دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ملایر، ایران.
نشریه آموزش پرستاری دوره 5 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1395 ، 30-37
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: بکارگیری صرف روشهای آموزش سنتی، پاسخگوی نیاز تعلیم و تربیت امروزه نیست؛ در نظامهای آموزشی امروزی ، شیوههای جدید و فعال تدریس در فرآیند یاددهی- یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر استفاده از روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه پرستاری بود .
54000-972442

روش: این پژوهش از نظر طرح، پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل و در زمره طرحهای نیمهآزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه علوم پژشکی همدان بودند که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش 40 دانشجو بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو کلاس 20 نفره گماشته شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمونهای یادگیری ) پیشآزمون- پسآزمون با پایایی 89/0 و با تأیید روایی صوری توسط اساتید به عنوان متخصص موضوع( و یادداری )با پایایی 87/0 و تأیید روایی صوری توسط اساتید( بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل با کمک نرمافزار Spss نسخه 18 استفاده شد .
یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد میزان یادگیری) 610/0=p( و یادداری) 100/0=p( دانشجویانی که با روش تدریس بایبی آموزش دیدهاند، نسبت به دانشجویانی که به صورت سنتی آموزش دیدهاند، بیشتر است.
نتیجهگیری: با توجه به تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه پرستاری، بکارگیری این روش تدریس به مجریان درگیری در حوزه آموزش پزشکی توصیه میشود.
کلید واژهها: روش تدریس بایبی، یادگیری، یادداری، آموزش پرستاری.
تاریخ دریافت : 5/3/4931 تاریخ پذیرش: 1394/10/27
مقدمه
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پیشرفتهای مداوم در زمینه تکنولوژی پزشکی و مراقبت از بیماران، امروزه پرستاری را به صورت یک حرفه پیچیده، پرچالش و مطرح در آورده است. امروزه بیشتر دانشگاههای دنیا در پی یافتن روشهای آموزشی هستند که بتوانند موجب گسترش و ارتقای ظرفیتهای تصمیمگیری بالینی و یادگیری مداوم و فعال دانشجویان گردند .
دانشجویان آموزش دیده با روشهای سنتی به جای تمرکز بر درک مفاهیم و بکارگیری آنها، به حفظ طوطیوار مطالب پرداخته و تنها دریافت کننده اطلاعات از جانب مدرس خواهند بود. چنین دانشجویانی در بالین تنها به اجرای ناآگاهانه کارهای عادتی اکتفا نموده و با موقعیتهای جدید به صورت انفعالی برخورد مینمایند و هیچگونه تلاشی در جهت نوآوری و تفکر بر اساس شناسایی و برآورده ساختن نیازهای موجود نخواهد نمود) 1(.
به نظر میرسد روشهای سنتی آموزش، که در حال حاضر اجرا میشود، پاسخگوی حرکت سریع قافله علم و دانش و تغییر مداوم نیازهای جوامع در دنیای امروزه نباشد. از طرفی آموزش گروههای پزشکی و بخصوص آموزش پرستاران در دانشگاهها هنوز از شیوههای مرسوم استفاده میکنند؛ بنابراین، آشنایی با روشهای نوین آموزش اهمیت خود را نشان میدهد. کاربرد شیوههای نوین آموزش به اندازهای مهم است که بعضی از صاحبنظران علوم تربیتی تسلط به روشهای مذکور را با اهمیتتر از دانش علمی و اطلاعات علمی یک مدرس دانستهاند) 2(.
برای تربیت افراد توانمند و فعال باید شرایطی ایجاد شود. از جمله این شرایط توجه به الگوی تدریس برای ارائه آموزش در کلاس برای یادگیرندگان است. بنابراین، توسعه آموزش و ایجاد تحول در آن نیازمند شناخت فرآیند آموزش و آگاهی از شیوههای نوین اجرای آن است. این موضوع در آموزش پرستاری اهمیت بیشتری دارد ،زیرا مأموریت اصلی آموزش پرستاری، تربیت پرستارانی توانمند و شایسته است که دانش، نگرش و مهارتهای لازم را برای حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه داشته باشند. از آنجا که یادگیری در توسعه مهارتهای پرستاری و انجام مراقبت به روش صحیح نقش عمدهای دارد، بنابراین، دانشجویان این رشته باید یاد بگیرند که چگونه در محیط آموزشی به عنوان فردی حرفهای عمل نمایند. لذا هرچه درک
دانشجویان این رشته از تدریس و یادگیری بیشتر باشد، اعمال آنها نیز هدفمندتر میشود) 1(.
تدریس فعالیتی است که در کانون و نقطه تلاقی همه عناصر آموزشی قرار دارد و مهمترین عملکرد معلم در کلاس درس محسوب میشود که زمینه را برای یادگیری فراهم میسازد. از آنجا که با هر روشی نمیتوان هر موضوعی را تدریس کرد، بنابراین برای تدریس موضوعات گوناگون روشهای تدریس مناسب نیاز است) 3(.
روشهای آموزشی را میتوان در دو دسته قرار داد؛ یکی روش آموزشی معلممحور یا مستقیم و دیگری، روش آموزشی یادگیرنده محور یا غیرمستقیم. منظور از آموزش معلممحور، آموزشی است که در آن فعالیتهای آموزش و یادگیری ًعمدتا به وسیله معلم هدایت می شود) 4(. در این روش معلم به عنوان مجری آموزش، ارائه کننده محتوا و یادگیرنده به عنوان پذیرنده محتوا است. منظور از آموزش یادگیرنده محور، آموزشی است که در آن یادگیرندگان به کمک معلم ،مسئولیت درک و فهم مطالب را خود به عهده میگیرند) 4(. آموزش یادگیرنده محور در رویکرد روانشناسی سازندهگرایی ریشه دارد. نظریه سازندهگرایی بیشتر بر ایجاد و طراحی محیطهای یادگیری تأکید دارد. محیطهایی که دانشآموز محور، مشارکتی، مبتنی بر تکالیف اصیل و ارزشیابی زمینهای باشد و با تصورات شناخت موقعیتی ،آموزش پیوندی، انعطافپذیری شناختی و استاد شاگردی شناختی همخوانی داشته باشد. این رویکرد که در عصر حاضر مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته است، یادگیری را به صورت خطی در نظر نمیگیرند. بلکه آنها یادگیری را به شکل یکپارچه و در عین حال پیچیده میبینند که فعالیت ذهنی یادگیرندگان را موجب میشود. در کلاس درس سازندهگرایی، یادگیرندگان خودشان یادگیری را توسعه میبخشند، ابداع میکنند و البته مسائلی را که در یادگیری با آن مواجه میشوند، خلاقانه حل میکنند) 5(.
روش تدریس پنج مرحلهای بایبی )یا 5E( از روشهای تدریس یادگیرنده محورِ ساختنگرایانه به شمار میرود. این روش تدریس در ابتدا توسط Karplus و Their 6)( مطرح و سپس توسط Rajer Bybee 7)( اصلاح شد. این روش آموزشی در ابتدا شامل سه مرحله کاوش، اختراع و کشف بر اساس اصول رشد شناختی پیاژه بود و توسط Rajer Bybee در جهت سازندهگرایی تغییر یافت. این روش تدریس پیامدهای یادگیری را برای دانشآموزان با سطوح شناختی متفاوت، افزایش میدهد) 8(. این روش تدریس شامل پنج مرحله به شرح زیر است؛
فعالسازی ) درگیرکردن(: در این مرحله معلم به عنوان مجری آموزش، دانش پیشین یادگیرنده را ارزیابی میکند و به آنها کمک میکند که با انجام فعالیت جدید، هم درگیر مفاهیم جدید شوند و هم برانگیخته شوند.
اکتشاف: در این مرحله برای دانشآموزان تجارب اکتشافی فراهم می شود. دانشآموزان از دانش قبلی خود نیز استفاده میکنند و با استفاده از سوالات اکتشافی و انجام آزمایش به تعمیم دانش قبلی خود میپردازند.
شرح دادن: در این مرحله یادگیرندگان، درکشان را از مفاهیم توضیح میدهند و معلم با توضیحات خود میتواند یادگیرندگان را به یادگیری عمیقتر راهنمایی کند.
شرح و بسط: یادگیرندگان به گسترش مفاهیمی که یاد گرفتهاند میپردازند و آموختههای خود را بکار میگیرند.
ارزشیابی: در این مرحله هم یادگیرندگان خود را ارزیابی میکنند و هم معلم پیشرفت یادگیرندگان را ارزیابی میکند) 9(.
روش تدریس بایبی دارای مزایایی بدین شرح است؛ یادگیرنده محور، فعالیتهای یادگیری معنیدارتر، جلوگیری از محفوظات صرف اطلاعات، به یادگیرندگان اجازه میدهد که به جذب و انطباق اطلاعات از طریق حل مسئله و کسب اطلاعات بپردازند، همچنین یادگیرندگان را به فعالیت بیشتر، انتقادی و خلاق بودن تشویق میکند) 01(.
حیدری در پژوهشی با عنوان «مقایسه روش تدریس بایبی با روش تدریس سخنرانی در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانشآموزان پسر پنجم شهرستان قائمشهر» به این نتیجه دست یافت که؛ روش تدریس بایبی در مقایسه با روش تدریس سخنرانی در میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثرتر است) 11(.
شکوهی، در پژوهشی با عنوان «مقایسه تأثیر روش تدریس پودمانی و بایبی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر در درس علوم تجربی پایه پنجم دبستان شهر تهران» به این نتیجه دست یافت که روش تدریس بایبی تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد) 21(.
خفته دل، در پژوهشی با عنوان مقایسه روش تدریس همیاری با روش تدریس بایبی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان پسر در درس علوم تجربی سال پنجم دبستان، نشان داد پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که با روش تدریس بایبی آموزش دیده بودند بیشتر از میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی بود که با روش تدریس همیاری آموزش دیده بودند) 31(.
Guasch و همکاران، با انجام پژوهشی بر روی دانشجویان پزشکی، به این نتیجه دست یافت که گروه آزمایش که با روش فعال آموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل که با روش سنتی آموزش دیده بودند، عملکرد تحصیلی بهتری داشتند) 41(.
فاضلیان و همکاران، در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی 5E در یادگیری علوم مختلف برای دانشآموزان دوره متوسطه» نشان دادند که این مدل طراحی آموزشی به طور قابل ملاحظهای، موجب بالا رفتن سطح یادگیری و یادداری در دانشآموزان میشود) 51(.
مرادی و همکاران، در پژوهشی با عنوان «مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحلهای بایبی و سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانشآموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم» به این نتیجه دست یافتند که، روش آموزش بایبی بر یادگیری و خلاقیت تأثیر دارد و این تأثیر به نفع گروه آزمایش است) 61(.
امیرتیموری و همکاران، در پژوهشی با عنوان «اثربخشی مدل طراحی آموزشی بایبی بر تفکر انتقادی دانشجویان در درس روانشناسی تربیتی» مشخص ساختند که این مدل طراحی موجب تسهیل تفکر انتقادی و یادگیری در آموزش می شود) 71(.
در پژوهشی Acisli و همکاران مشخص ساختند که استفاده از مدل طراحی آموزشی بایبی، موجب افزایش میزان یادگیری در دانشجویان شده است) 81(.
Acish، در پژوهشی با عنوان «تأثیر مدل طراحی آموزشی بایبی بر پیشرفت تحصیلی و تفکر انتقادی دانشجویان» نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری در میزان تفکر انتقادی و یادگیری وجود دارد) 91(. Walia، در پژوهشی با عنوان «تأثیر مدل آموزشی بایبی بر خلاقیت ریاضی دانشآموزان» به این نتیجه دست یافت که این مدل آموزشی تأثیر معناداری بر خلاقیت ریاضی دانشآموزان دارد )8(. Suciati و همکاران نیز، در پژوهشی نشان دادند که بکارگیری مدل بایبی موجب افزایش و بهبود میزان خلاقیت دانشآموزان میشود) 01(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مطالعات انجام شده در زمینه بکارگیری روشهای فعال در تدریس اثربخشی این روش را مورد تأیید قرار دادهاند. اما تا حال در زمینه بکارگیری روش های تدریس فعال در آموزش پزشکی و بخصوص پرستاری پژوهشی صورت نگرفته است. این در صورتی است که خود پرستاران نیز به خلاء میان تئوری و ناتوانی در ایفای نقش در بالین پی بردهاند) 1(. یکی از راههای پیشنهادی برای از بین بردن خلاء میان آموزش و بالین تغییر سیستم آموزشی سنتی به بکارگیری شیوههای تدریس فعال است. یکی از این روشهای فعال در فرآیند یاددهی-یادگیری روش تدریس بایبی است. بر این اساس هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری در درس مفاهیم پایه پرستاری بود. بر طبق هدف پژوهش، فرضیهها عبارتند از؛1. بکارگیری روش تدریس بایبی موجب افزایش میزان یادگیری دانشجویان رشته پرستاری در درس مفاهیم پایه پرستاری میشود.
2. بکارگیری روش تدریس بایبی موجب افزایش میزان یادداری دانشجویان رشته پرستاری در درس مفاهیم پایه پرستاری میشود.
روش مطالعه
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 93-94 بودند. از این جامعه آماری تعداد 40 نفر که در دو کلاس 20 نفره مشغول به تحصیل بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند. معیارهای ورود به مطالعه تمایل داشتن دانشجویان به شرکت در پژوهش و برداشتن درس مفاهیم پایه پرستاری بود و معیار خروج از مطالعه نیز عدم تمایل به شرکت در پژوهش بود. در ابتدا و قبل از وارد نمودن مداخله آموزشی، از هر دو گروه پیشآزمون یادگیری گرفته شد. پس از تدریس درس مفاهیم پایه پرستاری با روش تدریس بایبی )که بر خلاف روشهای سنتی تدریس موجب فعال شدن یادگیرندگان در فرآیند یادگیری میشود( بر روی گروه آزمایش و روش سنتی بر روی گروه کنترل در طی سه جلسه 1 ساعته، پسآزمون یادگیری از هر دو گروه گرفته شد. در پایان و پس از گذشت دو هفته نیز آزمون یادداری بر روی هر دو گروه اجرا شد .
در این پژوهش از دو ابزار استفاده شد:
1( پیشآزمون و پسآزمون یادگیری محقق ساخته از درس مفاهیم پایه پرستاری: پس از طرح سوالات آزمونها توسط محقق و تأیید و ویرایش نهایی آنها توسط چند تن از اساتید رشته پرستاری ،تعداد 20 سوال روا، برای هر دو آزمون مشخص شد. در طرح سوالات آزمونها، از سوالات عینی استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری توسط اساتید درس مربوط به عنوان متخصص موضوع، به منظور اندازهگیری پایایی آزمونها، آزمون یادگیری بر روی دانشجویان رشته پرستاری اجرا شد که در نتیجه پایایی پیشآزمون- پسآزمون یادگیری 89/0 به دست آمد. قابل ذکر است که نمرات در پیشآزمون و پسآزمون از 0 تا 20 در نظر گرفته شد.
2( آزمون یادداری محقق ساخته از درس مفاهیم پایه پرستاری: پس از طرح سوالات توسط محقق و تأیید و ویرایش نهایی آنها توسط اساتید رشته پرستاری، تعداد 20 سوال روا به صورت عینی مشخص شد. پس از تأیید روایی صوری آزمون یادداری توسط اساتید رشته پرستاری، با اجرای آن بر روی دانشجویان رشته پرستاری پایایی 87/0 برای آن بدست آمد. قابل ذکر است که نمرات در آزمون یادداری از 0 تا 20 در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که کلیه مشارکت کنندگان در پژوهش با آگاهی و رضایت در پژوهش شرکت کردند.
در بخش آمار توصیفی، از شاخصهایی مانند میانگین و انحراف استاندارد نمرات و در قسمت آمار استنباطی، برای بررسی فرضیات پژوهش، از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد. لازم به ذکر است که از تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش، رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش اخذ گردید. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و نرمافزار spss نسخه 81 تحلیل شد.
یافتهها
ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در جدول 1 آورده شده است .
جدول 1: ویژگیهای توصیفی آزمودنیها
درصد فراوانی مقطع تحصیلی )ترم( گروه های
آموزشی
%50
%50 20
20 کارشناسی )ترم دوم(کارشناسی )ترم دوم( کنترل
آزمایش
فرضیه اول: بکارگیری روش تدریس بایبی موجب افزایش میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در درس مفاهیم پایه پرستاری میگردد.
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون آماری پژوهش برای متغیر یادگیری در جدول شماره 2 گزارش شده است. نتایج به دست آمده در ادامه ارائه شده است.
p-value T Df سطح معناداری مقدار آزمون F میانگین و انحراف استاندارد تعداد گروه
0/001 5/17 38 0/706 0/149 10/78 ±1/6
18/50 ±1/1 20
20 کنترل
آزمایش
جدول 3. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تی نمرات دو گروه در میزان یادداری
با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول شماره 2، چون تی محاسبه شده) 81/2=t( بزرگتر از مقدار تی جدول) 78/1=t( در آلفای 05/0=α و آزمون یکسویه میباشد، بنابراین با اطمینان 95 درصد میتوان نتیجه گرفت که اختلاف میانگین گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات گروه کنترل می باشد. بنابراین، فرض پژوهش مبنی بر اینکه استفاده از روش تدریس بایبی در درس مفاهیم پایه پرستاری موجب افزایش میزان یادگیری دانشجویان
p-value T Df سطح معناداری مقدار آزمون F میانگین و انحراف استاندارد تعداد آزمون گروه
0/016 2/81 38 0/514 0/452 7/50 ±2/7
9/78 ±2/36 20
20 پیش آزمون
پس آزمون کنترل
7/80 ±2/01
16/60 ±2/45 20
20 پیش آزمون
پس آزمون آزمایش
جدول 2. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تی نمرات دو گروه در میزان یادگیری
رشته پرستاری میگردد، تأیید میشود.
فرضیه دوم: بکارگیری روش تدریس بایبی در درس مفاهیم پایه پرستاری موجب افزایش میزان یادداری دانشجویان رشته پرستاری میگردد.
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون آماری پژوهش برای متغیر یادداری در جدول شماره 3 گزارش شده است .
بر اساس نتایج قابل مشاهده در جدول شماره 3، چون مقدار تی محاسبه شده) 17/5=t( بزرگتر از مقدار تی جدول) 17/2=t( در آلفای 05/0=α میباشد، با اطمینان 95 درصد میتوان نتیجه گرفت که میانگین نمرات گروه آزمایش در آزمون یادداری به طور معناداری بیشتر از میانگین نمرات یادداری گروه کنترل میباشد .بنابراین، استفاده از روش تدریس بایبی موجب افزایش میزان یادداری دانشجویان رشته پرستاری در درس مفاهیم پایه پرستاری گردیده است.
بحث
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان رشته پرستاری در درس مفاهیم پایه پرستاری صورت گرفت. با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،پژوهشی جدید در حوزه علوم پزشکی است، تحقیقات داخلی در این زمینه وجود نداشت. اما نتایج این پژوهش در رابطه با فرضیه اول پژوهش )بکارگیری روش تدریس بایبی موجب افزایش میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در درس مفاهیم پایه پرستاری میگردد( نشان داد که بکارگیری روش تدریس بایبی در درس مفاهیم پایه پرستاری موجب افزایش میزان یادگیری دانشجویان میشود. یافته این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای حیدری 11)(، شکوهی) 12(، خفتهدل) 31(، Guasch و همکاران) 41(، فاضلیان و همکاران) 15(، مرادی و همکاران) 3(، امیرتیموری و همکاران) 71(، Acisli و همکاران) 81(، Walia ،)19( Acish
8)( و Suciati و همکاران) 10( که نشان دادند بکارگیری روش تدریس بایبی موجب افزایش یادگیری، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت میشود، همسو است. همچنین در اتباط با فرضیه دوم پژوهش )روش تدریس بایبی در درس مفاهیم پایه پرستاری موجب افزایش میزان یادداری دانشجویان رشته پرستاری میگردد( یافته پژوهش نشان داد که استفاده از روش تدریس بایبی موجب افزایش میزان یادداری دانشجویان در درس مفاهیم پایه پرستاری میشود. یافته این بخش از پژوهش نیز با نتایج پژوهشهای حیدری) 11(، شکوهی) 21(، خفتهدل) 31(، Guasch و همکاران) 14(، فاضلیان و همکاران 15)(، مرادی و همکاران) 3(، امیرتیموری و همکاران) 71(، Acisli
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

و همکاران) 81(، Walia ،)19( Acish 8)( و Suciati و همکاران) 10( که نشان دادند استفاده از روش تدریس بایبی موجب افزایش میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی میشود، هماهنگی دارد.
نتیجهگیری
در این پژوهش مشخص شده که بکارگیری روش تدریس بایبی در درس مفاهیم پایه دانشجویان رشته پرستاری مؤثر است و موجب افزایش میزان یادگیری و یادداری دانشجویان میشود. دلیل افزایش میزان یادگیری و یادداری دانشجویانی که با روش تدریس بایبی آموزش دیدند را می توان چنین تحلیل کرد؛ از آنجایی که روش تدریس بایبی در زمره رویکرد سازندهگرایی قرار میگیرد، لذا تأکید این رویکرد بر فعال نگهداشتن یادگیرندگان در طی فرآیند یادگیری است. هر چه یادگیرندگان در طی فرآیند یادگیری بیشتر درگیر شوند ،هم مطالب را بهتر یاد میگیرند و هم بهتر به یاد میآورند .
بر اساس یافتههای پژوهش به مجریان فعال در حیطه تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش پزشکی پیشنهاد میشود که از روش تدریس بایبی به عنوان روش تدریسی که موجب فعال نگهداشتن یادگیرنده در طی فرآیند یادگیری و لذا موجب افزایش میزان یادگیری و یادداری دانشجویان میشود، بیشتر بهره گرفته شود.
همچنین به دست اندرکاران تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش پزشکی توصیه میشود که از روشهای تدریس جدید که باعث فعال شدن یادگیرندگان در فرآیند یاددهی-یادگیری میشود ،استفاده نمایند .
تشکر و قدردانی
در اینجا بر خود لازم میدانیم که از زحمات مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان و مشارکتکنندگان در این پژوهش ،تشکر نماییم؛ چرا که انجام پژوهش بدون کمک ایشان امکانپذیر نبود.
References
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017


پاسخی بگذارید