نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی
مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05036-DOI: 10.21859/jne بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 5931

حمید رحیمی 1،*، هماسادات افتخار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4 دکتری مدیریت آموزشی، استادیار و هیات علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
* نویسنده مسئول: حمید رحیمی، دکتری مدیریت آموزشی، استادیار و هیات علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان ،
[email protected] :کاشان، ایران. ایمیل
تاریخ دریافت مقاله: 41/44/4931 تاریخ پذیرش مقاله: 22/42/4931
چکیده
مقدمه: هوش اجتماعی، توانایی درک و اداره دیگران است که سبب عملکرد خردمندانه در ارتباطات انسانی میگردد. به بیانی دیگر باعث ارتباط بهینه با دیگران، کنترل خود، تطابق و انگیزه برای زندگی میشود. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.
روش کار: نوع تحقیق، تحلیلی– مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 4931 به تعداد 2411 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای، 243 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت اندازه گیری هوش اجتماعی از پرسشنامه 24 گویه ای در سه مؤلفه پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهیهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی در طیف پنج درجهای لیکرت استفاده شد. تحلیل دادهها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 41 انجام شد.
یافتهها: یافتهها نشان داد میانگین هر یک از مؤلفههای هوش اجتماعی از میانگین فرضی 9 بیشتر بود. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه پردازش اطلاعات به میزان 75/4±24/9 بود. همچنین بین هوش اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت و دانشکده محل تحصیل، تفاوت معناداری وجود نداشت اما این تفاوت بر حسب مقطع تحصیلی معنادار بود) 47/4 < P(.
نتیجه گیری: طبق یافتهها، میانگین هر یک از مؤلفههای هوش اجتماعی از میانگین فرضی، بیشتر و به نوعی مطلوب بود. این نشان میدهد دانشجویان میتوانند تا حدود زیادی رفتار دیگران را پیش بینی، احساسات دیگران را درک، آرزوهای دیگران را بفهمند و خود
را به راحتی با دیگران وفق دهند.
کلیدواژهها: هوش اجتماعی، دانشجویان علوم پزشکی، دانشگاه
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
هوش یکی از وجوه قابل توجه در سازش یافتگی افراد با محیط و نیز به عنوان یکی از عوامل تفاوتهای فردی محسوب میگردد. هوش شناختی و غیرشناختی به راحتی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، اما به طور یقین هوش غیرشناختی و به طور خاصتر هوشاجتماعی میتواند از عوامل تاثیرگذار در موفقیت فرد باشد. ابعاد هوش، همچون حلقههای مرتبط با یکدیگرند که ساختار هوش انسان را به طور کلی نشان میدهند، اما بسته به موقعیت، فرد از یکی از ابعاد بیشتر بهره میبرد و نیز ممکن است، یکی از ابعاد، بستری مناسب برای سایر ابعاد باشد. از جمله عوامل محیطی که میتواند در هوش غیرشناختی مؤثر باشد زمینههای فرهنگی و اجتماعی است که تعاملات انسان را شکل میدهد )4(. مفاهیمی چون “هوش اجتماعی”، “هوش بین فردی” و
14
هوش هیجانی به عنوان مولفههای مؤثر در مراحل مختلف زندگی فرد در حال حاضر، ذهن پژوهشگران متعددی را به خود معطوف ساخته است و هوشاجتماعی به عنوان شاخهای از هوش عمومی، راهی برای رشد و پیشرفت در امور مربوط به زندگی و روابط زندگی و اجتماعی محسوب میگردد )2(.
هوش اجتماعی مجموعهای از ظرفیتهای غیرشناختی، توانش ها و مهارتهایی است که بر توانایی فردی برای موفقیت و کنار آمدن با فشارهای محیطی تاثیرگذار است )9(. Thorndike روانشناس دانشگاه کلمبیا و نخستین کسی که مفهوم هوشاجتماعی را طرح نمود، بیان میکند: هوشاجتماعی به طور مکرر در مهد کودکها، زمین بازی، سربازخانهها، کارخانجات و سالنهای حراج، خودنمایی میکند اما در

نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 9، مرداد و شهریور 5931
شرایط و استاندارد آزمایشگاهی نمیتوان آن را یافت )1(. هوشاجتماعی، توانایی درک و اداره دیگران است که سبب عملکردخردمندانه در ارتباطات انسانی میگردد به بیانی دیگر باعث ارتباطبهینه با دیگران، کنترل خود، تطابق و انگیزه برای زندگی میشود.
Golman هوش اجتماعی را توانایی درک و مهار هیجانات و احساساتدر جهت کمک به فعالیتهای فکری، تصمیمگیری و ارتباطی بیان میکند و معتقد است هوش اجتماعی بالا باعث میشود افراد راحتتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بر این اساس فرد میتواند به خوبی در جمع حاضر شود و دیگران را به سمت خود جلب نماید و حمایت دیگران را به دست آورد )7(. بر اساس نظرCohen هوش -هیجانی و اجتماعی ممکن است از هوش شناختی مهمتر باشند، زیرا بسیاری از یادگیریها نیازمند داشتن مهارتهای اجتماعی و هیجانی میباشد و نیز افراد را برای روابط اجتماعی، تصمیمگیری و خلاقیت، یاری میرساند )2(.
Silvera و همکاران، هوش اجتماعی را شامل ابعاد پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی میدانند. پردازش اطلاعات اجتماعی بر توانایی درک و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات تاکید میکند و توانایی فهم پیامهای کلامی و غیرکلامی در روابط انسانی، درک پیامهای پنهانی و نیز پیامهای آشکار میباشد )5(. مهارتهای اجتماعی بدین مفهوم است که فرد توانایی ورود به موقعیت تازه را داشته باشد و بتواند زمان ورود به موقعیتهای جدید، رفتار مناسب از خود نشان دهد و نوعی مهارت ارتباطی با دیگران را شامل میشود. آگاهیهای اجتماعی، آگاهانه عمل کردن در جریانهای غیرمنتظره ناشی از رخدادها در موقعیتهای اجتماعی را مورد تاکید قرار میدهد، به بیانی دیگر به مفهوم دانش و توان فعالانه رفتارکردن مطابق با موقعیت، زمان و مکان در شخص میباشد )4(.
Bar On، هوشاجتماعی را قابل رشد میداند و براین باور است که با استفاده از آموزش میتوان آن را گسترش داد و هوش هیجانی- اجتماعی را آمیزهای از شایستگی، مهارتها و تسهیل کنندههایی میداند که رفتار هوشمندانه را تحت تأثیر قرار میدهد )1(. بسیاری از متخصصان روانشناسی تربیتی بر اهمیت رشد مهارتهای اجتماعی کودک در طول تحصیل تاکید داشتهاند و این به علت تأثیرپذیری مهارتهای سازگاری از قابلیتهای هیجانی و اجتماعی فرد است که میتواند در جریان رشد، خود را نشان دهد )3(.
هوشاجتماعی برای شبکههای اجتماعی مؤثر است )44(. Golman بر این باور است که توانمندی و مهارتهای اجتماعی و هیجانی، غیرذاتی و قابل یادگیری هستند )44(. پس میتوان در کنار افزایش دانش کودکان در مراحل رشد، اینگونه مهارتها را با برنامهریزی صحیح آموزش داد و باعث ارتقای هوش اجتماعی و مشاهده نتایج مفید آن در خانواده، جمع دوستان و محل تحصیل و در نهایت، جامعه گردید.
محققان دانشگاه کنتوکی آمریکا در تحقیقی که روی دانشجویان پزشکی انجام دادند متوجه شدند که تغییرات هوش هیجانی طی فرآیندهای آموزشی دانشگاه، بسیار کم و ناچیز بوده و این در صورتی است که نتایج تحقیقات نشان داده که هوش هیجانی با آموزش قابل ارتقا میباشد. در دانشگاه واشنگتن نیز روی هوش هیجانی دانشجویان دستیاری جراحی بررسی انجام گرفت که نتایج نشان داد هوش هیجانی دانشجویان دستیاری جراحی نسبت به دیگر افراد جامعه در سطح بالاتری قرار دارد )42(.Nado در تحقیقی با عنوان مطالعه هوش
24
اجتماعی دانشجویان دانشکده کلرادو امریکا دریافت که میانگین هوشاجتماعی برآورد شده، بالاتر از میزان متوسط بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بین هوشاجتماعی دانشکدههای مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد، اما این تفاوت بر حسب جنسیت معنادار است )49(.Meijs & Tanakinci و همکاران در تحقیق خود دریافتند که بین هوش اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )41, 47(. کشاورز و همکاران در تحقیق خود بیان میکنند که هوش هیجانی دانشجویان پزشکی بالا نیست )42(. مهدی زاده و همکارانش نیز میزان هوش هیجانی دانشجویان را خصوصاً در دختران در حد متوسط اعلام میکنند و همچنین در برخی مولفههای هوش هیجانی میان دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد )9(. در تحقیقی دیگر دیباج نیا و همکاران، به بررسی میزان هوش هیجانی در دانشجویان سال چهارم رشتههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداختند و بیان میکنند که بالاترین میانگین نمره هوش هیجانی در دانشکده پرستاری و کمترین نمره در دانشکده بهداشت میباشد و هوش هیجانی دانشجویان در رشتههای مختلف پزشکی در سطح متوسط قرار دارد. هوش هیجانی دانشجویان متأهل بیشتر از غیر متأهلها بوده و بین هوش هیجانی زنان و مردان رشتههای مختلف پزشکی تفاوت معناداری یافت نشد )7(. ملایی و همکاران، 414 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انتخاب کردند تا تفاوت جنسیتی هوش هیجانی دانشجویان را تعیین کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که همه مولفههای هوش هیجانی در دو جنس تفاوت ندارد، ولی مولفههای هشیاری اجتماعی و خود کنترلی تحت تأثیر جنسیت قرار میگیرد )45(. غفاری نشان داد که متغیر هوش اجتماعی از قویترین متغیرها برای پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان میباشد )41(.
بطور کلی هوش اجتماعی به ما در درک بهتر و پیش بینی جنبههای مختلف زندگی و سازگاری با آنها کمک میکند. آگاهی مسئولین آموزشی و تربیتی جامعه و دانشجویان از هوش اجتماعی و تاثیرات آن در کاهش خطرات احتمالی مانند اعتیاد، بزهکاری، طلاق و بیماریهای روانی، راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود )43(. بررسی رابطه هوشاجتماعی و موفقیت تحصیلی دغدغهای است که در کشورهای مختلف به آن پرداخته شده است. به جهت اهمیت و نقش هوش اجتماعی در موفقیت تحصیلی، موقعیتهای شغلی و خانوادگی و قابلیت آموزش پذیری مهارتهای آن و نیز تأثیر هوشاجتماعی در میان دانشجویان، این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش-اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت میگیرد.
روش کار
با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 4931 میپردازد، نوع تحقیق از نظر روش، تحلیلی– مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تعداد 2411 نفر بود که از میان آنها تعداد 243 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آنجا که در این پژوهش، واریانس جامعه آماری نامعلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی روی تعدادی از دانشجویان ضرورت داشت. لذا 94 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامهها در بین آنها توزیع شد،
پس از استخراج دادههای مربوط به پاسخهای گروه مزبور و پیش برآوردواریانس، حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران )باسطح خطای 47/4، سطح اطمینان 37/4 و واریانس 42/4( 243 نفربدست آمد. با توجه به اینکه دانشجویان از رشتهها و جنسیتهایمختلف بودند و جامعه آماری به نوعی نامتجانس بود، در تحقیق حاضراز روش نمونه گیری طبقهای متناسب با حجم استفاده شد. بر این اساس از 174 دانشجوی دانشکده بهداشت، 13 نفر، از 112 دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی، 15 نفر، از 952 دانشجوی دانشکده پزشکی، 14 نفر، از 911 دانشجوی پیراپزشکی، 14 نفر و از 937 دانشجوی دانشکده دندان پزشکی، 12 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیدند. حجم نمونه برآورد شده، 243 نفر بوده که دراین پژوهش تعداد 241 پرسشنامه برگشت داده شد. با توجه به اینکه نرخ بازگشت پرسشنامهها 37/4 بود بر این اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی 241 آزمودنی انجام گرفت و توان آماری و سطح معناداری پس از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن از طریق توان آزمون 34/4 برآورد گردید. در این پژوهش جهت اندازه گیری هوش اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته بیست و یک گویه ای با سه مؤلفه پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهیهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی در طیف پنج درجهای لیکرت )خیلی زیاد تا خیلی کم( استفاده شد. با توجه به اینکه مقیاس پرسشنامه پنج درجهای لیکرت بود، میانگین فرضی 9 به عنوان میانگین جامعه و نقطه برش در نظر گرفته شد. به نحوی که میانگین بدست آمده بالاتر از 9 معرف هوش اجتماعی بالا و میانگین بدست آمده پایینتر از 9 معرف هوش اجتماعی پایین بود. به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی این تحقیق، پرسشنامه در اختیار ده نفر از متخصصان روان شناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامهها انجام شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی پرسشنامه هوش اجتماعی در تحقیق حاضر به طور کلی از )24 سؤال( 34/4 و به تفکیک برای پردازش اطلاعات اجتماعی از )1 سؤال( 11/4، آگاهیهای اجتماعی از )5 سؤال( 11/4 و مهارتهای اجتماعی از )2 سؤال( 14/4 برآورد گردید که نشان دهنده پایایی بالای این پرسشنامه است.
پس از اجازه اجرای طرح از طرف مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از تمامی شرکت کنندگان، رضایت اجرای طرح گرفته شد و به ایشان اطمینان داده شد که پرسشنامهها بدون نام خواهند بود، نتایج محرمانه است و در انتها نتایج مطالعه به آنان اعلام خواهد شد. محقق با دادن این توضیحات، پرسشنامهها را توزیع و در مدت دو هفته، تکمیل و جمع آوری نمود. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 41 انجام گرفت. در سطح توصیفی از شاخصهای فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمونهای پارامتریک مانندt تک نمونهای،t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید.
یافتهها
در جدول 4 تحلیل توصیفی گروه نمونه به صورت فراوانی و درصد بر حسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده محل تحصیل ارائه شده است.
19
رحیمی و افتخار

جدول 1: تحلیل توصیفی گروه نمونه
فراوانی%) ( متغیر
جنسیت
411 )54/2( دختر
24 )21/1( پسر
مقطع
441 )74/3( کارشناسی
54 )91/4( ارشد
23 )49/3( دکتری
دانشکده
11 )29/4( بهداشت
19 )24/5( پرستاری و مامایی
14 )43/2( پزشکی
14 )43/2( پیراپزشکی


دیدگاهتان را بنویسید