در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

خرداد و تیر 6931، دوره 1، شماره 2 06025-DOI: 10.21859/jne هوش هیجانی دانشجویان پرستاری در مقاطع مختلف تحصیلی

مریم باقری 1، مرضیه حسن پور 2،*، فاطمه قائدی حیدری 1، اکبر حسن زاده 3

دانشجوی دکترای تخصصی، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
دکترای تخصصی، گروه مراقبت ویژه نوزادان و پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
کارشناسی ارشدگروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
* نویسنده مسئول: مرضیه حسن پور، دکترای تخصصی، گروه مراقبت ویژه نوزادان و پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ایمیل: [email protected]

تاریخ دریافت مقاله: 26/11/1331 تاریخ پذیرش مقاله: 26/41/1336
چکیده
مقدمه: هوش هیجانی نقش بالقوه مهمی در آموزش پرستاری دارد و همچنین برای سلامت روان و عمل حرفهای شخص ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با تعدادی از ویژگیهای دموگرافیک در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی – مقطعی میباشد. شرکت کنندگان 163 دانشجوی پرستاری بودند که به روش نمونه گیری طبقهای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامهای مشتمل بر 2 بخش؛ ویژگیهای دموگرافیک و ” آزمون هوش هیجانی بار – آن )Bar-on(” که شامل 34 سؤال و 11 زیرمقیاس بود، جمع آوری شد. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS16 در سطح آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار و فراوانی( و در سطح آمار تحلیلی )همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس یکطرفه و LSD( تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: میانگین نمره هوش هیجانی دانشجویان 40/33 ± 13/336 بود. ارتباط معنی داری بین نمره هوش هیجانی با متأهل بودن )21/2 = P = 4/42 ،t( و ترم تحصیلی )11/4 = P = 4/41 ،r( وجود داشت. تفاوت معنی داری بین نمره هوش هیجانی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا وجود داشت )41/4 > P(. همچنین در زیر مقیاس های همدلی، مسئولیت پذیری، آزمون واقع گرایی، تحمل فشار روانی، و خوش بینی این تفاوت معنی دار گزار شد )41/4 > P(.
نتیجه گیری: توجه به هوش هیجانی در ارائه مراقبت با کیفیت حائز اهمیت است و ضرورت پرورش این بعد متناسب با مقطع تحصیلی دانشجویان در آموزش پرستاری در ارتقاء سیستم مراقبتی به سوی بهبود ارائه خدمات میتواند مؤثر باشد.
کلیدواژهها: هوش هیجانی، دانشجوی پرستاری، مقطع تحصیلی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
هوش هیجانی) EI( بهعنوان عاملی مهم و مؤثر بر عملکرد حرفهای و سلامت روان حرفههای سلامت میباشد )1( کلمه هوش هیجانی اولین بار در سال 1334 توسط Salovey و Mayer به عنوان یک نوع هوش اجتماعی توصیف شد )2(. بهطور نظری، هوش هیجانی با مجموعهای از مهارتهای مرتبط با خود انضباطی، عزم، خود انگیزشی و حساسیت به احساسات دیگران مشخص میشود و BarOn )2446( هوش هیجانی را بهعنوان مهارتهای اجتماعی و عاطفی، آگاهی از درک و احساسات خود، درک ما از دیگران و تعامل با آنها و توانایی پرداختن
33

به تقاضاهای هرروز تعریف میکند و بیان میکند که این مهارتها و صلاحیتهای هوش هیجانی برای موفقیت کاری، عملکرد شغلی و رهبری اثربخش ضروری هستند )3(. از دیدگاه کاربردی عدم توجه به احساسات یا کمبود هوش هیجانی باعث میشود که موقعیت بهدرستی کنترل نشود )1, 1(. ازاینرو توجه به جنبههای عاطفی عمل، یک بعد ضروری در عملکرد پرستاری میباشد )1(. به عبارتی در حرفهای مانند پرستاری که افراد میتوانند با تصمیمگیری در مورد مرگ وزندگی بیماران روبرو شوند، آگاهی از عواطف بایستی با تمرکز بیشتری موردتوجه قرار گیرد )1(. در این راستا مطالعه Anne و McQueen پیشنهادکننده آن است که تقاضای مدرن پرستاری بر پایه مهارتهای هوش هیجانی طراحیشده است تا بتواند نیازهای مراقبتی بیماران را برطرف کند و با تیم چند رشتهای هماهنگی عملکرد داشته باشد و لازم است این نیازها در آموزش پرستاری به رسمیت شناخته شود. پرستاران نیازمند ارتباط مناسب با بیماران و درک نیازهای آنها بهمنظور ارائه مراقبت باکیفیت میباشند و توجه به هوش هیجانی در برقراری ارتباطات بین فردی )پرستار– بیمار( ارزشمند است )6(. از سوی دیگر مدیران پرستاری نیز نیازمند مهارتهای رهبری میباشند، چراکه تأثیر مستقیمی بر بیماران، خانوادهها، مراقبت دهندگان، پزشکان و تیم چند رشتهای دارند، بنابراین در این حیطه نیز جایگاه و ارتقاء هوش هیجانی جای توجه دارد )7(. به طوریکه این موضوع اهمیت ویژهای در آموزش حرفهای دانشگاهی به منظور ارتقاء استانداردهای کیفیت مراقبت بالا و ایمن دارد )0( اما یکی از مسائل مهمی که در رابطه بااهمیت هوش هیجانی در پرستاری قابلذکر میباشد، این است که در برنامههای آموزش پرستاری سنتی، پرستاران تشویق میشدند که احساسات خود را مخفینموده و فاصله حرفهای با بیمار را رعایت نمایند، اما در دهههای اخیر این رویه تغییر نموده و پرستاران به سمت حذف این فاصلهها ،گامهای اساسی برداشتهاند و روابط پویا جایگزین روابط رسمی پرستار – بیمار شده است) McQueen به نقل از Williams( )6(. این روابط پویا زمینهساز درک و تفسیر بهتر مشکلات بیمار، پیشبینی نیازهای بیمار و افزایش رضایت شغلی میگردد )3(، اما درعینحال میتواند پرستاران را بیشتر از گذشته در معرض فشارهای روانی و جسمی مراقبت از بیمار قرار دهد )6(. نتایج مطالعه سعید و همکاران) 2411( در تهران نشان میدهد قسمت اعظم پرستاران نیازمند کمک بهمنظور افزایش هوش هیجانی هستند و عدم توجه به آن بر کیفیت مراقبت ارائهشده به بیمار تأثیرگذار است )14(. از سوی دیگر نتایج مطالعه الحمدان و همکاران) 2417( نشان میدهد که ارتباط مثبت معنی داری بین ابعاد هوش هیجانی و عملکرد حرفهای پرستاران وجود دارد که تأیید کننده ارتباط هوش هیجانی و عملکرد بالینی پرستاران نیز به خصوص در بخشهای داخلی جراحی میباشد )11(.
رسالت آموزش عالی بهمنظور پرورش پرستاران باصلاحیت حرفهای موردتوجه است، بهطوریکه استرس شغلی و تعارضات ناشی از آن، از موضوعات مهم پرستاری است و توسعه صلاحیتهای اداره استرس و هوش هیجانی برای پرستاران امری ضروری است. اهمیت توجه به هوش هیجانی در بالین تا آنجاست که مطالعات متعددی به جایگاه و پرورش این بعد در برنامهریزیهای آموزشی دانشگاهی و آموزشهای ضمن خدمت پرداختهاند )6, 12-10( و جای توجه است که با آموزشهای لازم و مقتضی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم میتوان قابلیتهای هوش هیجانی را افزایش داد )16, 13(. بهعبارتیدیگر برای تربیت متعالی هر فرد، باید هوش هیجانی نیز همراه باهوش عقلانی تعالی یابد )24(. مطالعه Por و همکاران) 2411( حاکی از آن است که هوش هیجانی بهطور مثبتی ارتباط معنیداری بااحساس خوب بودن ،روشهای مقابله با مشکلات و صلاحیت پرستاری دارد و موجب احساس کنترل و صلاحیت عاطفی در اتخاذ استراتژیهای مقابله با مشکلات در هنگام مواجهه با استرس میگردد )13(. همچنین مطالعه Beauvais نشان میدهد که که در دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی
31
ارشد، عملکرد پرستاری در ابعاد رهبری، مراقبت بحرانی، مشارکتی /آموزشی، ارزشیابی/ طراحی، ارتباطات بین حرفهای و توسعه بین حرفهای با نمره کل هوش هیجانی ارتباط معنیداری دارد )11(. در ایران نیز نتایج مطالعه طهرانی و همکاران) 2412( حاکی از آن است که هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری همبستگی مثبتی دارد و پیشنهادکننده آن است که در برنامه درسی دانشگاهها به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان توجه لازم مبذول شود )21(، همچنین نتایج مطالعه ادیب حاج باقری و همکاران) 2412( نشان میدهد که آشنایی دانشجویان با مفاهیمی مثل هوش هیجانی میتواند باعث سازگاری بهتر آنها با محیط بالینی شود )22( و نتایج مطالعه جنتی و همکاران) 1303( در مازندران حاکی از ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و ارتقاء عزت نفس دانشجویان پرستاری میباشد )23(. نظر به اهمیت و جایگاه هوش هیجانی در خدمات پرستاری، مطالعاتی به بررسی عملکرد دانشگاهها در پرورش هوش هیجانی دانشجویان پرستاری پرداختهاند ،در این راستا مطالعات انجام شده در ایران به بررسی ارتباط هوش هیجانی با ویژگیهای دموگرافیک، عزت نفس، موفقیت تحصیلی، سلامت روان و سازگاری با محیط بالینی در دانشجویان کارشناسی پرداختند )21-21( و نتایج مطالعه جنتی و همکاران) 1303( و مطالعه قادری و همکاران) 1331( حاکی از متوسط بودن سطح هوش هیجانی در دانشجویان است و پیشنهاد کننده آن است که در برنامه آموزشی دانشگاه به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان توجه لازم به عمل آید )23, 21(، اما تا کنون مطالعهای که به بررسی و مقایسه هوش هیجانی و ابعاد آن در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری بپردازد و ویژگیهای دموگرافیک دراین سه مقطع را مورد توجه قرار دهد انجام نشده است. این درحالیست که شناسایی پیامدهای برنامه آموزش پرستاری و مقایسه سطوح پایینتر تحصیلی با سطوح بالاتر، بخصوص در دورههای کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری که فارغ التحصیلان را برای آمادگی در موقعیتهای مدیریتی و رهبری درآینده قرار میدهد نیز جای توجه دارد .ازاینرو مطالعه توصیفی مقطعی حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود و مقایسه هوش هیجانی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ارتباط آن با برخی از ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان انجام گردید.
روش کار
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی – مقطعی میباشد. پس از کسب اجازه از مسئولین مربوطه، نمونهگیری در دانشکده پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از میان کلیه دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری ،بهصورت طبقهای انجام شد. معیارهای ورود به پژوهش؛ توانایی جسمی و ذهنی جهت پاسخگویی به سؤالات و معیار خروج؛ عدم مشروط شدن در ترمهای پیشین بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول

با سطح اطمینان 31 درصد حداقل 114 نفر تعیین گردید. در کل 163 دانشجوی پرستاری در این مطالعه شرکت داشتند. پس از بیان هدف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از واحدهای پژوهش برای شرکت در مطالعه، در زمان و مکان مناسب، توضیحاتی در مورد بخشهای مختلف پرسشنامه و روش پاسخگویی به سؤالات ارائه شد و پسازآن پرسشنامهها در اختیار واحدهای پژوهش قرار گرفت و با فراهم کردن فرصت کافی جهت تکمیل پرسشنامهها اطلاعات جمعآوری گردید. ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش بود؛ بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک )سن، جنس، وضعیت تأهل ،ترم تحصیلی، مقطع تحصیلی، شهری یا روستایی بودن، محل سکونت دائمی و فعلی، شغل پدر و مادر، مقطع تحصیلی پدر و مادر، رتبه تولد ،وضعیت اقتصادی( و بخش دوم شامل سؤالات آزمون هوش هیجانی میباشد. جهت تعیین وضعیت هوش هیجانی دانشجویان، از آزمون هوش هیجانی بار – آن استفاده شد )21(. این آزمون شامل 34 سؤال است که هوش هیجانی را از طریق 11 مقیاس حل مسئله، شادمانی، استقلال، تحمل فشار روانی، خود شکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقعگرایی، روابط بین فردی، خوشبینی، عزتنفس، کنترل تکانش ،انعطافپذیری، مسؤولیت پذیری، همدلی و خود ابرازی میسنجد. نمره کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هریک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 11 مقیاس میباشد. سؤالات بر روی یک طیف 1 درجهای لیکرت و بهصورت زیر نمره دهی شده است: کاملاً موافقم با نمره 1، موافقم با نمره 1، تا حدودی با نمره 3، مخالفم با نمره 2، کاملاً مخالفم با نمره 1 و در تعدادی از سؤالات به علت محتوای منفی، نمره دهی بهصورت معکوس انجامشده است )از کاملاً موافقم با نمره 1 تا کاملاً مخالفم با نمره 1(. حداکثر نمره کل آزمون 114 و حداقل آن 34 و در هر مقیاس نیز حداکثر نمره 34 و حداقل نمره 6 بود. آزمون اولیه هوش هیجانی دارای 117 سؤال و 11 مقیاس میباشد و بهصورت سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید .
این آزمون برای استفاده در ایران استانداردشده، روایی محتوایی قابلقبول داشته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر 33/4 گزارششده است )13(. جهت تجزیه تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS نسخه 16 و روشهای آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار ،فراوانی، درصد( و آمار استنباطی) ANOVA و Independent T test و ضریب همبستگی پیرسون و LSD( استفاده گردید.
یافتهها
در پژوهش حاضر در مقطع کارشناسی 121 نفر، مقطع کارشناسی ارشد 21 نفر و در مقطع دکترا 21 نفر وارد مطالعه شدند، که از این تعداد
1/61% زن و 1/31% مرد با میانگین سنی 11/6 ± 10/21 سال )حداقل
10 و حداکثر 14( بودند، که از این تعداد) 71%(127 نفر مجرد و) 21%(
12 نفر متأهل را شامل میشدند. اکثریت دانشجویان، فرزند اول و دوم خانواده )هرکدام با 3/21%( میباشند و شغل مادر اکثریت دانشجویان ،خانهدار) 1/31%( بود و تحصیلات مادر اکثریت دانشجویان، ابتدایی )3/37%( و تحصیلات پدر اکثریت دانشجویان، ابتدایی) 0/27%( میباشد و اکثریت دانشجویان، وضعیت اقتصادی خانواده خود را متوسط )1/17%( گزارش کردند. همانگونه که در جدول 1 مشاهده میشود؛ در بررسی مقایسه نمره کل هوش هیجانی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا با استفاده از آزمون ANOVA تفاوت معنیداری مشاهده میشود )41/4 > P( و در بررسی زیر مقیاسهای هوش هیجانی تفاوت آماری معنیداری بین سه مقطع تحصیلی بر

31
اساس آزمون آنووا در زیر مقیاسهای همدلی، مسئولیتپذیری، آزمون واقعگرایی، تحمل فشار روانی و خوشبینی مشاهده میشود )41/4 > P(. در سه مقطع تحصیلی، بر اساس )LSD: Least Significant Difference( تفاوت آماری معنیداری در زیر مقیاس خودآگاهی هیجانی )41/4 = P(، مسئولیتپذیری) 447/4 = P(، حل مسئله) 41/4 = P(، عزتنفس) 417/4 = P(، همدلی) 441/4 = P(، روابط بین فردی
)41/4 = P(، آزمون واقعگرایی) 41/4 = P(، خوشبینی) 42/4 = P( بین دانشجویان کارشناسی با مقطع دکترا مشاهده شد و بین مقطع کارشناسی ارشد با دکترا در زیر مقیاسهای خودشکوفایی) 433/4 = P(، انعطافپذیری) 43/4 = P(، تحمل فشار روانی) 417/4 = P(، همدلی) 446/4 = P(، عزتنفس) 43/4 = P(، روابط بین فردی) 41/4 = P(، آزمون واقعگرایی) 41/4 = P(، خوشبینی) 443/4 = P( تفاوت معنیداری مشاهده میشود، همچنین آزمون LSD در مقایسه مقطع کارشناسی با کارشناسی ارشد تنها در زیر مقیاس تحمل فشار روانی )42/4 = P( تفاوت معنیداری را نشان میدهد.
جدول 2 که بیانگر مقایسه نمره کل هوش هیجانی دانشجویان پرستاری بر اساس ویژگیهای دموگرافیک میباشد، نشان میدهد؛ تفاوت معنیداری بین نمره کل هوش هیجانی با ویژگیهای جنس) 13/4 = P(، شهری یا روستایی بودن) 13/4 = P( و سکونت در خوابگاه یا منزل
)63/4 = P( وجود ندارد، اما نمره کل هوش هیجانی بر اساس آزمون تی مستقل ارتباط معنیداری با متأهل بودن) 42/4 = P( نشان میدهد ،بهطوریکه افراد متأهل نمره هوش هیجانی بالاتری نسبت به افراد مجرد کسب کردند، که این ارتباط در زیر مقیاسهای خودآگاهی هیجانی) 14/2 = P = 4/41 ،t(، عزتنفس) 3 = P = 4/443 ،t(، واقعگرایی) 32/2 = P = 4/42 ،t( و خوشبینی) 11/2 = P = 4/43 ،t( نیز معنیدار میباشد.
نتایج مطالعه حاضر بر اساس آزمون همبستگی پیرسون تفاوت معنیداری بین نمره کل هوش هیجانی با ترم تحصیلی) 11/4 = r، 41/4 = P( نشان میدهد؛ که این ارتباط در زیرمقیاس های عزتنفس
)21/4 = P = 4/442 ،r(، استقلال) 22/4 = P = 4/441 ،r(، مسئولیتپذیری) 26/4- = P = 4/441 ،r(، حل مسئله) 11/4 = r، 41/4 = P(، تحمل فشار روانی) 21/4 = P = 4/442 ،r(، خوشبینی
)17/4 = P = 4/42 ،r( معنیدار میباشد. بین سن و میانگین نمره کل هوش هیجانی ارتباط معنیداری وجود نداشت) 43/4 = P(، اما در زیر مقیاسهای همدلی )21/4 = P = 4/446 ،r(، واقعگرایی )24/4 = r، 41/4 = P( و حل مسئله) 13/4 = P = 4/41 ،r( تفاوت معنیداری بین نمره هوش هیجانی هر مقیاس با افزایش سن مشاهده شد. بین میانگین نمره کل هوش هیجانی و زیر مقیاسهای آن با رتبه تولد) 37/4 = P( تفاوت معنیداری مشاهده نشد و تفاوت معنیداری نیز بین نمره کل هوش هیجانی با تحصیلات پدر) 36/4 = P( مشاهده نشد، همچنین این ارتباط با تحصیلات مادر) 64/4 = P( نیز تفاوت معنیداری نشان نمیدهد اما در زیر مقیاس خود شکوفایی با تحصیلات مادر این ارتباط معنیداری میباشد) 16/4 = P = 4/41 ،r(. بین میانگین نمره کل هوش هیجانی و زیر مقیاسهای آن با وضعیت اقتصادی تفاوت معنیداری مشاهده نشد) 34/4 = P(.

بحث
در مطالعه حاضر میانگین نمره کل و انحراف معیار هوش هیجانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 40/33 ± 13/336 هست که با نتایج مطالعه صالحی و همکارانش) 2412( )26( و مطالعه نامدار و همکارانش) 2440( )27( در دوره کارشناسی پرستاری در محدوده تقریبی مشابه قرار دارد. این تشابه تقریبی بین نمرات هوش هیجانی را شاید بتوان به تشابه ویژگیهای رشته پرستاری در مطالعات نسبت داد. در این مطالعه بین جنسیت با میانگین نمره هوش هیجانی و زیر مقیاسهای آن ارتباط معنیداری وجود ندارد، که با نتایج مطالعه
36
جدول 1: میانگین نمره کل هوش هیجانی و زیر مقیاسهای آن برحسب مقطع تحصیلی دانشجویان پرستاری
آنالیز واریانس یکطرفه دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی متغیر
P F Mean SD Mean SD Mean SD
4/12 2/10 21/33 2/14 23/21 3/16 22/72 3/11 خودآگاهی هیجانی
4/26 1/36

خود ابرازی
4/47 2/61

عزتنفس
4/12 2/16 21/43 3/40 23/41 3/13 23/33 3/34 خود شکوفایی
4/64 4/11

استقلال
4/441 7/71 26/13 2/16 23/66 3/77 23/33 2/37 همدلی
4/42 3/01

مسئولیتپذیری
4/40 2/12 21/33 3/37 23/16 3/04 23/03 2/07 روابط بین فردی
4/443 1/31 22/34 2/71 24/37 3/10 24/22 3/37 آزمون واقعگرایی
4/40 2/11

انعطافپذیری
4/13 2/47 21/12 2/27 23/12 3/41 23/21 2/77 حل مسئله
4/43 3/13

تحمل فشار روانی
4/17 1/71 24/21 1/6 10/33 1/33 24/10 1/31 کنترل تکانشی
4/42 3/02

خوشبینی
4/1 4/34

شادمانی
4/41 1/77 311/30 31/11 326/66 33/13 331/26 31/40 نمره کل هوش هیجانی

جدول 2: هوش هیجانی برحسب برخی از ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان پرستاری
مقیاسها انحراف معیار ± میانگین متغیرها
جنس
t = 2/16 36/17 ± 331/21 زن
P = 4/13 21/31 ± 330/00 مرد
وضعیت تأهل
t = 2/21 32/31 ± 333/17 مجرد
P = 4/42 32/43 ± 316/14 متأهل
محل سکونت دائم
t = 1/11 33/14 ± 330/10 شهر
P = 4/13 31/04 ± 320/01 روستا


دیدگاهتان را بنویسید