روش: اين مطالعه كيفي از نوع پديدارشناسي تفسيري و در راستاي درك تجارب دانشجويان پرستاري از تدريس اساتيد در كلا سهاي تئوري انجام شد. جهت جم ع آوري اطلاعات از روش نمونه گيري هدفمند و مصاحبه نيمـه سـاختار يافتـه اسـتفادهشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش 7 مرحله اي ديكلمن انجام شد.
يافته ها: در اين مطالعه 20 نفر از دانشجويان پرستاري در مصاحبه انفرادي و گروهي شركت كردند. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دانشجويان 5 تم را پديدار ساخت كه عبارت بودند از تجربه استاد، عـدم اسـتفادهصحيح از ابزار آموزشي، آمادگي قبلي استاد جهت تدريس و ارايه مطالب به روز، برقراري ارتباط، مديريت كلاس درس.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتيجه گيري: با توجه به اين كه هدف اصلي از تربيت دانشجويان پرستاري، كسب دانش به روز در كلاس هاي تئـوريمي باشد، لذا مي توان با به كارگيري اساتيد با تجربه و فراهم ساختن محيط آموزشي مناسب جهت يادگيري مـؤثر دانـشجويان وآمادگي آنان جهت ارايه اين دانش در مراقبت از بيمار كمك نمود.

كليد واژه ها: مطالعه كيفي، دانشجويان پرستاري، دروس تئوري

تاريخ دريافت: 12/6/1393 تاريخ پذيرش: 6/12/1393

مقدمه

آموزش عالي يكي از عناصر كليدي توسـعه انـساني در هر كشور به شمار مي رود. مؤسسات آموزشي در صورتي از عهده وظايف و اهداف خود بر مي آيند كه از نظر كيف يـت آموزشي در وضعيت مطلوب باشند (3). آموزش زماني مؤثر است كه طراحي و برنامه ر يـزي شـده باشـد و در طراحـي آموزشي و تحصيلي نيز، شناخت ني ازمنـدي هـاي آموزشـي دانشگاه و نيازهاي تحصيلي دانشجويان و دستهبندي آن ها لازم است (4). دانشجويان اركان اصلي دانشگاه بـوده و در آينده پيكر اصلي سازمانها و ارگانهاي مختلـف جامعـه را تشكيل ميدهند. دانشجويان را بايد محور فرآيند تدريس در دانشگاه دانست (4و5).
آموزش يعني فراهم ساختن موجباتي كه فراگيـ ران بتوانند به كسب اطلاعات و معلومات مـوردنظر بپردازنـد و همچنين مهارت ها و توانايي هـايي بـه دسـت آورنـد كـه موجب تسلط آنان در يك رشته از دانش ها، فنون و هنرها شود (6). عوامـل مختلـف انـساني، فيز يكـي و مـالي بـا هماهنگي و عملكرد صحيح، امكان موفق يـت در تعلـيم و تربيت موردنظر جامعه را هموار مي سازند. معلم از طر يـق تر كيـب مناسـب و بـديع در نظـام آموزشـي مـيتوانـددانشجويان را به سوي اهداف متعالي سـوق داده و يـا از دستيابي به آن ها محروم نمايد (7). در اين ميان پرسـتاري رشتهاي آميخته از علم و هنر است، از آنجـا كـه آمـوزش پرستاري در كشور ما از يك پيشينه تاريخي غني برخوردار است، شناسايي مسايل موجود در آموزش آن و اقدام براي رفع و اصلاح آن ها موجـب بهبـود دسـتيابي بـه اهـداف آموزش و تربيت افـراد مـاهر و ارتقـا ي كيف يـت خـدمات درماني و بهداشتي در سطح كشور خواهد بود (8).
در برنامه آموزش پرسـتاري نقـش دانـشجويان بـه خـاطر تجربـه ك امـل ا يـن برنامـه مهـم و ح يـاتي اسـت .
دانشجويان به عنوان دري افتكنندگان آموزش اساتيد بهترين منبع براي قضاوت و شناسايي مشكلات آموزشـي هـستند ، زيرا حضور و تعاملي مستقيم و بيواسطه با اين فرايند دارند و به عنوان يك ذي نفع از حق مشروع، براي مورد مشورت قرار گرفتن در مورد كيفيت آمـوزش پرسـتاري برخوردارنـد (10). Lindop تأكيد كـرده اسـت كـه آمـوزشدهنـدگانپرستاري براي ارتقاي يادگيري، بايد از ديدگاه دانـشجويان در مورد توسعه برنامه آموزشي و كاهش عوامل تنش زا آگـاهشوند (13). كسب اطلاعـات در مـورد مـشكلات آمـوزش دروس نظري، زمينه مناسب را براي اصلاح و رفع آن هـا و فراهم كردن تدريس اثربخش، ايجاد مـي كنـد . آمـوزش در كلاس مقدم بر آموزش باليني بوده و دانـشجويان را بـراي ورود به عرصه باليني آماده مي كند، و از سوي ديگـر بـراي رسيدن به آموزش مؤثر نظري با يـد از مـشكلات تـوأم بـا آمـوزش آگـاهي داشـت (4). شـناخت عميـق تجـارب و ايده هايي كه دانشجويان پرستاري ارايه ميدهند از يك سو به پژوهشگران در انجام پژوهش ها ي بعدي جهت بررسـي دقيقتر مسايل و مشكلات موجود در حيطه آموزشي نظري و از سوي ديگر به مسؤولين و دستاندركاران برنامه ريـزي آموزشي در تدوين برنامه هاي آموزشـي موفـق تـر و كارآمـدكمك خواهد نمود. با توجه به اين كه درصد بيشتر مطالعات انجام شده در كشور ما متمركز بر مشكلات آمـوزش هـاي باليني است (4و14) و با تأكيد بر اين نكتـه كـه شـيو ه هـاي تدريس اساتيد در كلا سهاي تئوري مقدم برآموزش باليني بوده و دانشجويان را بـراي ورود بـه عرصـه بـاليني آمـاده ميكند، و براساس سؤال اصلي تحقيق »تجارب دانشجويان پرستاري از تدريس اساتيد در دروس تئوري چگونه اسـت؟« و هدف كلي پژوهش »تعيين تجارب دانـشجويان پرسـتارياز تدريس اساتيد در دروس تئوري«، ميتوان گفت كه درك عميق اين تجارب، به طور عمده به روش كيفي امكانپذير است، چرا كه تحقيق كيفي، بـه پژوهـشگر اجـازه ورود بـه دنياي دروني مشاركت كنندگان را جهت تعيين و مـشخص ساختن معاني شكل گرفته در يك فرهنگ و كشف متغيرها ميدهد (15). لذا با توجه به نتايج مطالعـات انجـام شـده دراين زمينه (4و10) و با تأكيد بر اين نكته كه خصوصيت مهم تحقيق كيفـي عـدم تعمـيم نتـايج بـه محـيطهـاي مـشابه ميباشد، بنابراين پژوهشگران برآن شـدند تـا تجـارب زنـدهدانشجويان را در محيط دانشكده پرسـتاري اصـفهان و از دوگروه دانشجويان با ترمهاي متفاوت و با هدف تبيين تجاربدانشجويان پرسـتاري از تـدريس هـ اي اسـاتيد بـا رو يكـرد پديدارشناسي تفسيري به دست آورند، چرا كه ديد وسيع تر و عي نيتري از پديده مورد بررسي به دست ميدهد.

روش مطالعه
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

اين مطالعه يك پژوهش كيفي با رويكرد فنومنولـوژي تفسيري ميباشد كـه در راسـتاي درك تجـارب دانـشجويانپرستاري از تدريس اساتيد در دروس تئـوري در سـال 1393،انجام شد. هدف از مطالعه پديدارشناسي تفسيري، توصـيف تجربيات زندگي و روشن سازي معاني نهفته در پد يـده هـا بـا بررسي معـان ي و روابـط دانـش و زمينـه آن اسـت (16و17).
جامعه آماري ا يـن پـژوهش شـامل دانـشجويان سـال دوم وچهارم رشته پرستاري بود، به دليـل ايـن كـه بتـوان تجـاربخالص و كامل را از هـر دو تـرم كـسب نمـود (بـا تأكيـد بـر نمونـه گيـري بـا حـداكثر تنـوع ). در ايـن پـژوهش20 نفـر از دانشجويان سال دوم و چهـارم رشـته پرسـتاري بـه صـورتنمونهگيري هدفمند وارد مطالعـه شـدند. معيارهـاي ورود بـهپــژوهش شــامل، دانــشجويان ســال دوم و چهــارم رشــته كارشناسي پرستاري، علاقمند جهـت بيـان تجربيـات، ثبـاتوضعيت روحي جهـت برقـراري ارتبـاط، و معيارهـاي خـروج شامل عدم تمايل جهت بيان تجارب و شركت در مطالعه بود.
در ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از مـصاحبه عميـق، متعامـل و چهـره بـه چهـره و نيمـه سـاختار يافتـه بـا مشاركت كنندگان منتخب وارد گفتمان هدفمنـد شـده تـا تصويري واضح و خالص از پارادايم تجربه موردنظر ترسيم شود. روند مصاحبه هـا و سـؤالات پرسـيده شـده در طـي فرآيند مصاحبه مشخص مي گرديد. امـا چـارچوب اصـلي سؤالات ب ه كار رفتـه شـامل سـؤالاتي پيرامـون تجـارب دانشجويان از تـدريس اسـاتيد در كـلاسهـ اي تئـوري راشامل مي شـد . كل يـه مـصاحبه هـا در سـال 1393 توسـطپژوهـشگر در يكـي از كـلاس هـاي موجـود در دانـشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شـد ، و تـا زمان رسيدن به اشباع داده ها، ي عنـي عـدم اسـتخراج كـد جديد ادامه يافت. لازم به ذكر است جمع آوري مصاحبه هـ ا به صورت گروهي و انفرادي بوده است (با توجه به نظـراتمشاركت كنندگان در برخـي مـوارد بـه جـز مـصاحبه هـاي انفرادي از مصاحبههاي گروهي نيز استفاده گرديـد)، و بـهمدت 3 ماه به طول انجاميد. جهت شروع مـصاحبه، از هـريك از مشاركت كنندگان خواسته شد تا تجربه خويش را ازتدريس اساتيد در كلاسهاي تئوري بيـان نماينـد، سـپسسؤال هاي بعدي با توجـه بـه تجـارب ارايـه شـده توسـطمشاركت كنندگان پرسيده مي شد. پرسش هاي زير نمونه اي از اين گونه سؤال ها مي باشند. – كلاس هاي نظري خود را در نظر بياوريد، چـه مـشكلات آموزشـ ي در كـلاس هـاي تئوري تجربـه كـرده ايـد؟ – آيـا تـاكنون در كـلاسهـ اي تئوري، استادي را كه به نظر شما شايسته باشد ديـد ه ايـد؟ اگر جواب مثبت است چه خصوصياتي داشته اسـت؟ و اگـرجواب منفي است چه خصوصياتي داشته؟
هر كدام از مصاحبهها به مـدت 60-45 دقيقـه بـهطول انجاميد ، كه با استفاده از دسـتگاه ام پـي تـري ضـبطمي شد، و در نهايت كليه مـصاحبههـ اي ضـبط شـده رويكاغذ پياده مي شد. با توجه به اين كه مصاحب هها هـم زمـانبا برگزاري كلا سهاي تئوري دانـشجويان انجـام شـد، دربرخي موارد زمان مصاحبهها بيشتر و يا كمتر از 60 دقيقـهبود، و در صورتي كه مشاركت كننـده اي زمـان لازم جهـتبيان تجارب را نداشت، مجدد برنامهريزي و در زمـان هـاي در نظر گرفته مراجعه مي نمود.
با توجه به اين كه در فنومنولوژي تفسيري تجـاربخالص و دست اول مشاركنندگان از طريـق مـصاحبه هـ اي مداوم تا زمان اشباع اطلاعات به دست مي آيد و بـا تأكيـدبر اين كه در اين نوع از فنومنولوژي كليه تجارب به دست آمـده توسـط تـيم تحقيـق مـورد بررسـي مـداوم (چرخـه هرمنيوتيك) قرار مي گيـرد ، لـذا نتـايج مطالعـه بـا تلقيـق نظرات محققين بود، به اين صورت كه كليه مصاحبههـ اي انجام شده پس از پياده سازي و انتخاب كـد هاي نهـايي بـامشاركت اعضاي تيم تحقيق و تلفيق نظـرات آنـان انجـامشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعـات از روش 7 مرحلـهاي ديكلمن با توجه به اين كه دستيابي بـه درك عميـقتـر ازتجربيات زنده در طـي فراينـد تفـسير را فـراهم مـي كنـد ، استفاده شد . به اين صورت كه در مرحله اول بعـد از انجـامهر مصاحبه، ابتدا متن برروي كاغذ، پياده و مرور مي شد تـايك درك كلي از متن حاضـر بـه دسـت بيايـد. سـپس درمرحله دوم، متن هر يك از مصاحبهها توسط پژوهـشگران مـورد تفـسير قـرار گرفـت و معـاني آشـكار و نهفتـه در توصيف هاي ارايه شده از طرف مشاركت كنندگان استخراج گرديد. در مرحله سوم، متون كدگذاري شده توسط اعضاي تيم پژوهش مورد بحـث ، تجزيـ ه و تحل يـل قـرار گرفـت.
مرحله چهارم، تناقضات موجود در تفسيرهاي ارايه شده از طرف گروه پژوهش، تبيين و برطرف گرديد. طي مرحلـه پنجم و با استفاده از روش مقايسه و مقابله متون، نـسبت به تعيين و توصيف درون مايه ها اقـدام گرد يـد. در مرحلـه ششم، يافته هاي مطالعه در قالب درون مايه ها ي استخراج شده فوق توسط اعـضاي گـروه پـژوهش مـورد بحـث و بررسي قرار گرفت، و در مرحله هفتم، طرح نهايي يافت هها در قالب درونمايه هاي اصلي ارايه شد (18).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

به منظور بررسي اعتبار يافته ه اي اين پـژوهش، از روش هاي كار طولاني مدت با موضوع تحقيق و برقـراريارتباط م ؤثر و مبتني بر اعتماد با مشاركت كنندگان اسـتفادهشد. جهت تأ ييـد داد ه هـا، هـر مـصاحبه پـس از تجزيـ ه وتحليــل در اختيــار مــشاركت كننــدگان در پــژوهش قــرارمي گرفت و نظرات آنها اخذ ميشد. همچنين اين پژوهش با مشاركت تيم تحقيق و با استفاده از همكـاري نـاظرين خارجي به صورت مرحله به مرحله مورد وارسي قرار گرفتو در تمام مراحل از نظرات اصلاح ي آ نها استفاده شد.
در ا يـن پـژوهش در ابتـدا هـدف تحق يـق، روش مصاحبه و حق مشارك تكنندگان براي شركت در مطالعـه يا امتناع آنها توضيح داده شـد . اصـول محرمانـه بـودن اطلاعات و كسب رضايت آگاهانه جهت مصاحبه و ضبط گفتگو رعايت گرديد. برخورداري از حـق ك نـارهگ يـري از پژوهش در هر زمان از جمله ملاحظات اخلاقي بـود كـه رعايت شد.

يافتهها
مشاركت كنندگان در ايـن تحقيـق ، 20 دانـشجوي سال دوم و چهارم پرستاري بودند. مصاحبه هاي بـ ه دسـتآمده براسـاس روش ديكلمـن تجزيـه و تحليـل شـد و درنهايت 5 تم اصلي با اسـتفاده از توصـيف غنـي و عميـق مشاركت كنندگان به دست آمد كه شـامل، تجربـه اسـتاد، استفاده صحيح از ابزار آموزشي، آمادگي قبلي استاد جهـتتدريس و ارايه مطالب به روز، برقراري ارتبـاط و مـديريتكلاس درس بود.
تجرب ه استاد
يكي از تم هاي اصلي حاصـل از تجز يـه و تحل يـل مصاحبهها تجربه استاد در تدريس بود. سابقه تدريس استادو يا تجربه در بالين يكي از مهـمتـر ين مـواردي بـود كـهمشاركت كنندگان به آن اشـاره نمودنـد. تجربـه اسـاتيد در ارايه مطلب و استفاده از ابزارها و شيوههاي متنوع تـدريساز مواردي مي باشد كه در جذابيت محتوي ارايه شـده و درنهايت ايجاد محيطي براي گيرايي بالاتر كمك كننده است .
يكي از مشاركت كنندگان در اين رابطه مي گفت »اسـتاديتوي تدريس با تجربهتره كه چنـد سـالي تـوي بـالين كـاركرده باشه «. توأم شدن تجربه بـاليني اسـاتيد و اسـتفاده ازاين تجارب در كلاس هاي تئوري با توجه به اين كه سـبب ايجاد ارتباط بالين با محـيط تئـوري مـي شـود ، در فـراهمنمودن تدريس با كارآيي بالا كمك كننده اسـت، در همـينرابطه مشاركت كنندهاي مي گفت »يـه اسـتاد داشـتيم هـروقت يـه بيمـاري و مـيخواسـت برامـون توضـيح بـده ازعكـسايي كـه ت و بيمارسـتان از بيمـاران م ي گرفـت ت و اسلايداش استفاده مي كرد«، و موارد ديگـري ماننـد »اگـهاستاد چند سالي تو بالين كـار كـرده باشـه بهتـر مـيتونـهمطلب و برسونه«.
استفاده از شيوه هـاي متنـوع تـدريس مـي توانـد ازيكنواختي در ارايه مطالب در محيط كلاس و يـادگيري بـاجذابيت كمتر پيشگيري نمايد. با توجه به اين كه اساتيد بـاسـابقه كمتـر بيـشتر از روش سـخنراني در ارايـه مطالـب استفاده مي نمايند، بنابراين جذابيت تدريس كمتـر و سـببك اهش ي ادگيري معن ادار م ي گ ردد. در هم ين رابط ه مشاركتكننده اي مي گفت »استادي داشتيم كه موقع درس دادن بچهها رو مي برد وسط كلاس و به صـورت پـانتوميم علايم و نشون مي دادن كه خيلـي عـالي بـود و يـادگيريداشتيم«. فن بيان استاد مورد مهم ديگـري مـي باشـد كـهمي تواند با بالا رفتن سابقه تدريس كـسب گـردد. يكـي از دانشجويان ميگفت »استادي كه تجربه بيشتري داره فـنبيان بهتري هم داره«، و موارد ديگري مانند ايـن دانـشجوكه مي گفت »بعضي از اسـاتيد يـه مطلـب سـاده رو اينقـدمي پيچونن كه فكر مي كني هيچ موقع ايـن مطلـب و يـاد نميگيري«.
ا ستفاده نادرست از ابزارهاي آموزشي دومين تم استخراج شده از مصاحبهها شـامل عـدماســتفاده صــحيح از ابــزار آموزشــي بــود كــه، تأكيــد مشاركت كنندگان بـه اسـتفاده بـيش از حـد از پاورپوينـتتوسط اساتيد در كلاسها بود. استفاده از اين ابـزار توسـطاستاد جهت رو خواني مطالب و عـدم يـادگيري دانـشجو ازموارد مهم مورد اشاره دانـشجويان بـود. اسـتفاده نابجـا ازابزارهاي آموزشي در اسـاتيد بـا سـابقه بـالا نيـز مـشاهدهمي شود، كه مي تواند ارتباط مستقيمي با عدم آموزش كافيدر ارتباط با شيوه صحيح استفاده از اين ابزار استفاده باشد.
در همين رابطه يكي از مشاركت كنندگان مي گفت »اسـتادداشتيم كه مثل برق و باد از رو مطالب پاورپوينت مي خوند، و كلاس و سر هم بنـدي مـي كـرد«، يـا مـشاركتكننـدهديگهاي كه ميگفت »استاد داشتيم كه اگه برق مـي رفـتديگه نمي تونست درس و ادامه بده«. تأكيد بـر اسـتفاده ازپاورپوينت در كلاسهاي تئوري و فراتر نـرفتن از مباحـثموجود در اين ابزار يكي از مهمترين دلايل عدم يـادگيريدانــشجو و تمركــز صــرف بــرروي مــوارد موجــود در آن مي باشد. يكي از مشاركتكنندگان ميگفـت ، »اسـتادامونيه سري مباحث و به صورت مختصر ميزارن تو پاورپوينت،بعد وقتي كه ميري تـو بيمارسـتان هيچـي نميـدوني«. در ادامه دانـشجوي ديگـري در تأييـد مـي گفـت »وقتـي تـوكلاســاي تئــوري هــدف يــادگيري نيــست و روخــواني پاورپوينته، ما هم فقط يك نفر مسؤول ميشه و پاورپوينت رو مي گيره و همون و ميخونيم كه يه نمره اي بگيريم«.
آمادگي جهت ارايه مطالب به روز
سومين تم استخراج شـده شـامل آ مـادگي ناكـافياستاد جهت تدريس بود كه، برخي از مشاركتكنندگان بـهآمادگي نداشـتن برخـي از اسـاتيد در ارايـه مباحـث اشـارهداشتند. استفاده نكردن از مطالب تكـراري و بـه روز بـودندانش اساتيد مي تواند در ايجاد انگيزه فراگير نقـش مهمـيداشته باشد. يكي از دانشجويان مي گفـت »جـ زوه يكـي ازاساتيد و از دوستم كه 3 سال پيش درس ميخونـد گـرفتمنگاه كردم ًدقيقا يكي بود، بدون اين كـه ترتيـب جمـلاتتغيير كنه «، و مواردي ديگري مانند » احساس ميكنيم هرمطلبي و كه اساتيد از قبـل مـيدونـن ميـان سـر كـلاسمي گن، نه اين كه از اطلاعات جديد استفاده كـنن و آمـاده بيان سر كلاس«. همچنين سـاير دانـشجويان بـه روتـينبودن صحب تهاي اساتيد در كـلاسهـ اي درس و بـه روز نبودن موارد ارايه شده اشاره نمودند. دانشجويي مـي گفـت »بعضي اساتيد مطالبي كه از دو سال پيش سـركلاس بـرابچههاي كلاساي ديگه گفته بودن برا ما هم گفتن، بـدوناين كه تغيير كنه ، اينقدر كه همون شوخيهايي كـه اسـتادسركلاس ما مي گفت، تو جزوه هاي اونا هم بود«.
برقراري ارتباط
تم بعدي استخراج شده شامل برقراري ارتباط استادبا دانشجويان در مواقع تدريس مي باشد. برقراري ارتباط درحين تدريس يكي از مهم ترين عوامل پيـشگيريكننـده از حواس پرتي دانشجو مي باشد. خشك نبودن جو كـلاس وايجاد محيطي سرشار از جذابيت نـشان از ايجـاد ارتبـاطيص ميمي و دو طرف ه ب ين اس تاد و دان شجو و در نتيج هيـــادگيري معنـــادار دارد. در همـــي رابطـــه يكـــي از مشاركتكنندگان ميگفت »استاد داشتيم كه قبل اين كـهدرس و شروع كنه باهامون يه گپ ميـزد و انـرژي مثبـتبهمـون مـي داد، تـا آخـر كـلاس هـيچ كـس جـيكش در نمي اومد و همه بـه درس گـوش مـي داديـم «. دانـشجويبعدي مي گفت »يه استاد داشتيم وقتي مي اومد سر كلاسيه چند بيت شعر مي خوند«. مهارت ارتباطي استاد و خشك نب ودن ج و ك لاس ني ز ب ه ايج اد انگي زه ي ادگير ي در دانشجويان كمك مي كنـد . مـشاركت كننـدهاي مـي گفـت »اساتيدي داشتيم كه تـا زنـگ نمـي خـورد كـسي جـرأت نداشت يك دقيقه زودتر بـره بيـرون، شـده بـود عـين يـهپادگان«. و موارد ديگري مثل اين دانشجو كـه مـي گفـت »بعضي كلاسامون اينقده خشك و كـسالت آوره كـه دعـامي كنيم زودتر دو ساعت تمام بشه و بريم«.
مديريت كلاس درس
تـــم بعـــدي اســـتخراج شـــده از مـــصاحبه بـــامـ شاركتكننـدگان، م ديريت كـلاس درس اسـاتيد ب ود.
مهارت اساتيد در چگونگي مديريت كلاس، عدم برقـراريتبعيض ميان دانشجويان و خلاقيت در تـدريس در نهايـتتأثير بالايي بر افزايش انگيزه دانشجو و در نهايت يادگيري مطالب دارد. در همين رابطه يكي از دانشجويان ايـن طـورمي گفت »شيوه كلاس داري يـه اسـتاد خيلـي مهمـه، تـوبعضي از كلاسا فقط بچهها حرف مـي زنـن، حتـي تخمـهمي خورن يا با موبايل حرف مي زنن«. عدم مديريت كلاسدرس توسـط اس تاد ب ه ايج اد ع دم انگي زه دان شجو وغيبتهاي مكرر به دليل نبود يادگيري كـافي مـي انجامـد .
مشاركت كنندهاي مي گفت »وقتي اسـتاد كـلاس و خـوبمديريت نكنه، انگيزه گوش دادن نداري و تـرجيح مـيدي كلاس نري«.
خلاقيت در تدريس يكي از مـواردي مـي باشـد كـهنشان از مديريت استاد در تـدريس دارد. در همـين رابطـهدانـشجويي مـي گفـت »بعـضي از اسـاتيد كـاربردي درسمي دادن، اينقد توي ارايه مباحث خلاق بودن كـه تـا الانكه ترم آخريم هنوز مباحث تو ذهنمون مونده«. دانـشجويبعدي در تكميل صحبت دوستش ميگفت »بعضي اسـاتيدو عاشق كلاساش بوديم. وقتي مي خواست درس بده ما روگروهي مي كردن و هر گروهي مـي خونـد و مطالـب و بـرا بقيه مي گفت«.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

توجه به اين كه همه دانـشجويان حـق مـساوي دركلاس دارند، سبب تقويت اعتماد به نفـس و يـادگيري دردانشجويان ضعيف تر مي گردد. عدم برقراري تبعيض توسطاستاد سبب ايجاد شور و نشاط و در نتيجه افـزايش انگيـزه
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

كليه دانشجويان جهـت يـادگيري و مـشاركت در كـلاسدارد.
يكي از دانشجويان ميگفت »بعضي استادامون سـركلاس كه ميان، ميدونن كه كي شـاگرد درس خونـه، بـهبقيه ديگه توجه نمي كنن«، دانـشجوي ديگـري مـي گفـت »بعضي از اساتيد دانشجو زرنگ تره رو مي گن كه مطلـب وآماده كن و بيا ارايه بده، با اين شرايط اون دانشجو انگيـزهپيدا مي كنه و ما هم پيش خودمون فكر مي كنـيم كـه يـهمشكلي تو يادگيري داريم«.

بحث


دیدگاهتان را بنویسید