1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهش حاضر یك مطالعه نیمه تجربی با طراحی دو گروهی است که با هدف کلی مقایسه اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری در ارزشیابی پایان ترم درس اصول و مهارتهای پرستاری عملی به روش ارزشیابی ساختار یافته عینی با نظارت مستقیم و غیر مستقیم انجام شده است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان پرستاری دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد نجف آباد در استان اصفهان به تعداد 52 نفر بود و نمونه مورد نیاز بر اساس فرمول زیر 50 نفر محاسبه گردید:
783403169263

n=(Z1- Z2)2 (S1 2+S2 2) =50
d2
کلیه دانشجویان پرستاری مشغول به تحصیل ورودی 29 پرستاری در مقطع لیسانس در ترم اول سال تحصیلی 49-3931 وارد مطالعه شدند که با توجه به شرایط پذیرش دانشجو همه مونث بودند. پس از کسب مجوز انجام تحقیق در مرکز مهارتهای بالینی از کمیته اخلاق دانشكده پرستاری و مامایی )کد اخلاق036/51(، توضیحات لازم در زمینه هدف و نحوه انجام مطالعه برای دانشجویان داده شد و افرادی که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند فرم رضایت شرکت در تحقیق را امضا نمودند و به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. از آنجا که کلیه دانشجویان ورودی 92 این دانشكده در تحقیق وارد شدند نمونه گیری به روش سرشماری طراحی گردید. به منظور گردآوري داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه استفاده شده است که دارای دو بخش می باشد: الف( ویژگیهای فردی شامل سن ،معدل، وضعیت تأهل، ابتلا به بیماریهای اضطرابی و مصرف داروی ضد اضطراب. ب( پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون: که حاوي 37 گویه دو گزینه اي مي باشد. این مقیاس، یك پرسشنامه کوتاه است که آزمودني باید در مدت 10 تا 15 دقیقه به هر ماده به صورت “بلي، خیر” پاسخ گوید و بدین ترتیب میتوان بر اساس شیو ه ی خود گزارش دهي به حالات رواني و تجربیات فیزیولوژیكي فرد قبل و بعد از امتحان دست یافت. هر چه نمره فرد بالاتر باشد، نشان دهنده ی میزان بیشتری از اضطراب است. دامنه نمرات مقیاس بین 0 تا 37 است و نقاط برش بدین صورت گردیده است: اضطراب خفیف
)نمره 12 و پایین تر(، اضطراب متوسط )نمره 13 تا 20(، اضطراب شدید )نمره بالاتر از 20(. روایي و پایایي این پرسشنامه در مطالعات متعددي سنجیده شده و ضریب آلفا کرونباخ 88/0 و همساني دروني 95٪ و روایي معیار برابر 72/0 به دست آمده است) 14-15(. در این پژوهش نیز پایایي مقیاس با ضریب آلفا کرونباخ 85/0 و روایي معیار برابر 75/0 بدست آمد که در مجموع قابل قبول مي باشد و مي توان از آن در پژوهشها استفاده نمود.
دانشجویانی که واحد درسي اصول و مهارتهاي پرستاري را انتخاب نمودند و در کلاسهای مرکز مهارتهای بالینی حضور داشتند، پرسشنامه اضطراب امتحان را بطور کامل تكمیل کردند ،بیماری اضطرابی مشخص قبلی و سابقه مصرف داروی ضد اضطراب نداشتند واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند. معیارهای خروج از مطالعه شامل افرادی بود که غیبت بیش از حد مجاز در کلاس داشتند و یا پرسشنامه پس آزمون را تكمیل ننمودند. تعداد دو نفر از مطالعه خارج و50 نفر واجد شرایط ورود به مطالعه شدند. افرادی که از مطالعه حذف شدند شامل یك دانشجو بود که پرسشنامه را بطور کامل تكمیل ننموده و یك نفر که سابقه بیماری اضطرابی و مصرف دارو را گزارش نكرده بود. کلیه دانشجویان پرستاري ترم اول پرستاری که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند )به تعداد 05 نفر( بر اساس جدول اعداد تصادفی در دو گروه مساوی )گروههای 25 نفره( قرار گرفتند. در جلسه توجیهی مشترک برای هر دو گروه ،توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری آزمون داده شد و دو شیوه برگزاری آزمون )با نظارت مستقیم و با نظارت غیر مستقیم از طریق تصاویرشبكه ای دوربین های مدار بسته( برای نمونه ها تشریح شد و از آنها خواسته شد اگر فردی که با یكی از روشهای برگزاری آزمون موافق نیست اعلام نماید که در گروه دیگر قرار داده شود اما اعتراضی وجود نداشت. قبل از برگزاری آزمون نمونه ها در کلاسي که به همین منظور در نظر گرفته شده بود، حضور یافتند و شماره هویت شرکت در آزمون را دریافت نمایند که بر اساس آن شماره، قرارگیری در گروههای مورد مطالعه مشخص شده بود. سپس به پرسشنامه اضطراب امتحان پاسخ گفتند و به ترتیب شماره ها وارد مرکز مهارتهای بالینی دانشكده شده و در هر ایستگاه پس از مطالعه راهنما به انجام رویه مورد نظر مي پرداختند. عملكرد گروه تحت نظارت غیر مستقیم در هر ایستگاه، توسط تصاویر شبكه ای دوربین هایمداربسته ای) Ip base camera( که بر محل انجام رویه تنظیم شده بود و صوت و تصویر دانشجو را در حین برگزاری امتحان به سیستم کامپیوتری واقع در محوطه بیرون ایستگاه منتقل می نمود توسط ارزیابی که فهرست وارسی را در اختیار داشت مورد ارزشیابی قرار می گرفت و عملكرد گروه تحت نظارت مستقیم در هر ایستگاه ،توسط مشاهده گري که فهرست وارسي را در اختیار داشت، مورد ارزیابي قرار می گرفت. این آزمون در 5 ایستگاه) 3 ایستگاه عملي ،1 ایستگاه کتبي و یك ایستگاه استراحت( با زمان مساوي7دقیقه ای طراحی گردید. مدت زمان لازم براي انجام رویه ها 5 دقیقه بود و دو دقیقه براي حرکت به ایستگاه بعدي و خواندن دستورالعملها در نظر گرفته شد. از آنجا که زمان آزمون یكي از عوامل تأثیرگذار بر روایي آزمون محسوب مي شود وظایف به نحوي چیده شد که زمان مساوي نیاز داشته باشند. مهارت نمونه ها در مورد 4 عملكرد انتخابي از طریق فهرست وارسی، توسط ارزیابان آموزش دیده که کارشناس ارشد پرستاري بودند سنجیده شد. به منظور رعایت اخلاق پژوهش ،در ابتداي نیمسال تحصیلي در طرح درس، روش ارزشیابي با نظارت مستقیم و غیر مستقیم براي دانشجویان تعریف شد. بعد از برگزاري آزمون ، مجدداً پرسشنامه اضطراب امتحان، توسط نمونه ها تكمیل گردید. نمرات اضطراب امتحان قبل و بعد از ارزشیابی آسكی با آزمون تی زوج در نرم افزار SPSS ویرایش 17 مورد مقایسه قرار گرفت .سطح معناداری برای آزمون های فوق کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نمودار1- فلوچارت فرآیند انجام کار یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد که دو گروه از لحاظ مشخصات فردي، سن، وضعیت تأهل و همچنین میزان معدل )جدول شماره 1( همسان مي باشند و از نظر آماري تفاوت معناداري بین دو گروه وجود ندارد)05/0P< (.
نرمال بودن داده ها توسط آزمون کلموگروف اسپیرنوف تأیید گردید .
دامنه نمره اضطراب امتحان در پیش آزمون در گروه تحت نظارت مستقیم بین 10 تا 33 و در گروه تحت نظارت غیرمستقیم بین 10 تا 35 در نوسان بود. میانگین نمره پیش آزمون اضطراب امتحان در آزمون t تفاوت معنی دار نداشت. اما بعد از آزمون میانگین نمرات اضطراب امتحان در گروه تحت نظارت غیرمستقیم بطور معنادار کاهش یافت )جدول شماره2(.
2010177163251جدول‌1- مقایسه توزیع فراوانی و میانگین مشخصات فردی در دو گروه
اخذ تأییدیه
کمیته اخلاق

نمونه گیری و گرفتن رضایت از نمونه ها و توجیه نمونه ها
انجام آزمون آسكی با انجام آزمون آسكی با نظارت نظارت مستقیم ارزیاب غیرمستقیم ارزیاب و تحت دوربین های مدار بسته
726698-2893463

میانگین نمرات اضطراب امتحان قبل از آزمون، در گروه تحت نظارت غیرمستقیم 32/5 ± 52/29 و در گروه تحت نظارت مستقیم 24/8 ± 22/28 بود که در آزمون t تفاوت معناداري نداشتند .
0/001)p>(. بعد از آزمون ساختار یافته عینی نمره اضطراب امتحان درگروه تحت نظارت غیرمستقیم به 35/3 ± 43/24 کاهش معنادار یافت) .05/0t=-3/15, p<( میانگین نمرات اضطراب امتحان در گروه تحت نظارت مستقیم بعد از آزمون 7 ±16/24 بدست آمد که آزمون آماری این کاهش را در دو گروه معنادار نشان داد) ,55/4=t 0/004p<(. بنابراین در گروه آزمودنی بكارگیری روش نظارت غیرمستقیم موجب کاهش بیشتر اضطراب امتحان نسبت به گروه دیگر گردیده است. آزمون تي زوج اختلاف میانگین نمرات اضطراب امتحان قبل و بعد از ارزشیابي را در هر دو گروه معنادار نشان داد )500/0=P(. )جدول شماره3(
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بحث

جدول‌2- توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحد های پژوهش بر حسب ” نمرات اضطراب امتحان” در دو گروه قبل و بعد از آزمون
جدول‌3-‌مقایسه میانگین نمرات اضطراب امتحان قبل و بعد از آزمون در دانشجویان پرستاری
آزمون اختلاف میانگین P T S Z اضطراب امتحان
T=4/15 P=0/005 >0/05 3/15 8/42 28/22 تحت نظارت مستقیم قبل از آزمون
5/23 29/25 <0/004 4/55 7 24/16 تحت نظارت غیر مستقیم بعد از آزمون
3/53 24/34 1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید