تحقيق انجام شده روي 20000 پرستار در ايالات متحدهي آمريكا نشان داد كه فقـدانشادي در محيط كار به اندازه ي استعمال دخانيات برا ي سلامتي مضر است[23].

اهداف پژوهش
شناسايي مؤ لفه هاي شادي در محيط كار
سنجش ميزان مؤلفههاي شاد ي در سازمان هاي اجرايي استان قم

روش تحقيق،نمونه، جامعه ي آماري و روش نمونه گيري
نوع تحقيق از نظر هدف تحقيقي كاربردي و از نظر روش، تحقيقي توصـ يفي و از شـاخه ي پيمايشي مي باشد.
جامعهي آماري در اين تحقيق سازمان هـاي اجرا يـي اسـتان قـم مـي باشـد .بـا اسـتفاده ازنمونه گيري طبقهاي كل سازمانها را به 5 طبقه ، تقسيم بندي كـرديم. در هـر طبقـه تعـدادي سازمان به طور تصادفي انتخاب شد.طبقات و سازمانهاي انتخاب شده در نگاره شمارهي 1 آمده است. مجموع كل كاركنان در سازمان هاي منتخب(اندازه ي جامعه) 597 بـو د . تعـدادكل نمونه با استفاده از فرمول نمونهگيري 138 بدست آمد.
نگاره 1. طبقات و سازمان هاي منتخب
اندازه نمونه سازمان هاي منتخب طبقات رديف
12 پرديس قم دانشگاه تهران(بخش آموزش )
دانشگاه حضرت معصومه آموزشي 1
34 سازمان بازرگاني
سازمان صنايع ومعادن
اداره ي كل تعاون اقتصادي 2
41 مركز پژوهش هاي اسلامي
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
مؤسسه ي استاندارد پژوهشي 3
37 اداره ي كل پست (كارشناسان و رؤساي ادارات)
شركت گاز خدماتي 4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

14 – اداره ي كل بيمه ي خدمات درماني درماني 5
براي محاسبهي نمونه از فرمول زير استفاده كرديم .
266676131272

n=NZ22S2 22
2 (N−1 )d +Z S
34.0 =s با سطح اطمينان 0.90 درصد و خطاي 0.08 اندازه ي نمونه ي 138 بدست آمـد . نمونـه ي هر طبقه نيز با استفاده از فرمول زير محاسبه شد .
nk =( Nk/N)* n
براي تع يين مؤلفههاي شاد ي در محيط كار و همچنـين سـنجش روايـي پرسـش نامـه ازنظرات 10 تن ازخبرگان بهره مند شديم كه نتايج آن در جدول 2 آمده است.
نگاره2.تعيين روايي مؤلفه هاي شادي در محيط كار
510516-81015


دیدگاهتان را بنویسید