نشریه آموزش پرستاری دوره 5 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1395 ، 38-43
چکیده
53999-286557

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: پرستاري به عنوان یک رشته علمی و یک حرفه بدنبال برآورده ساختن نیازهای مددجویان در محیط های بالینی و در سطح كلان در عرصه جامعه می باشد. با توجه به اینکه در زمینه مشاركت و همکاری پرستاران در برنامه های درمانی و تشخیصی آندوسکوپی سیستم گوارش تاكنون در كشور ما اقدامی نشده است و از طرف دیگر سیستم های بهداشتی و درمانی، به ارائه مراقبت تخصصی از افراد تحت آندوسکوپی نیاز دارد. هدف از این مطالعه تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی دوره كوتاه مدت پرستاری حرفه ای آندوسکوپی سیستم گوارش است.
روش: این مطالعه یک تحقیق به روش دلفی به منظورایجاد توافق در باره محتوا و برنامه آموزشی پرستاری آندوسکوپی است كه در سه مرحله انجام گرفت. با مرور بر متون در باره دوره ها و برنامه های آموزشی مربوط به پرستاری اندوسکوپی در دنیا و نیاز سنجی از گروه متخصص و افراد مرتبط با آندوسکوپی گوارشی و در نهایت توافق و اجماع بر روی برنامه و محتوای آموزشی پرستاری آندوسکوپی به عمل آمد و برنامه اجرا گردید.
یافته ها: بر اساس شناسایی نیازهای آموزشی پرستاران آندوسکوپی، هشت حیطه آموزشی برای تربیت پرستار آندوسکوپی تعیین گردید. این دوره آموزشی 210 ساعته شامل 140 ساعت كلاس تئوری تخصصی و عملی و 70 ساعت كارآموزی بود. از استراتژیهای مختلف یادگیری نظری و عملی استفاده و مباحث بصورت ارایه سخنرانی ،كار گروهی و خود یادگیری ارایه گردید. آموزش عملی بالینی بصورت نمایش علمی و استفاده از شبیه سازی و آموزش در محیط های بالینی دارای واحدهای اندوسکوپی گوارش بود .
نتیجه گیری: این برنامه آموزشی بر اساس نظرسنجی از دست اندركاران آندوسکوپی گوارش و نیازهای تعیین شده به منظور ارتقای دانش، نگرش و عملکرد پرستاران از طریق یک برنامه اموزشی بین حرفه ای انجام گردید. علاوه بر این اجرای چنین برنامه های تخصصی پرستاری می تواند به رشد و توسعه حرفه ای نیز كمک نماید .
کلید واژه ها: آندوسکوپی، پرستاری آندوسکوپی، برنامه آموزشی، ایران.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تاریخ دریافت: 01/6/4931 تاریخ پذیرش: 1394/10/24
مقدمه
پرستاران به عنوان یکی از اعضای تیم سلامت در تماس مستقیم با مددجویان و بیماران هستند و نقشهای متعددی در نظام ارایه خدمات سلامت نظیر نقش آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای ،حمایتی، پزوهشی و هماهنگ كننده برعهده دارند. پرستاري به عنوان یک رشته علمی و یک حرفه بدنبال برآورده ساختن نیازهای مددجویان در محیط های بالینی و در سطح كلان در عرصه جامعه می باشد. امروزه بیش از پیش نقش پرستاران آموزش دیده در سیستم بهداشتي- درماني مشخص گردیده است. پرستاران با همکاری سایر افراد تیم سلامت، در جهت فراهم نمودن بهترین شرایط مطلوب و ایمن براي ارایه خدمت به بیماران مي باشند) 1،2( و لذا همه اعضاي مشاركت كننده در تیم سلامت، نقشي حیاتي در موفقیت انجام تکنیک ها و رویه های بالینی دارند) 3(.
همراه با تحول در علوم و پدیدار شدن فنآوری های جدید و ظهور ابزارها و دستگاههاي جدید، نیاز به كسب دانش و مهارت لازم برای به كار بستن بهینه آنها را داشته و این خود منجر به پدیدار شدن نیازهاي جدیدي می شود) 4(. امروزه بکار بستن تکنیک های تشخیصی نظیر آندوسکوپی گوارش، نه تنها به تشخص بهتر و دقیق تر اختلالات گوارشی كمک نموده است، بلکه برای اقدامات درمانی و حتی پیشگیری هم كاربرد دارد. پرستار به عنوان یک عضو تیم درمانی دارای نقش بسیار مهمی در اجرای این تکنیک دارد) 4(.
پرستاران به عنوان افراد در خط اول ارایه مراقبت می باشند و مشاركت پرستار در انجام آندوسکوپی پرستاری به عنوان یکی از حیطه های تخصصی پرستاری مستلزم گذرانیدن دوره های آموزش تئوری و عملی تخصصی دارد) 6(. از این رو، نیاز به برنامه ریزی آموزشی مدون و مشخص دارد تا ضمن رسیدن به اهداف برگزاری این دوره های آموزشی، نیاز جامعه در خصوص دریافت خدمات مناسب و هم منطبق با استاندارهای موجود در مراقبت از افراد تحت اندوسکوپی دستگاه گوارش باشند) 5،6(.
افرادی كه در واحدهای اندوسکوپی گوارش به عنوان پرستار اندوسکوپی ایفای نقش می نمایند وظایف متعددی به عهده دارند .انجام همه این اعمال توسط این افراد، نیازمند دانش كافي درباره آناتومي، فیزیولوژي، بافت شناسي و اصول استریل كردن مي باشد .بسیاری از انجمن های معتبر بین المللی دنیا كار در واحد اندوسکپی را تا حد یک تخصص بالا برده اند و اقدام به تشکیل و برگزاری دوره پرستاری آندوسکوپي گوارش در مراكز و دانشگاه های مختلف دنیا نظیر دانشگاه كینگ كالج انگلیس، انجمن گوارش امریکا انجمن پرستاری گوارش اروپا و نیوزیلند شده است) 7،8،9،01،11،21،31،41(. با گذشت بیش از دو دهه از تربیت پرستار آندوسکوپی در كشور امریکانشان داده شده است كه تربیت پرستار آندوسکوپی در پاسخ به هزینهاثربخشی خدمات و افزایش نیاز به خدمات تخصصی سیستم هایارائه كننده خدمات سلامتی مؤثر بوده و یک فرصت مناسب برایپرستاران جهت توسعه مهارتهای شغلی می باشد) 21،31(.
هم اكنون در ایران كاردانهاي اتاق عمل، بهیاران و پرستاران و حتی سایر رده های مرتبط و غیر مرتبط در واحدهای اندوسکوپی مشغول به كار می باشند و این در شرایطی است كه آموزش رسمی و اختصاصی منظمی در رابطه با مهارتهاي مورد نیاز در واحد اندوسکوپی دریافت نمي نمایند و آموزش آنها به طور ضمنی و ناقص در طول دوره كاری آنها می باشد كه منجر به تصدی شغل غیر اختصاصی افراد شده و می تواند منجر به عدم كارایی و مطلوبیت مناسب خدمات ،ارایه مراقبت ناكامل، صرف هزینه های بیشتر برای مددجو و جامعه ،آسیب و تحلیل تجهیزات، توسعه و گسترش عفونتهای متعاقب انجام تکنیک آندوسکوپی گردد. از این رو، لازم است تا این افراد با توجه به نیازهاي آموزشي و مهارتهاي ویژه مورد نیاز، آموزش ببینند.
با توجه به اینکه در زمینه مشاركت و همکاری پرستاران در برنامه های درمانی و تشخیصی آندوسکپی سیستم گوارش تاكنون اقدامی در كشور ایران نشده است و از طرف دیگر، سیستم های بهداشتی و درمانی نیاز به ارائه مراقبت تخصصی از افراد تحت آندوسکپی دارد. از این رو، طراحی و اجرای برنامه اموزش پرستاری آندوسکوپی به عنوان یک گرایش تخصصی حرفه ای در پرستاری ضرورت دارد تا به عنوان عضو تیم سلامت و درمان و با كسب دانش و مهارت كافی و به كارگیری تکنولوژی جدید، قادر به ارائه مراقبت همه جانبه و استاندارد از افرادی تحت آندوسکپی باشد. این دوره آموزشی پرستاري اندوسکوپی، اولین دوره آموزش رسمي است كه با هدف تعلیم و تربیت پرستار اندوسکوپی گوارش طراحي و اجرا شده است. هدف از این مطالعه تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی دوره كوتاه مدت پرستاری حرفه ای آندوسکوپی سیستم گوارش است.
روش مطالعه
مطالعه حاضر یک مطالعه دلفی است كه در سه مرحله در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور تدوین برنامه آموزشی دوره كوتاه مدت پرستاری حرفه ای آندوسکوپی انجام شده است. امروزه در بسیاری موارد از جمله برای ایجاد یا توسعه توافق گسترده، در محدوده های نامشخص پزشکی بالینی و سیاستهای بهداشتی، هنگام كمبود شواهد معین درباره اثر بخش بودن و متناسب بودن مداخلات مراقبت سلامتی، از روشهای توافقی استفاده می شود
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دوره 5 شماره 1 )پیاپی 15( فروردین و اردیبهشت 1395
15)(. سه روش دلفی، گروه اسمی و كنفرانس های توافقی برای ایجاد توافق وجود دارد) 61( كه در داین مطالعه از روش دلفی برای ایجاد توافق بر روی محتوای اموزشی استفاده شد.
در مرحله اول، به منظور بررسی محتواي آموزشي برنامه دوره پرستاری آندوسکوپی گوارش در سایر نقاط دنیا، مروری بر متون درباره روش ها و برنامه های موجود در سطح بین المللی در زمینه برنامه های آموزش پرستاری اندوسکوپی انجام شد تا مستندات علمی مورد نیاز برای تدوین برنامه اموزشی بدست آید. در این رابطه برنامه های اموزشی پرستاری آندوسکوپی در دانشگاهها و كشورهای مختلف نظیر دانشگاه كینگز كالج انگلیس، انجمن گوارش امریکا ،انجمن پرستاری گوارش اروپا و نیوزیلند مورد بررسی قرار گرفتند )01-7(.
در مرحله دوم، به منظور تعیین نیازهای آموزشی افراد شاغل در واحدهای آندوسکوپی، نیاز سنجی آموزشی از طریق مصاحبه انفرادی و گروهی با 17 نفر شامل چهار نفر متخصص آندوسکوپی گوارش، دو نفرمتخصص بیهوشی، دو نفر از پرستار هیأت علمی، سه نفر پرستاران بالینی، سه نفر كارشناس تجهیزات پزشکی اندوسکوپی و سه نفر شاغل در واحدهای اندوسکوپی انجام شد. بدین منظور جلسات متعددی با حضور اعضای گروه تشکیل و محتوای آموزشی تدوین و برنامه درسی طراحی گردید. در این برنامه ریزي درسي پیامدهاي یادگیري و اهداف، انتخاب محتوا، سازمان دهي محتوا ،استراتژي هاي آموزش، روش هاي یاد دهي، روش های ارزشیابي ،ارتباط با همه افراد درگیر و فراگیران، محیط آموزشي و مدیریت برنامه درسي تعیین گردیدند) 61،71(.
در مرحله آخر، مستندات بدست آمده از دو مرحله قبل
)مروری بر متون و نیاز سنجی( در اختیار گروه متخصصین متشکل از اساتید متخصص گوارش و پرستاری قرار گرفت و توافق و اجماع بر روی برنامه و محتوای آموزشی پرستاری بدست آمد .
پس از اتمام طراحي دوره، مجوز برگزاری دوره از اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي اخذ و برای شركت كنندگان دوره، ضمن اخذ امتیاز بازاموزی آموزش مداوم و گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاری اندوسکوپی دریافت شد .از طریق سامانه آموزش مداوم، ثبت نام فراگیران برای شركت در این دوره انجام گردید. این دوره آموزشی در قالب یک برنامه سه ماهه از آذر ماه 1391 تا بهمن 1391 به مدت دو روز در هر هفته برگزار شد.
یافته ها
در این دوره آموزشی تعداد 22 نفر از پرستاران و شاغلین در واحدهای آندوسکوپی شركت كردند. بر اساس شناسایی نیازهایآموزشی پرستاران اندوسکوپی، هشت حیطه آموزشی برای تربیتپرستار آندوسکوپی در طی یک دوره زمانی مشخص تعیین گردیدكه شامل آموزش تئوری در زمینه های مفاهیم پرستاری و ویژگیهایپرستار آندوسکوپی، آناتومی و فیزیولوژی كاربردی گوارش، بیماریها و پرستاری اختلالات گوارش، اصول و فنون كار در واحد آندوسکوپی ،حفظ ایمنی و اصول و فنون استریلیزاسیون وسایل آندوسکوپی ،آشنایی با داروهای مصرفی و روشهای بی حسی و بیهوشی در اندوسکوپی و روش های احیاء قلبی و ریوی و آموزش عملی بصورت كارگروهی و كارآموزی تحت نظارت در باره تجهیزات و روش های نگهداری آن و كارآموزی در واحدهای آندوسکوپی درباره مراقبتهای قبل، حین و بعد از اندوسکوپی بود.

محتوای آموزشی در قالب 210 ساعت آموزشی مشتمل بر 140 ساعت كلاس تئوری تخصصی و عملی و 70 ساعت كارآموزی توسط اساتید گروههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دانشکده پزشکی )متخصصین داخلی گوارش، بیهوشی و عفونی( ،دانشکده پرستاری و مامایی، پرستاران بالینی و مهندسین تجهیزات پزشکی ارایه گردید. در این برنامه آموزشی از استراتژیهای مختلف یادگیری نظری و عملی استفاده شد. مباحث نظری بصورت ارایه سخنرانی ،كار گروهی و خود یادگیری انجام شد. آموزش عملی بالینی بصورت نمایش علمی و از Simulation استفاده شد. به منظور آموزش بالینی Clinical Practice از واحدهای دارای آندوسکوپی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استفاده شد .فراگیران در قسمت اموزش بالینی، ضمن مشاهده نحوه انجام روش های اندوسکوپی قسمت های فوقانی و تحتانی سیستم گوارش، نحوه آماده سازی دستگاه شامل روش های شستشو و ضدعفونی وسایل مورد استفاده، مراقبتهای قبل از اندوسکوپی و اماده كردن بیمار جهت انجام آندوسکوپی، مراقبتها و آموزش های بعد از آندوسکوپی را بطور عملی فراگرفته و انجام دادند.
به منظور ارزشیابي تکویني با هدف شناسایي مشکلات فراگیران و برنامه در دستیابي به اهداف، جلساتی با شركت دبیرعلمي دوره، مجري دوره و فراگیران تشکیل و بر اساس نتایج آن، تغییراتی در نحوه اجرای برنامه اموزشی اعمال می گردید. ارزشیابي نهایی دوره یک هفته پس از اتمام برنامه آموزشي دوره، توسط مجری دوره صورت گرفت و با توجه به معیار قبولي پیش بیني شد، تمام شركت كنندگان با موفقیت آزمون نهایی را گذرانیدند و قبولی ایشان به واحد اموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام گردید تا گواهی
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دوره 5 شماره 1 )پیاپی 15( فروردین و اردیبهشت 1395
امتیاز بازآموزی و صلاحیت حرفه ای به آنها اعطا گردد.
بحث
هدف از این برنامه آموزشی ارتقاء دانش، نگرش و مهارت پرستاران و تربیت افراد حرفه ای در ارایه مراقبت از افراد تحت اندوسکوپی گوارش از طریق یک برنامه آموزشی مدون بینحرفه ای بود .
دوره های پرستاری اندوسکوپی در كشورهای مختلف با رویکردها و فرم های متفاوتی برگزاری می شود، دوره پرستاری آندوسکوپی مقدماتی، پیشرفته و تخصصی كه در دوره های زمانی مختلفی از چند هفته تا چند ماه برگزار می شود) 8،9(. در بعضی از كشورهای اروپایی یکی از حیطه های پرستاری، پرستاری آندوسکوپی است كه در این حیطه علاوه بر آندوسکوپی سیستم گوارش به مراقبت از استوما، تغذیه، بیماریهایی نظیر بیماری التهابی روده نیز پرداختهمی شود) 10(. بطوری كه بر اساس مقررات مؤسسات و بیمارستانهای مختلف در كشورهای مختلف، به پرستاران اندوسکوپی اجازه انجام سیگموییدسکپی مستقل یا تحت نظارت داده می شود) 41،81(.
برگزاری دوره های مقدماتی و پیشرفته پرستاری اندوسکوپی در مقاطع قبل و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان دوره های تخصصی پرستاری و حتی دوره های فلوشیپ در كشورهای اروپایی و انگلیس می باشد. از طریق برگزاری این دوره های تخصصی پرستاریمی توان به حرفه ای نگری پرستاری هم كمک كرد.
با توجه به این كه انجام اندوسکوپی گوارش نه تنها یک اقدام تشخیصی و درمانی است، بلکه جنبه غربالگری و تشخیص زودرس برای سرطانهای شایع سیستم گوارش نظیر سرطان كلوركتالمی باشد. تعلیم وتربیت پرستارانی كه به انجام این تکنیک كمک كنند و حتی بتوانند با نظارت متخصصان این تکنیک را انجام دهند ،می تواند یک اقدام كمک كننده در غربالگری این دسته از بیماران باشد) 91،02(.
مشاركت كنندگان این دوره عمدتا پرستاران شاغل در واحدهای بهداشتی و درمانی بودند، جهت شركت در این دوره نیاز به همکاری سیستم مدیریتی و واحدهای اشتغال خود داشتند. هر چند در قوانین مربوط به آموزش مداوم، اشاره شده كه این زمان آموزش جزء ساعت موظف آنها احتساب گردد كه در این دوره نیز مراكز بهداشتی درمانی همکاری مناسبی با شركت كنندگان داشتند، ولی با این وجود در مواردی یکی از موانع شركت فعال و مستمر افراد در این دوره ،تداخل زمان آموزش و برنامه های شغلی مشاركت كنندگان بود.
این برنامه اموزشی كوتاه مدت پرستاری آندوسکوپی مبتنی بر نظرسنجی از تمام دست اندركاران آندوسکوپی گوارش و تعیین محتوای اموزشی متناسب با نیازهای تعیین شده بود. اجرای موفقیت آمیز چنین دوره های آموزشی حرفه ای كه در جهت رفع نیازهایسیستم بهداشت، درمان و اموزش پزشکی كشور بوده، در گرومشاركت و همکاری بخشی، بین بخشی و بین حرفه ای سیستمهای مدیریتی و اجرایی در سطح وزارت متبوع و دانشگاه می باشد تازمینه شركت پرستاران در این دوره های اموزشی فراهم گردد. تربیت این افراد در صورتی می تواند كارآمد و اثربخش باشد كه افرادی در واحدهای اندوسکوپی گوارش اشتغال به كار داشته باشند كه چنین دوره هایی را با موفقیت گذرانیده باشند و سیستم های مدیریتی بیمارستانها نیز برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افرادی استفاده كنند كه این دوره ها را گذرانیده باشند.
پرستارآندوسکوپی می تواند پیامدهای مثبتی برای بیمار نظیر دریافت خدمات مراقبتی بهتر و ایمن در قبل، حین و بعد از آندوسکوپی، حمایت جسمی و روانی از مددجو، اثربخشی هزینه ها و رضایت مددجو را به همراه داشته باشد) 20(. همچنین در اداره تجهیزات و امکانات، پیشگیری و كنترل عفونت و ارتقای آموزش و تحقیق اشاره نمود و در نهایت می تواند به رشد و توسعه حرفه ای پرستاری نیز كمک نماید) 14(. با توجه به این كه این دوره برای پرستاران یک منطقه محدود صورت گرفته است، نیاز است كه در دوره های دیگر با تعداد بیشتر شركت كننده و برنامه جامع تر برگزار گردد.
نتیجه گیری
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

این دوره آموزش كوتاه مدت پرستاری حرفه ای آندوسکوپی گوارش كه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طراحی و اجرا گردید؛ به عنوان اولین برنامه مدون اموزشی در زمینه پرستاری آندوسکوپی در كشور بود كه از طریق یک برنامه آموزش بین حرفه ای تدوین و اجرا شد. با توجه به اینکه پرستاران عضو مهمي از تیم بهداشتي بوده كه در تماس نزدیک با سایر افراد تیم سلامت فعالیت مي كنند ،امید است نتایج این پژوهش با مشخص نمودن نیازهاي آموزشي افراد شاغل در واحدهای آندوسکوپی گوارش، بتواند در برنامه ریزي آموزشي علمی و مستند و رفع كاستي ها و ضعفهاي موجود در جهت ارایه ارتقای كیفیت خدمات بالینی سودمند واقع گردد. طراحی و اجرای این دوره های آموزشی، علاوه بر تربیت نیروی انسانی كارآمد و اثربخش، نه تنها به بهبود كیفیت خدمات ارائه شده به مددجویان و جامعه كمک مي نماید و منجر به مراقبت ایمن از انها می گردد ،بلکه با حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات باعث كاهش هزینه ها نیز می گردد. از این رو پیشنهاد می شود با برگزاری چنین دوره های آموزشی بین حرفه ای تخصصی پرستاری و نهادینه كردن این برنامه های آموزشی برای پرستاران، زمینه استفاده و بکار گیری تخصصی پرستاران در واحدهای اختصاصی فراهم گردد.
دوره 5 شماره 1 )پیاپی 15( فروردین و اردیبهشت 1395
تشکر و قدردانی
پژوهشگران بر خود می دانند كه از كلیه افرادی كه در تدوین این برنامه اموزشی مشاركت داشتند، قدردانی نمایند. همچنین از اساتید گرانقدر كه در اجرای برنامه نهایت همکاری را داشتند، تشکر و قدردانی می شود. همچنین از مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان كه در اجرایاین برنامه همکاری داشتند ،كمال تشکر را داریم. در نهایت از تمامشركت كنندگان در این دوره اموزشی كه بستر مناسب اجرای برنامهآموزشی را فراهم كردند، تشکر و قدردانی می گردد.
References
Black J M, hawks J H. Medical Surgical Nursing (clinical management for positive outcomes).
9th edition, Elsevier Saunders; 2009.
Basavanthappa B T. Medical-Surgical Nursing. Jaypee; 2003.
Burke L, Mokn B. Medical Surgical Nursing care. prextica hall; 2003.
4-Fathiojargah K. Educational needs assessment models and techniques. Nashr Pub; 2001.(Persian)
5-Ravenskrloft M, Swan C. Gastrointestinal Endoscopy and Related Methods. Translation by Farahvash M J, Zohreei A H. Publications Sales Service Laboratory Technology. 2001. (Persian)
Society of Gastroenterology Nursing and Associates. Gastroenterology Nursing A Core Curriculum. 3edi Mosby publication; 2009.
Janet Paul. Endoscopy Nursing Course Code: 6KNIG305, www.kcl.ac.uk/nursing; 2009.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Pathmakanthan S, Murray I, Smith K, Heeley R, Donnelly, M. Nurse endoscopists in United Kingdom health care: a survey of prevalence, skills and attitudes. Journal of Advanced Nursing. 2001; 36(5), 705-710.
Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery at King’s College London, Advanced endoscopy nurse practitioner (upper GI) www.kcl.ac.uk/nursing; 2011.
Janet P. Endoscopy Nursing Course Code: 6KNIG305. www.kcl.ac.uk/nursing; 2009.
European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA) ESGENA Core Curriculum for Endoscopy Nursing. September; 2014.
European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates. Endoscopy Nursing Core Curriculum Planning Group. 19th draft; 2013
13-Neumann C, Campbell D, Beilenhoff U, Ortmann M, and the ESGENA Education Working Group. ESGENA Statement on Nurse Endoscopists; 2008.
14-Paviour, Raewyn, Standards of Practice for Gastroenterology and Endoscopy Nurses, New Zealand Nurses Organisation. Gastroenterology Nurses Section, 2000.
Wright Kathy. “A Description of the Gastroenterology Nurse Endoscopist Role in the United States”. Gastroenterology Nursing Journal 2000; 23(2): 78-82.
Ahmadi, F, Nasiriani, K, Abazari P. Delphi Method: [As a tools for Research]. IJME; 2008, )1(8,
P:175-85. (Persian)
Bowling, Ann. Research Methods in Health. Second edition, U.K., McGraw Hill House; 2004.
Dent JA, Harden R M. A practical guide for medical teachers. 2nd ed. London: Churchill Livingstone; 2005: 171-83.


دیدگاهتان را بنویسید