3-کارشناس فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
نشریه آموزش پرستاری دوره 5 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1395 ، 53-61
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: همزمان با ظهور و پیدایش اینترنت، آموزش مجازی رشد زیادی داشته است. این شیوه فرصت آموزش در خارج از مرزهای یک کشور یا دولت را برای همگان ایجادکرده است. اما موفقیت آموزش مجازي بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امکان پذیر نیست. با این وجود، نگرش دانشجویان مقوله اي است که کمتر در مطالعات منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسي نگرش دانشجویان پرستاري کرمان نسبت به آموزش مجازي بود.
90000-1201128

روش: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی که114 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان در سال 1388 با روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های : 1- اطلاعات دموگرافیک 2- پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش به آموزش مجازی، جمع آوری شدند و در محیط نرم فزار SPSS ویرایش 17 در سطح معنی داری 05/0 p>با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و آماره های تحلیلی )آزمون t مستقل، آزمون آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون( تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه 2/4 ± 92/22بود. میانگین نمرات نگرش دانشجویان 40/0±20/3 بود و 85% از افراد شرکت کننده دارای نگرش مثبت به آموزش مجازی بودند. همچنین در بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیکی تنها متغیر سن ارتباط معکوس معنی داری با نگرش دانشجویان داشته است ) .810/0= Pو 22/0-=r(.
نتیجه گیری: گرچه در کشور ما آموزش مجازی مفهوم جدیدی است، اما در کل نگرش دانشجویان به آموزش مجازی مثبت بود و علاقمند بودند که در محیط مجازی کار کنند بنابراین می توان گفت آموزش مجازی می تواند با پذیرش رسمی در دانشجویان و دانشگاه ها همراه باشد .
کلید واژه ها: آموزش مجازی، نگرش، یادگیری، پرستاری.
تاریخ دریافت: 03/3/4931 تاریخ پذیرش: 1394/10/28
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه
ظهور شبکه های ارتباطی گسترده از قبیل اینترنت، در کنار ابزار و امکانات پیشرفته آموزشی، باعث تحول در روشهای آموزشی شده و این امکان را فراهم کرده است تا بتوان طیف وسیعی از جویندگان علم را در نقاط مختلف و از فواصل دور و نزدیک تحت پوشش شبکه آموزشی درآورد و با روشهایی متفاوت از انواع سنتی ،بدون نیاز به شرکت در کلاسهای حضوری، آموزشهای علمی و تخصصی را به اجرا در آورد) 1(.
به خاطر توانایی بالقوه آن در تسهیل و کمک در یادگیری، در دهه های اخیر بطور وسیعی از اینترنت بعنوان یک وسیله آموزشی و یک رسانه ارتباطی استفاده شده است) 2(. در حال حاضر آموزش مجازی قدرتش را در بازار یادگیری جهانی نشان می دهد و علیرغم این که هنوز بطور کامل توسط محیط های آموزشی جذب نشده است، رکورد بازارهای یادگیری را در دست دارد) 3(.
استفاده از محیط آموزش مجازی در برنامه های آموزش پزشکی نیز در حال افزایش است) 2(. دولت ها نیز بر استفاده از تکنولوژی در حیطه خدمات بهداشتی تأکید دارند و گزارش ها حاکی از نیاز به استفاده از آموزش مجازی و توسعه آموزش الکترونیک است) 4(. این در حالی است که در مقایسه با کلاس های سنتی ،یادگیری آنلاین ًنسبتا جدید است و به اندازه کلاس های سنتی موشکافی و بررسی نشده است. با توجه به توسعه بازار آموزش آنلاین اکنون زمان آن رسیده است که نتایج و تأثیرات آن بر فراگیر ارزیابی گردد) 5(. در ایران نیز بسیاری از دانشکده ها در حال استفاده از این تکنولوژی هستند نکته مهم در زمینه آموزش مجازی این است که توسعه آموزش الکترونیک بدون در نظر گرفتن دیدگاه اساتید و دانشجویان مؤثر نخواهد بود) 6(. در واقع آگاه بودن از نگرش افراد نسبت به موضوعی خاص می تواند اهمیت های زیادي داشته باشد .با آگاهی از نگرش افراد می توانیم رفتار آنان را پیش بینی کرده و بر آن کنترل داشته باشیم. می توان گفت موفقیت یک آموزش مجازی نیز بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امکان پذیر نیست) 7(. از آنجا که یادگیری دانشجو می تواند تحت تأثیر رضایت دانشجو در ارتباط با تجربه یادگیری واقع شود، در نظر گرفتن نقطه نظر دانشجو در مورد شیوه آموزش و یادگیری مهم است) 5(.
Dorrian & Wache2009)( همکارانش توضیح دادند که فراگیر فرد کلیدی آموزش از راه دور است. بنابراین نگرش فراگیر ،تجربه، تشخیص و شیوه یادگیری او چهار متغیر مهم در آموزش هستند و نگرش مهمترین مسئله است) 8(. درک نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی، به آنها و برنامه ریزان آموزشی کمک می کند که بدانند با انجام چه اقداماتی، مي توان به آموزش مجازی مؤثرتري دست یافت) 9(.
در ارتباط با نگرش نسبت به آموزش مجازی دیدگاه های ضد
و نقیضی وجود دارد .Nummenmaa و Vuorela معتقدند در جهان آموزش، نگرش ها اغلب محافظه کارانه است) 10(. اگرچه Jacobsen در مقایسه دانشجویان پرستاری دریافت دانشجویان گروه آموزش مجازی نسبت به گروه سنتی در ارتباط با استفاده از تکنولوژی، احساس انزوا و عدم رضایت بیشتری داشتند) 11( اما در بررسی Green و همکارانش نیز که به ارزیابی استفاده از محیط آموزشي مجازی) VLE( در دانشجویان پرستاری، پرداختند نتایج حاکی از آن بود که در مجموع VLE، با یک تجربه خوب یادگیری در دانشجویان همراه بود) 02(.
اگرچه انجام مطالعات در ارتباط با آموزش مجازی در حال افزایش است، اما مطالعات پیرامون نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی در آموزش و آموزش از راه دور محدود است) 21(. مطالعه و پژوهش در این زمینه می تواند دانش ما را در زمینه آثار آموزش مجازی و مقابله با چالشهای مربوطه افزایش دهد. اگر آموزش الکترونیک قرار است نقش مهمی در آموزش عالی ایفاء کند ،دانشگاهها باید روی نگرش دانشجویان و انتظارات آنها در ارتباط با نقش E-learning در تجربه آنها از آموزش در سطوح بالا تأکید کنند) 13(. این دلیل مهمي جهت ضرورت شناخت نگرشهاي افراد در جوامع مختلف آموزشي در مورد آموزش مجازي است. با توجه به این که مطالعات اندکي در ایران درباره بررسي نگرش فراگیران و مقوله هاي دموگرافیک مرتبط با آن، نسبت به آموزش مجازي انجام گرفته است، لذا این تحقیق با هدف بررسي نگرش دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاری مامایی رازی نسبت به آموزش مجازي در سال 1388 انجام شده است، همچنین در این مطالعه، ارتباط نگرش با متغیرهای دموگرافیک نیز بررسي شد.
روش مطالعه
پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که در نیمه دوم سال تحصیلی 88-89، انجام شد. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بودند که در دو مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد تحصیل می کردند .معیار ورود به مطالعه شامل: افراد شرکت کننده در مطالعه، دانشجوی پرستاری در دانشکده رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان باشند و علاقمند به شرکت در مطالعه باشند. دانشجویانی که به صورت مهمان از سایر دانشگاه ها در این دانشکده تحصیل می کردند از
مطالعه خارج شدند. بدین ترتیب از بین 128 دانشجوی پرستاری دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ،114 نفر با توجه به معیار ورود و علاقمندی به شرکت در مطالعه، وارد پژوهش شدند.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دانشجویان پس از شنیدن توضیحات لازم و یافتن اطمینان نسبت به حفظ اطلاعات مندرج در پرسشنامه، با اعلام رضایت کتبي وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات با داشتن معرفی نامه از معاونت پژوهشی و هماهنگی با مسئولین دانشکده پرستاری آغاز گردید. همچنین به واحدهای پژوهش اطمینان داده شد که شرکت در این پژوهش اختیاري بوده و اطلاعات ثبت شده در پرسشنامه ها بدون نام و محرمانه خواهد بود. و همچنین، به دانشجویان علاقمند نیزدر زمینه چگونگی دستیابی به نتایج حاصل از مطالعه، اطلاع رسانی شد.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل :
پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک از قبیل سن، جنس، ترم و مقطع تحصیلی، تاهل، وضعیت بومی بودن و مهارت های کامپیوتر.
از آنجا که پرسشنامه استانداردی جهت اندازه گیری نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی یافت نشد، تمام پژوهش های قبلی با استفاده از پرسشنامه های پژوهشگر ساخته انجام شده بودند، که برای گروههای هدف طراحی شده بودند. در این تحقیق نیز بر اساس مرور متون مرتبط، توسط محقق پرسشنامه ای جهت بررسی نگرش دانشجویان تنظیم و استفاده شد. پرسشنامه متشکل از 20 سئوال با مقیاس لیکرت طیف 5 تایی )از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف( بود که نگرش دانشجویان پرستاری به آموزش مجازی را می سنجدکه شامل سه زیر مجموعه اهمیت آموزش مجازی، لذت کار کردن در محیط مجازی و اضطراب کار کردن در محیط مجازی است. برای تفسیر نتایج حاصله، میانگین نمرات نگرش نسبت به آموزش مجازی بر اساس هر آیتم، محاسبه شد. میانگین نمرات بالاتر از 3، بعنوان نگرش مثبت و کمتر از 3 به عنوان نگرش منفی در نظر گرفته شد .
همچنین برای تدوین پرسشنامه پس از مرور متون مربوطه سئوالات تنظیم، و جهت روایی و پایایی از نظر جمعی از اعضاء هیأت علمی استفاده شد. برای انجام روایی از شاخص روایی محتوا استفاده شد که ترکیبی از دو روش روایی صوری و شاخص روایی محتوا است. پس از نوشتن گویه های مرتبط با نگرش نسبت به آموزش مجازی، پیش نویس توسط سه تن از اساتید دانشکده اصلاح شد ،سپس پرسشنامه جهت تعیین روایی در اختیار 10 تن از اعضاء هیأت علمی دانشکده قرار گرفت و شاخص اعتبار محتوا بدین ترتیب 39/0 محاسبه گردید که مطلوب ارزیابی می شود. پایایی این پرسشنامه هم به صورت تعیین همبستگی درونی انجام شد که پس از تکمیل کردن پرسشنامه توسط دانشجویان پرستاری سال سوم ضریب آلفا 58/0 محاسبه گردید.
جهت آنالیز داده ها از نرم افزارSPSS ویرایش 17 در سطح معنی داری 05/0>p استفاده گردید. جهت توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شد. با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها سنجش شد و از آنجا که داده های مورد پژوهش دارای توزیع نرمال بودند، از آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل اختلاف میانگین نگرش در دو جنس، وضعیت بومی بودن، تاهل، اشتغال و دسترسی به اینترنت و همچنین برای بررسی اختلاف میانگین نگرش در وضعیت های مختلف سکونت از آنالیز وایانس استفاده شد و از ضریب همبستگی پیرسون نیز برای بررسی ارتباط سن با نگرش به آموزش مجازی استفاده گردید.
یافته ها
میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه،4.2± 22.29 بود. ترکیب جنسیت 60.5% زن بود .22.8% ازنمونه ها همزمان با تحصیل اشتغال نیز داشتند .53.5% از شرکت کنندگان در خوابگاه زندگی می کردند .79.8% از دانشجویان در محیط خارج از دانشکده به اینترنت دسترسی داشتند .
میانگین کلی نگرش دانشجویان به استفاده از آموزش مجازیبرابر با 0.34±3.30 بوده است. جدول شماره 1 میانگین نگرش برای هر آیتم در پرسشنامه نگرش سنج را نشان می دهد.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در بررسی دیدگاه دانشجویان همانگونه که در جدول شماره 1 آمده است ،50% دانشجویان معتقدند که آموزش مجازی می تواند جایگزین خوبی برای آموزش سنتی باشد که میانگین نمره 34/3 نیز از این جمله حمایت می کند. اکثریت دانشجویان) 9/79%( معتقدند که آموزش مجازی به یادگیری مهارت های رایانه ای آنها کمک می کند. اما 77 % دانشجویان معتقدند هیچ چیز جانشین حضور استاد در کلاس درس نمی شود.
گرچه بیش از نیمی از دانشجویان معتقدند که از ارتباط آنلاین با معلم لذت می برند) 5/60%(، اما تعداد کمتری علاقمندند که دروس زیادی را با روش مجازی بیاموزند. نزدیک به نیمی از دانشجویان 9)/43( با این عبارت که “با آموزش مجازی دچار اضطراب می شوند” مخالفند. میانگین پائین نمره 8/2 نیز از این جمله حمایت می کند .4/54% درصد از دانشجویان معتقدند که برای آموزش مجازی امکانات زیادی لازم است. بیش از نیمی از دانشجویان موافقند که در شیوه مجازی صحبت های استاد را ببشتر درک می کنند و میانگین نمره 57/3 نشان دهنده نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی در این عبارت است. نزدیک به نیمی از دانشجویان نیز معتقدند که به
میانگین )انحراف معیار( کاملا موافق و موافق بی نظر کاملا
مخالف و مخالف موارد پرسشنامه ردیف
3/34(1/2)
3/75 (1/07)
3/6(1/11)
3/99 (0/79)
3/1(1/02)
3/65(0/97)
3/06(0/91)
3/26(1/00) 2/8(1/14)
3/35(1/09)
2/72(1/13)
2/47(0/97)
3/42(1/03) 3/33(1)
3/12(1/05)
2/86(1/08)
3/57(1/13)
3/36(0/93)
3/57(0/92)
3/62(0/82) %50
%77
%65/8
%79/9 %43
%60/5
%28
%43
%23/7
%47/3
%24/6 %14
%54/4
%44/8
%37/7
%32/4
%58/7
%44/7
%58/7
%54/4 %21/9
%17/5
%10/5
%15/8
%29/8
%28/1
%48/2
%32/5
%32/5
%25/4
%28/9
%29/8
%21/9
%29/8
%29/8

%23/7
%23/7
%39/5
%27/2
%38/6 % 28/1
%14/9
%23/7 %4/4
%27/2
%11/4
%23/7
%24/6
%43/9
%27/2
%46/5
%56/1
%23/7
%25/4
%32/5
%43/9
%17/5
%15/8
%14
%7 آموزش مجازی میتواند جایگزین خوبی برای آموزش سنتی باشد.
احساس میکنم هیچ چیز جانشین حضور استاد در کلاس درس نمیشود.
در صورت تهیه محتوای مناسب، حتی بدون حضور استاد هم یادگیری امکان پذیر است.
لزوم استفاده از آموزش مجازی، به فراگیری مهارتهای رایانه ای به من کمک می کند.
من دوست دارم دروس زیادی را با روش مجازی بیاموزم.
از ارتباط آنلاین با مدرس لذت می برم.
با آموزش مجازی کمتر یاد میگیرم.
آموزش مجازی در مقایسه با کلاس حضوری سخت تر است.
در آموزش مجازی راحت نیستم و دچار اضطراب می شوم.
اگر آموزش خوب باشد، مجازی یا حضوری بودن تفاوتی ندارد.
آموزش مجازی در علوم پزشکی کاربردی ندارد.
آموزش مجازی کار بیهوده ای است.
برای آموزش مجازی امکانات زیادی لازم است .
دقت و صحت مطالب در روش مجازی در مقایسه با روش سنتی بیشتر است.
آموزش مجازی تنها تقلید از روشهای جدیدی است که در جاهای دیگر دنیا رایج است.
آموزش مجازی در مقایسه با روش سنتی وقت بیشتری از من تلف میکند.
صحبت های استاد را در کلاس درس بیشتر از روش مجازی درک می کنم.
به نظر من یادگیری در روش مجازی به صورت فعال اتفاق میافتد.
آموزش مجازی مهارتهای تفکر را بیشتر افزایش میدهد.
به نظرمن برای یادگیری بهتر توسعه آموزش مجازی ضروری است. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
جدول 1: بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی کرمان نسبت به آموزش مجازی در سال 1388
نظر من یادگیری در روش مجازی به صورت فعال اتفاق می افتد 7)/44%(.
میانگین حیطه های نگرش به آموزش مجازی شامل: علاقه به کار کردن در محیط مجازی با میانگین0.6±3.54 بالاترین میانگین و اهمیت آموزش مجازی با میانگین74.0 ±3.21 و اضطراب کار کردن در محیط مجازی با میانگین 87.0 ± 3.04 در درجات بعدی قرار دارند جدول شماره2.
همچنین در بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیکی تنها متغیر سن ارتباط معکوس معنی داری با سن دانشجویان داشته است. در واقع دانشجویان سنین بالاتر نگرش منفی تری به آموزش مجازی داشتند) 810/0= Pو 22.0 -=r(. جدول شماره 3 ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی را با نگرش دانشجویان به آموزش مجازی نشان می دهد.
بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد، نگرش ها در این مورد دو گانه است. دانشجویان در کنار این که به مزایای این شیوه توجه دارند، اما معتقدند که این شیوه وقت زیادی از آنان تلف می کند. آنها همچنین، معتقدند هیچ چیز جانشین حضور استاد در کلاس درس نمی شود، اما در عین حال می گویند اگر محتوا مناسب باشد، مجازی یا حضوری بودن آن تفاوتی ندارد. در این جمله دانشجویان به شیوه ارائه تأکید دارند و ارائه محتوای خوب را مستلزم سنتی بودن کلاس درس نمی دانند. ولی به طور کل میانگین 34/0±30/3 نشاندهنده نگرش مثبت دانشجویان نسبت به استفاده از آموزش مجازی به عنوان یک شیوه تدریس است.
در ارتباط با نگرش نسبت به آموزش مجازی دیدگاه های ضد و نقیضی وجود دارد) 10( اما مطالعات زیادی وجود دارد که با پژوهش حاضر همراستاست در چندین مطالعه که به بررسي نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازي پرداختند ، دیدگاه مثبتی نسبت به آموزش مجازی گزارش شد) 41-61( Elfessi2006)( در تحقیق خود که به بررسی نگرش دانشجویان در استفاده از تکنولوژی آموزشی پرداخت، تفاوت معنی داری در نگرش دو گروه
انحراف معیار میانگین زیر مجموعه ها
0.6
0.78
0.47
0.34 3.54
3.04
3.21
3.3 علاقه به کار کردن در محیط مجازیاضطراب کار کردن در محیط مجازیاهمیت آموزش مجازی
میانگین کل نگرش
جدول2: میانگین نمرات نگرش نسبت به آموزش مجازی در سه زیر مجموعه
P value آزمون میانگین )انحراف معیار( تعداد )درصد( متغییرها
0/13 t-test )0/43(3/37
)0/26(3/26 )60/5(69
)39/5(45 زن
مرد جنس
0/95 t-test )0/35(3/3
)0/34(3/3 )57/9(66
)42/1(48 بومیغیر بومی وضعیت بومی بودن
0/18 t-test )0/44(3/2 )0/3(3/3 )22/8(26
)77/2(88 شاغل
غیرشاغل شغل
0/78 t-test )0/47(3/26 )0/33(3/3 )8/8(10
)91/2(104 متاهل
مجرد تاهل
0/39 Anova )0/3(3/32
)0/39(3/26
)0/3(3/44 )53/6(61
)41/2(47
)5/3(6 خوابگاهیخانوادهمستقل سکونت
0/61 t-test )0/35(3/31
)0/34(3/27 )79/8(91
)20/2(23 بله
خیر دسترسی به اینترنت خارج از دانشکده خارج از دانشکده
جدول 3: مقایسه میانگین نگرش دانشجویان پرستاری به آموزش مجازی بر حسب متغیر های جمعیت شناختی
شرکت کننده در دوره آموزش مجازی و سنتی، مشاهده نکردند و هر دو تمایل مثبتی نسبت به کاربرد تکنولوژی های جدید در آموزش داشتند) 14(. نظرات مخالفی هم در این ارتباط وجود دارد. برای مثالZare Bidaki و همکاران در مقایسه روش چهره به چهره با دو روش از آموزش مجازی، دریافتند که بیش از 88 درصد دانشجویان روش چهره به چهره را ترجیح می دهند) 71(. McKeogh و fox 2003)( نیز در مطالعه خود دریافتند که دانشجویان در ارتباط با آموزش مجازی راحت نیستند و انگیزه ای برای شرکت در دوره آنلاین ندارند) 81(.
اگرچه در پژوهش حاضر نگرش کلی به آموزش مجازی مثبت بود اما نظرات منفی نیز درمورد آموزش مجازی اظهار شد. وجود نظرات منفي در کنار دیدگاه هاي مثبت دانشجویان، بر ویژگیهاي منفي و مثبت این شیوه دلالت دارد. اگرچه انعطاف پذیري این شیوه ،امکان آموزش در هر زمان و مکاني را اجازه مي دهد اما فرصت براي بحث هاي کلاسي و تعاملات رودررو را سلب مي کند و شاید این امر که همان انزوا در محیط مجازي است در کنار سایر جنبه هاي منفي این شیوه ، همچون لزوم دسترسي به اینترنت و … نگرش هايمنفي اي را دربر داشته باشد.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

از دیگر یافته های پزوهش این بود که دانشجویان معتقد
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید