دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويسمرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طرا ح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 4 (پياپي 10) زمستان 1393، 80-68
همبستگي رفتار سازماني پرستاران و كيفيت مستندات آن ها

محمد دهقاني1، محمدحسين حيوي حقيقي2، نرگس طياري3، فريد خرمي4

چكيده

مقدمه: مستندات پرستاران به دليل كاربردهاي فراوان آن داراي اهميت بالايي مي باشد، عوامل مختلفي بـرروي كيفيـتاين مستندات تأثيرگذار است . ارزيابي مستمر مستندات و شناسايي عوامل مؤثر بر آن نقش مهمي در بهبود مستندسازي پرستاراندارد. در اين مطالعه همبستگي رفتار سازماني پرستاران بيمارستانهاي آموزشـي دانـشگاه علـوم پزشـكي هرمزگـان بـا كيفيـت مستندسازي آن ها مورد بررسي قرار گرفته است.
روش: اين مطالعه به صورت توصيفي- همبستگي در سال 1392 انجـام شـد. جامعـه پـژوهش شـامل پرسـتاران چهـاربيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بود. با استفاده از روش نمونهگيري طبقه تصادفي از بين 452 پرسـتار تعـداد176 نفر انتخاب شدند. براي جم عآوري داد ههاي مربوط به رفتار سازماني از سه پرسشنامه »شاخص رضايت شغلي «، »پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پودوسكوف « و »پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيـت« اسـتفاده شـد. سـه چـك ليـست خـود سـاخته »بررسي كمي مستندات«، »بررسي كيفي مستندات« و »ميزان رعايت اصول گزارشنويسي« براي جمع آوري داد ههـ اي مربـوطبه نحوه مستندسازي استفاده گرديد، جمع اين سه چك ليست نشاندهنده نمره مستندسازي پرستاران بود. براي بررسـي روايـي ابزارها از نظرات 8 نفر مدرس و كارشناس (روايي محتوا) استفاده گرديد و پايايي پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفا كرونباخ بـهدست آمد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرمافزار SPSS v.16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: نمره كيفيت مستندسازي پرستاران در مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت معناداري داشت، علاوه بر ايـن مـشخصشد كه پرستاران با وضعيتهاي مختلف استخدامي نمره هاي متفاوتي در نحـوه مـستندسازي اخـذ نمودنـد (01/0<p). اخـتلاف معناداري در نمره نحوه مستندسازي در بين بيمارستانها و بخشهاي مختلف مشاهده گرديد. يافته هاي پژوهش مـشخص كـردكه بين ابعاد مختلف رضايت شغلي، سرمايه اجتماعي و نحوه مستندسازي همبستگي مستقيم و معناداري وجود دارد (05/0<p).
نتيجهگيري: آزمونهاي آ ماري مشخص كرد كه نمره رفتار سازماني پرستاران (رضايت شغلي ، سرمايه اجتماعي و رفتـارشهروندي سازماني ) با نمره كيفيت مستندسازي آنها رابطه مستقيم و معناداري دارد . لذا مـديران و سرپرسـتاران بيمارسـتان هـامي توانند با بهبود رفتار سازماني پرستاران، كيفيت مستندات پرستاران را تضمين كنند.

كليد واژه ها: مستندسازي، رفتار سازماني، پرستاران، پرونده هاي پزشكي

تاريخ دريافت: 11/5/1393 تاريخ پذيرش: 20/10/1393

– مربي، كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي، مركز تحقيقات مديريت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران
– دانشجوي دكتراي مديريت اطلاعات سلامت، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– مربي، مركز تحقيقات مادر و كودك خليج فارس، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران
– مربي، كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

اطلاعات پايه اي براي تصميم گيري و برنامـه ريـزي بوده و هيچ سازماني نمي تواند بـدون مـدارك و اطلاعـاتكافي رشد و يا پيشرفت كند، هر جامعهاي كه بيشتر و بهترقادر به بكارگيري اطلاعـات باشـد موفـقتـر خواهـد بـود،مراكز ارايه دهنده خدمات بهداشـتي و درمـاني نيـز از ايـنقاعده مستثني نيستند (1). سازمان سلامت ملي انگلـستاندر اين باره مي گويد: اطلاعات با كيفيت براي سازمان هـايمراقبت بهداشتي و درماني همچون خون براي بدن حيـاتبخ ش اس ت (2). يك ي از مه م ت رين من ابع اطلاع ات بيمارستاني، پرونده هاي بيمارسـتاني اسـت كـه عـلاوه بـراستفاده در موارد قانوني، تـشخيص قـصور و خطـاي كـادرپزشكي مي تواند به عنوان مهمترين منبع اطلاعات، جهـتپژوهشهاي كمي و كيفي به كار گرفته شود (3)، علاوه براين، پرونده هاي پزشكي مي توانند در زمينـه هـاي ديگـريهمچون تداوم مراقبت از بيمار، افزايش كيفيت درمان، امورمالي و پشتيباني مفيد واقع شوند (4).
مطالعات نشان داده كه پرسـتاران در بيمارسـتانهـاحـدود 38% وقـت شـيفت كـاري خـود را صـرف نوشـتن گزارشات پرستاري و تكميل پرونده هـاي درمـاني بيمـارانمي نمايند (5) و از 18 فرم اصلي موجود در پرونده بيمـاران5 فرم به وسيله پرستاران تكميل و در مستندسازي 6 فـرمديگر نقش اساسي ايفا مي نمايند (6). مـستندات پرسـتاريدر بر گيرنده اطلاعات مربـوط بـه بررسـيهـاي پرسـتاري، مشكلات بيمار ، طـرح مراقبتـي، پيـشرفت روزانـه، برنامـهآموزشي و طرح ترخيص ميباشد (7).
مستندسازي كامل و اسـتاندارد شـرط اول مراقبـتخوب از بيمار ميباشـد (8)، ثبـت گزارشـات پرسـتاري بـهعنوان يك ابزار تضمين كيفيت، نه تنها براي بيماران بلكهحتي براي تضمين كيفيت كار پرستاران نيز مـورد اسـتفادهقرار مي گيرد (4). مستندات با كيفيت پرستاران ابزاري مهمجهت تعيين صحت صلاحيت و ارزشيابي مداخلات درمانيو مراقبتي است و وسـيله اي مهـم بـراي حمايـت و حفـظحقـوق قـانوني بيمـار و پرسـتار محـسوب مـ يگـردد (9).
گزارشهاي پرستاري هنگـامي كـه از نظـر قـانوني مـوردبحث واقع مي شود دلالت بر تأكيد حفظ جان بيمار و حفظ امنيت حقوقي پرستار دارد (10).
۶٩
در پژوهشي كه برروي مـستندات پرسـتاران انجـامشد، مشخص شـد كـه در مجمـوع 35% پرسـتاران ثبـت ناقص داشته اند و 48% پرستارن مـوارد ضـروري را ثبـت نكـرده بودنـد و فقـط 17% از پرسـتاران دار اي مـستنداتمطلوب بودند (11)، همچنين در مطالعه اي ديگر كه برروي400 پرونـده بيمارسـتاني انجـام شـد، مـشخص شـد كـه پرستاران اتاق عمل فقط در 36% موارد مستند سازي كاملرا در فـرم گـزارش عمـل جراحـي انجـام دادهانـد (1). در پژوهشي ديگر مشخص شد كه تنها 6% از پرسـتاران فـرمگزارش پرستاري را در سطح خوب تكميل مي كنند (12).
عدم مستندسازي صحيح منجر بـه تبعـات قـانوني،مشكلات مديريتي، كندي روند پـژوهشهـا ، مـشكلات وكسورات مالي مي گردد (13). علل مختلفي مي تواند باعـثعدم مستندسازي صحيح و پايين بودن كيفيـت مـستنداتپرستاران گردد . به نظر مي رسد يكي از ايـن دلايـل رفتـارپرسـتاران در سـازمان هـاي مراقبـت بهداشـتي و درمـاني مي باشد. رفتار سازماني شاخهاي از علم مديريت است كـهرفتار كاركنان در سازمان و عوامل مـؤثر بـر آن را بررسـيمــي كنــد. ايــن علــم از تركيــب علــوم مختلفــي مثــلجامعه شناسي، روان شناسي و سياست با علم مديريت ايجادشده است (14). با توسـعه ايـن علـم عنـاوين و واژههـايجديدي به علم مديريت اضافه شده اسـت، يكـي از انـواع رفتار شهروندي سازماني است، در واقـع رفتـار شـهرونديسازماني نوعي رفتار فرانقـشي اسـت، يعنـي ايـن رفتارهـااختياري هستند و معمولاً در سيستم پاداش رسمي سازمان در نظر گرفته نمـيشـوند (15). اهميـت رفتـار شـهرونديسازماني در بيمارستان، افزايش روابط مثبت بين كاركنان ودرگير كردن آنها در فعاليـتهـاي سـازماني اسـت (16).
رفتــار شــهروندي ســازماني باعــث افــزايش همكــاري وبهرهوري مديريتي، كاهش نياز به نظارت و كنترل براجـرا،تـسهيل همـاهنگي فعاليـت هـا در بـين اعـضاي تيمـي و گروههاي كاري، خوشايند كـردن محـيط كـاري، افـزايشعملكرد سازماني، كاهش تغييرپذيري در عملكرد واحدهايكاري و افزايش توانايي سازمان در تطبيق با تغييـر محـيط سازمان مي گردد (17).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

سرمايه اجتمـاعي يكـي ديگـر از ابعـاد مهـم رفتـارسازماني محسوب مي شود، سـرمايه اجتمـاعي آن دسـته ازويژگي هاي سازمان از قبيل هنجارها، شبكههاي اجتمـاعيو اعتماد متقابل است كه مشاركت افراد را بـراي دسـتيابيبه منافع مشترك تسهيل ميكند (18). اين رفتار سـازمانيباعث ايجاد روابط مبتني بر اعتماد و همكاري بين كاركنانسازمان مي گـردد (19). صـاحبنظـران معتقدنـد سـرمايهاجتماعي در سازمان باعث شكلگيري روابط كاري ميشود ك ه براس اس آن همك اري و اق دامات ت سهيلكنن ده در سازمان را افزايش مي دهد (18).
رضايت شغلي رفتار سازماني ديگـري اسـت كـه دربالا بردن كار ايي سازمان نقش مهمي ايفا مـي نمايـد (20).
رضايت شغلي عبارت است از نوع نگرش فرد نـسبت بـه شغل خويش (21) و به مجمـوع تمـايلات يـا احـساسات مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق مي گـردد(22). صافي براساس ديدگاه Spector شش جنبه مهـمرضـايت شـغلي را، رضـايت از سـازمان، كـار، سرپرسـتي، همكاران، حقوق و مزايا و رضايت از ترفيع و ارتقا ميدانـد(23). رضايت شغلي، زاييده عواملي نظير شـرايط محـيط كار، نظام سازماني شغل، روابـط حـاكم بـر محـيط كـار، عوامل اجتماعي و تأثير عوامل فرهنگي است (24).
ارزشيابي مداوم مستندسازي، به همراه بحث دربـارهروش هاي بهبود و علل آن يكي از راه هاي بهبـود كيفيـتمستندسازي در بيمارستان هـا مـي باشـد (4). بـا توجـه بـهاهميت مستندات پرستار ان در بهبود كميت و كيفيت ارايـه خدمات پرستاري و نقش آن در دفـاع از حقـوق بيمـاران وپرس تاران و از س وي ديگ ر، اف زايش ك اربرد مـستندات پرستاري در محاكم پزشكي، پژوهشگران اين مطالعه را بـاه دف بررس ي ت أثير عوام ل رفت ار س ازماني ب ر نح وه مستندسازي پرستاران شاغل در بيمارسـتانهـاي آموزشـيدرماني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان را انجام دادند.

روش مطالعه

اين مطالعه توصـيفي- همبـستگي در سـال 1392 انجام شد . جامعه پژوهش شامل كليه پرستاران بيمارستان -هاي آم وزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بـود .
نمونهگيري به روش طبقهاي تـصادفي و انـدازه نمونـه بـا
اس اس فرم ول

محاس به ش د ب ه
طـوري كـه از 452 نفـر پرسـتار بـا دقـت 05/0 و سـطح اطمينان 95/0 و 35/0=p تعداد 176 نفر به عنـوان نمونـهانتخاب گرديد. محيط پژوهش شامل بخـش هـاي درمـانيبيمارستان هاي آموزشي درماني (شهيد محمدي، ابن سـينا،
كودكان و شريعتي) دانشگاه علوم پزشكي هرمزگـان بـود .ابزار جمـعآوري دادههـا ي رفتـار سـازماني سـه »شـاخص رضايت شغلي« Job descriptive، »پرسشنامه رفتـارشـ هروندي سـ ازماني پودوسـ كوف« Podsakoff
questionnaire of organizational
citizenship behavior و »پرسـ شنامه سـ رمايه اجتمـاعي ناهاپي ت« Nahapiet social capitalquestionnaire of بود كه در ابتداي اين پرسشنامه ها سؤالات مربوط به اطلاعات جمعيـت شناسـي درج گرديـدهاست. با توجـه بـه ايـن كـه پرسـتاران از پاسـخگويي بـهپرسشنامه هاي طولاني امتنـا مـيكننـد، پرسـشنامه هـا دراختيار صاحبنظران قرار گرفت و براساس ميـانگين نمـرهكسب شـده سـؤالا ت بـا نمـره كـم در هـر بعـد حـذف وپرسشنامهها توسط پژوهشگران تعديل شد به طوري كه درهر بعد پرسشنامه سه سؤال كه داراي بيشترين نمره بودند، درج گردي د. اول ين اب زار »پرس شنامه س رمايه اجتم اعي ناهاپيـــــت« Nahapiet social capitalquestionnaire of ب ـود ك ـه توس ط نــصراصفهاني ترجمـه و اعتبارس نجي ش ده اس ت. در اي ن پرس شنامه سؤالات 3-1 مربوط به بعد رابطهاي، سؤالات 4-6 مربوط به بعد ساختاري و سؤالات 7-9 مربـوط بـه بعـد شـناختي ميباشد. ابزار دوم »پرسشنامه رفتـار شـهروندي سـازمانيپودوسـكوف« Podsakoff questionnaire of
organizational citizenship behavior و در پنج بعد وظيفه شناسي (سؤال 3-1)، احتـرام (سـؤال 6-4)، نـوع دوسـتي (سـؤال 9-6)، مردانگـي (س ؤال 12-10) و فضيلت شهروندي (سؤال 15-13) بود و »پرسشنامه سو م، شاخص رضـايت شـغلي« Job descriptive index كه توسطSmith و همكاران در سال 1969 طراحي شدهاسـت. ايـن پرسـشنامه داراي قـسمت هـاي ماهيـت كـار (ســؤالات 1-3)، سرپرســت (ســؤالات 6-4)، همكــاران
(سؤالات 9-7) ارتقاء (سؤالات 12-10) و حقوق و پـاداش
(سـؤالات 15-13) مـي باشـد و ميـزان رضـايت شـغلي را اندازهگيري مينمايد. پاياي ي اين ابزارها بـه وسـيله آزمـونآلفا كرونباخ در يك نمونه پايلوت 25 نفري مـورد بررسـيقرار گرفت و به ترتيب 82/0، 76/0 و 74/0 به دست آمـد. سؤالات اين ابزارها داراي طيف ليكرت 5 درجهاي (كـاملاً موافق 5، موافق 4، تاحدي موافـق 3، مخـالف 2 و كـاملاً مخالف 1) بود.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در قسمت دوم براي بررسي وضعيت مستندسازي از

«چك ليـست خـود سـاخته »تحليـل كمـي مـستندات 3 Documentation quantitative analysis
»تحليــل كيفــي مــستندات« Documentation quality analysis و »ميزان رعايـت اصـول گـزارشنويـــسي« Amount of respecting of reporting principles اسـتفاده گرديـد . ايـن چـكليست ها براساس مطالعات كتابخانهاي، بررسـي مقـالات وپژوهش هاي گذشته طراحي گرديد. چك ليست اول، چك »تحليل كيفي مستندات« ليست بود كـه براسـاس اصـولمستندسازي انجمـن مـديريت اطلاعـات سـلامت آمريكـا
American Health Information
(AHIMA) Management Association
طراحي گرديد و داراي 10 عبارت بـود ايـن عبـارات داراي طيف ليكرت 5 امتيازي بود ند. چك ليـست دوم، »تحليـلكمي مستندات « بود و نشان دهنده ثبت داد ههـ اي مختلـفتوسط پرستاران در فرم هاي مختلف پرونـده پزشـكي بـود،43 عبارت اين چك ليست داراي 2 طيف بله و خيـر بـود . چـك ليـست سـوم، چـك ليـست ميـزان رعايـت اصـول گزارش نويسي »ميزان رعايت اصول گزارش نويسي« داراي 21 عبارت دو طيف ه بله و خيـر بـود . روايـي تمـامي چـكليستها و پرسشنامهها براساس مطالعات و نظـر 8 نفـر از صاحب نظران و مدرسين (تعيين اعتبار محتوا) مورد بررسيو تأييد قرار گرفت.
در مرحلــه اول بــراي جمــ ع آوري داده هــاي رفتــار سـازماني پرسـشنامه هـا در پاكـت هـاي در بـسته در اختيـار پرستاران در شيفت هاي مختلف قرار گرفت و به صورت خودايفا تكميل شد. پرسشنامه ها پـس از جمـعآوري بـه شـكليعلامت گذاري شد كه فقط پژوهشگران فـرد تكميـل كننـدهپرسشنامه را تشخيص ميدادند. در مرحله دوم، دو هفته پساز پايان مرحله اول پژوهشگران به بخـش مـدارك پزشـكيبيمارستانهـاي تحـت مطالعـه مراجعـه كـرده و مـستنداتپرستاران در دو هفته قبل را با اسـتفاده از سـه چـك ليـست مورد بررسي قرار دادند. دادههاي به دست آمده ابتـدا در حـد آمـار توصـيفي (مـشخص كـردن فراوانـي مطلـق و درصـد فراواني، ميانگين، انحراف معيار، واريانس) تجزيـه و تحليـل شد سپس براي تعيين نوع رابطه عوامـل مختلـف بـا نحـوهمستند سـازي از ضـريب همبـستگي پيرسـون،t مـستقل وANOVA استفاده گرديد و براي مشخص شدن گروههـ ا از آز مون تعقيبيLSD استفاده شد همچنين در اين آزمـوناز نرم افزار SPSS v.16 استفاده گرديد. براي مراجعـه بـهبيمارستان هاي تحت مطالعه از معاونت تحقيقـات و فنـاوريمعرفي نامه دريافت شد و به مراكز تحت مطالعه ارايه گرديـدهمچنـين در تمـام طـول پ ژوهش ملاحظ ات اخلاقـي ومحرمانگي اطلاعات رعايت گرديد.

يافتهها

از 176 پر سشنامه توزيع شده 34 پرسشنامه به دليـلكامل نبودن از مطالعه حذف گرديد. 79% افراد شركت كننـدهمتأهل و 21% مجرد بودند . ميانگين سن افراد شـركتكننـده66/31 و انحراف معيار آن 25/6 بـود، همچنـين ميـانگين وانحراف معيار سابقه كار افراد تحت مطالعه به ترتيب 91/8 و 37/7 ب ه دست آمد. 60/88% پرستاران تحـت مطالعـه دارايمدرك كارشناسـي، 80/9% داراي مـدرك كـارداني و 60/1 داراي مـدرك كارشناسـي ارشـد بودنـد (جـدول شـماره 1).
10/31% پرستاران به صورت رسـمي، 60/49% بـه صـورتپيماني و 30/19 به صورت قراردادي يا طرحـي در اسـتخدام بيمارستانهاي تحت مطالعه بودند . بيشترين (00/83%) افراد تحت مطالعه در شيفتهاي در گردش مشغول خدمت بودنـدو نوبت كاري عـصر كمتـرين (00/3%) شـيفت كـاري بـود.
پرستاران تحت مطالعـه در 12 بخـش متفـاوت بـه بيمـارانخدمت رساني مي كردند.
با توجه به اين كه در پرسشنامه هاي اسـتفاده شـدهكمترين عدد يك و بيشترين عدد پنج بـود از طبقـه بنـديطراحي شده [(3-4/5 خيلي ضـعيف )، (4/5-8/7 ضـعيف )، (8/7-2/10 متوســط)، (2/10-6/12 خــوب) و (6/12-15 عـالي)] بـراي تحليـل توصـيفي دادههـاي حاصـل از سـهپرسشنامه سرمايه اجتماعي، رفتـار شـهروندي سـازماني ورضايت شغلي استفاده گرديد.
ميزان سرمايه اجتماعي افراد تحت مطالعـه از جمـعنمره سه بعد ساختاري، ارتباطي و شناختي به دست مي آيد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بعد ساختاري سرمايه اجتماعي مـرتبط بـا توانـايي فـرد دربرقراري پيوندهاي ضعيف و قوي با ديگران در يك جامعه است، ميانگين نمره اين بعد 34/9 با انحـراف معيـار 69/1 به دست آمد و با توجه به معيار ليكرت اين بعد در جايگـاه متوسط قرار گرفت. بعد ارتباطي سرمايه اجتمـاعي در ايـنمطالعه نيز در جايگاه متوسط (ميانگين 64/9 انحراف معيار 30/2) قرار گرفت ، اين بعد سرمايه اجتماعي بر خصوصياترابطه بين افراد تمركز دارد. آخرين بعـد سـرمايه اجتمـاعييعني بعد شناختي كه به درك و معاني مشتركي بين افـرادو گروه ها اشاره مـيكنـد در حـد متوسـط (ميـانگين 34/9 انحراف معيار 86/1) ارزيـابي شـد. سـرمايه اجتمـاعي كـهحاصل جمع سه بعد بالا است و بـه عنـوان معيـاري كلـيبراي سلامت اجتماعي معرفي مي گردد بـا ميـانگين 66/9 در حد متوسط ارزيابي شد.
پرس شنامه رفت ار ش هروندي س ازماني از پ نج بع دتشكيل شده بود. بعد نوع دوستي نـشاندهنـده كمـك بـه همكـاران و كاركنـان بـراي انجـام وظـايف در شـرايط غيرمعمول است اين بعد با كسب ميـانگين 99/8 و انحـرافمعيار 33/2 در جايگاه متوسط قرار گرفت. بعد وظيفه شناسـي (انجام وظايف تعيين شده به شيوهاي فراتر از آنچـه انتظـار مـي رود) در جايگـاه خـوب قـرار گرفـت (ميـانگين 57/10، انحراف معيار40/2). تأكيد بر جنبههاي مثبـت سـازمان بـه جاي جنبه هاي منفي آن نشاندهنده بعـد جـوانمردي اسـتك ه در ب ين پرس تاران تح ت مطالع ه در جايگ اه متوس ط (ميانگين 69/9 انحراف معيار 31/2) قرار گرفـت. بعـد ديگـررفتار شهروندي سازماني فضيلت شهروندي اسـت (ميـانگين 79/8 انحراف معيار 82/1) كه بيانگر حمايت از عملياتهاي اداري سازمان است در جايگاه متوسط قرار گرفت. بعد ادب و نزاكت كه نشان دهنده مشورت با ديگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطلاع قبل از عمل، و رد و بدل كردن اطلاعات اس ت از جايگ اه خ وبي (مي انگين 48/10) ب ين پرس تاران برخوردار بود . جمع ابعاد بالا نـشاندهنـده رفتـار شـهرونديسازماني است كه در اين مطالعه از جايگـاه خـوب (ميـانگين
32/10) برخوردار بود.
در اين مطالعه رضايت شغلي براساس پرسـشنامه از پنج بعد تشكيل شـده بـود، بعـد اول نـشاندهنـده ميـزانرضايت پرستاران از ماهيت شغلشان (ميانگين 86/11، رتبهخ وب)، بع د دوم ن شاندهن ده مي زان رض ايت آنه ا از همكارانـشان (ميـانگين 96/11، رتب ه خـوب)، بعـد س وم نشان دهنده ميزان رضايت از سرپرسـت (ميـانگين 31/10، رتبه خوب)، بعد چهارم نشان دهنده ميزان رضايت پرستاراناز نحوه ارتقا شغلي (ميانگين 87/9 رتبه متوسط) و بعد آخرن شان دهن ده مي زان رض ايت آنه ا از حق وق و پ اداش (ميانگين 94/6 رتبه ضـعيف) بـود. بـه طـور كلـي ميـزانرضايت شغلي پرستاران تحت مطالعه با توجه بـه ميـانگين 40/10 و انحراف معيار 77/1 در حد متوسـط ارزيـابي شـد
(جدول شماره 2).
براي مشخص كردن وضعيت مستندسازي پرستاران از س ه چ ك لي ست خودس اخته »تحلي ل كم ي م ستندات« Documentation quantitative analysis »تحليل كيفي مستندات« Documentation quality analysis و »ميــزان رعايــت اصــول گــزارشنويــسي«
Amount of respecting of reporting استفاده گرديد. چـك ليـست »تحليـل كمـي principles Documentation quantitative «مـــستندات
analysis داراي 43 عبارت بود و ميزان تكميل پرونده هاي پزشكي را مشخص مي كرد، حداكثر نمره اين چك ليست 43 و حداقل نمره آن صفر بود. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داده كه ميانگين نمره كمـي مـستندات پرسـتاران 54/27 بـاانحراف معيار 57/7 است . بيشترين نمره كسب شـده در ايـنبعد 43 و كمترين نمره كسب شده 7 بود.
براي بررسي كيفيـت مـستندات پرسـتاران از چـك
ليست »تحليل كيفي مـستندات « Documentation quality analysis و استفاده شد كه داراي 10 عبارت بود، حداكثر نمره اين چك ليست 45 و حداقل نمره آن 10 بود. ميانگين نمره كيفيت مستندسازي پرستاران 59/26 بـاانحراف معيار 84/6 به دست آمـد، بيـشترين نمـره كـسبشده در اين بعد 40 و كمترين نمره كسب شده 10 بود.
چــك ليــست ســوم »ميــزان رعايــت اصــول گـزارش نويـسي« Amount of respecting of
reporting principles داراي 21 عبـــارت بـــود، حداكثر نمره اين چك ليست 21 و حـداقل نمـره آن صـفربود. ميانگين نمره رعايت اصـول گـزارش نويـسي در بـينپرستاران 46/9 به دست آمد.
جمع نمره سه چك ليست »تحليل كمي مستندات«
Documentation quantitative analysis
»تحليــل كيفــي مــستندات« Documentation quality analysis و »ميـــزان رعايـــت اصـــولگـزارش نويـسي « Amount of respecting of reporting principles (99 نمــره) نــشان دهنــده وضعيت كلي مستندات پرستاران است كه بيـشترين نمـره كسب شده در اين بعد 83 و كمترين نمره كسب شـده 34 به دست آمد. ميانگين وضعيت كلي مستندسازي 03/61 باانحراف معيار 28/10 به دست آمد (جدول شماره 3).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید