Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: اين مطال عه از نوع نيمه تجربي بوده كه روش نمونه گيري به صورت سرشماري انجام شده و 282 نفر در پـژوهششركت داشتند . در اين مطالعه كه به صورت قبل و بعد انجام شده ميـزان دانـش، نگـرش و رفتـار دانـشآمـوزان بـا اسـتفاده ازپرسشنامههاي طراحي شده مورد آزمون قرار گرفت. طول مدت زمان برگزاري بسيج اطلاعرساني چهـار مـاه بـوده كـه در آن از چهار روش پمفلت، بنر، پخش فيلم و برگزاري كلاسهاي آموزشي استفاده شده است. در تجزيه و تحليل دادهها از آزمـون هـاي آماري تي تست و منويتني استفاده شده است.
يافتهها: ميزان آگاهي، نگرش و رفتار افراد پس از برگزاري بسيج اطلاع رسـاني بـه ترتيـب 6/44، 8/11 و 6/20% رشـدداشت. بين معدل و بعد خانوار افراد با ميزان آگاهي آن ها ارتباط معنـاداري مـشاهده نگرديـد (11/0>p) و (06/0>p). امـا بـين سطح سواد والدين و ميزان آگاهي افراد ارتباط معناداري مشاهده شد (04/0≤p) و (02/0≤p).
نتيجهگيري: برگزاري بسيج اطلاعرساني مي تواند تغييرات مثبتي در افزايش آگاهي، نگرش و رفتار افراد ايجاد نمايـد و سبب پيشگيري از بروز بسياري از مشكلات بهداشتي در جامعه گردد.

كليد واژه ها: بسيج اطلاع رساني، وبا، دانش آموزان

تاريخ دريافت: 1/5/1393 تاريخ پذيرش: 13/10/1393

– دانشيار آموزش بهداشت دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
– دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– كارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران
– كارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران
– كارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

وبا يكـي از تهديـدات دايمـي سـلامت عمـومي دركشورهاي فقير و در حال توسعه بوده و به عنـوان يكـي ازشاخص هاي تو سعه اجتماعي نيز به حـساب مـي آيـد . ايـنبيمـاري بـه ويـژه در كـشورهايي كـه مـردم آن وضـعيت نامطلوبي از نظر دسترسي به آب سالم و توالـت بهداشـتيدارند يك تهديد جدي براي بهداشـت جامعـه بـه حـسابمي آيد (1). عامل اغلب اپيدمي هاي وبا گروه سرمي O1 و O139ويبريو كلراست كه از راه آب و غذاي آلوده منتقـلمي شود و به صورت بالقوه مي تواند سبب ايجاد اپيدمي هاي بزرگي در كشورهاي مختلف دنيا شود (2).
روش انتقال بيماري از طريـق آب و غـذا و دسـتانآلوده است (3). علايم وبا به صورت اسهالي حاد است كـهمي تواند در عرض چند ساعت منجر به كم آبي شديد و بـهسرعت پيش رونده و باعث مرگ شود (4).
بيماري وبا در اكثر نقاط جهان گزارش شده است درسال 2012 چهل و هشت كشور بيماري را گزارش نمودند.
تعداد موارد گزارش شده 245393 نفر بوده كه 3034 موردآن منجر به فوت شده است (5). بيماري وبا در ايـران نيـزيك بيماري بومي محسوب مي شود و هر سـاله تعـدادي ازآن در برخي از مناطق كشور گزارش مي شود تعـداد مـواردگزارش شـده در سـال گذشـته طبـق گزارشـات سـازمانبهداشت جهاني 53 مورد بوده است (5).
بسيج اطلاعرساني به مجموعـهاي از فعاليـتهـاي اطلاعرساني، ارتباطي و آموزشي بـا اسـتفاده از تركيبـي ازكانال هاي متعدد و متنوع اطلاعرساني گفته مي شود كه به منظور انتقال پيامهاي مورد نظر بـه جمعيتـي مـشخص دريك دوره زماني معين و محدود و در راستاي اهداف برنامهبه كار گرفته مي شود (6). بسيج اطلاعرساني مي توانـد بـهكمك انواع رسانهها انجام شود و قصد دارد به افراد جامعـهدرباره خطـرات رفتارهـاي مغـاير بـا سـلامت و چگـونگياجتناب يا كاهش اثرات مخرب آنها اطـلاعرسـاني نمايـد (7). كاربرد بسيج اطلاعرساني براي ارتقاي سـطح آگـاهيجامعه در زمينـههـ اي مختلـف سـلامت عمـومي اسـت ازنمونههاي مهم تأثيرگذار آن مي توان به ممنوعيـت سـيگاركشيدن و ترك سيگار در جوامع مختلف اشاره كرد. توجـهبه رويكردهاي آموزش تدريجي در ترغيب و تشويق جامعهبراي ترك رفتارهاي مخـاطرهآميـز در ارتبـاط بـا سـلامت
١٢
روزبه روز در حال افزايش است و از جمله اجزاي عمـده درانواع راهبردهاي مداخلهاي بـه شـمار مـي رود (8). Bal وهمكـارانش مطالعـه اي را در خـصوص مبـارزه بـا سـيگار كشيدن با استفاده از بسيج اطـلاعرسـاني بـا هـدف تغييـرنگرش و رفتار افراد انجام دادند (9). همچنـين در مطالعـهديگــري كــه توســطPalmgreen و همكــارانش در خصوص تأثير بسيج اطلاعرسـاني از طريـق رسـانه بـرايكاهش مصرف و ترك ماري جوانـا در جوانـان انجـام شـدآنها دريافتنـد كـه تـأثير بـسيج اطـلاعرسـاني از طريـقرسانههاي جمعي در انجام برنامههاي بهداشـت عمـومي وارتقاي آن حايز اهميت و چشمگير مي باشد (10).
شهرستان سـروآباد بـا دارا بـودن پنجـاه هـزار نفـرجمعيت در استان كردستان يكي از نواحي است كه هر چند سال يك بار شاهد بـروز مـواردي از اپيـدمي بيمـاري وبـامي باشد اين شهرستان به دليل هم مرز بـودن روسـتاهايآن با كشور عراق و كوهستاني بـودن منطقـه و مـشكلاتآب آشاميدني و سيستم جمـعآوري فاضـلاب در طـول دهسال گذشته سه بار دستخوش بروز اپيدمي وبا شده اسـت.
آخرين مورد آن مربوط به سال 1391 بوده كه 12 مورد بهاين بيماري مبتلا شدند . اما خوشبختانه موارد مـرگ ناشـياز بيماري گزارش نشده است. با توجه به موارد فوق و نيـزاين نكت ه كه تاكنون مطالعـهاي در ايـن زمينـه در منطقـهمذبور انجام نشده و در انجام آموزش هـاي صـورت گرفتـهني ز فق ط از روش س خنراني يكنواخ ت اس تفاده ش ده و تركيبي از روشها و رسانههاي آموزشي در آموزش استفادهنشده است لذا مطالعه حاضر بـا هـدف بررسـي اثربخـشي بسيج اطلاعرساني پيشگيري از بيماري وبا در دانشآموزان مقطع متوسطه در روستاهاي مرزي شهرستان كه بيشترين
ميزان بروز و خطر ابتلا به بيماري را داشتهاند، انجـام شـد.
هدف از انتخاب دانش آموزان به عنوان جامعه آمـاري بـروزبيشتر بيماري در اماكن جمعي از جمله مـدارس بـوده و درضمن استفاده از دانشآموزان به عنوان پل ارتباطي جهـتانتقال اطلاعات به محيط خانواده و جامعه بوده است.

روش مطالعه

اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي و از نوع قبـلو بعد ميباشد كه در آن بسيج اطلاعرسـاني پيـشگيري ازبيماري وبا در تمـام مـدارس مقطـع متوسـطه روسـتاهاي
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مرزي شهرستان سروآباد برگزار گرديـد. تعـداد مـدارس دومدرسه پسرانه و يك مدرسه دخترانه بود و كليـه 282 نفـرمحصل شاغل بـه تحـصيل در ايـن مـدارس بـه صـورتسرشماري در مطالعه شركت نمودند. معيار ورود به مطالعـهشركت داوطلبانه و علاقه مندي افراد بـه دريافـت آمـوزشبوده است و معيار خـروج از مطالعـه عـدم تمايـل افـراد وانصراف از شركت در كلاسهاي آموزشي و غيبت بيش ازدو جلسه در كلاسهاي آموزشـي و اكـران فـيلمهـا بـودهاست.
مدت زمان برگزاري بسيج اطلاعرسـاني چهـار مـاهبوده كه از ابتداي بهمن ماه سال 1391 شر وع و تـا پايـانارديبهشت ماه سال 1392 ادامه پيـدا كـرد. در ايـن بـسيجاطلاعرساني از چهار روش استفاده گرديـد كـه شـامل: 1- بن ر طراح ي ش ده وزارت بهداش ت و درم ان و آم وزش پزشكي در خصوص پيشگيري از بيماري وبا كه در معرضديد دانشآموزان و در داخل حياط مدرسه نصب گرديد. 2- پمفلت طراحي شـده مـديريت پيـشگيري از بيمـاري هـاي واگير وزارتخانه كـه در ميـان همـه دانـشآمـوزان توزيـعگرديد. 3- دو فيلم آموزشي كه يكي از آنها در خـصوصبيمـاري و علاي م آن و ف يلم ديگ ر در خ صوص نح وهسالم سازي سبزيجات و ميوه جات و راههـاي پيـشگيري ازبيماري كه با پروژكتور در محيط هر كلاس دو بار نمـايشداده شد . 4- آموزش توسط كارشناسان بهداشتي در قالـبدو جلسه دو ساعته، كه يك جلسه آن به صورت سخنراني در خصوص شرح كامل بيماري، راههـاي انتقـال، راههـاي پيشگيري و درمان آن بوده و يـك جلـسه آن بـه صـورتپرسش و پاسـخ در خـصوص ابهامـات و سـؤالاتي كـه درذهن دانش آموزان جامانده و مرور نكات مهـم انجـام شـدهاست. ابزار جم عآوري اطلاعات پرسـشنامه محقـق سـاختهبود كه روايـي صـوري و محتـوايي آن توسـط گروهـي ازمتخصصان رشت ههاي مربوطه تأييد گرديده و اعتبار آن بـا آلفا كرونباخ حداقل 8/0 براي هـر زيرمقيـاس مـورد تأييـدقرار گرفت . پرسشنامه داراي 36 س ؤال و در چهـار قـسمتبود كه شامل اطلاعات دموگرافيك و سؤالات مربـوط بـهآگاهي، نگرش و رفتار افراد بـود . قبـل از برگـزاري بـسيج اطلاعرساني از تمامي افـراد شـركتكننـده پـيش آزمـونگرفته شده و يك ماه بعـد از اتمـام آمـوزش پـس آزمـونبرگزار گرديد.
١٣
جهت تجزيـه و تحليـل داد ه هـا از نـرم افـزار آمـاريSPSS v.20 استفاده شد و مقايسه ميانگينها با اسـتفادهاز آزمونهاي آماري من ويتيني و تيتست مورد بررسي قـرارگرفتند. براي انجام اين مطالعه موافقـت آمـوزش و پـرورشمنطقه، مديران مدارس و اولياي دانشآموزان نيز كسب شـد .
در ضمن با توجه به كدگذاري هر پرسشنامه محرمانه بـودناطلاعات دريافتي از دانش آموزان رعايت گرديد.

يافتهها
از 282 نفر دانش آموز شرك تكننده در ايـن مطالعـه 95 نفـر آن هـا پـسر (5/33%) و 187 نفـر دختـر (5/66%) بودند. ميانگين سني آنهـا (05/1 ±8/15)، ميـانگين بعـدخانوار (84/1±9/5) و ميانگين معدلـشان (12/2±67/15) بود. در خصوص سطح سواد والدين دانـشآمـوزان درصـد
كمي از آنان داراي سـواد ديـپلم و بـالاتر از ديـپلم بودنـد. بي شترين ج ذابيت رس انه ه اي اس تفاده ش ده در ب سيج اطلاعرساني براي دانشآموزان شـركتكننـده بـه ترتيـبشامل فيلم آموزشي، آموزش توسط كارشناسان بهداشـتي،پمفلت و بنر بوده است.
در اين مطالعه فراواني تك تـك سـؤالات مربـوط بـهآگاهي، نگرش و رفتار دانشآموزان مورد سنجش قرار گرفـت(جداول شماره 3-1) كه با توجه به نتايج به دست آمده ميزان آگاهي، نگرش و رفتار دانشآموزان در قبل از برگزاري بـسيجاطلاعرسـاني بـا بعـد از آن بـه ترتيـب بـه مقـدار (6/44%)،
(8/11%)، (6/20%) رشد داشته است (جدول شماره 4).
بين معدل دانشآموزان با ميزان آگـاهي، نگـرش ورفتار و همچنين بين بعد خـانوار آنهـا بـا ميـزان آگـاهي،نگرش و رفتارشان نيز ارتباط معنـاداري مـشاهده نگرديـد(جدول شماره 5). همچنين بين سطح سواد پـدر و مـادر ومي زان آگ اهي اف راد ارتب اط معن اداري م شاهده گردي د (01/0≤p) و (02/0≤p).
نتايج به دست آمده در اين مطالعه بيـانگر آن اسـتكه بـين آگـاهي افـراد در قبـل و بعـد از برگـزاري بـسيجاطلاعرساني ارتباط معن اداري مشاهده گرديـد (00/0≤p) و همچنين بـين رفتـار دانـشآمـوزان نيـز در قبـل و بعـد ازبرگزاري بسيج اطـلاعرسـاني ارتبـاط معنـاداري مـشاهدهگرديد (03/0≤p) اما در خصوص نگرش آنهـا در قبـل وبعد از مداخله ارتباط معنادار نبود (06/0>p).
در اين مطالعه (2/48%) از دانشآمـوزان اسـتفاده ازبسيج اطلاعرساني را روشي مناسب براي انتقال اطلاعـاتمي دانـستند (5/44%). اسـتفاده از بـسيج اطـلاعرسـاني را روش كافي و كامل به شمار نمي آوردند و (3/7%) مخـالف استفاده از چنين روشي در انتقال پيام ها و اطلاعات بودند. نتايج به دست آمده در اين مطالعه حاكي از آن است كهدان ش آم وزان از مي ان چه ار روش اس تفاده ش ده در ب سيج اطلاعرساني، مفيدتري ن و تأثيرگذارترين روش را بر يادگيريـشانبه ترتيب فـيلم آموزشـي (2/49%)، آمـوزش چهـره بـه چهـره(4/29%)، بنر (2/11%) و پمفلت (2/10%) عنوان كردند.
جدول 1- مقايسه فراواني پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش آگاهي قبل و بعد از برگزاري بسيج اطلاع رساني
بعد از آموزش قبل از آموزش
اشتباه نمي دانم صحيح اشتباه نمي دانم صحيح %7 %11 %82 %8 %29 %63 علايم بيماري وبا
%47 %12 %41 %26 %42 %32 خصوصيات اسهال در بيماران وبايي
%4 %6 %90 %5 %12 %83 راه هاي انتقال بيماري وبا
%48 %4 %48 %50 %7 %43 طريقه سالم سازي آب آشاميدني
%47 %9 %44 %51 %10 %39 عوامل مؤثر در ابتلا به بيماري وبا
%20 %9 %71 %27 %15 %58 نحوه برخورد با يك مريض اسهالي شديد
%13 %14 %73 %16 %41 %43 نحوه درمان بيماري وبا
%36 %7 %57 %43 %24 %33 روش هاي صحيح سالمسازي سبزيجات
%29 %21 %50 %33 %28 %39 مواردي كه در پيشگيري از بيماري وبا نقشي ندارند
%25 %22 %53 %33 %38 %29 مواردي كه در ابتلا به بيماري وبا نقشي ندارند
%31 %12 %57 %38 %23 %39 بيماري وبا در كداميك از فصول سال شايع است
%64 %23 %13 %37 %59 %4 ميزان پودر پركلرين مورد نياز جهت گندزدايي سبزيجات
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- فراواني پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش نگرش در بسيج اطلاع رساني بيماري وبا
بعد از آموزش قبل از آموزش
بسيار مخالفم مخالفم نظري
ندارم موافقم بسيار موافقم بسيار مخالفم مخالفم نظري
ندارم موافقم بسيار موافقم %17 %26 %22 %19 %16 %14 %22 %25 %22 %17 من آدم قوي هستم و به بيماري وبا مبتلا نمي شوم.
%38 %42 %16 %2 %2 %28 %47 %20 %4 %1 بيماري وبا مختص افراد پير و كودكان ميباشد.
%8 %11 %17 %28 %36 %5 %13 %29 %34 %19 من معتقدم بيماري وبا در صورت عدم درمان مي تواند كشنده باشد.
%57 %33 %6 %2 %2 %30 %48 %14 %7 %1 به نظر من نقش آب و سبزيجات در انتقال بيماري وبا چندان مهم نيست.
%29 %40 %20 %9 %2 %16 %35 %34 %12 %3 به نظر من شانس انتقال بيماري وبا از يك فرد به فرد ديگر خيلي كم است.
%52 %32 %8 %4 %4 %41 %36 %12 %5 %4 افراد مبتلا به اسهال لازم نيست به مراكز بهداشت ي درماني مراجعه كنند.
%14 %12 %26 %26 %22 %10 %16 %27 %29 %18 من از تماس با يك بيمار وبايي ترس دارم.
%4 %5 %17 %36 %38 %4 %6 %17 %37 %36 من احساس مي كنم در صورت رعايت نكردن بهداشت فردي به بيماري وبا مبتلا مي شوم.

%19 %29 %27 %18 %7 %16 %31 %34 %13 %6 به نظر من افرادي كه به كشور عراق مسافرت كرده اند فقط به بيماري مبتلا مي شوند.
%42 %28 %20 %5 %5 %24 %37 %29 %6 %4 استفاده از توالتهاي عمومي در هنگاه وفور بيمار ي خطر ي ندارد.
%14 %20 %29 %26 %11 %8 %19 %39 %26 %8 همنشيني و حرف زدن با افراد آلوده باعث انتقال بيماري وبا مي شود؟

جدول 3- فراواني پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش رفتار در بسيج اطلاع رساني بيماري وبا
بعد از آموزش قبل از آموزش
خير بلي گاهي اوقات بلي اغلب خير بلي گاهي اوقات بلي اغلب %25 %52 %23 %10 %52 %38 من از آب چشمه هاي روستا جهت آشاميدن استفاده مي نمايم
%1 %18 %80 %2 %34 %63 قبل از خوردن غذا دست هاي خود را با آب و صابون شست و شو مي دهم.
%1 %10 %87 %2 %12 %86 بعد از توالت رفتن حتماً دست هاي خود را با آب و صابون شست و شو مي دهم.
%76 %15 %9 %79 %13 %8 من سبزيجات و ميوه ها را بدون شست و شو مصرف مي كنم
%10 %49 %41 %24 %51 %25 در صورت احساس هرگونه علايم اسهالي در خود به مراكز بهداشتي درماني مراجعه مي نمايم.
%80 %14 %6 %81 %11 %8 من در فصل گرما در آب هاي راكد و قناتها شنا مي كنم.
%9 %33 %58 %19 %50 %31 من ترتيب مراحل سالمسازي سبزيجات را به خوبي مي توانم انجام دهم.
١۴
جدول 4- مقايسه ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و رفتار دانش آموزان قبل و بعد از برگزاري بسيج اطلاع رساني
عملكرد نگرش آگاهي
39/1±5/27 25/9±9/22 22/5±8/12 قبل از برگزاري
59/7±7/13 37/7±12/8 67/14±16/9 بعد از برگزاري

جدول 5- ارتباط بين معدل و بعد خانوار دانش آموزان با ميزان آگاهي، نگرش و رفتار (p-value)
رفتار نگرش ميزان آگاهي
0/32 0/29 0/19 معدل
0/14 0/11 0/08 بعد خانوار

بحث
بسيج اطلاعرساني مـي توانـد بـه طـور مـستقيم يـاغيرمستقيم سبب ايجاد تغييرات مثبت شده و يا از تغييراتمنفي جلوگيري نمايـد . در ايـن مطالعـه اثربخـشي بـسيجاطلاعرساني پيشگيري از بيماري وبا در دانشآموزان گروههدف مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد كـهطراحي و برگزاري بسيج اطلاعرساني در افـزايش آگـاهي،نگرش و رفتار افراد در موارد پيشگيري از بيماري وبا مـؤثر بوده است.
در طراحـي و اجـراي بـسيج اطـلاع رسـاني اساسـاً احتمـال موفقيـت بـا بـه كـار بـردن روش هـاي متعـدد و مداخلات چندگانه افزايش مي يابد (11). كه در اين مطالعهنيز براي انتقال پيام ها و اطلاعات موردنظر از چهـار شـيوهآموزش چهره به چهره، فيلم آموزشي، بنر و پمفلت جهـتتأثيرگذاري بيشتر استفاده گرديد.
طول مدت زمان بسيج اطلاعرساني ممكن است دريك بازه زماني كوتاه يا در يك مدت زمان طولاني انجـامشـود (12). در مطالع ه م ا م دت زم ان برگ زاري ب سيج اطلاعرساني در بازه زماني چهار ماه انجام شـده اسـت. در مطالعهNathanail وAdamos در خـصوص بـسيجاطلاعرساني جاده سالم طول مدت زمـان برگـزاري بـسيجاطلاعرساني چهار هفته بوده است (13). ايـن در حاليـستكه در مطالعه ديگري كه توسطKevin و همكارانش درخصوص بسيج اطلاعرساني پيشگيري از سيگار انجام شدهمدت زمان شروع تا خاتمه آن چهـار سـال طـول كـشيدهاست (14). در مطالعـهاي كـهElder و همكـاران انجـامدادند به اين نتيجه رسيدند كه اثربخشي مداخل ههايي كه ازتركيب چند كانال و در مدت زم ان طولاني تـر انجـام شـدهباشد نسبت به ساير مداخلات بيشتر مي باشد (15).
١۵
در مطالعه اخير بين سطح سواد پدر و مادر و ميـزانآگاهي افراد ارتباط معناداري مـشاهده گرديـد . ايـن نـشانمي دهد كه آگـاهي دانـش آمـوزان داراي والـدين تحـصيلكرده، بالاتر از سايرين مي باشـد كـه بـا مطالعـه عبـدي وهمكاران در اين رابطه هم خواني دارد (16).
در مطالعه اخير هدف از برگزاري بسيج اطلاعرساني تغيير در هر سه بعد آگاهي، نگرش و رفتـار دانـشآمـوزان جهت پي شگيري از بيماري وبا بود كـه در هـر سـه زمينـه
تغييرات حاصـل شـد. در مطالعـهاي كـهRandolph وهمكاران به بررسي 18 بسيج اطـلاعرسـاني برگـزار شـدهپرداخته بودند نتايج نشان داد كه بـسيج اطـلاعرسـاني در (67%) موارد بر آگاهي افراد، (24%) موارد بر نگرش افراد و
(89%) موارد بر رفتار افراد تأثيرگذار بوده است (17).
در اين مطالعه آگاهي افراد پس از برگـزاري بـسيجاطلاعرساني 6/44% رشد داشته است و ميزان رشد نگرشو رفتار افراد به ترتيب (8/11%) و (6/20%) گـزارش شـدهاست. در مطالع هاي كـ ه توسـطFreimuth و همكـ اران انجام شده است نتايج نشان داد ه كه در 14 مورد ارزشـ يابي انجام شده كه تأثيرات بسيج اطلاعرساني بر آگـاهي افـرادسنجيده شده ميزان تغييرات آگاه ي از 10% تا 60% متغيـ ر بوده است . در هم ين مطالعه در 16 ارزش يابي بررسـي شـدهكه تأثيرات بسيج اطلاعرساني بـر نگـرش سـنجيده شـده بيشترين م يزان تأثير در حدود (38%) گزارش شـده اسـت. همچنــي ن براســاس مطالعــه مــروري فــوق در 29 مــورد ارزشيابي انجام شده در خصوص تأثير بسيج اطـلاعرسـاني ب ر رفت ار اف راد 20 م ورد از ب سيج ه اي اطـلاع رس اني موفقيت آميز بوده و 9 مورد آنها ناموفق بـوده و بـر رفتـارافراد تأثيرگذار نبود هاند. ميانگين تغ يير در ارز يابيهاي انجام
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

شده در خصوص رفتار (29%) بوده كه دامنه تغ ييرات آنها از (4%) تا (74%) متغير بوده است (18).
مي دانـستند ايـن در حاليـست كـه در مطالعـه منتظـري وهمكارانش در خـصوص بـسيج اطـلاعرسـاني ايـدز فقـط(23%) افراد استفاده از چنين روشي را در آموزش مناسب و
(50%) آن را نامناسب مي دانستند (25).
از محدودي تهاي مطالعه مـا نبـودن گـروه كنتـرلجهت مقايسه و همچنين كمبود وقـت و فـضاي آموزشـيمناسب و فشردگي برنامه درسي دانشآموزان با توجـه بـهنزديك بودن به اتمام سال تحصيلي بود. كه اين مـوارد درمطالعات آتي مي تواند مدنظر قرار گيرد لازم به ذكـر اسـت اين اولين مطالعهاي است كه در زمينه بسيج اطلاعرسـاني در خصوص پيشگيري از بيماري وبـا انجـام شـده اسـت و محدوديت در بررسي و استفاده از مطالعـات مـشابه وجـودداشت. مطالعه فوق حاصل يك كار تحقيقاتي است كه بـهعنوان پروژه سمينار مقطع Ph.D آموزش بهداشت انجـامو تأييد شده است.

نتيجهگيري
ايـن مطالعـه نـشان داد كـه برگـزاري بـسيج هـاي اطلاعرساني در زمان بروز مـشكلات بهداشـتي مـي توانـدسبب ايجاد تغ ييرات مثبت در جمعيت گروه هـدف شـده واين خود سبب بهبود وضع موجود و يا پ يـشگيري از وقـوعدوچندان مش كلات گردد . با وجـود ايـ ن م طالعـه مـي تـوانگفت كه برگزاري بسيج هاي اطلاعرساني مي تواند در بـالابردن سطح دانش، نگرش و رفتار افراد در امر پيشگيري از بسياري از بيماريهاي عفون ي و واگيردار مؤثر واقع شـده واز بروز اپيدمي هاي متعدد جلوگيري به عمل آورد.

تشكر و قدرداني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در پايان از آموزش و پرورش شهرسـتان سـروآباد وهمكاران مراكز بهداشتي درماني كه در انجام اين پژوهشاينجانب را ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را دارم. نتايج به دست آمده در اين مطالعه بيـانگر آن اسـتكه اجراي بسيج اطلاعرساني سبب افزايش ميـزان آگـاهيجمعي ت م ورد ه دف ش ده اس ت ك ه اي ن ب ا مطالع هMengel و همكارانش هم خواني دارد آنها بـه بررسـياجراي بسيج اطلاعرساني خطرات مـصرف الكـل در زنـانباردار پرداختند كه نتـايج افـزايش آگـاهي زنـان را بعـد ازاجراي آموزش نشان داد (19).
در اين مطالعه همچنين بين اصلاح و ارتقـاء رفتـارپيشگيرانه از بيماري وبا در قبل و بعـد از برگـزاري بـسيجاطلاعرساني رابطه معناداري وجود داشت. كه در مطالعـاتمشابه كه در زمينه بسيج اطلاعرساني در خصوص ارتقاء وافزايش فعاليت فيزيكي انجام شده در 15 مطالعـه بررسـيشده هفت مطالعه اصلاحات معناداري را در افزايش فعاليتفيزيكي در افراد را نشان دادند (24-20).


پاسخی بگذارید