دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 3 (پياپي 9) پاييز 1393، 58-50 مقايسه مؤلفه ه اي روان شناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در پرستاران شيفت ثابت و متغير

منصور بيرامي1، يزدان موحدي2، اصغر عبهري3

چكيده

مقدمه: كار شيفتي پيامدهاي فيزيولوژيك و روانشناختي زيادي را به دنبـال دارد و مـي توانـد عـوارض متعـدد را بـرايپرستاران در پي داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف مقايسه مؤلفههاي روانشناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در پرستارانبا شيفت كاري متغير و پرستاران با شيفت كاري ثابت انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع طرح هاي مقطعي- مقايس ه اي بود. جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيـق شـامل كليـه پرستاران بيمارستانهاي شهر تبريز در سال 1392 بودند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و تعداد نمونه در اين تحقيـق80 نفر براي هر گروه برآورد شد. جهت جم عآوري اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافيـگ و مؤلفـههـ اي روانشـناختي كيفيت زندگي استفاده شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: اطلاعات جمعآوري شده به كمك روشهاي آماري توصـيفي ميـانگين و انحـراف معيـار و روش هـا ي آمـارياستنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه در مؤلفههاي محدوديت ايفاي نقش به دلايل عاطفي، شـادابي ونشاط و سلامت روان بين دو گروه تفاوت معناداري وجود داشـت (01/0<p)؛ امـا در عملكـرد اجتمـاعي بـين دو گـروه تفـاوتمعناداري پيدا نشد (05/0>p).
نتيجهگيري: نتايج نشان داد كه پرسـتاران بـا شـيفت كـاري ثابـت ميـزان كيفيـت زنـدگي بهتـري را در مؤلفـههـ اي روانشناختي نسبت به پرستاران با شيفت كاري متغير گزارش كردند و اين امر تلويحات مهمي را براي مـس ؤولين ذيـربط در پـيدارد.

كليد واژه ها: خواب، فيزيولوژي، شغل، پرستار

تاريخ دريافت: 1/2/1393 تاريخ پذيرش: 1/7/1393

– استاد گروه روان شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
– دانشجوي دكتراي تخصصي علوم اعصاب شناختي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران (نويسنده مسؤول)

[email protected] :پست الكترونيكي
– كارشناس ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز، ايران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

يكي از مهمترين حوز ههاي توسعه پايـدار سـلامتيدر جوامع بشري، بخش بهداشت و درمان است كه ارتبـاطمستقيمي با سلامت انسا نها دارد و وظيفه خطيـر حفـظ واعـاده سـلامتي را بـه جامعـه انـساني بـه عهـده دارد. در سازمانهاي رقابتي امروز، فقط سازمانهايي قادر به ادامـهحيات هستند كه كارآيي خود را ارتقا دهند. لـذا لازم اسـتبيمارستان، به عنوان يكي از ايـن نـوع سـازمانهـ ا جهـتارتقاي كارآيي خود، وضعيت سـلامت روانـي كاركنـان بـهويژه كـادر پرسـتاري را مـورد توجـه قـرار دهـد. در واقـعسلامت رواني عبارت است از رفتار موزون و هماهنـگ بـاجامعه، شناخت و پذيرش واقعي تهـ اي اجتمـاعي و قـدرتسازگاري با آنهـا و ارضـاي نيازهـاي خويـشتن بـه طـورمتعادل (1). با پيشرفت صنعت، كار شاغلين نيز به صـورتنوبت كاري در حال افزايش است. از پيامدهاي مهم نوبـتكار مي توان بـه كـاهش هوشـياري و توجـه در طـول روزاشاره كرد . به دنبال كاهش توجه و هوشياري طي فعاليـتروزانه، خسارات و صدمات مـالي و جـاني زيـادي از جملـهصدمات جاني در حين كار در كارخانهها، تصا دفات جاد هاي و كاهش كيفيت توليدات بـه بـار مـي آيـد (2). مـشكلاتمربوط به سلامت نوبت كاران دليل شايعي براي رها كردنكار در اين گونه افراد مي باشد. در يك مطالعـه نـشان دادهشد كه بيش از نيمـي از نوبـت كـاران بـه دليـل شـكاياتجسماني در ابتداي امر، كار خود را رها كرده و بـراي حـلمشكلات خود به درمان دارويي روي آوردند (3).
كار شـيفتي و چرخـشي موجـب اخـتلال در چرخـهخواب و بيـداري مـي شـود كـه پيامـدهاي فيزيولوژيـك وروانشناختي زيادي را به دنبال دارد. هنگامي كـه سيـستمسازگاري بدن دچار اختلال مي گردد چرخه روزانه گسيختهمي شود، بدن متحمل تغييرات مهمي مي گـردد و خـواب رادچار اشكال مي كند كه اكثريت شب كاران از آن شـكايتدارند. آنان در طي روز نيـز بـه دليـل روشـنايي و وظـايف روزمـره در خانـه قـادر بـه خوابيـدن نيـستند و اخـتلالات گوارشي، قلبي، مشكلات زناشويي و تند مزاجي را گـزارشمي كنند (4).
گزمن گزارش داد كه كـار شـيفتي امـري ضـرورياست، اما براي آنان كه اشتغال بـه ايـن نـوع كارهـا دارنـدضررهايي به دنبال دارد. افرادي كه در نوبتهـ اي عـصر و شب (متغير) كار مي كنند بيشتر از پرسـتاران روزكـار دچـارامراض مختلف مي شوند، زيرا ساعات كاري غيرمعمول بـرريتم فيزيولوژيكي شان و جسم و روان آنها اثر مي گـذارد .
هرچند كه امروزه نوبت كاري امري ضروري است اما برايآنهايي كه مشغول به اين نوع كارها هستند ضـررهايي رابه دنبال دارد. افرادي كه در نوبتهاي عـصر و شـب كـارمي كنند بيشتر از روزكاران دچار امراض مختلف مـي شـوندزيرا ساعات كار غيرمعمول بـر ريـتم فيزيولـوژيكي شـان وجسم و روان آن ها اثر مي گذارد (5).
شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد نوبـت كـاري باعث اختلالات ي در چرخه طبيعي بدن مي شود. بـ ه عنـوانمثال نوبت كاري مي تواند موجب به هم خـوردگي مـزاج وسوء تغذ يه شـود . بـه نـسبت سـاير بخـش هـاي اسـتخدامعمومي در صد بيشتري از كارمندان سرو يس هاي بهداشت ي شيفت كار يا شب كار هستند . بيمارستانهـا كـ ه ب يـشترين ميزان اسـتخدام در زمينـه مراقبـت هـاي بهداشـتي دارنـدكارمندان شب كار بيشتري به نسبت بقيه صنا يع اسـتخداممي كنند. پرستاران بزرگتر ين گروه مراقبت هـاي بهداشـتي هستند و نيز بزرگتر ين گروهي هستند كه شب كار مي كنند (6). يك مطالعـه سـي ماهـه روي شـيفت كـاري، توسـطانستيتو مل ي امن يت و بهداشت شـغلي انجـام شـد. در ا يـن بررسـي، بـه وسـيله پرسـشنامه 1200 نفـر از پرسـتاران و 1200 نفر از پردازشگران غذا را بـه منظـور ارز يـابي نتـا يج بهداشتي ش يفت كاري در نظر گرفتند. آنهـا دريافتنـد كـه پرستاران دارا ي ش يفت چرخش ي زمان بيماري ب يـشتري بـهنسبت پرستاران با شيفت ثابت دارند. همچنين پرستاران بـاشيفت چرخش ي دلا يل شد يدتري بـراي غيبـت از كـ ار بـهنسبت پرستاران با شيفت ثابت دارند (7). در تحق يق د يگـركه برروي 60 دانشجو ي پرسـتاري در طـول 15 مـاه اولشيفت كاري آنها انجام شد نشان داده شد كه ش يفتهاي كاري اثرات ك املاً منفي بـرروي سـلا مت روحـ ي و روانـي آنها گذاشته است (8). همچنين مطالعات فيزيولوژيك نيز از رابطه بين كار ش يفتي و بيمار ي هـاي گوارشـي حما يـ ت مي كنند. مكان يـسم هـاي ف يزيولوژيـك ، شـب كـاري را بـهاختلال عمل كرد س يستم گوارش ي ارتباط ميدهند و ر يـسك بيماري را افزايش مي دهنـد . در مطالعـهاي كـ ه مـارتين وهمكارانش انجام دادند بـه ايـ ن نت يجـه رسـيدند كـ ه كـ ار شيفتي ريسك زخم معده را دو برابر ميكند (9).
نوبت كاري و افرادي كه در نوبـتهـ اي شـب كـارمي كننـد لازم اسـت و اثـرات منفـي شـب كـاري موجـبنخواهد شد كه اين گونه كارها تعطيل شوند و يا مـردم بـهاين گونه مشاغل روي نياورند زيرا كه جوامع بـراي بقـاء وپيشرفت خود به آنها نياز دارند. بيشتر مطالعات انجام شدهبرروي تأثيرات نوبت كـاري بـر حـوادث شـغلي از طريـقخواب آلودگي، كم شدن ميـزان توجـه و تـأثير بـر چرخـهشبانه روزي بوده است. تا جايي كه در يكـي دو دهـه قبـلگفته مي شد كه اطلاعات ما درباره تأثير شيفت كاري متغير در رفتار شغلي، سلامت عـاطفي و جـسمي، فعاليـتهـ اي اجتماعي و زندگي خانوادگي نـاچيز اسـت و نوبـت كـاريهنوز كاملا ً مورد توجه قرار نگرفته است و بيشتر اطلاعـاتما در مورد نوبت كاري از طريق پژوهشهـ اي كـشورهاياروپايي است . با وجود تأثيرات منفي شب كاري عـلاوه بـراين كه تعداد شب كاران، كم نشده است بلكه بنا به دلايلگوناگوني بر تعداد شب كاران و تنوع كارهاي شبانه افزودهمي شود و افراد بيشتري متقاضي كار در شيفتهاي عصر وشب مي شوند و خانوادهها نيز به نوعي بنا به شرايط با ايـنپديده كنار مي آيند. با توجه به مباحث نظري فـوق و از آنجا كه تابحال مطالعهاي در زمينه مؤلفههاي روانشـناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در پرستاران انجـام نـشدهاست، هدف پژوهش حاضر مقايسه مؤلفه هاي روانشناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در پرستاران با شيفتهاي كاري متغير و پرستاران با شيفت هاي كاري ثابت بود.

روش مطالعه

پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعي- مقايـسهاي ميباشد. جامعه آمار ي ا ين پژوهش، كليه پرستاران شـاغلدر بيمارستانهاي شهر تبريـز در سـال 1392 بودنـد، كـ ه براساس نمون هگيري تصادفي سـاده، انتخـاب شـدند. كـ ل نمونه دربرگ يرنده 160 شر كتكننده (هر گروه 80 نفـر) بـادامنه سني 22 تا 45 سال بودند.
N × t2 × p × q 300 (3,8416) (0,25) 288,12
201168-7814

n =N × d2 + t2 × p × q = 300 (0,0025) (3,8416) (0,25) = 1,71 =168
N: پرستاران 5 بيمارستان دولتي شامل تقريباً 300 نفر
T: درصد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول
P: نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين
p-1) :q) d: درجه اصمينان
معيارهاي و رود به پژوهش عبارت بودنـد از: متأهـلبودن و حداقل 2 سال قبل ازدواج كرده باشند و مع ي ارهـاي خروج از پژوهش عبارت بودند از: عـدم موافقـت آزمـودنيبـراي شـركت در پـژوهش كـه در ايـن مـورد 17 نفـر از آزمـودني هـا كنـار گذاشـته شـد. منظـور از شـيفت ثابـت پرستاراني بودند كه به صـورت ثابـت در طـي هفتـه فقـطساعات خاصي را به مدت 8 ساعت مشغول به كـار بودنـد،اما پرستاران شيفت متغير آنهايي بودنـد كـه بـه صـورتساعات گردشي مشغول به كار بودند كه آنها نيز 8 ساعتبه كار اشتغال داشتند يعني حداقل سـه شـب در مـاه كـار،علاوه بر شيفتهاي روز يا عصر، تماس با اين نحـوه كـارشامل هيچ تا بيش از 30 سال مي شد.
به منظور انتخاب نمونـه و اجـراي پرسـشنامه هـاي پژوهش، به 5 بيمارستان دولتي شهر تبريز مراجعه شد. بعد از اخـذ موافق ت مـسؤ ولين بيمارس تان هـا جه ت اج راي پرسشنامهها براي رعايت اصـول اخلاقـي، قبـل از اجـراي پرس شنامهه ا، پژوه شگر در م ورد اه داف پ ژوهش ب اپرستاران شاغل در آن بيمارسـتان هـا صـحبت و رضـايت آنها را جلب كـ رده و ب عـد از كـسب رضـايت آگاهانـه بـه سؤالات آنها در زمينه مرتبط با پژوهش طي يـك جلـسهپاسخ داد ه شد . همچنين نرمال بودن مشاهدات بـا آزمـونكالموگراف اسميرنوف بررسي گرديد. ضمن اين كه در اينپژوهش مشاهده گمشده وجود نداشت.
ابزار
الف) پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي: كه شاملاطلاعاتي همچون سن، جنس، مدت ازدواج، سابقه كاري ومحل خدمت بود.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ب) پرس شنامه مؤلف ه ه اي روانش ناختي كيفي ت زندگي مرتبط با سلامت: ايـن پرسـشنامه بـراي مـصارفيچون كار بـاليني، ارزيـابي سياسـت هـاي بهداشـتي و نيـزتحقيقات و مطالعات جمعيت عمومي كارآيي خـود را ثابـتكرده است . اين مقيـاس در سـال 1992 در كـشور آمريكـاطراحي شد و اعتبـار و پايـايي آن در گـروههـ اي مختلـفبيماران مورد بررسي قرار گرفته است. مفاهيمي كه توسـطاين پرسشنامه سنجيده مي شود، اختصاص به سن، گروه ياسن خاصي ندارد. هدف از طـرح ايـن پرسـشنامه، ارزيـابيحالت سـلامت از وضـعيت جـسماني اسـت. تحليـلهـايروان سنجي نشان داده است كه اين پرسشنامه ابزاري پايـابوده و ضـمن قابليـت كـاربرد در فرهنـگ هـاي مختلـف، توانايي تفكيك بـين گـروههـ اي مختلـف براسـاس سـن، جنس، وضعيت اقتصادي – اجتماعي، ناحيه جغرافيايي و نيز وضعيت باليني را داراست. پرسـشنامه حاضـر داراي چهـارمؤلفه محدوديت ايفاي نقش به دلايل عـاطفي، شـادابي ونشاط، سلامت روان و عملكرد اجتماعي مي باشد. روايـي وپايايي اين پرسشنامه توسط منتظري و همكارانش در سال1384 بررسي شده است، كه در حـد مطلـوب بـوده اسـت
(حداقل ضرايب استاندارد پايايي در محدوده 77/0 تـا 9/0)
(10). همچنـين در پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از آلفـاي كرونباخ پايايي 81/0 به دست آمد.
روش ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
بـرا ي تحليـل داده هـاي پـژوهش از شـاخص هـا و روشهاي آمار ي شامل م يـانگين، انحـراف معيـ ار و روشتحليل وار يانس چند متغيري استفاده شد. داد هها حاصـل ازمتغيرهاي مورد مطالعه از طريق نرمافزار SPSS v.19 و با استفاده از روشهاي آمـار توصـيفي و اسـتنباطي مـوردتجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافتهها
براي تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش حاضر ابتـدااز آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و بعد از آنپيش فرض هاي تحليل واريانس و سپس از تحليل واريانسچند متغيره استفاده گرديد. در جدول شـماره 1 ميـانگين وانحراف معيار داده هاي پژوهش نشان داده شده است.
قبل از استفاده از آزمون پارامتريك تحليل واريـانسچندمتغيري، پيش فرض همگني واريانسها با آزمون لـونمورد بررسي قـرار گرفـت. براسـاس نتـايج، پـيش فـرضهمگني واريان سها در متغيرهاي مورد بررسي هر دو گـروهتأييد شد . اين آزمون براي هـيچ كـدام از متغيرهـا معنـا دار نبود. همچنين براي بررسي فرض همگني كوواريانسها ازآزمون باكس استفاده شـد و نتـايج نـشان داد كـه تفـاوتكوواريـانس هـا معنـادار نيـست و در نتيجـه پـيش فـرض همگني كوواريانس ها برقرار است.

نتايج نشان داد بين شـركتكننـدگان مـرد و زن درمتغير سلامت روان در دو گروه پرستاران بـا شـيفت متغيـر(912/0=χ2=0/987 ، p) و پرســتاران بــا شــيفت ثابــت
(219/0=χ2=4/424 ، p) تفاوت معنـاداري وجـود نـدارد.
بين شركتكنندگان مرد و زن در متغير شادابي و نـشاط دردو گــروه پرسـ ـتاران بـ ا شـ ـيفت متغيـ ر (288/0=p ، 95/11=2χ) و پرســتاران بــا شــيفت ثابــت (616/0=p ،
13/8=2χ) تفاوت معناداري وجـود نـدارد. همچنـين بـين شركتكنندگان مرد و زن در متغير شـادابي و نـشاط در دوگروه پرستاران با شيفت متغيـر (279/0=χ2=8/64 ، p) و پرسـتاران بـا شـيفت ثابـت (472=χ2=5/57 ، p) تفـاوت معناداري وجود ندارد. بين شـركتكننـدگان مـرد و زن درمتغير شادابي و نشاط در دو گروه پرستاران با شيفت متغيـر(100/0=χ2=21/05 ، p) و پرســتاران بــا شــيفت ثابــت
(907/0=χ2=2/12 ، p) تفاوت معناداري وجود ندارد.
بين شركتكنندگان با دامنـه سـني 22-34 و 35-
45 در متغيرهاي پژوهش در گروه پرستاران با شيفت ثابتو متغير تفـاوت معنـا داري از نظـر آمـاري مـشاهده نـشد.
همچنين بين شركتكنندگان در متغيرهاي پـژوهش در دوگروه از نظر تأهل پرستاران با شيفت ثابت و متغير تفـاوتمعناداري مشاهده نشد.
همان طور كه در جدول شماره 3 ملاحظه مـيشـودسطوح معناداري همه آزمونها قابليـت اسـتفاده از تحليـلواريانس چندمتغيري (مانوا) را مجاز مي شمارند. اين نتـايج نشان ميدهد كه بين دو گروه پرستاران بـا شـيفت كـاريثابت و متغيـر حـداقل از نظـر يكـي از متغيرهـاي وابـسته تفاوت معنادار وجود دارد.
همانطور كه در جدول شماره 4 مشاهده مـي شـ ود در ابعاد محدوديت ايفاي نقش به دلايل عاطفي، انـرژي وشادابي و سلامت رواني بين دو گروه پرسـتاران بـا شـيفتكاري ثابت و متغير تفاوت معناداري وجـود داشـت. امـا درمؤلفه عملكرد اجتمـاعي بـين دو گـروه تفـاوت معنـاداريوجود نداشت.
جدول 1- آمارههاي توصيفي مؤلفههاي روانشناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت (ميانگين و انحراف استاندارد) مربوط بـه پرسـتاران بـا شـيفتكاري ثابت و متغير
تعداد انحراف استاندارد ميانگين مؤلفه آزمودني ها
80
80 1/21
1/39 3/75
5/34 محدوديت ايفاي نقش به دلايل عاطفي شيفت ثابت
شيفت متغير
80
80 1/56
1/98 8/45
8/28 عملكرد اجتماعي شيفت ثابت
شيفت متغير
80
80 2/70
2/55 13/98
12/21 انرژي و شادابي شيفت ثابت
شيفت متغير
80
80 4/51
3/96 21/11
16/10 سلامت رواني شيفت ثابت
شيفت متغير

جدول 2- نتايج آزمون لون براي برقراري فرض شيب رگرسيون
p Df2 Df1 F متغيرها
0/278 158 1 1/04 محدوديت ايفاي نقش به دلايل عاطفي
0/121 158 1 2/91 عملكرد اجتماعي
0/326 158 1 0/970 انرژي و شادابي
0/665 158 1 0/188 سلامت رواني

جدول 3- نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيري براي اثر اصلي متغير گروه بر متغيرهاي وابسته
p F ارزش نام آزمون
0/001 32/85 0/459 اثر پيلايي
0/001 32/85 0/541 لامبداي ويلكز
0/001 32/85 0/848 اثر هلتينگ
0/001 32/85 0/848 بزرگترين ريشه خطا

جدول 4- نتايج تحليل واريانس چندمتغيره پرستاران با هدف تعيين تفاوت بين دو گروه در ابعاد جسماني كيفيت زندگي مرتبط با سلامت
p F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغير وابسته منبع پراكندگي
0/001 78/44 119/02 1 119/02 محدوديت ايفاي نقش به دلايل عاطفي گروه
0/001 17/16 126/02 1 126/02 شادابي و نشاط
0/556 0/331 1/05 1 1/05 عملكرداجتماعي
0/002 55/69 1005/01 1 1005/01 سلامت روان

بحث
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه محدوديت ايفـاينقش به دلايل عاطفي، شادابي و نشاط و سلامت روان دربين پرستاران با شيفت كاري ثابت و متغير تفاوت معناداري وجود دارد . اما عملكرد اجتماعي در اين دو گروه پرسـتارانبا شيفت ثابت و متغير معنادار نبود. بدين ترتيب پرسـتارانبا شيفت كاري ثابت از شادابي و نـشاط و سـلامت روانـي بيشتري برخوردار بودند اما محـدوديت كمتـري در ايفـاينقش به دلايل عاطفي داشتند. شواهد قابـل قبـولي وجـوددارد كه پرستاران ش يفت كاري متغير سـلامتي ك متـري را
۵۴
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017


پاسخی بگذارید