* Corresponding author: Hadis Ashrafizadeh, MSc Student Researches Committee, Department of Nursing, school of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
E-mail: [email protected]

Received: 16 Jan 2016 Accepted: 17 Jan 2017
Abstract
Introduction: Triage is a Component of the emergency department which is performed by emergency nurses. There is little information about the awareness level of triage in nurses. This study aimed to determine the knowledge level of hospital triage in the nurses.
Methods: This was a cross-sectional study using census sampling. The researchers made questionnaire including 25 questions in three parts of demographic data, pure triage knowledge (15 questions) and triage decision making (10 questions). Seventy nurse in the emergency departments participated in the study from all hospitals of Ahvaz in 2015. The reliability of the questionnaire was done by test-retest. The data was analyzed using Kappa statistic independent t-test, K.S, ChiSquare test and one-way ANOVA test based on SPSS 19 software.
Results: Finally, the knowledge of triage in nurses from different areas showed that 36 nurses (51.4%) had low level while only 31 nurses (44.3%) had a moderate level of knowledge about triage. Conclusions: Awareness of Emergency Department Nurses who were involved in the Triage of Patients were assessed as undesirable. This requires emergency department in the use of a valid and reliable scale to increase consensus in decision-making with equipment that train, manpower and use of equipment necessary for triage. Keywords: Knowledge; Triage; Nurses; Emergency Ward

© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA)
نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بهمن و اسفند 5931، دوره 1، شماره 6 05067-DOI: 10.21859/jne بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تریاژ بیمارستانی در سال 5931

شایسته حقیقی 1، حدیث اشرفی زاده 2، *، فرخنده مجدمی 3، بهاره کرد 1

دانشجوی دکتری پرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز، ایران
کمیته تحقیقات دانشجویی، کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
* نویسنده مسئول: حدیث اشرفی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. ایمیل:

تاریخ دریافت مقاله: 24/11/1336 تاریخ پذیرش مقاله: 22/11/1331
چکیده
مقدمه: تریاژ بیمارستانی جزیی از ساختار اورژانس است. که توسط پرستاران اورژانس صورت میگیرد. اطلاعات کمی از میزان آگاهی پرستاران از تریاژ بیمارستانی در دسترس است. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی پرستاران از تریاژ بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1336 انجام میشود.
روش کار: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش سرشماری انجام شد. پرسشنامه پژوهشگر ساختهای متشکل از 21 پرسش در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، 11 پرسش مرتبط با دانش محض تریاژ و 11 پرسش در زمینه تصمیم گیری تریاژ بود .01 پرستار بخش اورژانس از تمامی اورژانسهای بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه شهر اهواز در پژوهش در سال 1336 شرکت کردند. تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی )معدل و انحراف معیار(، آزمون T-Test و آنالیز واریانس یک طرفه و ارتباط سنجی کای اسکوئر انجام شد.
یافتهها: در نهایت میزان آگاهی پرستاران از حیطههای مختلف تریاژ نشان داد که 34 نفر) 4/11%( از واحدهای پژوهش در سطح ضعیفی بودند. در حالی که تنها 31 نفر) 3/66%( سطح متوسطی داشتند. بین سابقه کاری و سطح دانش پرستاران از تریاژ بیمارستانی تفاوت معنی داری وجود داشت) 164/1 = P(، در حالی که تفاوت معنی داری بین سایر متغیرهای دموگرافیک و حیطه تصمیم گیری در موقعیتهای فوری تریاژ وجود نداشت) 613/1 =P (.
نتیجه گیری: سطح آگاهی پرستاران بخش اورژانس که بسیار درگیر امر تریاژ بیماران هستند نامطلوب است، از این رو بخشهای اورژانس باید برای افزایش توافق در تصمیم گیریها از مقیاسهای روا و پایا استفاده نماید که نیازمند پیگیری میباشد. همچنین تجهیز آنها به نیروی انسانی آموزش دیده و وسایل لازم برای تریاژ توصیه میشود.
کلیدواژهها: آگاهی، تریاژ، پرستاران، بخش اورژانس
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ایران یک چهلم بار ناشی از حوادث ترافیکی جهان را و تقریباً 61 در صد هزار نفر مرگ ناشی از حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده است )1(. از نظر آماری به طور کلی در سال بیش از 22111 نفر در سراسر دنیا در اثر بلایای طبیعی میمیرند )2(. در دههی گذشته حدود 22 درصد کل مرگ و میر ناشی از بلایا متعلق به بلایای طبیعی بوده
64
است که 23 درصد از افرادی که در اثر بلایا فوت شدهاند آسیایی بودهاند )3(. ایران کشور بلاخیزی است که هر چند وقت یک بار به خاطر حوادث طبیعی دچار خسارت میشود )6(. طوری که در ایران هر ساله به طور متوسط شاهد مرگ حدود 1111 تن و مجروحیت هزاران نفر از هموطنان و بروز خسارت مالی متجاوز از 111 میلیارد تومان ناشی از بلایای طبیعی میباشیم )1(. بنابرین توجه به برنامه ریزی ریشهای در زمینهی آموزش و مدیریت شرایط بحرانی و فوری، از مسائلی است که دارای اهمیت فراوان است )4(. شرایط بحرانی موقعیت ویژهای است که ادارهی آن، شرکت و همکاری تمام اعضای آموزش دیدهی سلامت را میطلبد )0(. بخش فوریت از مهمترین، حساسترین و پر مخاطره ترین بخشهای بیمارستانی است )2, 3(. و در ارائهی مراقبتهای درمانی فوری برای بیماران در همهی اوقات شبانه روز و تمام روزهای سال، از مراکز ضروری و اجتناب ناپذیر سیستم بهداشتی درمانی کشور میباشد )11, 11( زیرا بیشترین مراجعه به این بخش است و در حدود 22% از مراجعه کنندگان، در بخشهای مختلف بیمارستان بستری میشوند، همچنین چگونگی ارائهی خدمات به عنوان نمادی از و ضعیت کلی ارائه ٔ خدمات بیمارستان محسوب میشوند )12(. بر همین اساس تریاژ برای فوریتها تعریف شده است. تریاژ در لغت از کلمهی فرانسوی triage به معنای sort )طبقه بندی کردن بر حسب موقعیت و نیازهای خاص هر بیمار( گرفته شد، که برای اولین بار برای دسته بندی کردن مصدومان در ارتش فرانسه به کار رفت )13, 16( سیتم تریاژ به عنوان یک فرایند با خطر بالا در بخش فوریتها برای شناسایی و تحلیل خطاها و بررسی نقاط قوت و قابل بهبود آن انتخاب شده است )11(. پرستار تریاژ شکایت بیماران را میتواند به صورت متمرکز و جامع بررسی کند )14(. او بیماران را بر اساس وخامت حال و شدت بیماری در 1 طبقه از اولویت رسیدگیانی تا تاخیری تقسیم بندی میکند )10(. دقت و صحت تصمیم گیری تریاژ میتواند بر روی دستاوردهای بخش اورژانس تأثیر گذار باشد )12, 13(. از این رو آموزش تریاژ به موزات اجرای آن در بخش اورژانس بیمارستانها مورد توجه بوده است. در ایران تریاژ کردن در بخشهای اورژانس توسط پرستاران صورت میگیرد سابقهی استقرار تریاژ در بخشهای اورژانس بیمارستانی به سالهای اخیر بر میگردد. چک لیست ارزشیابی بخش اورژانس که وسیله نظارتی معاونت درمان و وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی است به ممیزی تریاژ به صورت جزئی پرداخته است. از این رو بررسی این مساله پیش از پیش اهمیت پیدا میکند. همچنین ضروری است که به توانایی پرستاران در تریاژ بیماران پرداخته میشود. تا بتوان تصویر صحیحی از وضعیت بخش اورژانس در هنگام بروز بحرانها و عکس العمل پرستاران این بخشها هنگام ازدحام بیماران و نحوهی استفاده از ظرفیتهای تریاژ در دست داشت. در یک پژوهش در استرالیا مشخص شد: 62% از پرستاران برای تریاژ آموزش ندیده و 16% اظهار کردند با وجود این که در کلاسهای آموزش تریاژ شرکت کردهاند اما هنوز آمادگی کافی برای انجام این کار را در خود احساس نمیکنند )21(. در نتیجه برای پرستاران زمینه اجرای تریاژ مبتنی به دانش فراهم نیست. در ایران، هیچ گونه مقیاس ملی ترِیاژ به بیمارستانها ابلاغ نشده است. و بیمارستانها خود مرجع تعیین سیستم تریاژ هستند، در حالی که دورهی دانشگاهی جامعی برای آموزش تریاژ وجود ندارد. به طوری که سهم تریاژ در سر فصل دروس پرستاری در واحد فوریت و آن هم یک جلسه است. و تنها راهکاری که پیش رو بوده است برگزاری کارگاهها ،دورهی آموزشی مختصر در تعداد اندکی از بیمارستانهای کشور و رجوع به مقالات پراکندهای که در این زمینه منتشر شده است )21(.
این نارساییها میتوانند سبب شوند تا زمینه مناسب بروز رفتارمبتنی بر دانش پرستاران در دسترس نباشند. پژوهشهای انجام شده این
60
مطلب را القا میکند که تریاژ در حالی در بیمارستانها اجرا میشود که دربارهی آنها دانش کافی در اختیار پرستاران گذاشته نشده است. در این تحقیق سعی میشود، با بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در اورژانس از تریاژ بیمارستانی فاصله موجود در ارائهی خدمات به بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس را با استانداردهای مورد نیاز برای تریاژ مبتنی بر دانش معرفی و شناسایی شوند. بنابرین این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز دربارهی تریاژ بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1336 انجام شد.
روش کار


دیدگاهتان را بنویسید