دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 3 (پياپي 9) پاييز 1393، 78-69 مقايسه تأثير سخنراني بازخوردي و سخنراني سنتي بر يادگيري و رضايتمندي دانشجويان در درس مراقبت هاي ويژه پرستاري

اردشير افراسيابي فر، شهلا نجفي دولتآباد، اسداﷲ موسوي
چكيده

مقدمه: با وجود اين كه روش سخنراني سنتي روشي مناسـب جهـت انتقـال دانـش و اطلاعـات مـي باشـد ، امـا جهـتموضوعات دشوار و انتزاعي، يادگيري طولاني مدت و سطوح بالاي يادگيري مانند تحليل و تركيب مناسـب نمـي باشـد . مطالعـهحاضر با هدف مقايسه تأثير سخنراني بازخوردي بـر ميـزان يـادگيري و رضـايتمندي دانـشجويان در درس مراقبـتهـ اي ويـژه پرستاري نسبت به سخنراني سنتي صورت گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: مطالعه نيمه تجربي حاضر از نوع مطالعات پژوهش در آموزش مي باشد كه در دانشكده پرستاري و مامايي وابـستهبه دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در نيم سال اول تحصيلي 1390 انجام شد ه است . 26 جلسه درس مراقب تهاي و يژه پرستاري به صورت تصادفي ب ين روش سخنراني بازخوردي و سخنراني سـنتي تخـصيص يافـت. نمونـههـ اي مـورد مطالعـه 33 دانـشجويپرستاري ترم تحصيلي 6 بودند. يادگيري دانشجويان از طريق برگزاري پيش آزمون ، پس آزمون ، امتحانات ميان ترم و پايان ترمارزيابي شد. از يك فرم نظرسنجي پايا و روا جهت سنجش ديدگاه دانشجويان و ميزان رضايتمندي آنـان از روش هـاي تـدريس استفاده شد . دادهها با استفاده از نرمافزار آماريSPSS تحت ويندوز نسخه 17 و آزمو نهاي آمار ي تيتست و منويتنـي بـا درنظر گرفتن آلفاي 05/0 تجزيه و تحليل گرديد.
يافتهها: يافتههاي مطالعه نشاندهنده تفاوت آماري معناداري برحسب ميا نگين نمرات ميان ترم و پايان ترم دانـشجويان در دو روش سخنراني سنتي و سخنراني بازخوردي ميباشد (001/0=p). اگرچه دانشجويان از هر دو روش رضـايت داشـتند، امـاتفاوت آماري معناداري نيز در ميزان رضايت دانشجويان از روش سـخنراني بـازخوردي مـشاهده گرديـد (05/0<p). درك بهتـرموضوعات تدريس شده، آمادگي و مطالعه قبل از تدريس موضوع ، بازخوردي فوري، پذيرش بيشتر از نظرات دانشجويي از جملـهنقاط قوت آموزشي ذكر شده در روش سخنراني بازخوردي بوده اند.
نتيجهگيري: يافتههاي مطالعه حاضر نشا ندهنده يادگيري بهتر دانشجويان در سخنراني بازخوردي نس بت به سـخنرانيسنتي جهت ت درس مراقبتهاي و يژه پرستار ي مي باشد. با توجه به رضايتمندي دانشجويان و پيشنهاد آن ها مبني بر تدريس ساير دروس با روش سخنراني بازخوردي، مطالعات ديگري جهت مقايـسه كيفيـت يـادگيري آن در سـاير دروس پرسـتاري پيـشنهاد ميشود.

كليد واژه ها: آموزش پرستاري، سخنراني، سخنراني بازخوردي، يادگيري

تاريخ دريافت: 1/4/1393 تاريخ پذيرش: 5/8/1393

مقدمه

تدريس و يادگيري دو روي يك سكه هستند. قابـلقبولترين معيا ر انداز هگيـري يـك تـدريس خـوب، ميـزانآموختني است كه دانشجو ياد مي گيـرد . بـه عبـارت ديگـرتدريس بدون يادگيري، سـخنراني محـض مـي باشـد (1). اگرچه روش سخنراني هنوز از رايـجتـر ين اسـتراتژي هـاي ياددهي در آموزش محسوب مي شود، اما روشهاي سـنتيهميشه قادر نيستند بـه نيازهـاي آموزشـي در حـال تغييـردانشجويان پاسخ دهند (2). هدف اوليه آموزش پرسـتاري، تربيت پرستاران حرفهاي جهت ايفاي نقش در تيم درمـانياست تا بيماران بتوان نـد از كيفيـت خـدمات آنهـا بهتـر ومفيدتر بهره مند گردند (3). در اين راستا آموزش پرسـتاري با چال شهايي مواجه مي باشد كه از جمله آنها مي توان بـه ضرورت بازنگري مداوم برنامه ه اي آموزش پرستاري جهت پاسخگويي به نياز هاي جامعه و ارايه مراقب ت هـاي ايمـن وبا كيفيت به بيماران (4)، تغييرات فزاينده در سيـستمهـ اي ارايـه خـدمات بهداشـتي درمـاني (5)، تنـوع دانـشجويان، كاربردي نبودن نتايج مطالعـات پـژوهش در آمـوزش (6)، فشارهاي شغلي و تعدد وظايف دانش آموختگـان پرسـتاري (2) اشاره كرد . بنابراين بسياري از اساتيد پرستاري به دنبال روش هاي فعال يادگيري هستند (6).
روش هــاي فعــال تــدريس و دانــشجو محــور در كوريكولومهاي پرستاري مورد تأكيد صـاحب نظـران اسـت (7). علاوه بر آن، از آنجا يي كه بسياري از مـسؤوليتهـ اي پرستاري در تيم صـورت مـيپـذيرد، كوريكولـوم آمـوزشپرستاري نيازمند آمـاده سـازي دانـشجويان جهـت كـسبمهارتهاي ضروري كار گروه ي مـيباشـد (8). سـخنرانيبازخوردي يكي از رو شهاي پيشنهاد شده توسط اوسـرمن (Osterman) مي باشد. اين روش در واقـع نـوع اصـلاحشده سخنراني سنتي است كه تركيبي از آموزش مبتني بـرعملكرد (آموزش برنامـه ر يـزي شـده) و سـخنراني سـنتيمي باشد. سه اصل مهـم يـادگيري در آمـوزش مبتنـي بـرعملكرد شامل ارايه مطالب در گامهـ ا يـا مراحـل كوچـك (قاب آموزشي)، شركت فعال يادگيرنده و تقويت يـادگيري از طريق دريافت بازخوردهاي فـوري اسـت . در سـخنراني سنتي به دليل عدم شركت فعال دانشجويان بـه يـادگيريط ولاني م دت آن ان منج ر نم يش ود. ل ذا ب ا آم وزش برنامه ريزي شده مي توان مطالب را در قابهاي كوتاه ارا يه كـرد و بـا ايجـاد فرصـت هـاي يـادگيري گروهـي ماننـدبحث هاي گروهي زمينه مـشاركت فعـال آنهـا را در بـين ق اب ه ا ي ا مراح ل ت دريس ف راهم س اخت. همچن ين بازخوردهاي فوري و دو جانبه به استاد و دانـشجو پـس ازفعاليتهاي گروهي ، علاوه برتـسهيل و تقويـت يـادگيريدانشجويان، ميزان دستيابي آنها به اهداف آموزشـي را در طي فرآيند ياددهي- يادگيري مشخص مي نمايد (9).
روش سخنراني قدي مي ترين روش تدريس مي باشـد و علي رغم اين كه رو شهاي ياددهي زيادي پيشنهاد شـدهاست، هنوز به عنـوان رايـج تـرين روش در دانـشگاههـ اي سراسر دنيا مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد (10). سـخنراني روشي مناسب جهت انتقال اطلاعـات و دانـش مبتنـي بـرسطح اول طبقه بندي بلوم است، اما شيوهاي مناسب جهت موضـوعات دشـوار، انتزاعـي، يـادگيري طـولاني مـدت و دستيابي به سطوح بالاي يادگيري مانند تحليـل و تركيـبنمي باشـد (11). همچنـين مطالعـات موجـود ، يافتـ ه هـ اي متناقـضي را در زمينـه اثربخـشي آن در مقايـسه بـا سـايرروشهاي تدريس در رشـتههـ اي علـوم پزشـكي گـزارشكـرده انـد. بعـضي از مطالعـات از عـدم تفـاوت اثربخـشي سخنراني سنتي با ساير روشها (12و13) حكايت دارند، درحالي كه در مطالعات ديگري وجود تفاوت هـايي در ميـزانيادگيري در ساير روش ها در مقايـسه بـا سـخنراني سـنتي (14) گزارش شدهاند. كيفيـت يـادگيري سـاير روشهـ اي تـدريس بـا روش سـخنراني در تـدريس دروس پرسـتاري توسط اساتيد و پژوهشگران پرستاري نيز مورد مقايسه قرارگرفتهاند كه نتايج مختلفي مبني بر عدم تفـاوت و يكـسانبودن تأثير (15و16) و يا وجود تفاوت در ميزان يادگيري وكيفيت يادگيري (19-17) گزارش شده اند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

درس مراقب تهاي و يـ ژه پرسـتاري از جملـه دروس تخصصي پرستار ي و از لحاظ محتوي درسي، ماهيتاً درسي دشوار است كـه تمـامي دروس پرسـتاري داخلـي جراحـيپيشنياز آن مي باشد. اين درس علاوه بر انتقال اطلاعـات ودانش نظري ، با اهداف كـسب مهـارت هـايي ماننـد تفكـرنقـادي، اتوانـ يي قـضاوت و تـصميم گيـري بـاليني و ني ز مهارتهاي حل مسأله به منظور ارايـ ه خـدمات تخصـصيپرستاري در بخشهاي ويژه تدريس مي گـردد . نگارنـدگانمقاله براساس تجا رب باليني و تدريس خود، بر اين باورنـدكه با توجه به ماه يت محتوا و اهداف آموزشـ ي ايـن درس ، روش سخنراني بـه تنهـايي نمـي توانـد دانـشجويان را بـهاهداف آموزش ي خصوصاً سـطوح بـالاي يـادگيري هـدا يت نمايد. لذا تدريس اين درس ني ازمند اتخاذ روش هايي است كه دستيابي دانشجويان را بـه اهـداف يـادگيري خـصوصاً سطوح بالاي يادگيري مانند حيطههـ اي تحليـل و كـاربردتسهيل نموده و نيز به يادگيري طولاني مـدت و كـاربرديجهت ايفاي نقش در بخشهاي تخصصي بيانجامد. اگرچه اعتقاد بر اين است كه روشهـ اي فعـال تـدريس همـواره مورد توجه اساتيد پرستاري مي باشد، اما كيفيـت يـادگيري سخنراني بازخوردي كه ممكن است به يادگيري كـاربرديدروس نظري كمك نمايد، در آموزش پرسـتاري خـصوصاً دروس تخصصي مورد مطالعه قرار نگرفته اسـت. بنـابراينمطالعه حاضر با هدف مقايسه تأثير سخنراني بازخوردي بر ميــزان يــادگيري و رضــايتمندي دانــشجويان در درس مراقبتهاي ويژه پرستاري نسبت به سخنراني سنت ي و نيزبررسي امكان اجراي روش سخنراني بازخوردي در آموزشپرستاري صورت گرفت.

روش مطالعه

مطالعه نيمه تجربي حاضر از نوع مطالعات پـژوهشدر آموزش مي باشـد كـه در نيمـسال اول سـال تحـصيلي1390 در دانشكده پرستاري و مامايي وابسته بـه دانـشگاهعلوم پژشكي ياسوج اجراء شد. نمونههاي مـورد مطالعـه را 33 دانشجوي پرستاري ترم تحصيلي 6 تـشكيل مـي دهـد كه بـه صـورت نمونـههـ اي در دسـترس انتخـاب شـدند. معيارهاي انتخاب روش سخنراني بازخوردي شامل امكـان اجراي آن در كلاس با توجه به زمـان نيمـسال تحـصيلي، عدم نياز به تغيير اساسي در محتـوي درس ، امكـان انجـام بحث هاي گروهي در كلاس بودهاند. بـا توجـه بـه قـوانينآموزشي موجود مبني بر كسب اجازه و تأييد گروه آموزشـيمربوطه در صورت هرگونـه تغييـر از جملـه روش تـدريس توسط اساتيد ، ابتـدا موضـوع در گـروه آموزشـي پرسـتاريداخلي جراحي مطرح شـد. پـس از بررسـي موضـوع مقـررگرديد به منظور شناسايي چالشهاي احتمالي، ابتدا 2جلسه به صورت پايلوت بـا روش سـخنراني بـازخوردي تـدريس گ ردد و در ص ورت رض ايت دان شجويان و پ س از رف ع چالشها و اصلاح نواقص، در ترم بعدي ب ه طور كامل اجراشود. با توجه به تعداد جلسات مباحث آريتمي هاي قلبي (4 جلسه)، دو جلسه آن براساس پروتكل سخنراني بازخوردي پيشنهادي اوسرمن (جدول شماره 1) تـدريس گرديـد و دوجلسه ديگر با روش سخنراني سنتي ارايه شد كـه نتـايج ازنظر ميزان يادگيري، رضايتمندي دانشجويان، نقاط قوت وضعف مورد تحليل و مقايسه قرار گرفـت. پـس از اصـلاح چـالش هـا و در نظـر گـرفتن پيـشنهادات دانـشجويان، در نيمـسال تحـصيلي بعـدي كليـه جلـسات درس پرسـتاري مراقب ت ه اي وي ژه ب ه ص ورت ت صادفي ب ين دو روش تخ صيص ياف ت ك ه از 26 جل سه، 13 جل سه ب ا روش سخنراني بازخوردي و بقيـه بـه صـورت سـخنراني سـنتيتدريس گرديد. تمامي موضوعات درس پس از تهيه طـرحدوره (Course Plan) و طـــرح درس (Lesson Plan) توسط يـك مـدرس تـدريس گرديـد، ولـي اوراقامتحاني توسط دو نفر (مدرس درس و يـك عـضو هيـأت علمي از گروه آموزشي مربوطه) تصحيح شدند.
يادگيري دانشجويان از طريـق پـيش آزمـون، پـس
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

آزمون و نيز امتحانات ميان ترم و پايان تـرم حـ اوي انـواع سؤالات چندگزين هاي، كوتاه پاسخ و صحيح و غلـط مـوردارزيابي قرار گرفت. تمامي سؤالات هر دو روش طي يـكامتحان و بدون در نظر گرفتن رعايت تـوالي سـؤالا ت هـرروش و به صورت مخلوط تنظيم شـده بـود. ابتـدا تمـامياوراق امتحاني ميان ترم و پايـان تـرم دانـشجويان توسـطمدرس اصلي درس و بدون آگاهي يافتن از اسـامي آنهـا تصحيح شد، سپس اوراق م جدداً توسط يـك نفـر ديگـر ازگ روه آموزشــي مربوطــه كــه نــسبت بــه نمــرات اوليــهدانشجويان و نيز نوع سـؤالات مـرتبط بـه دو روش ، كـور (Blind) بود، براساس كليـد پاسـخ سـؤالات، تـصحيح ونمره دهي صـورت گرفـت. اوراق ام تحـاني مجـدداً توسـطمدرس اصلي مورد بازبيني قرار گرفت و پس از توافق بـينتصحيح كنندگان، نمره اصلي گزارش شد . 50% نمـره كـل امتحان به هر كدام از دو روش اختصاص يافت كه به طور مساوي نيز در امتحانات ميـان تـرم و پايـان تـرم رعايـت گرديد. در اين مطالعـه، نمـرات اوليـه دانـشجويان از 100 محاسبه شد كه 30% آن نمره ميان ترم و 70% پايا ن تـرمبود، اما جهت درج نمره نهايي در كارنامه دانشجويي به 20 تبديل گرديد . ضريب دشواري و تميز سؤالات چندگزين هاي از طريق نرم افزار تحليـل آزمـون توسـط مركـز مطالعـاتتوس عه آم وزش پزش كي دان شگاه انج ام شـد. دي دگاه دانــشجويان و رضــايتمندي آن هــا بــا اســتفاده از فــرمنظرسـ نجي ارزيـ ابي آمـ وزش University of California at Los Angeles (UCLA) بـا مقياس رتب هاي ليكرت در چهار حيطه رضايت كلي از روش تــدريس، ســازماندهي محتــوا و روش تــدريس، اهــدافيادگيري و محرك هاي يـادگيري ارزيـابي شـد. ايـن فـرم داراي اعتبار و پايايي لازم بوده و در مطالع ه مشابه (2) نيـزمورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر اين بـا طـرح سـه سؤال باز پاسخ ، ديدگاه دانـشجويان دربـاره نقـاط قـوت وضعف رو شها و پيـشنهادات اصـلاحي آنهـا ، جمـعآوري گرديد. فرمها فاقد نام و نام خانوادگي بوده و قبل از شروعجلسه امتحاني توسط كارشناس آموزش دانشكده در اختيار دانشجويان قرار گرفت و به آنها اطمينان خـاطر داده شـدكه مدرس اصلي به هيچ عنوان فرمهاي ارزيابي را تا ثبـتنهــايي نمــرات رويــت نخواهــد كــرد . حــضور و غيــابدانشجويان نيز براساس ليست در هر جلسه انجام مي شـد .
دادههاي جم عآوري شـده بـا اسـتفاده از نـرمافـزار آمـاري
SPSS تح ت وين دوز ن سخه 17 و از طري ق آماره اي توصيفي و آزمونهـ اي اسـتنباطي تـي مـستقل و مـزدوج، من ويتني با در نظر گرفتن آلفـاي 05/0 تجزيـه و تحليـلشد.

يافتهها
در اي ن مطالع ه تع داد 33 دان شجوي كارشناس ي پرستاري بـا دامنـه سـني 25-21 سـال شـركت داشـتند.
5/66% آنها مؤنث و 5/33% مذكر بودند. از نظر ميـانگين معدل 5 تـرم گذشـته، 2/15% (5 نفـر) داراي معـدل 17 وبالاتر، 5/48% (16 نفر ) داراي معدل 99/16-15 و 3/36% (12) داراي معــدل 99/14-12 بودنــد. ســابقه مــشروطي
(معدل كمتر از 12) در نيمسال هـاي تحـصيلي گذشـته دربين آن ها وجود نداشت. در پايان ترم تحصيلي تعداد 3 نفـر از آن ها قادر به كسب حداقل نمره قبولي (نمره 10) نشدند.
ميانگين نمرات امتحان ميان ترم (30% نمـره كـل ) در روش سـخنراني بـازخوردي (15% نمـره ميـان تـرم) و ســخنراني ســنتي (15% نمــره ميــان تــرم ) بــه ترتيــب 4,6±73,12 و 1,6±53,10 ب ود ك ه آزم ون ت ي م ستقل تفاوت آماري معنـاداري را در ايـن مـورد نـشان مـي دهـد (01/0=p). همچنين ميانگين نمـرات امتحـان پايـان تـرم
(70% نمره كل) در روش سخنراني بازخوردي (35% نمـرهپايان ترم ) و سخنراني سنتي (35% نمـره پايـان تـرم) بـهترتيـــب 2,13±65,28 و 9,12±42,25 بـــود. آزمـــون تي مستقل در مقايسه ميانگين نمرات پايـان تـرم دو روشتفاوت آماري معناداري را نشان مـي دهـد (001/0=p). در نمره كل دانشجويان در دو روش (50% نمره كل براي هـرروش) تفاوت آماري معنـا داري مـشاهده گرديـد. براسـاس نتايج تحليل آزمون توسط مركز توسعه مطالعـات پزشـكيدانشگاه، تفاوت معنـا داري در ضـريب دشـواري و ضـريبتمير سؤالات دو روش مـشاهده نـشد (جـدول شـماره 2).
همچنين تفاوت آماري معناداري در مقايـسه نمـرات پـسآزمونها در دو روش مـشاهده گرديـد (05/0<p). از نظـرتعداد غيبت هر دانشجو و نيز تعـداد دانـشجويان غايـب درهر جلسه، بين دو روش تفاوت معنادار وجود نداشت.
آزمون منويتني تفاوت آماري معنـاداري در ميـزان رضــايتمندي دانــشجويان از دو روش يــاددهي در چهــارحيطه: رضايت كلي از روش ياددهي، سازماندهي محتـوا و روش يادهي، دستيابي به اهداف يـادگيري مـورد انتظـار وشبيه سازي يادگيري نشان داد (جدول شماره 3). در زمينـهتدريس به شيوه سخنراني بازخوردي، 6/75% دانـشجويانپرستاري رضايت داشتند و 8/77% آنها پيـشنهاد تـدريسساير دروس تخصصي با ايـن روش را ارايـ ه كـرده بودنـد.
درك بهتر در هنگـام تـدريس، آمـادگي قبـل از تـدريس،استقبال از نظرات دانشجويي و بازخوردي فـوري از جملـهنقاط مثبت آموزشي روش سخنراني بازخوردي بـوده اسـتكه دانـشجويان بيـان كـرده بودنـد (جـدول شـماره 4). از ديدگاه دانشجويان اگرچه سخنراني بـازخوردي نـسبت بـهسخنراني سنتي نيازمند صرف اوقات و هماهنگي بيـشتريبوده، اما ب ه دليل عادت آنان به روش مرسوم و نيز خستگي بيشتر در سخنراني سنتي، در صورت آشناسـازي و معرفـيكامل سخنراني بازخوردي و عادت كـردن دانـشجويان بـه آن، امكان اجراي آن در كلاس و ساير دروس وجود دارد.
جدول 1- مراحل سخنراني بازخوردي
زمان تقريبي نوع فعاليت و هدف مراحل پيشنهادي اوسرمن در اجراي سخنراني بازخوردي
3-1 دقيقه در ابتداي هر جلسه موضوع درس و اهميت آن در آموزش پرستاري معرفي شد. معرفي موضوع درسي
3-2 دقيقه قبل از شروع تدريس، اهداف يادگيري و آموزشي مبتني بر طبقه بندي بلوم كه انتظار ميرفت دانشجويان در پايان هر جلسه به آن دست يابند، ارايه شد. همچنين واژه شناسي مربوط به موضوع درس هر جلسه معرفي گرديد. بيان اهداف يادگيري مورد انتظار
5-4 دقيقه در اين مرحله به منظور ارزشيابي تشخيصي و كسب آگاهي از اطلاعات پايه دانشجويان از موضوع درسي پيش آزمون برگزار شد. برگزاري پيش آزمون
35-30 دقيقه موضوع درس براساس طرح درس هر جلسه و با توجه به زمان كلاس و محتويات درسي آن به دو قسمت مساوي تقسيم شده بود كه در اين مرحله بخش اول موضوع توسط استاد مربوطه تدريس گرديد. تدريس بخش اول موضوع درسي
8-5 دقيقه فعاليت گروهي در قالب سه كار گروه دانشجويي با معرفي مورد باليني مرتبط با بخش اول تدريس و با تأكيد بر حيطه هاي بالاي يادگيري انجام شد. جهت هر گروه يك نفر به عنوان سر گروه تعيين شده بود. بحث گروهي مربوط به بخش اول تدريس
35-30 دقيقه در اين مرحله بخش دوم موضوع توسط استاد مربوطه تدريس گرديد. تدريس بخش دوم موضوع درسي
8-5 دقيقه فعاليت گروهي در قالب سه كار گروه دانشجويي با معرفي مورد باليني مرتبط با بخش دوم تدريس و با تأكيد بر حيطه هاي بالاي يادگيري انجام شد. جهت هر گروه يك نفر به عنوان سر گروه تعيين شده بود. بحث گروهي مربوط به بخش دوم تدريس
5-4 دقيقه در اين مرحله علاوه بر پاسخ به سؤالات دانشجويان، بازخوردهاي فوري و متقابل (استاد-دانشجو، دانشجو-دانشجو، كارگروهي) ارايه مي شد. بحث و سؤال بازخوردي
5-4 دقيقه پس آزمون به منظور مقايسه ميزان يادگيري قبل و بعد از تدريس و دستيابي دانشجويان به اهداف يادگيري برگزار شد. برگزاري پس آزمون
2-1 دقيقه در اين مرحله موضوع درس جلسه بعد با ذكر منابع مطالعاتي و فعاليتهاي درسي كه دانشجويان بايد انجام دهند، بيان گرديد. معرفي فعاليتهاي آماده سازي جلسه بعد

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- مقايسه نمرات دانشجويان در دو روش سخنراني بازخوردي و سخنراني سنتي
روش تدريس سخنراني بازخوردي سخنراني سنتي p-value معيارهاي يادگيري ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
-76173-339683


پاسخی بگذارید