رفتارهاي اتكا محور: براي مثال كنترل محيطي مدير بر تصميمات و منـابع ارزشـمند زيـردستان يا كاهش عمدي كنترل و بررسي اعمال زير دستان.
رفتارهاي مربوط به آشكار سازي اطلاعات وسـهيم كـردن ديگـران در آن: بـراي مثـالمديريت سازمان مي توانـد اسـتراتژيهـا ي مهـم مربـوط بـه امـور تجـاري و بازرگـاني را بـابخش هاي تخصصي كارمندان در ميان بگذارد.
مرحله سوم: اعتماد به عنوان يك عمل
در مرحله سوم نيز اعتماد به عنوان يك عمل بروز ميكند يعني فرد قصد بـه انجـام اعمـالي مي كند كه بر اساس اعتماد شكل گرفته است[12].
شكل زير چـارچوب چنـد بعـدي و يكپارچـهاي بـراي توجـه بـه فرآينـد اعتمـاد درونسازماني را نشان مي دهد.

نگاره 2. فرآيند اعتماد [12]
ستادهپردازش وارده

قصد به انجام اعمالي پِيش زمينه اعتماد كننده
كه بر شكل مي اساسگ يرند: اعتماد اعِتماد به عنواناعتماد به عنوان ِيك نسبت به اعتماديك تصميم: باور:
رفتارهاي معطوف به تمايل به در معرض داشتن انتظارات خصيصه ها،ورفتارهايانگ يزه هااعتماد، توانايِكنندهي ها خطر و نگرش هاي رِيسك قرار دادن مثبت و مطمئن
-30267-975117

داوطلبانه و فراتر از خود كيفيت و ماهيت روابط بين فرد نقش معتمد و كسي كه .به او اعتماد مي كند
محدوديت هاي موقعيت ي / سازماني/ نهادي

نتايج حاصل ازاين رابطه چه ملاحظات مربوط به هر ناحيه خواهد بود؟
ارائه بازخورد براي شكل گيري باور اعتماد بر مبناي تجارب

تعهد سازماني
تعهد سازماني يك نگرش درباره وفاداري كاركنان به سازمان و يك فرآينـد مـستمر اسـتكه به واسطه مشاركت افراد در تصميمات سازماني، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفـاهسازمان را نشان مي دهد[6]. در فرهنگ لغت در تعريف تعهد آمده است، تعهد الزامي استكه آزادي عمل را محدود مي كند[22]. ليمان دبليو پـورتر و همكـارا نش تعهـد سـازماني رادرجه نسبي تعيين هويت فـرد بـا سـازمان و مـشاركت او در آن تعريـف كـردهانـد . در ايـنتعريف تعهد سازماني شامل سه عامل است:
اعتقاد به اهداف و ارزشهاي سازمان
تمايل به تلاش شديد در راه سازمان
تمايل شديد به ادامه عضويت در سازمان[18].
در ار تباط با تعهد سازماني، مطالعات مختلفي صورت گرفته كه مهمترين آنها مطالعـاتمير و آلن بوده كه انواع تعهد را به شرح زير بيان نمودهاند:
تعهد احساسي و عاطفي كه به تعلق عاطفي كاركنان به سازمان، احساس يگانگي آنان با سازمان و حضور فعال آنان در سازمان اشاره دارد. معمولاً كاركناني كه ازتعهـد احـساسيبرخوردارند، تمايل دارند تا در سازمان باقي بمانند و اين امريكي از آرزوهايشان است.
تعهد مستمر درارتباط با مزايا و هز ينه هايي اسـت كـه مربـوط بـه مانـدن در سـازمان يـاترك كردن آن است. در واقع اين تعهد بيان كننده يك محاسبه است كه از آن به عنوان
تعهد عقلاني نيز ياد مي كنند. معمولاً كاركناني كه داراي تعهد مستمر هستند، تا زماني دردرون سازمان باقي مي مانند كه ترك سازمان هزينة گزافي براي آنها داشته باشد.
تعهد هنجاري كه به الزام يا وظيفـه كاركنـان بـه مانـدن در سـازمان اشـاره دارد. پـس كاركنان تا زماني در سازمان باقي خواهنـد مانـد كـه ازنظـر آنـان مانـدن در سـازمان كـار درست و مناسبي باشد[16].

رابطه اعتماد و تعهد سازماني
تحقيقات زيادي در ارتباط با نتايج اعتماد سازي در سازمانها صورت گرفتـه اسـت كـه درآنها اشاره شده است كه اعتماد باعث تقسيم اطلاعات در سازمان و سهيم شدن همه افراد ازاطلاعات سازماني ، تعهد سازماني ، تعهد به انجام تصميم، رفتار شهروندي سازماني، رضايتشغلي، رضايت مديريت، مبادلات رهبر – عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد[3].
تعهد به وظيفه و سازمان زماني عملي است كه هـدف اصـلي بـراي افـراد حفـظ شـود[4] وحفظ هدف اصلي در سازمان منوط به برقراري اعتماد ميان افراد مي باشد.
هدف پژوهش
مطالعه و بررسـي ميـزان رابطـه ميـان اعتمـاد و تعهـد سـازماني كاركنـان در سـازمان جهـادكشاورزي و سازمان آموزش و پرورش استان قم و ارائه راهكارهاي عملي.
فرضيات پژوهش
فرضيه اصلي : ميان اعتم اد و تعهد سازماني كاركنان سازمانهاي جهاد كشاورزي و آموزشو پرورش استان قم رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيات فرعي
بين توجه و تعهد عاطفي كاركنان سازمان هاي مورد مطلعه رابطه معنادار وجود دارد.
بين توجه و تعهد مستمر كاركنان سازمان هاي مورد مطلعه رابطه معنادار وجود دارد.
بين توجه و تعهد تكليفي كاركنان سازمان هاي مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد.
بين انصاف و تعهد عاطفي كاركنان سازمان هاي مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد.
بين انصاف و تعهد مستمر كاركنان سازمان هاي مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد.

مدل مفهومي پژوهش
هدف ما در اين پژوهش بررسي رابطه بين اعتماد و تعهد سازماني كاركنان ميباشد.
براي بررسي تعهد سازماني از مدل آلـن و ميـر و بـراي بررسـي اعتمـاد از مـدلي كـه نتيجـهتحقيق صورت گرفته با عنوان “شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر اعتمـاد سـازي بـين كاركنـان ومديران و بررسي وضعيت موجود سازمانهاي اجرايي كشور” ( حـسنزاده، 1383، ص 18) مي باشد، استفاده شده است. با توجه به اين دو مدل، مدل مفهومي اين پـژوهش بـه صـورتزير ارائه مي گردد:
نگاره 3. مدل مفهومي تحقيق

ابعاد

اعتماد

اعتماد

كاركنان

ه
وج
ت

انصاف
گشودگي
ات
ب
ث
شايستگي
اختيار

تفويض
مشاركت

ابعاد

سازماني

تعهد

سازماني

تعهد
كاركنان

عاطفي

تعهد

تكليفي

تعهد

مستمر

تعهد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ابعاد

اعتماد


پاسخی بگذارید