در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مهر و آبان 5931، دوره 1، شماره 4 05041-DOI: 10.21859/jne آسیب شناسی کارآموزی داخلی جراحی رشته پرستاری: یک مطالعه کیفی

بتول نحریر 1، عباس عبادی 2،*، زهره ونکی 3، محمد خادم الحسینی 4، جمیله مختاری نوری 4

دانشجوی دکتری پرستاری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران، ایران
دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران، ایران
دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
استادیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: عباس عبادی، دانشیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم
پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران، ایران. ایمیل: [email protected]
تاریخ دریافت مقاله: 12/11/1334 تاریخ پذیرش مقاله: 22/44/1332
چکیده

مقدمه: تجارب بالینی در برنامه آموزش پرستاری حیاتی بوده و دانشجویان پرستاری را برای مواجهه با موقعیتهای واقعی بالینی آماده میسازد. این مطالعه با هدف آسیب شناسی کارآموزیهای داخلی جراحی رشته پرستاری در دانشکده پرستاری انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی بوده که در سال 1333 بر روی 24 دانشجوی پرستاری که در حال گذراندن کارآموزیهای داخلی جراحی بودند، به صورت سرشماری انجام شد. انتخاب مربیان بالینی با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد و روند کار از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته انفرادی و گروهی ادامه یافت. مصاحبهها تا اشباع دادهها ادامه یافت و از روش 2 مرحله گرانهایم و لاندمن برای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها: پس از تحلیل مصاحبههای انفرادی و گروهی تعداد 434 کد اولیه بدست آمد که در 3 طبقه اصلی عوامل مربوط به مربی با زیرطبقات صلاحیت، نگرش به بالین، ارتباطات بین فردی، نظارت و ارزشیابی، برنامه آموزشی با زیرطبقات تقسیم مربی، محیط بالینی و برنامه ریزی ناکارآمد و عوامل مربوط به فرم بررسی/ لوگ بوک با زیر طبقات مشکلات محتوایی لوگ بوک و فرم بررسی، زمان زیاد تکمیل لوگ بوک و عدم پذیرش روانی لوگ بوک و فرم بررسی طبقه بندی شدند.
نتیجه گیری: ارتقاء کیفیت آموزش بالینی با توجه به رسالت اصلی رشته پرستاری که مراقبت ایمن از بیماران است، این امر را ضروری میکند که برنامه ریزان آموزشی در انتخاب بخش، انتخاب مربیان توانمند و با صلاحیت حرفهای و برگزاری دورههای آموزشی توجه خاصی بکنند.
کلیدواژهها: آسیب شناسی، کارآموزی داخلی جراحی رشته پرستاری، مطالعه کیفی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
پرستاری دانشی است که همزمان با علم، به عمل نیز وابسته است. به گونهای که در بسیاری ازمطالعات به عنوان حرفهای عمل محور شناخته میشود. از آنجاکه میدان آزمایش علم و هنر پرستاری در حیطه بالین میباشد، لذا دانشجوی پرستاری علاوه بر تعلیم دانش به کسب مهارت نیز نیاز دارد )1(. آموزش بالینی جوهره آموزش پرستاری و راهی برای بدست آوردن دانش و مهارت در محیط واقعی عملی و تجربه یادگیری چندوجهی متفاوت با آموزش سنتی است که نیاز به مهارتهای جداگانهای دارد . هدف از آموزش بالینی در پرستاری کمک به دانشجو برای کسب مهارتهای فنی ،توسعه مسئولیتهای حرفهای، انجام اعمال بالینی به طور مستقل برای رسیدن به صلاحیت ، اعتماد به نفس، هویت و نگرش حرفهای میباشد )2(. آموزش بالینی پرستاری دانشجو را قادر میسازد که آگاهیهایی برای مراقبت از مددجو به کار گیرد و با توجه به کاربردی بودن حرفه پرستاری و مسئولیت پرستاران در حفظ و گسترش سلامتی نیاز به تبحر و مهارت کافی دانشجوی پرستاری در محیطهای بالینی را میطلبد )2, 3( . ارزش آموزش بالینی برای همگان پذیرفته شده است و تمام صاحبنظران حیطه آموزش پرستاری عقیده دارند توسعه آموزش علمی و حرفهای پرستاری بدون بهبود آموزش بالینی غیر ممکن است )4(. هرچه آموزش بالینی پربارتر باشد آموزش با شتاب و کیفیت مناسبتری پیش خواهد رفت و دانشجویان امروزپرستاران کاراتر برای فردا خواهند بود و جامعه سالم ارمغان پرستارانکارآمد است )3(. محیط بالینی فرصتی برای دانشجو ایجاد میکند که دانش نظری را به مهارتهای ذهنی و روانی – حرکتی لازم برای مراقبت از بیمار تبدیل کند . لذا برای این که آموزش دهنده موثری باشیم باید عملکرد حرفهای خود را در خصوص عناصر فلسفه آموزش بالینی که شامل نقش دانشجو به عنوان فراگیر ، زمان لازم برای یادگیری قبل از ارزشیابی ، محیط یادگیری ،برنامه آموزشی لازم در مقابل برنامه آموزشی غنی ، برنامه آموزشی مد نظر مربی در برابر برنامه آموزشی جاری و اهمیت کیفیت فعالیتهای بالینی در برابر کمیت آن مورد بررسی قرار دهیم )2(. آموزش بالینی در محیط اجتماعی پیچیدهای انجام میگیرد که در آن مربی به عنوان ناظر در رأس هرم بیمار، دانشجو و کارکنان محیط بالینی قرار میگیرد)4(. مک نلیس و ایرونساید با انجام یک طرح ملی، موانع آموزش بالینی اثربخش را در پنج عامل مهم فقدان محیطهای بالینی با کیفیت، کمبود تعداد اعضای هیئت علمی مجرب، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان، مشکلات مربوط به تعداد دانشجویان، الگوبرداری منفی از محیطهای بالینی و در معرض محیطهای بالینی مختلف قرار گرفتن دانشجو که دارای خط مشیهای متفاوت کاری هستند طبقه بندی و خلاصه نمودند)7(.
دانشجویان پرستاری، آموزش بالینی را مهمترین بخش آموزشی خود میدانند و بیشترین نارضایتیها را در ارتباط با آن مطرح میکنند)8(.
علی رغم این که اصلیترین بخش آموزش پرستاری را آموزش بالینی تشکیل میدهد، متأسفانه نتایج تحقیقات پژوهشگران آموزش پرستاری نشان داده کیفیت آموزش بالینی مطلوب نبوده و نارساییهایی وجود دارد)3(. لازم است آموزش بالینی فرصتهای یادگیری برای انتقال به نقش حرفهای پرستاری را ایجاد و دانشجویان را برای گرفتن مسئولیت حرفهای پس از فارغ التحصیلی و ایفای نقش پرستار حرفهای تحصیل کرده آماده سازد )14(. مطالعات نشان داده است که فارغ التحصیلان جدید پرستاری علی رغم پایه نظری قوی، از مهارت و کارایی مناسب در بالین برخوردار نیستند و در فرایند مشکل گشایی دارای ضعف هستند .در این راستا آموزش پرستاری بر دستیابی دانشجو به اهداف نهایی آموزش، یعنی شایستگی و کارایی در حیطههای مختلف و نهایتاً رفع نیازهای مراقبتی مددجو تأکید دارد .به همین جهت توجه به کیفیت آموزشهای ارائه شده به دانشجویان قبل از ورود به محیطهای بالینی و آماده نمودن آنها برای حضور در بیمارستان بایستی موردتوجه ویژه قرار گیرد)8(. آسیب شناسی مسائل آموزش بالین در کشور در واحدهای آموزشی مختلف و از دیدگاههای کارکنان بالین، مربیان و گاهی دانشجویان با استفاده از پرسشنامه به شکلهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . اما در این پژوهش به طور عمیقی کارآموزیهای داخلی جراحی را به دلیل حجم زیاد واحدهای ارائه شده در این درس و بخشهای بالینی درگیر در این کارآموزی مورد بررسی قرار دادهایم تا این مسئله را از زوایای بیشتری مورد تحلیل قرار دهیم. این مطالعه با هدف بررسی مسائل و مشکلات کارآموزیهای داخلی جراحی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… )عج ( و در سال 1333 و به منظور ارتقای کیفی آموزش بالینی انجام شد.
روش کار
این مطالعه بخشی از یک اقدام پژوهی برای درک مشکلات کارآموزی داخلی جراحی دانشجویان کارشناسی پرستاری و از نوع تحلیل محتوای کیفی با روش پیشنهادی پنج مرحلهای گرانهایم و لاندمن انجام شد .مطالعه در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… )عج( بر روی کلیه دانشجویان پرستاری ترم هفت و مربیان درگیر در کارآموزیهای بالینی داخلی جراحی آنان انجام گرفت .گامهای پیموده شده شامل: مکتوب کردن کل مصاحبه بلافاصله بعد از انجام هر مصاحبه، خواندن کل متن مصاحبه برای رسیدن به درک کلی از محتوای آن، تعیین واحدهای معنا و کدهای اولیه، طبقه بندی کدهای اولیه مشابه در طبقات جامعتر، تعیین محتوای نهفته در دادهها و استخراجتم اصلی میباشد )11(.
در این مطالعه نیز بلافاصله بعد از مصاحبه متن دست نویس و تایپ میگردد و چندین بار خوانده میشود کدهای اولیه استخراج و سپس کدها ادغام و بر اساس شباهتها طبقه بندی میگردد و در نهایت مفهوم و محتوای نهفته در دادهها در قالب یکتم اصلی استخراج می گرددشده است. در ابتدا با تشکیل گروه متمرکز به صورت جداگانه در 24 نفر از دانشجویان پرستاری در حال گذراندن کارآموزیهای داخلی جراحی )دانشجویان دختر و پسر( که با میانگین 72 دقیقه طول کشید به بررسی تجربه آنان در محیط کارآموزی پرداخته شد، از مربیان و دانشجویان مورد مصاحبه خواسته شد “یک روز کارآموزی خود را شرح دهند” برای اعتبار یافتهها یک مشاهده گر خارجی) External Observer( در جلسات گروه متمرکز نیز حضور داشتند. در مرحله بعد طی مصاحبههای انفرادی عمیق بدون ساختار از 2 مربی بالینی با میانگین 44 دقیقه به طول انجامید. محیط پژوهش متناسب با پژوهش کیفی، محیط واقعی و طبیعی اتاق خود استاد بود. در ابتدای هر مصاحبه هدف تحقیق و روش مصاحبه توضیح داده شد و پس از اخذ مجوز از معاونت محترم پژوهش دانشگاه و کسب رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودن اطلاعات و حق کناره گیری در زمان دلخواه از واحدهای پژوهش ،مصاحبه چهره به چهره انجام شد. از مربیان خواسته شد که یک روز کارآموزی خود را شرح دهند و در روند مصاحبه با سؤالات اکتشافی مطالب واضحتر بیان گردیدند. تمامی مصاحبهها با هدایت پژوهشگر اصلی، ضبط و سپس کلمه به کلمه نوشته شد تا مورد تجزیه وتحلیل محتوا قرار گیرد. برای این منظور پژوهشگر پس از مرور و بازخوانی خط به خط متن مصاحبهها و دادهها، جملات و مفاهیم اصلی را مشخص و کدها مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس با مقایسه دائمی دادهها، کدهای مشابه و همپوشان را مشخص و با ایجاد مفاهیم انتزاعیتر در طبقاتی نام گذاری انجام شد. به منظور تعیین اعتبار دادهها )Credibility( از بررسی مداوم دادهها، ضبط صدا و پیاده نمودن و تحلیل دادهها بلافاصله پس از مصاحبه، مرور کدهای استخراج شده توسط مشارکت کنندگان) Member Check(، بررسی روند تجزیه وتحلیل با دو تن از پژوهشگران تحقیق کیفی و درگیری مداوم و طولانی مدت با دادهها استفاده شد .وابستگی )Dependency( گویای ثبات و پایایی دادهها است. برای این امر از بازنگری خارجی )External Check( توسط دانشجویان دیگر در کارآموزی و تعدادی از اساتید با تجربه و از نظرات اصلاحی آنها استفاده گردید. تمام موارد مصاحبه شده بر طبق آنالیز محتوا کد بندی شد زیر طبقههای بدست آمده برایاعضای هیات علمی ارسال شد تا گویه ها را اهمیت بندی و رتبه دهینمایند. سپس ازحیطه های استخراج شده میانگین گرفته شد و اولویت بندی گردیدند.
یافتهها
میانگین سنی واحدهای پژوهش )دانشجو(81/4 ± 22/22 سال و )اساتید( 3/3 ± 3/38 سال ،4/22 درصد دانشجویان مرد و 2/74 درصد مجرد بودند بر اساس تحلیل اولیه از مصاحبه ،434 کد به دست آمد و درون مایههای به دست آمده از پاسخ شرکت کنندگان به سؤال پژوهش، در طبقات اصلی و زیر طبقات دسته بندی شدند. نهایتاً 3 طبقه اصلی )جدول 1( مشخص شد که عبارتاند از: عوامل مربوط به مربی، عوامل مربوط به برنامه ریزی آموزشی و عوامل مربوط به فرمهای بررسی و لوگ بوک. هریک از طبقههای اصلی با نقل قولی از عبارات مشارکت کنندگان به شرح زیر بیان شده است:

جدول 1: طبقات اصلی و زیرطبقات استخراج شده
طبقه اصلی / زیر طبقه
عوامل مربوط به مربی
مربی کم صلاحیت
نگرش نامناسب دانشجو/ استاد به بالین
ارتباط نامناسب دانشجو با )دانشجو، مربی، پرسنل و بیمار( در محیط درمانی
نظارت غیرموثر مربی
عوامل تنش زا )احساس ناخوشایند(
ارزشیابی غیرموثر )ناکارآمد( مربی
ضعف در دانش کاربردی مربی در بالین
افت انگیزه در دانشجو
ضعف در برنامه ریزی آموزشی مربی
عوامل مربوط به برنامه ریزی آموزشی
تقسیم نامناسب مربی در بخشها
محیط نامناسب آموزش بالینی
نظارت غیرموثر مدیرگروه
برنامه آموزشی ناکارآمد
عوامل مربوط به فرمهای بررسی/ لوگ بوک
زمان زیاد تکمیل فرم بررسی/ لوگ بوک
عدم پذیرش روانی فرم بررسی/ لوگ بوک
سؤالات نامناسب فرم بررسی
مشکلات محتوایی لوگ بوک

طبقه اول )عوامل مربوط به مربی(
این طبقه از زیرطبقات مربی کم صلاحیت، نگرش نامناسب استاد به بالین، ارتباط نامناسب دانشجو با )دانشجو، مربی، پرسنل و بیمار( در محیط درمانی، نظارت غیرموثر مربی، عوامل تنش زا )احساس ناخوشایند(، ارزشیابی غیرموثر )ناکارآمد( مربی، ضعف در برنامه ریزی
نحریر و همکاران
آموزشی مربی، ضعف در دانش کاربردی مربی در بالین و افت انگیزه در دانشجو استخراج شد. تعدادی از واحدهای معنایی بیان شده براساس زیرطبقه ها به شرح زیر میباشند:
الف: در ارتباط با صلاحیت کم مربی: “: چیزی که برای من خیلی سواله اینه که آموزشمون، اساتیدمون یا از موضوع می ترسن یا علمشو ندارن این دو حالت بیشتر نیست و راحت نمی تونن خودشونو با اساتید دیگه مقایسه کنن” )دانشجوی پسر 3(.
ب: در مورد نگرش نامناسب استاد به بالین: “خیلی از اساتید بالینی مون توی بیمارستان در فیلدی که دوست ندارن کارمی کنن، تخصص اون رو هم ندارن این یه چالش دیگه هست که بخش با تخصص استاد هم خوانی نداره “ )مربی 1(.
“ اما چیزی که برامون محرزه آینه که کارآموزی ……. بخش خیلی بدی بود و کارآموزیش برامون بدرد نخور و پروسیجرهاش کم بود. من که خودم زیاد استفادهای نکردم از اون بخش” )دانشجوی پسر 3(.
“درموردکارآموزی هم بخوام بگم از صبح که بیدار می شیم ساعت 2/2 هست که به قول بچهها زمانی است که رفتگرها مشغول کار می شن، در خوابگاه می یایم میبینیم سرویس نیست اصلاً مسئله سرویسها خودش یه وضعیه ،بچههای بهداشت که زودتر رسیدن توی سرویس میخوابن و ما باید یه ساعت تموم تا دانشگاه سر پا وایسیم چون سرویس کم می یاد. بعد که وارد کارآموزی می شیم همه خواب آلودیم، توی بخش که می ریم روابط پرستارا با ما خوش نیست به زور جواب سلاممونو می دن استاد هم که بیشتر تو حال و هوای لاگ بوک هست و بچههای خودمونم که دیگه هیچی” )دانشجوی پسر 7(.
ج: ارتباط نامناسب دانشجو با )دانشجو، مربی، پرسنل و بیمار( در محیط درمانی: “توی بخش که می ریم روابط پرستارا با ما خوش نیست به زور جواب سلاممونو می دن” )دانشجوی پسر 7(.
“بعضی از پرستارای بخش به دانشجوها اصلاً اعتماد ندارن و همه کارا رو خودشون انجام میدن” )دانشجوی دختر 1(.
“مریضا باهامون راحت ارتباط برقرار نمی کنن خصوصاً اگر NPO باشن دیگه اصلاً صحبت نمی کنن. )با خنده(. علت اینکه ارتباط قوی برقرار نمی کنن آینه که شاید حس می کنن نمی تونیم مشکلی ازشون حل کنیم” )دانشجوی دختر 3(.
د: نظارت غیرموثر مربی: “استاد هر لحظه با ما نیست و اصلاً نحوه کارهای مارو نمی بینه و بررسی نمی کنه “ )دانشجوی پسر 4(.
“تازه مربی محترم هم آگه بخواد بیاد و ما رو کنترل کنه فقط قصدش ایرادگیری محض و پوئن منفی دادنه نه یادگیری ما” )دانشجوی دختر 1(.
ه: عوامل تنش زا )احساس ناخوشایند:( “واسه هفته بعد یه عالمه مطلب میدادن که آماده کنیم ما هم نمیرسیدیم که آماده کنیم این همه دارو رو چطور حفظ کنم بیارم؟ میرفتم بلد نبودم بهشون برمی خورد خیلی دعوام میکردن ”)دانشجوی دختر 2(.
و: ارزشیابی غیرموثر )ناکارآمد( مربی: “معیارهای ارزشیابی اساتید کاملاً متفاوته. یه استاد نمره خیلی بالا می ده و یه استاد هم خیلی نمره هاش و معیاراش فرق می کنه این مورد باید بین اساتید توجیه بشه )دانشجوی دختر 4(.
ز: ضعف در برنامه ریزی آموزشی مربی: “الان باز دوباره دو هفته دیگه یه کارآموزی شروع می شه دوباره همون آش و همون کاسه و یه استاد ،یه لاگ بوک، ده تا سؤال پرکن، یه اسس پر کن، دوتا آنژیوکت ده نفربریزن سرش، به همدیگه کمک بکنن و هیچی به کار نمی یاد”
)دانشجوی پسر 8(.
ح: ضعف در دانش کاربردی مربی در بالین: “خیلی از اساتید ما علم تئوری زیادی دارن اما امان از وقتی که توی بخش ازشون یه سؤال بپرسی اونقدر صغری کبری برات ردیف می کنن بعدشم یه جواب بهت می دن که خودت هم میفهمی ای بابا اصلاً چیزی توی بالین بارش نیست” )دانشجوی پسر 4(.
ط: افت انگیزه در دانشجو: “وقتی می ریم بررسی هامونو ارائه بدیم ما که همه چیز رو نمی دونیم، دانشجو هستیم و چیزهایی رو اشکال داریم وقتی می ریم برای ارائه مطمئناً یه جاهایی رو با مشکل مواجه می شیم و اونموقع با تحقیر و تمسخر جلو جمع و خنده همه و تیکه انداختن بچهها و آخر سر هم که می ریم خوابگاه نه عملی یاد گرفتیم و نه تئوری، چیزی هم بهمون یاد ندادن فقط از ما خواستن و کلی تحقیر و تمسخر و بی انگیزه شدن رو با خودمون میبریم” )دانشجوی پسر 4(.
طبقه دوم )عوامل مربوط به برنامه ریزی آموزشی(
این طبقه از تقسیم نامناسب مربی در بخشها، محیط نامناسب آموزش بالینی، نظارت غیرموثر مدیرگروه ،برنامه آموزشی ناکارآمد استخراج شد. تعدادی از واحدهای معنایی بیان شده براساس زیرطبقه ها به شرح زیر میباشند:
الف: تقسیم نامناسب مربی در بخشها: “اگرچه باز سعی می شه که این تخصص اساتید و مربی در بخش بالینی رعایت بشه اما باز هنوز هم نیست. بدلیل تعدد بخشها، کمبود مربیها و تعداد دانشجویان زیاد باعث می شه که اساتیدی که دریک بخشی، در یک فیلدی تخصص پیدا کردن بدلیل تعداد زیاد دانشجو و مربیهای کم، اجباراً من فیلدم ارتوپدیه فرض کن کارآموزی غدد هم دارم و این آسیب می رسونه هم به دانشجو و هم خود استادکه توی یه تخصص یا فیلدکار کرده، هنوز ما توی این زمینه نتونستیم آن چه مطلوب و ایده آل هست را عملی کنیم، این یه چالش دیگه هست که بخش با تخصص استاد هم خوانی نداره”)مربی 1(.
ب- محیط نامناسب آموزش بالینی: ”از بخشی که توش بودیم اصلاً خوشم نمی یومد برای یادگیری خوب بود چون مریض هاش متنوع بود اما خیلی شلوغ بود چون محل رفت و آمد همه بود و از اونجا به بخشای دیگه میرفتن بنظرم از لحاظ موقعیت فیزیکی بخش بیشتر به راهرو می موند تا بخش بستری!“ )دانشجوی دختر 8(.
ج: نظارت غیرموثر مدیرگروه: “ الان فقط یکی از مدیرگروه های ما درگیره نظارت خودشو می کنه البته اونم شاید به خاطر تازه کار بودنشه مدیرگروه های ما حق مدیریت می گیرن اما نه بخشهای مربی هاشونو نظارت دارن و نه ملاک و موردی واسه ارزشیابی دارن و نه آموزش گزارشی از اونا می گیره “)مربی 2(.
د: برنامه آموزشی ناکارآمد: “متاسفانه ما اون تنوع برنامه ریزی در کارآموزی رو نداریم”)مربی 1(.
“ما مشکلمون اسس و ارتباط نیست، مشکل ما تفهیم صحیح این دو تاست که نمی تونیم اینارو از هم تفکیک کنیم و اینم مشکل ما نیست مشکل از سیاست گزاریهای آموزش ماست و یا از اساتید ماست” )دانشجوی پسر 3(.
طبقه سوم )عوامل مربوط به فرمهای بررسی/ لوگ بوک(
این طبقه از زمان زیاد تکمیل فرم بررسی/ لوگ بوک، عدم پذیرش روانی فرم بررسی/ لوگ بوک ،سؤالات نامناسب فرم بررسی و مشکلات محتوایی لوگ بوک استخراج شد. تعدادی از واحدهای معنایی بیان شده براساس زیرطبقه ها به شرح زیر میباشند:
الف: زمان زیاد تکمیل فرم بررسی/ لوگ بوک: “فقط کار عملی بخاطر اسس نادیده گرفته شده، من هم مشکل با اسس دارم و وقت ما رو زیاد می گیره به ما اجازه نمیده که بیمار را درست بررسی کنیم و کار عملی شون رو انجام بدیم” )دانشجوی پسر 4(.
ب: عدم پذیرش روانی فرم بررسی/ لوگ بوک: “تا اونجایی که من حضور ذهن دارم باید 14 تا تشخیص رو پر میکردیم، تجارب بالینی، پیشنهاد ما به مربی برای بهتر شدن کارآموزی و پیشنهاد مربی به ما، فکر میکنم یه اسس رو هم توی لاگ بوک باید مینوشتیم، باید از روی مشکلات بیمار تشخیصهای پرستاریشو در میآوردیم اونقدر باید مینوشتیم و درگیر کارهای نوشتاری بودیم که انگار مشق شب داشتیم و استرس انجام ندادن اون ها ما رو از پا در میآورد” )دانشجوی پسر 3(.


دیدگاهتان را بنویسید