid waste management: A case study, Waste Management, Vol.27,5, pp.626-638.
Mahdavi Damghani Abdolmajid, , Gholamreza Savarypour, Eskandar Zand and Reza Deihimfard(2008) Municipal solid waste management in Tehran: Current practices, opportunities and challenges, Waste Management, Vol. 28,. 5, pp. 929-934.
Mbongwe Bontle, Baagi T. Mmereki, Andrew Magashula(2008) Healthcare waste management: Current practices in selected healthcare facilities, Botswana,Waste Management, Vol. 28, 1, pp. 226-233.
Mostafa Gehan M.A., Mona M. Shazly and Wafaa I. Sherief(2009) Development of a waste management protocol based on assessment of knowledge and practice of healthcare personnel in surgical departments, WasteManagement, Vol.29,1, pp.430-439.
Mühlich M., M. Scherrer, F. D. Daschner (2003)Comparison of infectious waste management in European hospitals ,Journal of Hospital Infection, Vol. 55, 4, pp. 260-268.
Nemathaga Felicia, Sally Maringa, Luke Chimuka(2008)Hospital solid waste management practices in Limpopo Province, South Africa: A case study of two hospitals ,Waste Management, Vol. 28, 7, pp.12361245.
Patil A. D., A. V. Shekdar,(2001) Health-care waste management in India,Journal of Environmental Management, Vol.63,2, pp.211-220.
Patil Gayathri V., Kamala Pokhrel (2005) Biomedical solid waste management in an Indian hospital: a case study ,Waste Management, Vol. 25,6, pp.592-599.
Read Adam D.(1999) Making waste work: making UK national solid waste strategy work at the local scale ,Resources, Conservation and Recycling, Vol.26,3-4, pp.259-285.
Shinee, Enkhtsetseg Enkhjargal Gombojav, Akio Nishimura, Nobuyuki Hamajima, Katsuki Ito(2008) Health care waste management in the capital city of Mongolia,WasteManagement, Vol.28,2, pp.435-441.
Soliman ,Sahar Mohamed, Amel Ibrahim Ahmed(2007)Overview of biomedical waste management in selected Governorates in Egypt: A pilot study,Waste Management, Vol. 27, 12, pp. 1920-1923.
Tsakona M. E. Anagnostopoulou and E. Gidarakos (2007) Hospital waste management,Waste Management, Vol. 27, 7, pp. 912-920.
Tudor T.L., C.L. Noonan, L.E.T. Jerkin (2005)Healthcare waste management: a case study from the National Health Service in Cornwall, United Kingdom ,Waste Management, Vol. 25, 6, pp. 606615.
Tudor T.L., S.W. Barr, A.W. Gilg (2007) Linking intended behaviour and actions: A case study of healthcare waste management in the Cornwall NHS Resources, Conservation and Recycling, Vol. 51, 1, pp. 1-23.


دیدگاهتان را بنویسید