Medical Sciences, Gorgan, Iran
MSN, Faculty of Paramedical, Laboratory Research Center, Golestan University of Medical Sciences,
Gorgan, Iran
* Corresponding author: Leila Jouybari, Associate Professor, Department of Nursing, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. E-mail:
[email protected]

Received: 16 Jan 2016 Accepted: 04 Jan 2017
Abstract
Introduction: Happiness makes a positive attitude to life, a positive self-concept, a mental health and emotional balance, better educational performance, and decision-making. The purpose of this study was to determine the relationship between individual and educational factors on happiness among university students.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2014 on 238 students of Golestan University of Medical Sciences. The students participated in the study using quota and randomized sampling methods. The data were collected by Oxford happiness inventory and demographic questionnaire and were analyzed by Pearson’s test, ANOVA and t-test.
Results: Out of 238 students, 56.7% were female. The mean of happiness score was 45.67 ± 16.28. The statistical relationship between age and happiness was significant (P = 0.04). There were no significant relationships between happiness and the field of study, academic average, ethnicity, marital status, and students’ economic status. The highest mean of happiness was for the Laboratory Sciences students. More than half of the students (54.8%) had average happiness level above the mean score.
Conclusions: Regarding the students with average level of happiness, applying approaches to develop happiness in academic environment seems important. Keywords: Happiness, Students, Universities, Cross-Sectional Studies

© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA)
نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بهمن و اسفند 5931، دوره 1، شماره 6 05066-DOI: 10.21859/jne بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

لیلا جویباری 1،*، اکرم نوده شریفی 2، اکرم ثناگو 3، سمیرا سعیدی 4، عصمت سعیدی 5، سهیلا کلانتری 6

دانشیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
پزشک عمومی، گروه پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
دانشیار، گروه پرستاری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
0 دانشجوی کارشناسی، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
* نویسنده مسئول: لیلا جویباری، دانشیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان ،
ایران. ایمیل:

تاریخ دریافت مقاله: 26/14/1330 تاریخ پذیرش مقاله: 15/14/1335
چکیده
مقدمه: شادی موجب نگرش مثبت به زندگی، خودپنداری مثبت، برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی، عملکرد بهتر شغلی- تحصیلی و تصمیم گیری بهتر میگردد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان علوم پزشکی بوده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1333 با روش نمونه گیری سهمیهای و تصادفی روی 232 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام گردید. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه شادی آکسفورد استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری پیرسون، ANOVA و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: از 232 دانشجوی شرکت کننده ،7/56% آنها دختر بودند. میانگین نمره شادی در کل دانشجویان برابر 22/16 ± 67/05 بود. ارتباط بین سن و نمره شادی معنیدار بود) 40/4 = P(. ارتباط شادی با رشته، معدل، قومیت، وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی معنی دار نبود. بالاترین میانگین شادی مربوط به دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بود.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان شادی نیمی از دانشجویان در حد متوسط و خوب بوده است، اتخاذ راهکارهایی جهت استمرار وضعیت موجود و همچنین بهینه نمودن محیطهای شاد علمی در فضای دانشگاهها ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژهها: شادی، دانشجو، دانشگاه، مطالعه مقطعی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نشاط یا شادی واژهای است که معانی مختلفی چون لذت آنی، لذت طولانی مدت و لذت از کل زندگی را شامل میشود )1(. نشاط اساسیترین بحث انسانی برای تمام نسلهاست و مرکزیترین محرک اهداف بشری است )2(. آن میتواند موجب نگرش مثبت به زندگی، خودپنداری مثبت، برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی، امیدواری به آِِینده، نگرش مطلوب و رضایت آمیز به خود و دیگران، روابط اجتماعی متعادل، دوری از کینه و نفرت ،انتخاب آگاهانه اهداف زندگی، تلاش برای تحقق اهداف، دوری از اتلاف وقت و کاهلی، افزایش موفقیتهای زندگی، برخورداری از شاخصهای بالای
04
زندگی، عملکرد بهتر سیستم ایمنی در مقابل استرسها، خواب بهتر، تمایل بیشتر کمک به دیگران، عملکرد بهتر شغلی-تحصیلی و تصمیم گیری بهتر گردد )3, 0(. در این بین شادی چندین جزء اساسی را در بر میگیرد؛ جزء هیجانی که فرد شادکام از نظر خلقی، شاد و خوشحال است. جزء اجتماعی که فرد شادکام از روابط اجتماعی خوبی با دیگران برخوردار است و میتواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند و سرانجام جزء شناختی که باعث میشود فرد شادکام اطلاعات را به روش خاصی پردازش کرده، مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد که در نهایت، باعث احساس شادی و خوش بینی در وی میگردد .از این رو در شادی، ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان میتواند، جنبههای شناختی مثل قضاوت در مورد خشنودی از زندگی و یا جنبههای هیجانی از جمله خلق یا عواطف، در واکنش به رویدادهای زندگی را در بر گیرد )5, 6(. مطالعات نشان دادهاند که عوامل مؤثر بر نشاط بسیارند و از جمله آنها میتوان خانواده، محیط اجتماعی و شغلی، میزان درآمد ،تحصیلات، هوش، ارزشها، باورها و اعتقادات، برخی خصوصیات شخصیتی ،سلامت جسمانی و روانی، پیوندهای عاطفی، اعتماد به نفس بالا، داشتن حمایتهای اجتماعی، رضایت از ازدواج، رضایت و لذت بردن از محیط کار ،میزان آزادی در خانه، رعایت حقوق زنان در جامعه، دوست داشتن دیگران و طبیعت، فعالیت در امور خیریه هدفمند نام برد )1, 3, 7(. شاد بودن جامعه یکی از عوامل بسیار مؤثر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و موجب کاهش نابسامانی خانوادگی، طلاق، افزایس میل و رغبت تحصیلی، دل به کار دادن و افزایش تولید است. بنابراین شادی و سرزندگی در دانشجویان سبب میشود آنها با رغبت بیشتری در دانشگاه حضور یابند و نه تنها در راه تحصیل علم و دانش اندوزی تلاش کنند، که ارزشهای مورد توجه دانشگاه را نیز بهتر پاس دارند )2(.
پژوهشهای روانشناختی انجام شده در مورد شادی چندان زیاد نیست، علی رغم آن در چند دهه اخیر علاقه بسیاری از محققان و نویسندگان به سوی لذت، شادی و رضایت از زندگی معطوف شده است )3(. افراد شاد از نظر ساختار فکری، قضاوت و انگیزش با افراد ناشاد تفاوت دارند و از بازدهی فردی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی بالاتری برخوردار هستند )14(. دانشجویان علوم پزشکی به علت نقش مهم در حفظ و سلامت جامعه باید از سلامت جسمانی و روانی خوبی از نظر شادی برخوردار باشند و میتوان گفت میزان شادی آنان میتواند تأثیر به سزایی در کلیه ابعاد و سطوح جامعه داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شادی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.
روش کار
در این پژوهش توصیفی-مقطعی در سال 1333 از دانشجویان دانشکدههای پرستاری- مامایی، پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، با اطمینان 35 درصد، دقت 5 درصد ،232 دانشجوی واجد شرایط در پژوهش شرکت کردند. معیار ورود به مطالعه؛ دانشجوی مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی، دکتری عمومی، عدم ابتلا به

جویباری و افتخار
بیماریهای روانی شناخته شده و معیار خروج؛ انتقالی و مهمانی در مدت مطالعه بوده است. جهت تعیین میزان شادی از پرسشنامه استاندارد شادی آکسفورد استفاده گردید )11(. این پرسشنامه حاوی 23 سؤال چهار گزینهای و جمع نمرات آن بین صفر تا 27 میباشد. نمره بین 4 تا 25 ضعیف ،25 تا 54 متوسط ،54 تا 75 خوب و بالاتر از 75 عالی در نظر گرفته شد. پایایی و روایی تست مذکور در پژوهشهای قبلی سنجیده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه نشاط آکسفورد روی 727 دانشجوی ایرانی بررسی شد و استفاده آن برای دانشجویان ایران مورد تأیید قرار گرفت )11(. نتایج مطالعه دیگری نشان داد تمام مواد 23 گانه پرسشنامه نشاط آکسفورد با نمره کل همبستگی بالایی دارد و از ضریب آلفای کرونباخ 32/4 برخوردار است )12(. علاوه بر ابزار سنجش نشاط آکسفورد ،12 سؤال در زمینه مشخصات جمعیت شناختی و تحصیلی دانشجویان بوده است. بعد از جمع آوری دادهها، ابتدا نرمال بودن توزیع دادههای کمی با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمیرونوف مورد سنجش قرارگرفت و بعد از تأیید نرمالیتی، همگنی واریانسها مورد سنجش قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 12 و آزمونهای تی تست مستقل و ANOVA برای مقایسه میانگین نمره شادی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی، در سطح معنی داری )45/4 > P( تحلیل شدند.
یافتهها
از 232 دانشجوی مورد بررسی 7/56% )135 نفر( دختر و 2/22% )214 نفر( مجرد بودند. مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان در جدول 1 ذکر شده است.
میانگین نمره شادی دانشجویان مورد مطالعه در پژوهش حاضر برابر 22/16 ± 67/05 بود. با توجه به تقسیم بندی نمرات سطح شادی دانشجویان در محدوده متوسط قرار گرفت .1/2 درصد دانشجویان در سطح نشاط ضعیف) 25-4(، 7/53 درصد در حد متوسط) 54-25(، 3/53 درصد در سطح خوب) 75-54( و 3/2 درصد در سطح عالی
)بیش از 75( قرار داشتند. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد ارتباط بین میانگین نمره شادی با ترم )7/4 = P( و رشته تحصیلی )3/4 = P( معنی دار نمیباشد. بین هیچ یک از مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان مورد مطالعه با میزان شادی آنان به جز سن )40/4 = P( رابطه معنی داری وجود نداشت) جدول 2(.
جدول 1: توزیع فراوانی مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1333
درصد تعداد مشخصات جمعیت شناختی
سن
55/3 133 24 <
10/7 35 22-24
15/1 36 20-22
0/6 11 25 >
جنسیت
03 143 مرد
56/7 135 زن
01
نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 5931

وضعیت تأهل
22/2 214 مجرد
14/3 26 متأهل
قومیت
52/7 132 فارس
23/0 63 ترکمن
2/0 13 سیستانی
1/3 3 کرد
2/5 6 آذری
2/1 5 غیره
وضعیت اقتصادی
22 11/2 ضعیف
122 51/3 متوسط
73 33/2 خوب
6 2/5 خیلی خوب
وضعیت اشتغال
20/0 242 دانشجو
5/3 10 کار نیمه وقت
0/2 14 کارمند

جدول 2: میانگین و انحراف معیار نمره شادی دانشجویان و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک و تحصیلی
P value میانگین انحراف معیار شادی متغیر
4/3 * جنس
02/43 ± 12/10 مرد
07/36 ± 12/05 زن
4/40 ** 02/41 ± 12/01 سن
4/3** قومیت
02/5 ± 12/23 فارس
06/25 ± 11/32 ترکمن
54/23 ± 17/00 سیستانی
02 ± 12/73 کرد
56/23 ± 16/72 آذری
05 ± 0/3 سایر
4/53** محل سکونت
07/41 ± 12/42 خوابگاه
03/32 ± 13/70 منزل شخصی
51/05 ± 0/00 منزل دانشجویی
4/11 * وضعیت تأهل
07/61 ± 12/12 مجرد
51/63 ± 10/10 متأهل
4/36 ** وضعیت اقتصادی
05/36 ± 11/63 ضعیف
06/57 ± 12/12 متوسط
03/11 ± 14/57 خوب
66/5 ± 24/21 خیلی خوب
آزمونهای مورد استفاده: * آزمون تی مستقل ،** آزمون ANOVA


دیدگاهتان را بنویسید