دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويسمرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طرا ح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 4 (پياپي 10) زمستان 1393، 47-37 بررسي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده شركت مشمولين در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي

شادي پشندي، هاد ي خوشاب، حسين رفيعي، عباس عباسزاده، فريبا برهاني

چكيده

مقدمه: عوامل بسياري مي توانند در شركت مشمولين در برنامههاي آموزش مداوم جامعه پزشكي نقش داشته باشند، ولياطلاعات موجود در اين رابطه بسيار محدود ميباشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل بازدارنده و تسهيلكننده مشاركتمشمولين برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي در اين برنامه ها طراحي و اجرا شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: در اين مطالعه مقطعي، 740 نفر از مشمولين آموزش مداوم شاغل در بيمارستان هاي وابـسته بـه دانـشگاه علـومپزشكي كرمان در سال 1391 (از تاريخ 1/4/91 تا تـاريخ 30/9/91) بـه صـورت در دسـترس انتخـاب شـدند. ابـزار گـردآوري اطلاعات، پرسشنامه سه بخشي بود كه بخش اول شامل اطلاعات دمـوگرافيكي ، بخـش دوم پرسـشنامه شـامل 21 سـؤال كـهعوامل انگيزشي يا تسهيلكننده فردي و سازماني شركت در برنام ههاي آموزش مداوم را مي سنجيد و بخش سوم نيـز شـامل 32 سؤال كه عوامل بازدارنده يا موانع شركت در برنامه هاي آموزش مداوم را ميسنجيد. داده ها از طريق نرم افزار SPSS v.16 و از طريق آمار توصيفي و آزمو نهاي آ ماري تيمستقل و آناليز واريانس يك طرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها: مهمترين عامل تسهيلكننده در بين نمونهها »كسب امتياز« با ميانگين نمره (84/0±25/4) و كم اهميت ترينآن »وجود موقعي تهاي رقابتي« با ميانگين نمره (12/1±00/3) بود. مهمترين عامل بازدارنده »مشكلات كاري (كمبـود پرسـنلهمكار)« با ميانگين نمره (20/1±02/4) و كم اهميتترين آن »اعتماد به نفس پـايين« بـا ميـانگين نمـره (38/1±88/2) بـود .
همچنين مهمترين دسته از عوامل تسهيلكننده »عوامل فردي « و عمدهترين دسته از عوامل بازدارنده »موانـع سـازماني« ذكـرشد. نتايج به دست آمده بين ميانگين عوامل تسهيلكننده فردي 22/0±97/3 و سازماني 27/0±48/3 اختلاف معنادار آمـاري رانشان داد. اما در مقايسه ميانگين موانع بازدارنده فردي 36/0±42/3 و سازماني 23/0±49/3 اختلاف معناداري مشاهده نشد.
نتيجهگيري: از آنجايي كه انگيزه اصلي شركتكنندگان در برنامههاي آموزش مداوم، »كسب امتياز جهت ارتقاء شغلي« ذكر شده است، مي توان با استفاده از راهكارهايي از قبيل دخالت دادن بيشتر آموزشگيرندگان در تعيين محتوي مطالب آموزشي،دخالت دادن آن ها در طراحي و چگونگي اجراي برنام ههاي آموزشي، برگزاري كارگاه هاي توجيهي جهت كادر درماني بـه منظـورآگاهي بيشتر آنها از اهداف برنامههاي آموزش مداوم و برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت تغيير ديدگاه كادر درمـاني در مـوردبرنامه هاي آموزش مداوم انگيزه آن ها جهت شركت در اين دور هها را تغيير داد.

كليد واژه ها: آموزش مداوم جامعه پزشكي، علوم پزشكي، بازدارنده ها، عوامل انگيزشي

تاريخ دريافت: 11/5/1393 تاريخ پذيرش: 20/10/1393

مقدمه

با توجه به دگرگوني هاي سريع و پر شتاب دانش و معلومات بشري، همه چيز بـه سـرعت در حـال تغ ييـر و تحول است. سازمانها به عنوان يك سيستم باز با محيط در تعامل ميباشند و براي تداوم حيات، نيازمند پاسخگويي به تغييرات محيطي هستند. از آنجايي كه منـابع انـساني مهم ترين عامل و محور سازمان هـا محـسوب مـي شـوند،آماده سازي منابع مزبور بـراي مواجهـه بـا تغييـ رات و بـهروزرساني دانش آن ها از اهميت و يـژ هاي برخـوردار اسـت(1). از جمله مواردي كه يونسكو در آستانه قرن ب يـست و يكم تأ كيـد فـراوان بـه آن داشـته، جـدايي ناپـذير بـودن يادگير ي هميشگي از زندگي انسان هاست. يادگيري دايمي و به روز بودن اطلاعـاتي كـه بـا سـلامت افـراد جامعـه سروكار دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است (2). بـه روزنگه داشتن دانش و مهارت بـ ه طـور مـداوم، شـالوده كـارباليني مطمئن و ايمـن اسـت (3). آمـوزش مـداوم جامعـهپزشكي روش تأييد شدهاي اسـت كـه مـي توانـد آمـوختن مادامالعمر را تسهيل نمايد. ايـن نـوع آمـوزش بـر حفـظ وتوسعه دانش، مهارت و ارتباطات تمركز مي نمايد تـا ارايـه مراقبت و درمان شايسته اي را تضمين نمايد (4).
واضح است كه جامعه علوم پزشكي هميشه ني ازمنـد اطلاع از آخرين يافت ههاي علمي و آشنايي با سياست هـاي بهداشتي درماني كشور و در نهايت، تقويت و تحكيم و بـه روز نمودن آموخته هاي صحيح قبلي خود مي باشد، زيرا هـر 4 تا 5 سال بـ ه طـور متوسـط 50% دانـش پزشـكي كهنـه ميشود. با توجه به انفجار دانش در علوم پزشكي و افزايش حجم آن، كادر بهداشتي درماني نميتواند از همه دانـش و تكنولوژي موجود در اين حيطه آگاه باشد. به علاوه، حفظ و نگهداري اندوختههاي قبلي است كه مـش كل را دو چنـدان ميكند. در اين بين، بازآموزي يكـي از بهتـرين روش هـاي روزآمد نمودن اطلاعات و معلومات دانش آموختگـان اسـت كه در طول دو دهه اخير در اك ثر كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفتـه اسـت (5). بـر ا يـن اسـاس، سـازمان جهـاني بهداشت، آموزش مداوم را به مثابه يك ضرورت فوري بـه رسميت شناخته و در گردهمايي جهاني آموزش پزشكي در ادينبورگ در سال 1993 بـر اهم يـت آن بـه عنـوان يـك فعال يـت ضـروري بـراي حفـظ مهـارت هـاي حرفـ هاي دانش آموختگان تأكيد نموده است (6).
در حال حاضـر س يـستم هـاي ارايـه كننـده خـدمات بهداشتي، مراقبتي و درمـاني در كـشور، بـا چـالش هـاي فراواني روبهرو هستند كه يكي از مهم ترين اين چالش ها، كيفيت نامطلوب خدماتي است ك ه ارايه مي شود. يكـي از عوامل مهم در كيفيت نامطلوب ارايه خدمات بهداشـتي و مراقبتـي، عوامـل انـساني اسـت . ن يـروي انـساني نقـش بهسزايي در تحول و پيشرفت امور مراقبت و درماني دارد و به عنوان يكـي از ار كـان مهـم هـر سـازمان بـه شـمار مي آيد. بهسازي نيروي انساني در وزارت بهداشت و درمان يكـي از مـسؤوليت هـاي مهـم مـديران بـوده و شـامل فعالي تهايي است كه بـرا ي ارتقـاي سـطح صـلاحيت و افزايش دانش، آگاهي و ايجاد مهارت در پرسـنل مـذكور براي ارايه خدمات درماني بهتـر بـه مـورد اجـرا گذاشـته مي شـود . يكـي از روش هـاي بهـسازي ن يـروي انـساني، آموزش مداوم است (7).
آموزش مداوم مجموعه اي از فعاليت ها، روش هـا و برنامه هايي است كه شاغلين به كمك آن در بهبود سطح آگاهي، رفتار، نگرش و استعدادهاي ذهني خويش گام بر مي دارند تا بتوانند مهارت و شا يـستگي كامـل خـود را در انجام وظايف مربوط بـه شـغل شـان نـشان دهنـد (8). در تعريف ديگر، آموزش مداوم يك فعاليـ ت ضـرور ي بـراي حفظ مهارت هـاي حرفـه اي دانـش آموختگـان اسـت (9).
برنامه هاي آموزش مداوم باعث تكامل حرفه اي و افزايش مهارت هاي باليني كـادر درمـاني مـي شـود ، زيـ را فراينـد آموزش در طول تحصيلات آكادميك براي پاسخگويي به نيازهاي بيماران كافي ن يـست و كاركنـان بـراي ارتقـاي مهـارت و عمل كـرد خـود ن يـاز بـه بـازآموزي دارنـد (10). مطالعات نشان داده اند كه آموزش مـداوم جامعـه پزشـكي كه از آن با نام توسعه مداوم حرفه اي ني ز ياد مي كننـد بـر عملكرد و حفظ صلاحيت حرفـه اي كـادر درمـاني تـأثير مثبت دارد (11). در كشور مـا ن يـز ا يـن راه كـار مهـم از سال ها قبل آغاز شده است و پس از گذشت چندين سال از اجراي اين برنامه ها اكنون تلاش بر آن است كه ميزان مشاركت و اثربخشي اين برنامه ها افزايش يابد (12).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در مطالعـه اي كـه بـرروي پزشـكان عمـومي تـازه فارغ التحصيل و شاغل در بيمارسـتان هـ اي اسـت راليا انجـامگرفت، مشكلات مربوط به بار كاري و كمبود وقت از اهـمعوامل بازدارنده شركت در آموزشهـ اي مـداوم شناسـاييگرديد. از عوامل بازدارنده ديگر تعداد زياد بيمـاران، نوبـتكاري در شـيفتهـ ا، نـاتواني در پـيش بينـي بـار كـاري ومسؤوليتهاي متعدد گزارش شده اند. اما از عواملي كه بهتر قاب ل چ اره ج ويي بودن د، كمب ود وق ت جه ت مطالع ه،مشكلات مربوط به آموزش و مسايل مربوط به محل كـاربود (13). در مطالعات محدود انجـام شـده در ايـران (18-14) عمده ترين عوامل انگيزشي شركت در برنامههـ ا ابعـادغيرعلمــي نــشان داده شــده كــه ايــن امــر در راســتايسياستهاي آموزشي وزارت بهداشت و درمان نمـي باشـد . بنابراين لزوم بررسي عوامل انگيزشي يا تسهيل كننده و نيز موانع يا عوامل بازدارنده شـركت در برنامـه هـ اي آمـوزشمداوم براي شناخت نقاط ضعف و قوت برنامه ها، افزايش كارآيي، اثربخشي و نيز افزايش مشاركت در آن ها ضروري مي باشد. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسي عوامل مؤثر وبازدارنده شركت پزشكان، پرستاران و ساير پيراپزشـكان دربرنامههاي آموزش مداوم جامعـه پزشـكي طراحـي و اجـراگرديد تا نتايج آن مورد استفاده سيستم هاي آموزشي قـرارگيرد.

روش مطالعه
مطالعه مقطعي حاضر در سال 1391 با كسب مجوز لازم از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشـكيكرمان انجام پـذيرفت. نمونـه پـژوهش حاضـر را تمـاميشركتكنندگان برنام ههاي آموزش مداوم شهر كرمان كـهاز تاريخ 1/4/91 تـا تـاريخ 30/9/91 در ايـن دوره حـضورداشتند اعم از پرستار، ماما، پزشك، دندانپزشك، داروساز وساير پيراپزشكان ( علـوم آزما يـشگاهي، رادي ولـوژي، اتـاقعمل، فيزيوتراپي، تغذيه، آمار و مدارك پزشـكي) تـشكيلمـي داد. نمونـه گيـري در پـژوهش حاضـر بـه صـورت در دسترس و به اين صورت بود كه پژوهشگران با توجـه بـهتقويم آموزشي سالانه مركز آموزش مداوم جامعه پزشـكيدان شگاه عل وم پزش كي كرم ان دوره 6 ماه ه اي را ك ه بيشترين برنام ههاي آموزشي در آن قرار داشـتند و بـالطبعمراجعه كننده بيشتري نيز از مشمولين قانون آموزش مداومرا شامل مـي شـد انتخـاب نمودنـد (تابـستان و پـاييز 91).
سپس در روزهايي كه برنامه هـاي آمـوزش مـداوم برگـزارمي شد در محل حضور پيدا كرده و پرسشنامههـ ا را هنگـامتحويل مدارك ثبـتنـام بـه شـركتكننـدگان مـي دادنـد.
شركتكنندگان با توجـه بـه تمايـل خـود آن را تكميـل وهنگام تحويـل مـدارك ثبـت نـام در پايـان دوره تحويـلمي دادند. در طول 6 ماه نمونهگيري 830 پرسـشنامه بـينكليه مراجعه كنندگان در اين دوره زماني توزيع شـد كـه ازاين تعداد 63 مورد بدون جواب تحويل گرديـد و 27 مـورداصلاً تحويل داده نشد و در مجموع حجم نمونـه بـه 740 نفر تقليل يافت. اين پژوهش فقط برنامه هـاي ي را كـ ه در بين پرسنل فوق به بـازآموزي (آمـوزش مـداوم) معـروف است مورد بررسي قرار داد و ديگر برنامه هاي آم وزشـي از قبيل شركت در برنامه هاي آموزش عمومي نظير دورههاي گواهينامه مهارتهاي رايانه، آموزش زبان انگليسي و غيره را شامل نمي شـد . لازم بـه ذكـر اسـت كـه قـبلاً از دادن پرسشنامهها جهت تكميل بـه شـركتكننـدگان بـه آن هـا اطمينان داده مي شد كه شركت در پژوهش داوطلبانه بـوده و نتايج پژوهش هيچ اثر منفي را براي آنها در بر نخواهـدداشت و يافتههاي پژوهش نيز تنهـا بـا توجـه بـه اهـدافپژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ابــزار مــورد اســتفاده در پــژوهش حاضــر، جهــتجمع آوري دادهها پرسشنامه سـه بخـشي بـود. بخـش اولشامل اطلاعات دموگرافيكي، بخش دوم پرسشنامه شـامل21 سؤال كه عوامل انگيزشي يـا تـسهيل كننـده فـردي وسازماني شركت در برنامههاي آموزش مداوم را مي سنجيد (13 س ؤال انگي ز هه اي ف ردي و 8 س ؤال انگي زه ه اي سازماني) (مجموع نمرات در اين بخـش از حـداقل 21 تـاحداكثر 105 بود) و بخش سوم نيـز شـامل 32 سـؤال كـهعوامل بازدارنده يا موانع شـركت در برنامـه هـاي آمـوزشمداوم را ميسنجيد (8 سؤال موانع فردي و 24 سؤال موانع سازماني) (مجموع نمرات در اين بخـش از حـداقل 32 تـاحداكثر 160 بود). براي اندازه گيري هر گزينه از مقيـاس 5 درجهاي ليكرت (بسيار كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد) استفاده شد. در مجموع نمره پرسشنامه مـذكور پژوهـشگرساخته بوده و روايـي و پايـايي آن نيـز توسـط پژوهـشگرسنجيده شد. روايي ابزار با استفاده از روش روايي محتوا و توسط 15 نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان تعيين شد كه براي آن عدد 89/0 بـ ه دسـت آمـد. جهـت بررسـي پايـايي ، از روش آزمـون مجـدد (test- retest) در طي يك مطالعـه مقـدماتي بـين 20 نفـر از شركتكنندگاني كه ب ه صورت تصادفي از بين جامعه مورد پژوهش انتخاب شدند، استفاده شد (اين 20 نفر در مطالعه نهايي شركت داده نشدند). ضريب همبستگي بين نمرات بار اول و دوم كه به فاصله زماني 15 روز تهيه شده بـود 87/0 برآورد شد. جهت تحليل دادهها از نرمافزار SPSS v.16 استفاده شد . با توجه به توزيع نرمال داده هاي كمـيبراساس نتايج آزمون كولموگرف اسميرنوف شرايط جهـتاسـتفاده از آزمـون هـاي پارامتريـك وجـود داشـت. بـراي توصيف ميانگين و انحـراف معيـار از آزمـونهـاي آمـاريشاخصهاي مركزي و پراكندگي، و براي اهـداف تحليلـيمطالعه با توجه به توزيـع نرمـال داده هـ ا از آزمـون آمـاريتي مستقل و آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد.

يافتهها
از مجموع 830 نفر مشمول، 740 نفـر در پـژوهشحاضر شركت نمودند (ميزان پاسـخگويي 2/89%). از ايـنتعداد 63% را زنان و مـابقي را مـردان تـشكيل مـي دادنـد .
ميانگين سني افراد مورد مطالعه 96/5±34/39 سـال بـود. از نظـــر وضـــعيت اســـتخدامي، نزديـــك بـــه 40% از شركتكنندگان به صورت پيماني و 25% نيـز بـه صـورترسمي مشغول به كـار بودنـد. بيـشترين و كمتـرين گـروهش ركت كنن دگان در پ ژوهش را ب ه ترتي ب پرس تاران و پزشـكان متخـصص تـشكيل مـي دادنـد. از نظـر سـنوات خدمتي، 56% از شركتكنندگان سابقه كمتر از 10 سـال و44% نيز سابقه بالاتر از 10 سال خدمت را گزارش نمودند.
براساس نتايج بـه دسـت آمـده از پـژوهش حاضـربيشترين عامل انگيزشـي فـردي شـركت در كـلاس هـ اي آمــوزش مــداوم »كــسب امتيــاز« بــا ميــانگين نمــره 84/0±25/4 و بيـ شترين عامـ ل انگيزشـ ي ســـازماني
»چاره جويي در حل مشكلات حرفهاي« با ميـانگين نمـره
88/0±90/3 بـود (جـداول شـماره 1و2). نتـايج پ ژوهش حاضر نشان داد كه بيشترين مانع بازدارنده فـردي شـركتدر كلا سهاي آموزش مداوم »كمبود وقـت« بـا ميـانگيننمـره 89/0±99/3 بي شترين م انع بازدارن ده س ـازماني»مشكلات كاري (كمبود پرسنل همكار)« با ميانگين نمره
20/1±02/4 بود (جداول شماره 3و4).
پرســتاران بيــشترين عامــل انگيزشــي را »كــسب امتياز« بـا ميـانگين نمـره 73/0±40/4 و كمتـرين عامـلانگيزشي را »وجود موق عيت هاي رقابتي« با ميـانگين نمـره19/1±99/2 ذكـر نمودن د. ايـن گ روه مهـم ت رين م انع بازدارنده را »مشكلات كاري (كمبود پرسـنل همكـار)« بـاميانگين نمره 06/1±26/4 و كم اثرتـرين آنهـا را »نبـودتقويم آموزشـي سـالانه« بـا ميـانگين نمـره 49/1±82/2 مي دانستند. كارشناسان مامايي بيشترين عامل انگيزشـي را»افــزايش ميــزان خود كارآمــدي« بــا ميــانگين نمــره
75/0±57/4 و كمتـ رين عامـ ل انگيزشـ ي را »وجـ ود موقعيتهاي رقابتي « با ميـانگين نمـره 19/1±99/2 ذكـرنمودند. اين گروه مهمترين مانع بازدارنده را »كمبود وقت« 88/0±01/4 و كمترين مانع بازدارنده را »اعتماد به نفـسپايين (جهت شركت در كارگاه، سمينار، كنفرانس و …)« باميــانگين نمــره 33/1±48/2 ذكــر نمودنــد. در ســاير پيراپزشكان (علوم آزمايشگاهي، رادي ولـوژي، اتـاق عمـل،فيزيوتراپي، تغذيه، آمار و مدارك پزشكي) عوامل انگيزشي يا تسهيلكننده مانند گروه مامايي و موانع بازدارنـده ماننـدگروه پرستاري رتبه بندي شـده بودنـد. در گـروه پزشـكانعمومي بيـشترين عامـل انگيزشـي، »فراگيـري برخـي ازتكنيــك هــا و روش هــاي درمــان« بــا ميــانگين نمــره64/0±44/4 و كمتـــرين عامـــل انگيزشـــي »وجـــود موقعيتهاي رقابتي « با ميـانگين نمـره 02/1±97/2 ذكـرشده بود . اين گـروه از شـركت كننـدگان مهـمتـرين مـانعبازدارنــده را »مــشكلات كــاري (تجمــع كارهــا پــس ازبازگشت)« با ميانگين نمره 88/0±24/4 و كم اهميتترين مانع را »نامناسب بودن زمان برگزاري دورهها (بعد از شـبكــاري)« بــا ميــانگين نمــره 51/1±81/2 مــي دانــستند.
دندانپزشكان بيشترين عامل انگيزشي را »افـز ايش دانـشتخصصي و حرفـهاي« بـا ميـانگين نمـره 66/0±27/4 وكمترين عامل انگيزشي را »وجود موقعي تهاي رقابتي « بـاميــانگين نمــره 12/1±93/2 ذكــر كــرده بودنــد . آن هــا مهمترين مانع بازدارنده را »مشكلات كاري (كمبود پرسنلهمكار)« با ميانگين نمره 89/0±26/4 و كم اهميت تـرين مانع بازدارنده را »اعتماد به نفس پايين (جهـت شـركت دركارگــاه، ســمينار، كنفــرانس و …)« بــا ميــانگين نمــره44/1±11/3 مي دانستند. رتبـه بنـدي در گـروه داروسـازانمانند گروه پرستاري بود. با اين تفاوت كه كم اهميت تـرينمانع بازدارنده را »اعتماد به نفس پايين (جهـت شـركت دركارگاه، سمينار، كنفرانس و …)« ذكر كرده بودند. پزشـكانمتخصص نيز بيشترين عامل انگيزشي را »افزايش دانـشتخصصي و حرفـهاي« بـا ميـانگين نمـره 06/0±97/3 ومهمترين مانع بازدارنده را »مشكلات كاري (كمبود پرسنلهمكار)« با ميانگين نمره 98/0±16/4 مي دانستند.
نتايج بـه دسـت آمـده از آزمـون تـي مـستقل بـينميانگين عوامل انگيزشي فـردي 22/0±97/3 و سـازماني27/0±48/3 اخـــتلاف معنـــادار آمـــاري را نـــشان داد
(001/0<p) كه بيانگر تأثيرگذاري متفاوت اين عوامـل درشركت مشمولين در برنامههاي آموزش مـداوم اسـت. امـانتايج اين آزمون در مقايسه ميانگين موانع بازدارنده فـردي36/0±42/3 و سازماني 23/0±49/3 اختلاف معناداري رانشان نداد (05/0>p) كه بيانگر تأثير يكـسان ايـن موانـعاست. براساس نتايج آزمون آمـاري تـي مـستقل، اخـتلافآمــاري معنــاداري در ميــانگين نمــره ميــانگين عوامــلتسهيلكننده بين مردان و زنان شركتكننـده در پـژوهش

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

حاضر وجود نداشت (05/0>p). ضمناً اين مورد در ارتبـاطبا موانع بازدارنده نيز مشابه بـه دسـت آمـد (05/0>p). دربررسي ميانگين موانع بازدارنده براسـاس وضـعيت تأهـل،آزمون آناليز واريانس يك طرفـه نـشان داد كـه ميـانگينموانع بازدارنده، بين متأهلين نسبت به ساير گروهها بيـشتر بوده به نحوي كه اين اختلاف معنادار بود (001/0<p)، اما در مقايسه عوامل تسهيلكننده اين اختلاف معنـا دار نبـود. لازم به ذكر است در بررسي ميانگين عوامل تسهيلكننـده و موانع بازدارنده براساس سابقه كـار، نتـايج آزمـون آنـاليز
واري انس ي ك طرف ه اخ تلاف معن اداري را ن شان ن داد (05/0>p).
جدول 1- رتبه موارد مؤثر بر انگيزه هاي فردي پاسخگويان برحسب ميانگين امتياز كسب شده
ميانگين رتبه گزينه تسهيل كننده (انگيزشي) فردي شماره گزينه در پرسشنامه
0/84±4/25 1 كسب امتياز 1
0/73±4/20 2 افزايش دانش تخصصي و حرفه اي 5
0/84±4/15 3 افزايش ميزان خود كارآمدي 9
0/77±4/10 4 علاقه ذاتي به فراگيري دانش 10
0/79±4/08 5 احساس كفايت و شايستگي در انجام كارها بعد از آموزش هاي مربوطه 11
0/96±4/06 6 فراگيري برخي از تكنيكها و روش هاي درمان 21
0/80±4/00 7 مرور اطلاعات قبلي و به روز شدن دانش تخصصي 3
0/89±3/96 8 علاقه به تغيير و رفع نواقص 16
1/05±3/93 9 به روز شدن دانش تخصصي 18
0/87±3/92 10 افزايش توانايي كارهاي عملي در گارگاه ها 8
0/92±3/92 11 داشتن تمايل به شركت در كنفرانس ها و سمينارها 15
1/31±3/55 12 برخورداري از مزاياي ارتقاء شغلي 2
0/96±3/51 13 داشتن حس كنجكاوي 14

جدول 2- رتبه موارد مؤثر بر انگيزه هاي سازماني پاسخگويان برحسب ميانگين امتياز كسب شده
ميانگين رتبه گزينه تسهيل كننده (انگيزشي) سازماني شماره گزينه در پرسشنامه
0/88±3/90 1 چاره جويي در حل مشكلات حرفه اي 6
0/83±3/87 2 مبادله اطلاعات و تجربيات با ديگر همكاران 4
0/93±3/55 3 افزايش تعامل با ساير همكاران 7
1/06±3/50 4 صدور سريع گواهي ها از طريق سايت 20
1/12±3/49 5 آسان شدن مراحل ثبت نام 19
1/04±3/35 6 استفاده از تسهيلات و موقعيت هاي موجود در برنامه هاي آموزش مداوم 17
1/25±3/34 7 امكان پيدايش موقعيت هاي شغلي بهتر بعد از آموزش ها 12
1/12±3/00 8 وجود موقعيت هاي رقابتي 13

جدول 3- رتبه عوامل بازدارنده فردي پاسخگويان برحسب ميانگين امتياز كسب شده
ميانگين رتبه گزينه موانع (عوامل بازدارنده) فردي شماره گزينه در پرسشنامه
0/89±3/99 1 كمبود وقت 1
1/25±3/75 2 ساير مشكلات خانوادگي 23
1/28±3/56 3 مشكلات خانوادگي خانه داري 21
1/18±3/55 4 مشكلات خانوادگي شغل دوم 22
1/29±3/42 5 مشكلات خانوادگي نگهداري فرزند 20
1/43±3/19 6 عدم آشنايي با نحوه ثبت نام در دوره ها 11
1/40±3/09 7 بي علاقگي و عدم تمايل به آموزش 3
1/38±2/88 8 اعتماد به نفس پايين (جهت شركت در كارگاه، سمينار، كنفرانس و …) 2

جدول 4 – رتبه عوامل بازدارنده سازماني پاسخگويان برحسب ميانگين امتياز كسب شده
ميانگين رتبه گزينه موانع (عوامل بازدارنده) سازماني شماره گزينه در پرسشنامه
1/20±4/02 1 مشكلات كاري (كمبود پرسنل همكار) 25
1/27±3/87 2 مشكلات كاري (تجمع كارها پس از بازگشت) 26
1/22±3/87 3 نامناسب بودن زمان برگزاري دوره ها تداخل با شيفت كاري صبح 4
1/19±3/82 4 بعد از شب كاري 7
1/25±3/71 5 عدم تأثير گواهي دوره ها در حقوق و مزايا 30
1/28±3/67 6 مشكلات كاري (حجم كاري زياد) 24
1/24±3/64 7 نامناسب بودن زمان برگزاري دوره ها تداخل با شيفت كاري شب 6
1/21±3/61 8 نامناسب بودن زمان برگزاري دوره ها تداخل با شيفت كاري عصر 5
1/34±3/53 9 عدم تناسب محتواي برنامه ها با نيازهاي حرفه اي 13
1/46±3/52 10 نبود تقويم آموزشي سالانه در دسترس 32
1/38±3/51 11 هزينه هاي شركت در دوره ها 16
1/39±3/48 12 كمبود تشويق از طرف مسؤولين 28
1/43±3/42 13 نامناسب بودن مكان برگزاري دوره ها از نظر مسافت 10
1/42±3/38 14 نامناسب بودن مكان برگزاري دوره ها از نظر نور 9
1/36±3/37 15 اطلاع رساني نامناسب 12
1/21±3/36 16 روش تدريس نامناسب 14
1/18±3/36 17 عدم تسلط مدرسين به موضوعات مورد آموزش 15
1/36±3/32 18 سختگيري هاي پرسنل آموزش مداوم (حضور به موقع، مقاومت در ثبت نام) 29
1/39±3/31 19 تكراري بودن برنامه هاي آموزشي 27
1/25±3/25 20 ناكافي بودن مدت بعضي از دوره ها 19
1/24±3/24 21 عدم رعايت عدالت در معرفي به برنامه ها از طرف مسؤول مربوطه 17
1/45±3/22 22 نامناسب بودن مكان برگزاري دوره ها از نظر تهويه 8
1/36±3/20 23 نبود نظم در جلسات 31
1/28±3/19 24 عدم صدور به موقع گواهي هاي شركت در دوره 18

بحث
در اين مطالعه به بررسـي عوامـل تـسهيلكننـده وموانـع بازدارنـده شـركت در برنامـه هـاي آمـوزش مـداوم پرداخته شد. نتايج حاصل حاكي از آن بود كه انگيزه اصلي بيشتر شرك تكنندگان در برنامـه هـاي بـازآموزي، كـسب امتياز بوده و بعد از آن به ترتيب افزايش دانش تخصصي و حرفهاي، افزايش ميزان خودكارآمـدي و علاقـه ذاتـي بـهفراگيري دانش ذكر شده بود.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید