در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Introduction: Critical thinking skill in health sciences education is considered as the ultimate goal of learning. This study aimed to determine the effect of educational workshops on improving critical thinking skills of nursing students.
Methods: In a quasi-experimental study with a before and after design, 32 undergraduate nursing students from seven levels of Baqiyatollah University of Medical Sciences (n = 16) and Artesh University of Medical Sciences (n = 16) in 2015 with informed consents participated in the study.
In order for better access for intervention, the students from Baqiyatollah University of Medical Sciences were put in the experimental group and the students from Artesh University of Medical Sciences were put in the control group. The experimental group students were trained with critical thinking skills in a workshop for six hours. Critical thinking was assessed using a 34-item California critical thinking skills (Form B) before, immediately after and one month after the education in both groups. The information obtained were analyzed by SPSS software (version 22), descriptive statistics and inferential statistical significance level (P < 0. 05).
Results: The results showed that test critical thinking, the difference in mean total scores and scores of dimensions (analysis, evaluation, inference, deductive reasoning and deductive reasoning) of critical thinking questionnaire before, immediately after and one month after the training was significantly more in the experimental group compared with the control group (P < 0.05).
Conclusions: Increased students’ scores on the total score of critical thinking skills and aspects of analysis, evaluation, inference, inductive reasoning and deductive reasoning reflect the value of the effect of educational workshop on promoting critical thinking skills and clinical decision making of students.
Keywords: Educational Workshop; Critical Thinking Skills; Nursing Student; Education

© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA)
نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی

فروردین و اردیبهشت 9316، دوره 6، شماره 9 06011-DOI: 10.21859/jne بررسی تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان
پرستاری

جعفر ادیب 1، بتول نحریر 2، *، زهره وفادار 2

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران، ایران
استادیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: بتول نحریر، استادیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران ،
ایران. ایمیل:

تاریخ دریافت مقاله: 08/12/1931 تاریخ پذیرش مقاله: 22/07/1932
چکیده
مقدمه: کسب مهارتهای تفکر نقادانه در آموزش علوم سلامت به عنوان هدف غایی آموزش به حساب میآید. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری انجام شده است.
روش کار: در یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی با طرح قبل و بعد، سی و دو نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم هفت دانشگاههای علوم پزشکی ارتش) 11 نفر( و بقیه ا… )عج( )11 نفر( با رضایت آگاهانه در سال 1931 در مطالعه شرکت کرده و به علت دسترسی بهتر برای انجام مداخله، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… )عج( در گروه آزمون و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در گروه شاهد قرار گرفتند. دانشجویان گروه آزمون تحت آموزش مهارتهای تفکر نقادانه در قالب یک کارگاه 1 ساعته قرار گرفتند. تفکر نقادانه با استفاده از پرسشنامه 91 سؤالی مهارتهای تفکر نقادانه کالیفرنیا )فرم ب( قبل، بلافاصله و پیگیری یک ماه بعد از آموزش در هر دو گروه بررسی شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 22 و آمار توصیفی و آمار استنباطی در سطح معنی داری )02/0 > P( تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که در آزمون تفکر نقادانه، تفاوت میانگین نمره کلی تفکر نقادانه و نمرات ابعاد )تحلیل، ارزشیابی، استنباط ،استدلال قیاسی و استدلال استقرایی( پرسشنامه تفکر نقادانه در مراحل قبل، بلافاصله و پیگیری یک ماه بعد از آموزش در گروه آزمون به طور معناداری از گروه شاهد بیشتر است) 02/0 > P(.
نتیجه گیری: افزایش نمرات دانشجویان در نمره کل مهارتهای تفکر نقادانه و مهارتهای تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی بازتاب ارزشمندی از تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه و تصمیم گیری بالینی دانشجویان دارد.
کلیدواژهها: کارگاه آموزشی، مهارتهای تفکر نقادانه، دانشجوی پرستاری، آموزش
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
زندگی امروزی بشر در مقایسه با سد ه ها و هزارههای قبل به شدت دچار تحول و دگرگونی شده است. این نوع زندگی به دلیل پیچیدگیهای اجتماعی، تحصیلی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند مهارتهای خاصی است که از جمله آ ن ها میتوان به تفکر سطح بالا اشاره کرد. تفکر سطح بالا را میتوان به عنوان نوعی تفکر غیرالگوریتمی )non-algorithmic( و پیچیده دانست که اغلب راه حلهای متنوعی را تولید میکند. تاکنون انواع مختلفی از تفکر سطح بالا شناسایی شدهاند که از جمله آنها میتوان به تفکر نقادانه اشاره کرد )1(. تفکر
1
نقادانه یک فرآیند شناختی است که فرد در طی آن با بررسی دلایل و تجزیه و تحلیل اطلاعات در دسترس و نتیجه گیری از آنها به قضاوت و تصمیم گیری میپردازد. به عبارت دیگر تفکر نقادانه یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدفدار است که سبب حل مشکلات و تصمیم گیری مناسب میشود )2(.
استفاده از تفکر نقادانه، فرد را قادر میسازد که در هر موقعیتی، مراقبت منحصر به فرد و متناسبی را ارائه دهد )9(. این نوع تفکر به عنوان جنبه مهمی از عملکرد حرفهای در پرستاری موردتوجه قرار گرفته و به ویژه در عرصههای بالینی، برای پرستاری امری حیاتی به شمارمی آید )1(. درواقع تفکر نقادانه بخش ضروری در تصمیم گیری بالینی و صلاحیت حرفهای پرستاران است. توانایی حل مسئله در بالین بیمار برای مراقبت از او بسیار با ارزش است. با تقویت تفکر نقادانه فرد مراقبت کننده تصمیم درست خواهد گرفت و در فرآیند مراقبت بهترین خدمات را ارائه خواهد داد )1(. تصمیم گیری براساس تفکر نقادانه تسلط پرستاران را بر شرایط بحرانی افزایش داده و سبب بالاتر بردن کیفیت مراقبتهای پرستاری توسط وی میگردد. فقدان تفکر نقادانه و در نتیجه عدم اعتماد به نفس، سبب افزایش شکاف میان اطلاعات، عملکرد و شک بیشتر نسبت به تواناییهای پرستار در وضعیت بحرانی میگردد )2(. مهارتهای تفکر نقادانه شامل توانایی تحلیل، استنباط، استدلال قیاسی، استدلال استقرایی و ارزشیابی میباشند که اجزای مهم مسئولیت و کیفیت مراقبت محسوب میشوند )1(. تحلیل به معنی تشخیص هدف مطالب و پی بردن به ارتباطات موجود در بین آنها ،استنباط به معنی توانایی نتیجه گیری از مطالب، استدلال استقرائی به معنی استخراج نتیجه بر اساس دلایل منطقی و استدلال قیاسی به عنوان نتیجه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل کلی و ارزشیابی یه معنی تعیین اعتبار مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آنها میباشد )7(.
آموزش، فعالیتی هدفمند در جهت ارتقای یادگیری است. وظیفه اصلی هر مؤسسه آموزشی فراهمکردن امکان رشد، شایستگی و صلاحیت حرفهای دانشجویانی است که به مؤسسه وارد میشوند؛ هدف اصلی در آموزش علوم سلامت علاوه بر رشد شایستگی و صلاحیتهای حرفهای، توسعه مهارتهای تصمیمگیری، مسألهگشایی و خودکارآمدی است که این مهارتها خود تحتالشعاع توانایی تمرین تفکر به صورت انتقادی است )8(.
با وجود اهمیت تفکر نقادانه، پژوهشهای مختلف نشان دهنده ضعیف بودن تفکر نقادانه دانشجویان در ایران است. در مطالعه خلیلی )1989( )3( نمره دانشجویان پرستاری در حیطه تحلیل برابر 3/2 )از 3(، در حیطه ارزشیابی برابر 12/2 )از 11(، در استنباط برابر 33/9 )از 11(، در استدلال استقرایی برابر 12/1 )از 11( و در استدلال قیاسی برابر 1/1 )از 11( بوده است و در مطالعات کریمی و همکاران) 1987( )10( در سبزوار، جوادی و همکاران) 1987( )11( در گیلان و عضدی )1983( )12( در بوشهر که از آزمون تفکر نقادانه فرم ب کالیفرنیا استفاده کرده بودند توانایی تفکر نقادانه دانشجویان در حد ضعیف گزارش شد.
مطالعات مختلف نشان دادهاند که وجود برخی عوامل از دلایلی است که منجر به ضعف و به کارنگرفتن تفکر نقادانه میگردد. از جمله هروآبادی و مرباغی عقیده دارند عدم وجود اعتماد به نفس و برخورد انفعالی پرستاران در هنگام رویارویی با مسائل و عدم وجود محیط ذهنی مطلوب از موانع مهم در این زمینه است )19(. با توجه به ضرورت و اهمیت مسأله و پایین بودن سطح تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری ،پژوهشگر بر آن شد تا با برگزاری یک کارگاه آموزشی، به بررسی تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… )عج( بپردازد.
روش کار
2


دیدگاهتان را بنویسید