دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 3 (پياپي 9) پاييز 1393، 68-59

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عوامل مرتبط با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 1392

فاطمه شريفيفرد، كيان نوروزي، محمدعلي حسيني، حميد آسايش، مهدي نوروزي

چكيده

مقدمه: فرسودگ ي تحصيلي احساس بيكفايتي و خستگي ذهني است كه دانشجويان در مقابل اسـترس مـزمن ناشـي ازفقدان منابع لازم براي انجام دادن وظايف و تكاليف محوله از خود نشان ميدهند. اين مطالعه براي تعيـين وضـعيت فرسـودگيتحصيلي و عوامل مرتبط با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قـم در سـال 1392 انجام شده است.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: در اين مطالعه مقطعي تعداد 264 دانشجو از بين دانشجويان پرستاري، هوشبري، اتاق عمل و فوريت پزشكي بـهصورت تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك – تحصيلي و فرسودگي تحصيلي ماسلاچ براي گـردآوري داده هـااستفاده شد. روايي و پايايي اين مقياس با آلفاي كرونباخ بـراي خـرده مقيـاس خـستگي عـاطفي 89/0، شـك و ترديـد 84/0 وخودكارآمدي 67/0 مورد تأييد قرار گرفته است. دادهها با آزمونهاي آمار توصـيفي و رگرسـيون لجـستيك در محـيط نـرم افـزارآماري SPSS v.16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها: ميانگين (± انحراف معيار) نمره فرسو دگي تحصيلي دانشجويان شركتكننده در مطالعه (84/15±52/28) بود ودر مجموع 1/24% دانشجويان فرسودگي بالا و 6/46% فرسودگي تحصيلي در حد متوسط داشتند. براساس يافته هاي بـه دسـتآمده از رگرسيون لجستيك چند متغيره، معدل در خرده مقياس خـستگي عـاطفي (96/0-58/0:OR:0/75 ،%95CI) و شـك وترديد (96/0-56/0:OR:0/73 ،%95CI) با فرسودگي تحصيلي ارتباط منفي و معنادار داشـت و در خـرده مقيـاس ناكارآمـدي، معدل (92/0-5/0:OR:0/68 ،%95CI)، سكونت در منزل شخـصي (20/13-27/1:OR:4/10 ،%95CI) و تحـصيل در رشـتههوشبري (10/9-12/1:OR:3/19 ،%95CI) با فرسودگي تحصيلي ارتباط معنادار داشت (05/0<p).
نتيجهگيري: براساس يافتههاي مطالعه حاضر درصد قابل توجهي از دانشجويان دچار فرسودگي تحصيلي هستند. معدل نقش محافظتي در مقابل فرسودگي تحصيلي داشـت و تحـصيل در رشـته هوشـبري و سـكونت در منـزل شخـصي از ريـسكفاكتورهاي فرسودگي تحصيلي بود . معدل نمرات با كليه خرده مقياسهاي فرسودگي تحصيلي ارتباط معناداري داشت لذا برنامه-ريزي جهت كاهش فرسودگي تحصيلي ميتواند سبب ارتقاء عملكرد تحصيلي در دانشجويان گردد.

كليد واژه ها: فرسودگي تحصيلي، دانشجو، پرستاري، پيراپزشكي

تاريخ دريافت: 1/2/1393 تاريخ پذيرش: 1/7/1393

مقدمه

فرسودگي حالت ي از خستگي ذهن ي و هيجاني اسـتكه حاصل سندرم اسـترس مـزمن بـوده و از فـشار بـالاينقش و محدوديت زمان ي و فقدان منابع لازم بـراي انجـامدادن وظـايف و تكـاليف محولـه ناشـي مـ يگـردد (1و2).
فرسودگي ابتدا در مشاغلي مطرح شد كه در تعامل مستقيمبا مردم بوده و ارا يه خدمات ميكردند و بـر رابطـه فـي مـابـين ارايـه كننـده و متقاضـي خـدمات تأكيـد داشـت (3).
فرس ودگي ش غلي ب ين پرس تاران، معلم ان، م شاوران ودانشجويان مقايسه شده و مشخص شده دانشجويان نيز درطي دوران تحصيل سطح متوسط تا بالايي از فرسودگي راتجربه مي كنند. امروزه متغير فرسودگي بـه موقعيـتهـايديگري از جمله موقعيت آموزشي گسترش پيدا كرده اسـتو با عنوان فرسـودگي تحـصيلي نـام بـرده مـي شـود (4).
دانشجويان به سبب داشتن مشغوليت با تكاليف درسي بـهنوعي شاغل محسوب شده و مستعد فرسودگي هستند. اگر دانشجويان دچار خستگي عاطفي جدي شوند ممكن اسـتتحريك پذير، نااميد و فرسـوده شـده و عملكـرد تحـصيليپايينتري پيـدا كننـد (5). آمـوزش و يـادگيري تجربـهاي پراسترس است به خصوص در رشتههاي گروه پزشكي كهماهيت آن ها به گونهاي است كه از پراسترس ترين مشاغلمحسوب مي شوند و دانشجويان ايـن رشـتههـا عـلاوه بـراسترس آموزش نظري تحت تأثير استر س هاي ديگـري ازجمله استرس حضور در بيمارستان كه به دليـل ارتبـاط بـازندگي و مرگ يكي از پراسترس ترين محـيط هـاي كـاريميباشد قرار دارند (6). نگرانـي دانـشجويان در بـه دسـتآوردن شغل و آينده شغلي و رضايت از محيط آموزشي نيـزاز جمله عوامل مؤثر در فرسودگي تحصيلي ميباشـند (7).
برنامههاي آكادميكي چالش برانگيز و رقابتي و بي عـدالتيادراك شده دانشجويان از سوي اساتيد باعث افزايش سطحاسترس و زمينهساز ايجاد فرسودگي تحـصيلي مـيگردنـد (8). مطالعاتي وجود دارد كه بيان ميكند فرسودگي كاهشكيفيت زندگي را به دنبال دارد (9). دلايل مختلفـي وجـوددارد كه باعث شده فرسودگي تحصيلي از عرصههاي مهـمتحقيقاتي بـه شـمار آيـد از آن جملـه مـيتـوان بـه تـأثير فرسودگي بر عملكرد تحصيلي، تعهد دانشجويان به انجـامامور آموزشـي در دانـشكده، علاقـه بـه ادامـه تحـصيل ومشاركت علمي پس از فراغت از تحصيل اشاره كرد (10). براسـاس تحقيقـات و پـژوهشاهـ ي انجـام شـده، مي توان گفت كـ ه فرسـودگي تحـصيلي در موقع يـت هـاي آموزشي با ويژگي هايي ماننـد خـستگي ناشـي از الزامـاتمربوط به مطالعه، رشـد حـس و نگـرش بدبينانـه و بـدونحساسيت نسبت به مطالب درسي و نيز احـساس پيـ شرفت شخصي ضع يف در امور درسي و تحصيلي مـشخص مـي-شود (3). مطالعهاي كـهEl-Masry و همكـاران انجـامدادند مشخص نمود 8/76% از دانـشجويان پزشـكي سـالشـشم و بـالاتر خـستگي شـديد و 7/71% از آنـان سـطح بالايي از استرس را درك كرده بودند كه نگرانـي در مـوردآينده، ترس از آسيب رساندن به بيماران، انجام مهارتهاي ناقص و انتظارات بالاي والدين مهم تـرين علـت اسـترسبالاي دانشجويان سال آخر نـسبت بـه دانـشجويان سـالپايينتر بود (11).
Rudman مطالعــه اي را روي 1702 دانــشجوي پرستاري در سوئد انجـام داد و نـشان داد كـه در پيگيـرييك سال پس از فراغت از تحـصيل، دانـشجوياني كـه در طي تحصيل دچار فرسودگي مي شـوند كمتـر بـه وظـايفشغلي مسلط بوده، از نتايج پـژوهشهـ اي انجـام شـده درحيطه شغلي كمتر استفاده مـيكردنـد و تمايـل بـه تـركخدمت بالاتري داشتند (12).
ميكائيلي و همكاران در مطالعهاي مشخص نمودنـدفرسودگي تحصيلي بـا عملكـرد تحـصيلي رابطـه منفـي ومعناداري دارد به اين معنا كه هرچه فرسودگي تحصيلي دردانش آموزان بالاتر باشد عملكرد ضعيفتري خواهد داشـت(13).
با توجه به پيامدهاي ناشي از فرسـودگي تحـصيليكه در قسمتهاي پيشين بيان شد و با در نظر گرفتن ايـنمطلب كه دوران دانشجويي براي اكثر دانشجويان، به ويژه دانشجويان پرستاري به جهت فعاليت در امور بـاليني دورهپراسترسي گـزارش شـده و مطالعـات نـشان داده انـد كـهدانشجوياني كه در دوره تحصيل دچار فرسودگي تحـصيليميشوند عملكرد مناسبي پس از ورود بـه محـيط بـالين واشتغال نخواهند داشت، همچنين با توجه به اين نكتـه كـهمطالعات بسيار كمي در كشور در زمينه فرسودگي تحصيليدر دان شجويان ب ه وي ژه دان شجويان رش ته پرس تاري و پيراپزشكي انجام شده و در مطالعات اندك انجام شده نيـزعموماً از فرم هاي عمومي فرسودگي اسـتفاده شـده اسـت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بنابراين در اين مطالعه با اسـتفاده از پرسـشنامه تخصـصيسنجش فرسودگي تحصيلي ويژه دانـشجويان بـه بررسـيوضعيت فرسـودگي تحـصيلي در دانـشجويان پرسـتاري وپيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان قم در سال 1392 پرداخته شد.

روش مطالعه
در اين مطالعـه مقطعـي بـا تعـداد 264 دانـشجويپرستاري و پيراپزشكي در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 به بررسي وضـعيت فرسـودگي تحـصيلي دانـشجويانپرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قـم پرداختـهدر اين مطالعه نمونـهگيـري بـه صـورت تـصادفي مـنظمصورت گرفت . براي محاسبه حجـم نمونـه مـورد نيـاز بـا
112477036792

استفاده از فرمول (n = ( Z 1 −α 2 )d2 *2 p * (1 − p و اطلاعاتاخذ شده از مطالعات مشخص شد شيوع فرسودگي در مياندانشجويان 8/76-3/10% مي باشـد كـه براسـاس مطال عـهديرباي و كوئيتين (14و15) با در نظر گـرفتن شـيوع 45% كه ميانگين ارقام گزارش شده در مطالعات قبلـي اسـت بـااحتمال خطاي نوع اول (α) 05/0، حجم نمونـه 264 نفـرتعيين و نتايج با استفاده از 264 نمونه تجزيه و تحليل شد.
براي انجام نمونهگيري ليست كل دانـشجويان پرسـتاري،هوشبري، اتاق عمل، فوريت پزشكي تهيه، سپس براساس جدول اعداد تصادفي نمونههـا بـه تـصادف از بـين ليـستانتخاب شدند و در صورت انصراف يا عدم علاقه به شركتدر مطالعه و يا تكميل ناقص پرسشنامه نمونه انتخاب شدهحذف و نمونه ديگري جـايگزين مـي شـد. نداشـتن سـابقهاختلالات روانپزشكي شناخته شده تحت درمان براسـاس اظهارات فردي و مدارك موجود و اشتغال بـه تحـصيل درزمان تكميل پرسشنامه براي ورود به مطالعه ضروري بـود.
قبل از انجام مطالعه مجوزهاي لازم از مـسؤولين دانـشگاهعلوم پزشكي قم اخـذ شـد و از تمـامي دانـشجويان بـرايشركت در مطالعه رضايت شفاهي گرفته شـد و بـه ايـشاناطمينان داده شد كه دادهها بدون نام و فقط براي اسـتفادهدر پـژوهش جمـعآوري مـيشـوند. پرسـشنامه اطلاعـات دموگرافيك متغيرهايي مانند سن، جنس، وضـعيت تأهـل ، وضعيت سكونت، وضـعيت اشـتغال و اطلاعـات تحـصيليشامل رشته تحصيلي، مقطـع تحـصيلي، تـرم تحـصيلي و معدل بود . براي بررسي فرسودگي تحـصيلي از پرسـشنامهتعديل شده فرسودگي ماسلاچ فرم عمو مـي اسـتفاده شـدهك ه توس ط Schaufeli و همك ارانش اص لاح ش ده و فرسودگي تحصيلي را در دانشجويان اندازهگيري مـيكنـد (14). پرسشنامه در كل 15 عبارت دارد و شامل سه خـردهمقياس فرعي است. خستگ ي عاطف ي (پنج عبارت ) شـك و ترديـد (چهـار عبـارت) و خودكارآمـدي (شـش عبـارت) را شامل مي شود. همه عبارتهـا بـه صـورت ليكـرت هفـتدرجهاي از هرگز (0) تا هميشه (6) نمرهگذاري مـيشـوند . البته با توجه بـه مثبـت بـودن عبـارات (در طـول كـلاس اطمينـان دارم كـه در انجـام كارهـا مـؤثرم) در مقيـاسخودكارآمدي، نمره دهي به صورت معكوس صورت گرفتـهو نشان دهنده احساس ناكارآمدي مي باشد. دامنه نمرات دراين ابزار از 0 تا 90 متغير است . روايي و پايايي اين مقياستوسط رستمي و همكاران برروي دانشجويان زن دانـشگاهاصفهان با آلفاي كرونبـاخ بـراي خـرده مقيـاس خـستگيعاطفي 89/0، شك و ترديـد 84/0 و خودكارآمـدي 67/0 مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت (15). در مطالعـه حاضـر نيـز پايايي اين مقياس با آلفاي كرونبـاخ بـراي خـرده مقيـاسخستگي عاطفي 89/0، شك و ترديد 87/0 و خودكارآمدي 79/0 مورد تأييد قرار گرفت. جهت تحل يل داده هاي كمـياز ميانگين و انحراف معيار و براي تحليل دادههاي كيفي از فراواني و درصد اسـتفاده شـد متغيرهـاي ايـن مطالعـه بـااستفاده از آزمون كولمـوگروو- اسـميرنوو بررسـي و دارايتوزيع نرمال بودند. براي تشخيص ارتباط بـين متغيرهـا بـافرسودگي تحصيلي رگرسيون لجستيك تك و چند متغيـره(مدل ENTER) با استفاده از نـرم افـزار SPSS v.16 انجام شد . در اين مطالعه جهت انجام رگرسيون لجـستيكمتغير فرسودگي تحصيلي بـا اسـتفاده از چـارك 75 بـه دوطبقه فرسودگي بالا و فرسـودگي پـايين طبقـهبنـدي شـد (16). سطح معناداري براي كليه متغيرها 05/0<p در نظر گرفته شد.

يافتهها
ميانگين و انحراف معيـار سـن شـركتكننـدگان در پژوهش 51/3±78/21 بود و 5/54% از ايـشان را دختـرانتـشكيل مـيدادنـد 5/20% از دانـشجويان متأهـل و اكثـر دان شجويان (3/88%) در مقط ع كارشناس ي م شغول ب هتحصيل بودند . 3/25% از دانشجويان شاغل بوده كه از اينتعداد 5/19% در مراكز درماني خصوصي و دولتي (اشـتغالمرتبط با رشته تحصيلي) مشغول به فعاليت بودنـد . 1/24% ساكن خوابگـاه و مـابقي غيرخوابگـاهي بودنـد. 5/20% از دانشجويان شركت كننده در اين مطالعـه تـرم يـك، 7/5% ترم دو ، 21/3% ترم سه ، 6/10% تـرم چهـار، 1/14% تـرمپنج، 6/7% ترم شش ، 1/9% ترم هفـت، 11% تـرم هـشتبودنــد. ميــانگين و انحــراف معيــار معــدل دانــشجويان38/1±57/16 بود (جدول شماره 1).
ميــانگين و انحــراف معيــار نمــرات دانــشجويانشركتكننده در اين مطالعه در مقياس فرسودگي تحصيلي(نمره كل ) 84/15±52/28 بود . با استفاده از چـارك 25 و
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

75 فرسودگي تحصيلي بـه سـه طبقـه فرسـودگي پـايين،متوســط و بــالا تقــسيمبنــدي شــد . همچنــين 1/24% دانشجويان فرسودگي تحصيلي بالا را تجربه كـرده بودنـد
(جدول شماره 2).
يافتههاي حاصل از ورود متغيرهـاي دموگرافيـك وتحصيلي، در مـدل تـك متغيـره رگرسـيون لجـستيك در جدول شماره 3 گزارش شده است. پس از ورود متغيرها درمدل چند متغيره رگرسـيون لجـستيك، در خـرده مقيـاسخــستگي عــاطفي معــدل (96/0-58/0:OR:0/75 ،CI) معنـادار بـود (05/0<p) ب ه طـوري ك ه افـزايش مع دل فرسودگي تحصيلي در بعد خستگي عـاطفي را 25/0 برابـر كاهش مي دهد و در خرده مقيـاس شـك و ترديـد ارتبـاطمعدل با اين خـردهمقيـاس (96/0-56/0:OR:0/73 ،CI) معنـادار بـود و مـشخص شـد افـزايش معـدل فرسـودگي تحصيلي در بعد شك و ترديـد را 27% كـاهش مـيدهـد .
همچنين در بررسي ارتباط متغيرها با خرده مقياس احساسناكارآمدي، ارتباط تحـصيل در رشـته هوشـبري، معـدل وسكونت در منزل شخصي معنادار بود (05/0<p) به طوريكه تحصيل در رشته هوشبري در مقايسه با رشته پرستاريدر بعد احساس ناكارآمدي افزايش 10/3 برابري فرسودگيتحـصيلي را بـه دنبـال خواهـد داشـت (68/8-10/1:CI، 10/3:OR) و اف زايش مع دل ب ا ك اهش 32/0 براب ري فرسودگي تحصيلي در بعد احساس ناكارآمدي همراه بـوده(92/0-5/0:OR:0/68 ،CI) و سكونت در منزل شخصي
34/3 برابر فرسودگي تحصيلي را در اين بعد افزايش مـي –

.(OR:3/34 ،CI:1/18-9/48) داد
جدول 1- برخي متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 1392
درصد تعداد گروه بندي متغير
45/5 144 پسر جنسيت
54/5 120 دختر 79/5 210 مجرد وضعيت تأهل
20/5 54 متأهل 19/5 50 اشتغال مرتبط با رشته تحصيلي وضعيت اشتغال دانشجويان شركت كننده در مطالعه
5/8 15 اشتغال غيرمرتبط با رشته تحصيلي 74/7 192 غيرشاغل 11/7 31 كارداني مقطع تحصيلي
88/3 233 كارشناسي 24/1 63 خوابگاه محل سكونت دانشجويان شركت كننده در مطالعه
16/1 42 منزل شخصي 59/8 156 منزل پدري 29/5 78 هوشبري رشته تحصيلي دانشجويان شركت كننده در مطالعه
28 74 اتاق عمل 18/6 49 فوريت پزشكي 23/9 63 پرستاري 26/5 70 سال اول سنوات تحصيل
31/8 84 سال دوم 21/8 57 سال سوم 20/1 53 سال چهارم
جدول 2- فراواني مطلق و نسبي فرسودگي تحصيلي دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 1392
طبقه بندي متغير فرسودگي تحصيلي انحراف معيار ميانگين متغير
بالا متوسط پايين فراواني مطلق(فراواني نسبي ) فراواني مطلق(فراواني نسبي ) فراواني مطلق(فراواني نسبي ) 70(26/8) 117(44/8) 74(28/4) 8/99 11/90 خستگي تحصيلي
76(29/2) 111(42/7) 73(28/1) 3/20 3/19 شك و ترديد
56(21/6) 138(53/3) 65(25/1) 6/94 13/40 احساس ناكارآمدي
61(24/1) 123(48/6) 69(27/3) 15/84 28/52 نمره كل فرسودگي تحصيلي

جدول 3- ارتباط برخي متغيرهاي دموگرافيك با فرسودگي تحصي لي براساس تحليل رگرسيون لجستيك (مدل تك متغيره)
احساس ناكارآمدي شك و ترديد خستگي عاطفي متغير
p-value فاصله اطمينان
95%CI نسبت شانس
OR p-value فاصله اطمينان
95%CI نسبت شانس
OR p-value فاصله اطمينان
95%CI نسبت شانس
OR 0/2 0/97-1/12 1/04 0/56 0/88-1/07 0/97 0/41 0/87-1/05 0/96 — — — سن
0/45 0/44-1/43 0/80 0/62 0/48-1/54 0/86 0/91 0/55-1/70 0/96 پسر جنس
— — – — – — — — – — – — — — – — – — دختر 0/48 0/57-3/26 1/36 0/73 0/41-1/85 0/88 0/97 0/49-1/98 0/98 هوشبري رشته
0/5 0/33-1/72 0/75 0/62 0/38-1/76 0/82 0/009 0/14-0/75 0/33 اتاق عمل 0/03 0/08-0/92 0/28 0/006 0/04-0/59 0/16 0/005 0/07-0/64 0/22 فوريت پزشكي — — – — – — — — – — – — — — – — – — پرستاري 0/01 0/56-0/94 0/72 0/03 0/60-0/97 0/77 0/01 0/58-0/93 0/73 — — معدل
0/85 0/46-1/89 0/93 0/72 0/54-2/39 1/14 0/14 0/31-1/19 0/61 مجرد بودن تأهل
0/62 0/30-2/03 0/79 0/03 0/04-0/89 0/20 0/06 0/09-1/08 0/31 كارداني مقطع
0/6 0/91-1/17 1/03 0/03 1/01-1/29 1/14 0/007 1/04-1/33 1/18 ——– ترم تحصيلي
0/98 0/47-2/09 0/99 0/74 0/56-2/20 1/11 0/26 0/75-2/86 1/46 خوابگاه وضعيت سكونت
0/08 0/91-4/30 1/99 0/44 0/28-1/72 0/70 0/16 0/80-3/70 1/72 منزل شخصي – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — منزل پدري 0/60 0/26-1/37 0/60 0/007 0/07-0/66 0/22 0/26 0/28-1/40 0/63 اشتغال مرتبط با رشته تحصيلي وضعيت اشتغال
0/22 0/02-1/76 0/22 0/23 0/08-1/80 0/39 0/44 0/50-4/89 1/56 اشتغال غيرمرتبط با رشته تحصيلي – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — غيرشاغل *سطح معناداري براي كليه متغيرها 05/0<p در نظر گرفته شد.

بحث
مي انگين نمـره فرس ودگي تح صيلي دان شجويان شركتكننده در مطالعه 52/28 بـود و 1/24% دانـشجويانفرسودگي بالا و 6/46% فرسودگي تحصيلي در حد متوسطداشتند. نتايج اين مطالعه نشان داد افـزايش معـدل نقـشمحافظتي در مقابل فرسودگي داشـته و سـكونت در منـزل شخصي و تحصيل در رشته هوشبري بـه عنـوان ريـسك فاكتورهاي فرسودگي تحصيلي محسوب ميگردند.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017


پاسخی بگذارید