دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران .
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول(
[email protected] :پست الکترونیکی
نشریه آموزش پرستاری دوره 5 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1395 ، 62-71
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: مریل در انتقاد به روشهای سخنرانی در تدریس اعلام کرد که “صرف انتقال اطلاعات ، یادگیری و آموزش نیست”. بلکه آموزش و یادگیری دارای اصولی می باشد که زیر بنای آموزش موثر است و به « اصول اولیه ی آموزش مریل » معروف شده است؛ همچنین یادگیری مبتنی بر تیم یکی از روشهای مورد تاکید آموزش پزشکی می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از طراحی آموزشی مبتنی بر اصول اولیه ی آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم بر میزان دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد دانشجویان پرستاری پرداخته است .
0-1201779

روش: روش انجام این پژوهش، شبه آزمایشی و طرح پژوهشی مورد استفاده، طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، پردیس مشکین شهر تشکیل می داد؛ نمونه پژوهش حاضر، شامل یک کلاس رشته پرستاری بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید؛ قبل از اجرای طراحی آموزشی مورد نظر ،از هر دو گروه پیش آزمون اجرا شده، سپس طرح مورد نظر به مدت 5هفته اجرا و در نهایت پس آزمون دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد مورد اجرا قرار گرفت. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس) ANCOVA( مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بین میانگین نمره یادآوری و کاربرد در دو گروه آزمایشی و کنترل، قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری نبود )میانگین نمرات پیش آزمون در سطح یادآوری:گروه کنترل 1.70، گروه آزمایش 1.68 کاربرد: گروه کنترل 1.45 گروه آزمایش 1.47(. نتایج بعد از مداخله آموزشی نشان داد که میزان نمره گروه آزمایش هم در سطح یادآوری و هم در سطح کاربرد بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل )میانگین نمرات پس آزمون در سطح یادآوری:گروه کنترل 14.70، گروه آزمایش 17.42 کاربرد: گروه کنترل 12.33 گروه آزمایش 83.51(.
افزایش یافته است) 0/001P>(.
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که بین میزان دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری بهتری برخوردار می باشد. در نتیجه با استفاده از اصول اولیه ی آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم، می توان میزان دستیابی در سطح یادآوری و کاربرد را بهبود بخشید.
کلید واژه ها: اصول اولیه ی آموزش، یادگیری مبتنی بر تیم، یادآوری، کاربرد یادگیری.
تاریخ دریافت: 21/5/4931 تاریخ پذیرش: 5/1394/9
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه
یادگیری معنی دار و یادداری مطلوب، حاصل آموزش اثربخش است) 1(. آموزش مؤثر به منظور افزایش یادگیري در حیطه هاي دانش، مهارت و نگرش در رشته هاي حرفه اي، مانند پزشکي و پیراپزشکی بسیار ضروري است. به همین دلیل است که امروزه شاهد گسترش روز افزون علوم آموزش پزشکي و کاربرد گسترده آن در آموزش دانشجویان پزشکي هستیم) 2( روشهاي آموزش و یادگیري یکي از مباحث مهم در آموزش پزشکي هستند. هدف هر آموزشی، یادگیری است؛ هر چند که نمی توان گفت هر آموزشی به یادگیری منجر می شود. آموزش، مجموعه ای از رویدادهایی است که به طریقی بر یادگیرندگان اثر می کند تا یادگیری آسان شود)1(. برای اینکه تعلیم و تربیت در دنیای امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد ،هرگز نمی توان با طرز تلقی گذشته و سوگیری های کهنه به دانش آموزان و تربیت آنها نگریست. تحول علم و فناوری، ضرورت تحول در فرایند فعالیتهای آموزشی را انکارناپذیر ساخته است. نظامهای آموزشی امروزی، باید نیروهایی را تربیت کنند که در درک دنیای پیچیدۀ موجود، توانمند و در مدیریت و رهبری آن خلاق و مبتکر باشند و منطقی رفتار نمایند) 3(.
این هدف درسایۀ طراحی مناسب برای ارایۀ آموزش توسط
معلم تحقق می یابد بنا به گفته Jones & Davis آموزش موثر با طراحی اثربخش آغاز می شود) 4(. نیاز به یادگیری اثر بخش تر و کارآمد است که به فرایند طراحی آموزشی رونق بخشیده است) 5(.
اولین قدم در طرح برنامه های آموزشی، تعیین هدفهای آموزشی است. هدف ها، غایات و نتایج نهایی حاصل از آموزش اند که معلم جهت دستیابی به آنها، آموزش ارایه می دهد) 6(. در نیمه دوم قرن بیستم، بحث در مورد هدفهای آموزشی رونق گرفت؛ از مهمترین طبقه بندی ارایه شده، طبقه بندی هدفهای بلوم و همکارنش است که در سال 1956 ارائه شد. او هدفهای آموزشی را به سه حیطه ی عمده تقسیم کرد که به حیطه های شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی معروف اند) 7(. در دهه 1960، گانیه طبقه بندی هدفهای آموزشی خود را ارائه کرد) 6(. مریل در سال 1983 طبقه بندی دیگری از اهداف آموزشی ارائه داد که در آن، عملکرد را که از نظر گانیه تنها یک نوع بود، به سه نوع تقسیم کرد. مریل معتقد است که سه نوع در عین اینکه همه عملکردند، از نظر کاری که فراگیر باید برای نمایش یادگیری آنها انجام دهد و فعالیت ذهنی ای که لازمه یادگیری هر یک از آنهاست، مقتضیات خود را دارند) 1(.
در طبقه بندی مریل، عملکرد به سه دسته تقسیم می شود:
یادآوری) remember( که یا لفظی است یا معنایی .
یادآوری لفظی با یادآوری کلمه به کلمه و بازیابی اطلاعات در ارتباطاست؛ اما یادآوری معنایی، به یکپارچه سازی ایده ها در حافظه تداعی اشاره دارد.
کاربرد) use(یعنی استفاده از یک تعمیم جدید یا کشف یک فرایند سطح بالاتر.
کشف و ابداع) find( یعنی کشف یک تعمیم جدید یا کشف یک فرایند سطح بالاتر)6(.
در واقع یادآوری عملکردی است که فراگیر در حافظه خود جست وجو می کند تا اطلاعات آموخته شده را بازیابد وارائه کند .اهداف سطح کاربرد نیز به کاربرد یک مفهوم، روش کار یا قواعد توسط یادگیرنده اشاره دارد )در این پژوهش، میزان دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد مدنظر است.(
در حال حاضر، روش غالب آموزش در دانشکده هاي پزشکي سخنراني است) 8(. روش سخنرانی یک روش سنتی برای آموزش است) 9(. ریشه آن به پنج قرن قبل از میلاد برمی گردد. با وجود قدیمی بودن این روش، هنوز هم بسیاری از معلمان از این روش برای تدریس استفاده می کنند و ًصرفا اطلاعات را به یادگیرندگان انتقال می دهند. به همین دلیل این روش اغلب به عنوان یک مانع برای درک کردن و فهمیدن علوم است) 11و12(. در این روش که یکي از رایجترین روشهاي انتقال دانش در سطوح مختلف است، اگر چه حجم زیادي از مطالب علمي از استاد به دانشجو انتقال مي یابد ،اما ًمعمولا یادگیري معنادار و عمیق ایجاد نمي گردد. این روش در تربیت دانشجویان پزشکي براي انجام وظایف حرفهاي خود، ناتوان مانده است) 4(. در روش سخنرانی، اطلاعات بطور مستقیم از معلم به دانش آموزان، انتقال می یابد و دانش آموزان منفعل هستند. از ایرادهای دیگری که به این روش وارد شده است، این است که دانش آموزان و دانشجویان فعال نیستند، حوصله شان سر می رود، قدرت خلاقیت شان پرورش نمی یابد و صرفا بصورت گیرنده اطلاعات در می آیند. خلاصه این که گفته می شود روش سخنرانی یک روش غیر موثر است) 7(. در مقابل روش سخنرانی که به عنوان مانع یادگیری دانش آموزان است، یادگیری فعال، یادگیری یادگیرندگان را بهبود می بخشد. پژوهش های انجام یافته نشان می دهند که یادگیری فعال، درک و فهم یادگیرندگان را می تواند بهبود بخشد زیرا این روشها فرایندهای یادگیری یادگیرندگان را تسهیل می کنند 12)و13(. یادگیری فعال زمانی اتفاق می افتد که فراگیران فرصت بیشتری برای ارتباط تعاملی با موضوع دوره برقرار نمایند و به تولید علم و کاربرد آن در زندگی خود تشویق شوند) 9(. در محیط یادگیری فعال، معلمان بیشتر تسهیل کننده یادگیری هستند تا اینکه یادگیری
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

را به فراگیران دیکته نمایند. ایده ایجاد یادگیری معنی دار در حال حاضر در تمامی دروس بخصوص درس علوم آزمایشی مورد تاکید صاحبنظران تعلیم و تربیت است) 01(.
به منظور تحقق این هدف مهم، رویکردهای متنوعی از جمله “یادگیری مبتنی بر تیم) TBL; Team Based Learning(” و همچنین به کارگیری “اصول اولیه ی آموزش مریل) first principles of instruction Merrill(” مورد تاکید قرار گرفته شده است. تاکید بر یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش و تدریس دروس پزشکی و پیراپزشکی، بعد از بازنگري برنامه درسي دانشجویان که در بسیاري از دانشکده هاي پزشکي از جمله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران، انجام شد بوجود آمد و در این بازنگری به اصلاح روشهاي آموزش و استفاده از روشهاي دانشجو- محور توجه شده است) 14(. روش آموزش یادگیري مبتني بر تیم، با هدف ارتقاي کیفیت یادگیري دانشجویان از طریق افزایش مهارت حل مساله، اطمینان از حضور دانشجویان در کلاس درس با آمادگي قبلي، ایجاد کلاسي پر انرژي و یادگیري فعال در سال 1998 توسط دکتر Larry K. Michae ارائه گردید) 15( این روش علاوه بر این که یک محیط یادگیري فعال و مشارکتي ایجاد مي کند، نیازي به فضاي مخصوص کار گروه کوچک و افزایش تعداد مدرسان ندارد و با یک مدرس در کلاس بزرگ )بالاي 100 دانشجو و یک مدرس( قابل اجرا است .یادگیري مبتني بر تیم بر پاسخگویي فردي و تیمي ،تعامل گروهي و انگیزه مشارکت در بحثهاي گروهي تأکید دارد) 41(.
علاوه بر یادگیری مبتنی بر تیم، گفته شد که یکی دیگر از روشها و نظریه های آموزشی که باعث فعال شدن یادگیری یادگیرندگان می شود، نظریه اصول اولیه آموزش مریل می باشد .مریل) 16( در انتقاد به روشهای سخنرانی در تدریس اعلام کرد که “صرف انتقال اطلاعات، یادگیری و آموزش نیست”. بلکه آموزش و یادگیری دارای اصولی است که وی آنها را با عنوان اصول اولیه آموزش مطرح کرد که زیر بنای آموزش موثر است و به «اصول اولیه ی آموزش مریل» معروف شده است وی برای استخراج این اصول ،الگوها و تجارب مختلف طراحی آموزشی را بررسی کرده است. اصول اولیه ی آموزش مریل یکی از نظریه هایی است که به اعتقاد مریل در الگوهای طراحی آموزشی و به منظور طراحی محیط های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد) 17(. این اصول در مقاله ای دیگر در سال 2007 توسط خود مریل ذکر شد و سایر نویسندگان و محققان از آن حمایت کردند) 6(. اصول اولیه ی آموزش در برگیرنده ی پنج اصل مهم آموزشی است که با استفاده از اینها یادگیری یادگیرندگان معنی دار می شود و یادگیرندگان در فرایند یادگیری فعال تر می شوند. این پنج اصل اولیه ی آموزش به قرار ذیل است:
اصل مسئله محوری یا تکلیف محوری
اصل فعالسازی
اصل نمایش یا ارائه
اصل کاربرد
اصل تلفیق یا ادغام
اصل مسئله محوری یا تکلیف محوری) problem(: چنانچه یادگیرندگان با مسائلی از زندگی واقعی سروکار داشته باشند ،یادگیری بهتر صورت می گیرد. بسیاری از صاحبنظران آموزشی معتقدند وقتی که یادگیرنده در فرایند یادگیری درگیر شود، یادگیری بصورت اثربخش صورت می گیرد به عبارتی وقتی مسئله ارائه شود یادگیرنده برای حل این مسئله به فعالیت می پردازد که این فعالیت و درگیری موجب بهبود یادگیری می شود) 81(.
اصل فعال سازی) activation(: وقتی که از دانش قبلی یادگیرندگان، برای فعال سازی دانش جدید استفاده می شود، یادگیری بهتر صورت می گیرد. آموزش را از آنجا شروع کنید که یادگیرنده در آنجا قرار دارد) 61(.
در بسیاری از آموزشها مشاهده می شود که آموزش دهنده ،بدون توجه به دانش و تجارب قبلی یادگیرندگان، آموزش را شروع کرده و محتوای مورد نظر خود را ارائه می کند؛ ولی باید توجه داشت که اگر یادگیرندگان نتوانند موضوع جدید را به دانش موجود در ذهن خود ارتباط دهند یادگیری مورد نظر صورت نخواهد گرفت و اگر هم بگیرد دوام زیادی نخواهد داشت) 19(. بنابراین باید در شروع فرایند آموزش به دانش موجود یادگیرندگان توجه داشته باشیم .در شروع آموزش می توانیم با استفاده از روشهای مختلفی مثل یادآوری موضوعات پیشین مربوط به موضوع جدید، ارائه ی پیش سازماندهنده، استفاده از نقشه ی مفهومی و بحث کردن از سوی دانش آموزان در مورد آنچه که در باره موضوع جدید می دانند، به فعال سازی دانش آموزان پرداخت) 81(.
اصل ارائه یا نمایش دادن) demonstration(: اگر دانش جدید به یادگیرندگان نشان داده شود، یادگیری بهتر صورت می گیرد 16)(. ارائه ی اطلاعات فقط بیان شفاهی آنها نیست. در اصل ارائه ،مریل مواردی را پیشنهاد می کند که به کارگیری آنها آموزش را اثربخش تر می کند. بنابراین اصل ارائه یا نمایش بیانگر این است که در فرایند آموزش فقط از سخنرانی محض استفاده نشود، بلکه از روشهای دیگر آموزشی که می توانند یادگیری دانش آموزان را فعال کنند، نیز در ارائه موضوع مورد نظر استفاده شود.
اصل کاربرد) application(: اگر دانش یا مهارت جدید
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

برای حل مسئله ای به کار گرفته شود، یادگیری بهبود می یابد) 02(. منظور از اصل کاربرد، همان تمرین موضوعاتی است که تازه کسب شده است .
اصل تلفیق) integration(: وقتی یادگیرندگان دانش یا مهارت کسب شده جدید را در زندگی واقعی خود به کار ببرند، انگیزه آنها بیشتر شده و موجب بهبود یادگیری می شود) 81(.
در شکل 1 چرخۀ چهار مرحله ای آموزش نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، مسئله یا تکلیف به عنوان محور آموزش قرار گرفته است و مراحل چهارگانه، یادگیرنده را برای حل مسئله یا تکلیف مورد نظر یاری می کند.

شکل 1: چرخه ی چهار مرحله ای آموزشی )مریل ،3102(
مریل در تازه ترین پژوهش های خود، نظریه اصول اولیه آموزش را مطرح کرده است. نظریه آموزشی اصول اولیه آموزش مریل با الگوی طراحی آموزشی مریل و نظریه نمایش اجزا )که در خارج و داخل کشور، بارها مورد آزمون و پژوهش قرار گرفته شده است( کاملا متفاوت است. در زمینه اصول اولیه ی آموزش مریل ،بدلی) 10( در پژوهشی اثربخشی این نظریه آموزشی را بر یادگیری و یادداری دانش آموزان سنجید؛ و نتایج نشان داد که دانش آموزانی که اصول اولیه آموزش مریل در آموزش مطالب برایشان رعایت شده بود نسبت به دانش آموزانی که به روش مرسوم و سنتی آموزش دیده بودند در یادگیری و یادداری مطالب موفق تر بودند. اما از جمله پژوهش های خارجی که در زمینه اصول اولیه ی آموزش مریل انجام شده است، پژوهشی است که Gardner 9)( در دانشگاه ایالتی یوتا ،با موضوع “بررسی اثربخشی اصول اولیه ی آموزش مریل برروی بهبود عملکرد دانشجویان در دروس مقدماتی زیست شناسی” را با روش آزمایشی انجام داده است؛ پژوهشگر به این نتیجه رسید کهروش های فعال تدریس )که با استفاده از پنج اصل اولیه آموزش بود( روی یادگیری )سطوح دانش و فهم( و توانایی حل مساله دانشجویان در درس زیست شناسی تاثیر مثبت دارد و می تواند یادگیری و قدرت حل مساله دانشجویان را بهبود بخشد. در پژوهشی دیگر ،Nielsen21)( اصول اولیه ی آموزش مریل را بصورت تلفیقی با متغیرهای حاشیه نویسی اجتماعی، و یادگیری مبتنی بر تیم بصورت تلفیقی استفاده کرده است نتایج این پژوهش نشان داده که تلفیق حاشیه نویسی اجتماعی، اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم اثرات مثبتی بر روی درک مطلب، تفکر انتقادی و مهارتهای فراشناختی دانش آموزان گذاشته است. در پژوهشی که جعفری 22)( بر روی دانشجویان کارشناسی توانبخشی با موضوع “میزان یادگیري دانشجویان توانبخشي از درس نورولوژي در روش سخنراني و یادگیري مبتني بر تیم) Team based learning= TBL( ” به این نتیجه دست یافتند که دانشجویان موفقیت بی شتری در روش TBL در امر یادگیري نسبت به روش سخنراني را کسب کردند و ی افتههاي این بررسي ميتواند به تغییر دیدگاه دانشجویان، مدرسین ،و مسوولان آموزشي نسبت به تاثیر انتخاب مناسب روش آموزشي ،در انتقال دانش و دستیابي به اهداف آموزشي تعیین شده ،کمک کند.
همانگونه که ذکر شد یادگیری فعال، درک و فهم یادگیرندگان را می تواند بهبود بخشد زیرا این روشها فرایندهای یادگیری یادگیرندگان را تسهیل می کنند) 12و13( و یادگیری فعال زمانی اتفاق می افتد که فراگیران فرصت بیشتری برای ارتباط تعاملی با موضوع دوره برقرار نمایند و به تولید علم و کاربرد آن در زندگی خود تشویق شوند. نظریه اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم دانشجویان را در یادگیری فعال می کند، در نتیجه به نظرمی رسد که استفاده از این دو روش بصورت تلفیقی می تواند باعث معنی دار شدن یادگیری شود؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم بصورت تلفیقی بر میزان دستیابی به اهداف یادآوری و کاربرد در دانشجویان پرستاری است؛ برهمین اساس فرضیه های پژوهش عبارت است از:
استفاده از نظریه اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم بصورت تلفیقی بر میزان دستیابی به اهداف یادآوری دانشجویان پرستاری موثر است .
استفاده از نظریه اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم بصورت تلفیقی بر میزان دستیابی به اهداف کاربرد دانشجویان پرستاری موثر است .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش
روش انجام این پژوهش، شبه آزمایشی و طرح پژوهشی مورد استفاده، طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، پردیس مشکین شهر تشکیل می داد که در نیمسال اول سال تحصیلی 1392-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش حاضر، شامل یک کلاس رشته پرستاری بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید؛ تعداد دانشجویان کلاس منتخب ،47 نفر بودند، که بصورت تصادفی در دو گروه 32 نفر )کنترل( و 24 نفر )آزمایشی( گنجانده شدند. معیارهای ورود به مطالعه این بود که 1. دانشجوی مقطع کارشناسی پرستاری باشد 2. درس تغذیه و تغذیه درمانی را داشته باشد و 3. انگیزه لازم را برای شرکت در گروه های پژوهش را داشته باشند. معیارهای خروج از مطالعه هم این بود که نتوانند بطور مرتب در کلاس ها شرکت کنند .با توجه به اینکه نمرات همه نمونه های پژوهش بصورت محرمانه به خود اشخاص گزارش شده و هیچ تاثیری هم در نمرات پایان ترم نداشته، اصول اخلاقی پژوهش هم رعایت شد. برای اجرای پژوهش حاضر ابتدا با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل واحد مشکین شهر برای انجام پژوهش هماهنگی های لازم به عمل آمد؛ بعد از توجیه استاد درس تغذیه و تغذیه درمانی در به کارگیری طرح درس مبتنی بر اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم، ابتدا محققان از دو گروه کنترل و آزمایشی، پیش آزمون به عمل آوردند؛ سپس به ارائه دروس منتخب برای هر دو گروه پرداخته شد. آموزش براي گروه کنترل )گواه( از طریق روش سنتي یا متداول تدریس شد و براي گروه آزمایشي از طریق طراحي آموزشي مبتنی بر اصول اولیه آموزش مریل و یادگیری مبتنی بر تیم صورت گرفت.
انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه
.42
.44 1.70
1.68 23
24 کنترل
آزمایشی نمرات پیش آزمون سطح یادآوری
.47
.54 1.45
1.47 23
24 کنترل
آزمایش نمرات پیش آزمون سطح کاربرد
1.60
1.49 14.70
17.42 23
24 کنترل
آزمایش نمرات پس آزمون سطح یادآوری
1.93
1.72 12.33
15.38 23
24 کنترل
آزمایش نمرات پس آزمون سطح کاربرد
جدول 1: شاخص های توصیفی نمرات پیش آزمون، پس آزمون یادگیری در سطوح یادآوری و کاربرد به تفکیک گروه

بعد از اتمام آموزش) 5 هفته طول کشید(، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و در آخر هم به ارزیابی و نتیجه گیری فرضیات
پژوهش بر اساس پیش آزمون و پس آزمون یادآوریو کاربرد پرداختهو برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده گردید و با روش کوواریانس به تحلیل فرضیه های پژوهشی پرداخته شد. قبل از استفاده از روش کوورایانس مفروضه های این روش با آزمون کالموگراف اسمیرنوف و آزمون لوین بررسی شد.
ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش به منظور سنجش میزان یادگیری در سطوح اهداف یادآوری و کاربرد مریل از آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی استفاده شد. در سوالات مربوط به سطح یادآوری، بر سنجش اهدافی تاکید شد که به خاطرسپاری آنها ضروری بود، شامل 20 سوال که از صفر تا 1 نمره گذاری شد. و در سوالات مربوط به سطح کاربرد، بر سنجش اهدافی تاکید شد که فرد باید دانشی را که یادگرفته بود، بکار می بست )سوالات سطح کاربرد شامل 10 سوال بود که از صفر تا 2 نمره گذاری شد(. برای سنجش روایی این آزمونها از نظرات اساتید، کارشناسان ذیربط و جدول دو بعدی هدف – محتوا استفاده شده است و پایائی این آزمونها با استفاده از همبستگی بین دو نیمه به ترتیب 78/0 و 75/0 حاصل شد.
یافته ها
پس از جمع آوری داده ها، برای تحلیل داده های حاصل از این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید .برای آمار توصیفی، روش هایی مانند میانگین، انحراف استاندارد بکار گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل تفاوت معنی دار میان دو گروه در میزان یادگیری در سطح یادآوری و کاربرد از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد. جدول1، نمرات پیش آزمون، پس آزمون یادگیری در دو سطح یادآوری و کاربرد را به تفکیک گروه ها نشان می دهد .
فرضیه اول پژوهش: استفاده از نظریه اصول اولیه آموزشمریل و یادگیری مبتنی بر تیم به صورت تلفیقی بر میزان دستیابی بهاهداف یادآوری دانشجویان پرستاری موثر است .
جدول 2: نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات یادگیری در سطح یادآوری دانشجویان پس از تعدیل پیش آزمون
سطح معناداری Fمقدار میانگن مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
.000
.000
.086
/000 17.71
301.17
.02
35.33 43.49
739.73
.70
86.77
1/035 2
1
1
1
47
47
46 86.99
739.73
.70
86.77
48/645
12371.50
195.06 مدل تصحیح شدهعرض از مبداپیشآزمون


پاسخی بگذارید