دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 3 (پياپي 9) پاييز 1393، 33-23 مروري بر سبك هاي يادگيري تجربي در آموزش پرستاري

الهام ايماني1، مريم رسولي2، منصوره زاغري تفرشي3
چكيده

مقدمه: يكي از راه هاي ارتقاي كيفيت آموزش داشتن بينش كافي نسبت به نحوه يادگيري فراگيران مي باشـد . عوامـل متعددي از جمله سبك يادگيري مي تواند بر جريان يادگيري تـأثير داشـته باشـد . م يـزان اسـتفاده از سـبك هـاي يـادگيري در كشورهاي مختلف، متفاوت گزارش شده است. هدف از اين مطالعه، مروري بر سبك هاي يادگيري تجربي در آموزش پرسـتاري است.
روش: اين مطالعه در سال 1392 با مرور منابع و مقالات منتشر شده و در دسترس داخلي و خارجي مرتبط بـا يـادگيري
تجربي در آموزش پرستاري و جستجو در بانكهاي اطلاعـاتيGoogle Scholar ،Proquest ،Scopus ،Pubmed ، Iranmedex ،Elsevier وSID با كليدواژ ههاي سبك هاي يادگيري، يـادگيري تجربـي، كولـب، دانـشجويان پرسـتاري وآموزش پرستاري انجام گرديد.
يافته ها: با توجه به مرور پژوهش هاي انجام گرفته، سبك برتر يادگيري در ميان دانشجويان پرستاري سبك يـادگيري جذب كننده و همگراست. در نتايج مطالعات مختلف، اشاره شده كه تعدادي از افـراد داراي دو يـا حتـي تعـداد ب يـشتري سـبك يادگيري مي باشند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتيجه گيري: با توجه به اين كه يادگيري در پرستاري با استفاده از چندين سبك و به خصوص سبك يادگيري همگرا و جذب كننده انجام مي شود، هماهنگي سبكهاي يادگيري فراگيران با روش هاي تدريس يكي از اقـداماتي اسـت كـه در بهبـود كيفيت كلاس درس و دوره هاي آموزشي نقش مؤثري ايفا مي كند.

كليد واژ هها: يادگيري تجربي، كولب، سبك هاي يادگيري كولب، آموزش پرستاري، سبك هاي يادگيري، دانشجويان پرستاري

تاريخ دريافت: 16/1/1393 تاريخ پذيرش: 1/6/1393

– دانشجوي دكتراي پرستاري، شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
– دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– استاديار دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

ارتقاي كيفيت آموزش در علـوم پزشـكي همـواره مورد توجه بوده و روز به روز ن يـز اهم يـت ب يـشتر ي پ يـدا مي كند. سيستم مراقبت سلامت امروزه بسيار پويا اسـت و لذا روش هاي سنتي آموزشي بـراي پاسـخ گـويي بـه ايـنتغييرات سريع در نظام سلامت، چالش برانگيز هستند (1).
يادگيري، فرايند مهمي است كه در همـه حـال بـه طـور يكسان انجام نميشود و فراگيران نيز همه به يك ميزان و با يك سرعت نمي آموزند (2). يادگيري اصل زي ربنـايي همه پي شرفتهاي انسان در دنياي كنوني است (3). از ديد محققين آموزشي، يكي از راه هاي ارتقاي كيفيت آمـوزش داشتن بينش كافي نسبت بـه نحـوه يـادگيري فراگ يـران مي باشد (4).
عوامل متعددي از جمله سبك يادگيري مي تواند بر جريان يادگيري تأثير داشته باشد. سبك يـادگيري، يـك رفتار عادتي و متمايز براي كسب دانـش، مهـارت هـا يـا نگرشها از طريق مطالعه يا تجربه مـي باشـد و در واقـع شيوه اي است كه فراگيران در يادگير ي مطالب درسي خود به ساير شيوه ها تـرجيح مـي دهنـد (5). سـب ك يـادگيري تمايل فرد براي دريافت و سازمان بندي اطلاعات با يـك روش خاص يـا مجموعـهاي از روش هـا اسـت (4) و بـه تفاوت هاي افراد در ترجيح روشهاي دريافت، سازماندهي و پردازش اطلاعات و تجربهها در يادگيري مفـاهيم تـازهاشاره مي كند (6). سبك هاي يادگيري به راه هـايي اشـاره دارند كه برمبناي آن ها افراد مفاهيم، قوانين و اصـولي را به وجود مي آورند تا به مدد آن در برخورد با موقعيتهاي جديد هدايت شوند. به اين ترتيب لازم است تفاوت هـاي فردي در سبك يادگيري افراد به نحو مـؤثري در فرآينـد آموزش در نظر گرفته شود تا به نيازهاي فراگيران پاسـخ مناسب تري داده شود (7).
توجه اساتيد و دست اندركاران آموزش به سبك هاي يادگيري فراگيران موجب توسعه و پيشرفت آموزش اساتيد و ارتقاي يادگيري فراگ يـران خواهـد شـد (8). همچنـين انتخاب شي وههاي متنوع تدريس براساس سبك يادگيري دانشجويان و به كارگيري گستره وسـ يعي از فعال يـت هـا و استراتژي هاي آموزشي، موفقيت ب يـشتر برنامـه درسـي و كيفيت بهتر آموزش را تضمي ن مي كند (9). در بـسياري ازموارد، عدم هم خواني سبك يادگيري بـا رشـته تحـصيلي
٢۴
فراگيران سبب انـصراف يـ ا نارضـا يتي نـسبت بـه رشـته تحصيلي مي شود (3و8). اولين قدم اساسي در اطمينان ازموفقيت تحصيلي دانشجو تع يـين سـبك يـادگيري اسـت (10). آگاهي اساتيد از سبك هاي يادگيري دانشجويان، به تسهي ل يادگيري آنان كمك مي كند. اساتيد مي تواننـد بـا بيان نقاط قوت و ضعف سـبك هـاي يـادگيري مختلـف، دانشجويان را براي ترك عادات غيرمفيد خـود راهنمـايي نمايند (11). محققـ ين معتقدنـد بـين سـبك يـادگيري و ترجي حات يادگيري، مهارت هاي تـصميم گ يـري و عوامـل مؤثر بر انتخاب شغل ارتباط وجود دارد (9).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

سبك يادگيري در آموزش پرسـتاري نيـز اهم يـت زيادي دارد، زيرا مأموريت اصلي آموزش پرستاري ترب يـت پرستاراني توانمند و شايسته است كـه دانـش ، نگـرش ، و مهارت هاي لازم را براي حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه داشته باشند (12). تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه دانشجويان پرستاري داراي مشكلاتي از قبيل انـصراف از تحصيل، افسردگي در طي تحصيل، نارضايتي تحصيلي و عدم تمايل بـراي ورود بـه بـازار كـار پـس از فراغـت از تحصيل مي باشند (13). اكثر صاحب نظران بر اين عقيده اند كه يادگيري در پرستاري بايد نسبت به ديگر آموزش ها با رويكردي متفاوت صـورت گيـ رد ز يـرا توسـعه دانـش در رشته هاي مختلف مانند پرستاري و پزشكي بـر محتـوايي كه دانشجويان آن رشته براساس آن كار مي كنند و نيز بر تجربيات يادگيري آن ها اثر مي گذارد. دانـش مربـوط بـه سبك يادگيري مي تواند در سـازمانده ي محـيط آمـوزش ، چگونگي تعامل معلمين با دانشجويان و چگونگي ياددهي و يادگيري محتوا مورد استفاده قرار گيرد (12). سبك هاي يادگيري را به طور كلي مي توان بـه سـه دسـته شـناختي،عاطفي و فيزيولوژيك دسته بندي نمود كـه در ايـن ميـان، سبكهاي يادگيري شناختي مبتنـي بـر روشـي اسـت كـهشخص موضوع ها را درك مي كند، اطلاعـات را بـه خـاطرمي سپارد، درباره مطلب مي انديشد و مسايل را حل مي كنـد(14). سبكهاي يـادگيري شـناختي در مقايـسه بـا سـايرسبكها كاربرد وسيعتري دارند و به دسـتههـ اي مختلفـيتقسيم مي شوند كه يكي از آن ها سبك يـادگيري تجربـيKolb مي باشد. David Kolb در سال 1984 يكـي ازالگوهاي مناسب براي توصيف فرآيند يادگيري بزرگسالان را با الهام از آثار Kurt Lewin تحـت عنـوان سـبك يادگيري تجربي ارايه كرد (2). وي، در الگـوي يـادگيري تجربي تأكيد فراواني بر نقش تجربه در يادگيري دارد. در اين الگو، يادگيري فرآيند فعال تعامل شخص با محـيط و موقعيت هاي زندگي است. او معتقد است افـراد بـه طـور متفاوتي ياد مي گيرند (6). همان طور كه در تـصوير شـماره1 مشاهده مي شود در اين الگو، يادگيري در يـك چرخـه چهار مرحله اي تصور شده اسـت : مرحلـه 1 تجربـه عينـي
(Concrete Experience) است كه يادگيرنده ابتدا عملـي را انجـام مـي دهـد؛ مرحلـه 2 مـشاهده تـأملي
(Reflective Observation) است كـه يادگيرنـده درباره آن عمل به تفكر مي پردازد؛ مرحله 3 مفهوم سـازي انتزاعي (Abstract Conceptualization) اسـت
كه يادگيرنده فرضيه مي سازد؛ مرحله 4 آزمايشگري فعـال (Active Experimentation) است كه يادگيرنـده سرانجام درباره فرضيه خود به انجام آزمـايش مـي پـردازد(5). به نظر Kolb در يادگيري مطالب، همه افـراد ايـن مراحل را مي گذرانند و احتمالاً تا تكميـل يـادگيري ، ايـن چرخه چندين بار تكرار مي شود، اما نكته بـا اهميـت ايـن است كه همه فراگيران نمي تواننـد در همـه مراحـل ايـن چرخه آن چنان موفق باشند كه در ديگر قسمت ها هستند (8). Kolb با تركيب چهار شيوه يـادگيري فـوق ، چهـار ســـبك يـــادگيري همگـــرا (Convergent)، واگـــرا (Divergent)، جـــذب كننـــده (Assimilating) و انطباق يابنده (Accommodating) را نام گذاري كـردهاسـت (2و5). افـراد همگـرا دارا ي خـصوصياتي از جملـه دست كاري كردن اشـياء، برنامـه ر يـزي و يـادگيري از راه تفكر و تجزيه و تحليل منطقي عقايد هستند. افراد واگرا با ويژگي يادگيري از طريق در نظـر گـرفتن ابعـاد متفـاوت موضـوع و مـشاهده تعـاملي شـناخته مـي شـوند . افـراد جذب كننده با ايجاد مفاهيم انتزاعـي، مطالعـه و تف كـر در تنهـايي و علاقـه بـه علـوم پا يـه و كـاربردي و افـراد انطباق يابنده نيز با ويژگي ها ي بحث گروهي، همراهي بـا همسالان و علاقه به خريد و فروش، معاملـه و بازار يـابي مشخص مي شوند (15).
ميزان استفاده از سبك هاي يـادگيري در كـشورهاي مختلــف (10و22-16) و در كــشور ايــران (3،11و30-23) متفاوت گزارش شده است. مثلاً بيشترين سبك يـادگيري دردانشجويان پرستاري عربستان همگرا، اسـتراليا واگـرا، كانـاداجذب كننده و ايالتOshkosh آمريكا انطباق يابنده گزارششـده اسـت (16و22-20). در ايـران نيـز انـواع سـبك هـاي
٢۵
يادگيري در استانهاي مختلف به طور متفاوت گزارش شـدهاست. حتي در اصفهان در سه زمـان مختلـف، فراوانـيهـ اي متفاوتي براي استفاده از انواع سبكهـاي يـادگيري گـزارشگرديـده اسـت (8،24و30). روش هـاي متفـاوت آمـوزش و يادگيري متناسب با هر كدام از سبك هاي يـادگيري وجـود دارد و عدم تطبيق سبك يادگيري با شيوه تدريس منجر بـه افت يادگيري مي شود (29). اما چگونه مي توان از سبك هـا ي يادگيري در آموزش پرستاري استفاده نمود؟ با جستجوي منابع مختلف به خصوص منابع داخلي، مطالع هاي به دست نيامد كهسبكهاي يادگيري در آموزش پرستاري را به طور كلي موردبررسي قرار داده باشـد و مـشخص كـرده باشـد كـه سـبكيادگيري دانشجويان پرستاري به طور كلي كدام سبك است و بهترين روشها جهت افزايش يـادگيري در ايـن دانـشجويانچيست. در مطالعات انجام شده عمدتاً سـبكهـاي يـادگيريدانشجويان گروه هاي مختلف علوم پزشـكي در اسـتان هـايمختلف مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته بودند. با توجـه بـه متفاوت بودن نتايج مطالعات انجام گرفته درباره ميزان ترجيح سـبك هـاي يـادگيري، ا يـن مطالعـه بـا هـدف مـروري بـرسبك هاي يادگيري تجربي در آمـوزش پرسـتاري براسـاس نظريه Kolb انجام شد.

روش مطالعه

اين مطالعه در سال 1392 با مرور منـابع و مقـالاتمنتـشر شـده و در دسـترس داخلـي و خـارجي مـرتبط بـا يــادگيري تجربــي و جــستجو در بانــك هــاي اطلاعــاتي Google ،Proquest ،Scopus ،PubmedIranmedex ،Elsevier ،Scholar و SID و بـــا اســـتفاده از كليـــدواژ ههـــاي Learning styles، Nursing ،Kolb ،Experiential learningstudent و Nursing education بــراي منــابع انگليسي و كليدواژههاي سبك يادگيري، يادگيري تجربي،كولب، دانشجوي پرستاري و آموزش پرستاري براي منـابعفارسي انجام گرديد . معيار ورود دسترسي بـه اصـل مقالـه،چاپ مقاله بعد از سال 1995 و مرتبط بودن با موضوع بود.
بيش از 100 مقاله در رابطه با موضوع به دست آمد. ابتدا خلاصه مقالات مطالعه و در صورت مـرتبط بـودن اصـل مقاله مطالعه گرديد. مقالاتي كه زبان اصلي آن هـا غيـر اززبان فارسي يا انگليسي بود از مطالعه خارج گرديد. بـدين صورت 44 منبع مورد بررسي قرار گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها

بـا توجـه بـه پـژوهش هـاي انجـام گرفتـه در دانشگاه هاي مختلف علوم پزشكي كشور، مي توان نتيجـه گرفت سبك برتر يادگيري در ميان دانشجويان پرسـتاري،سبك يادگيري همگراست (6). در جدول شـماره 1 نتـايجمطالعات موجود در زمينه سبكهاي يادگيري دانـشجويان پرستاري خلاصه شده است. نتايج اين پژوهش نـشان داد يادگيري در پرستاري با استفاده از چنـدين سـبك انجـام مي شود و بيشترين سبكهايي كه در دانشجويان پرستاري مشاهده ميشود سبك يادگيري همگرا و جذبكننده است.
البته تغيير در سبكهاي يادگيري مكرراً مشاهده مي شـود .
مـثلا ً سـب ك يـادگيري غالـب در دانـشجويان پرسـتاري اصفهان در سال 1379 در 9/36% (8) و در سال 1386 در44/29% (30) واگرا و در يك مطالعه ديگر در سـال 1390 انطباق يابنده گـزارش شـده اسـت (24). در يـك مطالعـهكيفي كه برروي سبك يـادگيري دانـشجويان پرسـتاري دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شد دانشجويان معتقـد بودند سبك يـادگير ي آن هـا در دروس مختلـف متفـاوت است و برحسب عوامل مختلفي مانند سبك ياددهي استاد در درجه اول، نوع درس، روش ارزشيابي و علاقمندي به موضوع فرق ميكند (12).
در تحقي قـي كـه سـال 2005 در سـوئد بـرروي پرستاران شركت كننده در يك دوره آموزشي مراقبت هـاي ويژه انجام شد در بين 62 شرك تكننـده در پـژوهش ن يـز بيشترين تعداد نمونه هاي پژوهش داراي سـبك يـادگيري واگـــرا بودنـــد (10). Rakoczy و Money (21) و Linares (18) در مطالعات خـود دريافتنـد كـه سـبك يادگير ي اكثر يـت دانـشجويان پرسـتاري مـورد بررسـي، جذب كننده و همگرا مي باشد. Ridley و همكاران نيز در مطالعـه خـود ب يـشترين فراوانـي سـبك هـاي يـادگيري دانشجويان پرستاري را واگـرا و انطبـاق يابنـده گـزارش نمودهاند (31). بيشترين سبكهاي يادگيري در دانشجويانپرسـتاري در عرب ستان همگ را، اس تراليا واگـرا و ايال تOshkosh آمريكا انطبـاق يابنـده گـزارش شـده اسـت
(16،20و22). در مورد دانشجويان مقطع كارشناسـي ارشـدنيز در پژوهشي كه در سال 1382 در دانشكده پرستاري و مامايي مشهد انجام شده سبك يادگيري غالب دانشجويان پرستاري و مامايي در مقطع كارشناسي ارشد جذب كننـده
٢۶
بود (11). در نتـايج مطالعـات مختلـف ، اشـاره شـده كـهتعدادي از افراد داراي دو يا حتي تعـداد ب يـشتري سـبكيادگيري مي باشند و از تنوع در سبك يادگيري برخوردارند. در مطالعـه اي در ايـلام در سـال 1391، 44% دانـشجويان پرستاري يادگيري تك سبكي و 56% يادگيري چند سبكي را تـرجيح مـي دادنـد (32). يافتـه هـاي مطالعـه احـدي و همكاران تعادل نزديكي را بين چهار سبك يادگيري نشان داد (23). Hauer و همكاران نيز در مطالعه خـود وجـود تعادل نزديك بين چهار سبك يادگيري دانشجويان در پنج رشته پرستاري، دستياري پزشكي، فيزيوتراپي، كاردرماني و آسيب شناسي گفتاري را گزارش كردند (33).
پژوهش هاي انجام گرفتـه در رابطـه بـا مراحـل و سبك هاي يـادگيري و ويژگـي هـاي فـردي و تحـصيلي فراگيران گزارش هـاي متفـاوتي از معنـاداري متغيرهـايي چون جنس، سن، رشته و سطح تحـصيلات افـراد مـورد مطالعه با اين مراحل و سبك ها دارند. صالحي و همكاران در اصـفهان ، ارتبـاط معنـاداري بـين متغيرهـايي چـون جنسيت، سن و مقطع تحصيلي با سـبك هـاي يـادگيري Kolb در دانشجويان گزارش نكـرده انـد (8). كلباسـي و همكاران نيز هيچ گونه ارتباط معنادار آماري بين متغيرهاي سن، جنسيت، مقطع تحصيلي و نيـز معـدل دانـشجويان نيافتند (34). كريمي مونقي در تحقيق خود پيرامون سبك يادگيري دروس نظري دانـشجو يان پرسـتاري نـشان داد سبك يادگيري در دروس نظري با توجه به موقعيت، نوع محتوي و سطح يادگير ي دانشجويان، قابل تغيير و تعديل است به طوري كه دانـشجويان در طـي آمـوزش مم كـن است با يك يا چند سبك، يادگير ي خود را هدايت نمايند (12). در پژوهش ي كه توسط معيـاري و همكـاران انجـام گرفت نيز ارتباطي بين گروه هاي سني، جنسي و پيشرفت تحصيلي با سبك هاي يادگيري دانشجويان پيدا نشد (35).
پژوهشگران خارجي نيز گـزارش هـاي متفـاوتي از تغييـر سبكهاي يادگيري دانشجويان با افزايش سن و سال هاي تح صيل اراي ه داده انـد. Nulty و Barrett س بك يادگيري دانشجويان را در طول زمان تحصيل و با توجـه به رشته تحصيلي و آموزش هاي داده شده به آن ها داراي تغييـر دانـسته انـد (36). همچنـين Marriott سـبك يادگيري را از ابتداي تحـصيل تـا انتهـاي آن تغييرپـذير گزارش كرده است (37).
تصوير 1- چرخه يادگيري Kolb . (اقتباس از گرانمايه و همكاران (1390). رفرنس شماره 11)

جدول 1- نتايج مطالعات موجود در زمينه سبك هاي يادگيري دانشجويان پرستاري
سبك هاي يادگيري دانشجويان پرستاري روش
نمونه گيري تعداد نمونه مقطع مورد بررسي محل انجام
مطالعه زمان نويسنده اول
انطباق
يابنده جذب
كننده واگرا همگرا %17,5 %4,4 %42,3 %8,8 سرشماري 199 كارشناسي تهران 1390 مهرناز گرانمايه (11)
%9,5 %45,3 %19,6 %25,6 سرشماري 148 كارشناسي و كارشناسي ارشد كرمان 1390 عباس عباس زاده (26)
%30,9 %13,5 %26,4 %28,29 تصادفي 178 كارشناسي،
كارشناسي ارشد و دكترا اصفهان 1389 محبوبه صفوي (24)
%24,1 %13 %16,7 %46,3 سرشماري 54 كارشناسي فسا 1389 مجيد نجفي كلياني (15)
%13,63 %43,9 %9,1 %33,33 سرشماري 66 كارشناسي اراك 1389 كوروش رضايي (28)
%26,6 %22,6 %27,1 %23,6 تصادفي 91 كارشناسي سمنان 1388 فاطمه احدي (23)
%21,50 %25,81 %29,44 %23,25 تصادفي 296 كارشناسي اصفهان 1386 شايسته صالحي (30)
%67,1 %3,5 %17,6 %11,8 سرشماري 85 كارشناسي تربت حيدريه 1386 حسين رنجبر (27)
%10,1 %31,7 %5 %53,2 سرشماري 143 كارشناسي تبريز 1385 ليلا وليزاده (25)
%6,1 %53,8 %11,2 %28,9 سرشماري 195 كارشناسي قزوين 1383 رامين سرچمي (3)
%17,8 %20,9 %36,9 %24,5 سرشماري 515 كارشناسي اصفهان 1379 شايسته صالحي (8)
%13,1 %25,55 %25,8 %35,6 سرشماري 275 كارشناسي عربستان
سعودي 2013 (16) El-Gilani A.H
%23,9 %28,8 %29,5 %17,9 سرشماري 345 كارشناسي استراليا 2012 (20) D’Amore A
%31 %19 %24 %26 آسان 100 كارشناسي Oshkosh
آمريكا 1999 (22) Colucciello M.L
تجربه عيني 4,25%، مشاهده تاملي 5,32%، مفهوم سازي انتزاعي 9,29% و آزمايشگري فعال 2,33% سبك يادگيري غالب جذب كننده بود سرشماري 176 سال اول
138 سال دوم
144 سال سوم كارشناسي كانادا 1995 (21) Rakoczy M

بحث
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتايج اين مطالعه نشان داد يادگيري در پرستاري با اسـتفاده از چنـدين سـبك انجـام مـي شـود و در ميـان دانشجويان پرستاري استفاده از سبك يـادگيري همگـرا وسپس جذب كننده بيش ترين ميزان را داشته اسـت . طبـق الگوي Kolb افراد همگرا علاقمنـد بـه كـاربرد عملـي نظريات هستند و در آزمون هايي ك ه كاربرد نظر يـه هـا در عمل را مي سنجند موفق ترنـد . در مقابـل افـراد بـا سـبك يادگيري جذب كننده نسبت به نظريه ها بيشتر علاقه نشان ميدهند (38). البته در كشورهاي مختلف و در زمـانهـايمتفاوت، گرايش به سـمت سـاير سـبكهـا نيـز مـشاهدهمي شود. شايد علت اين مسأله ظهور و كـاربرد شـيوه هـاي نوين تدريس باشد كه سبب تقويت سبك هـاي خاصـي در افراد مي گردد. Kolb معتقد است نزديـك بـودن نتيجـه داده ها به مر كـز محـور مختـصات، ب يـانگر وجـود تعـادل بي شتر بين سبك هاي يادگيري است. هرچه نتيجه داده هااز مركز محور دورتر شود نشان دهنده آن است كه فراگيربه يك سبك يادگيري خاصي تمايل بيشتري دارد (9). بـاتوجه به تنوع سبكهاي يادگيري در بين اين دانـشجويان،افزايش آگاهي نسبت به شيوههاي يادگيري باعث ارتقـايآموزش و فرآينـد يـاددهي- يـادگيري، اسـتفاده از عوامـلمحيطي به شكل مطلوب و در راستاي يـادگيري فـردي وحذف اعمال نامناسب ميشود. مدرسين بايـد تـا آنجـا كـهممكـن اسـت روشهـاي ارتبـاطي و آموزشـي خـود را بـا سـبك هـاي يـادگيري و تفكـر فراگيـران وفـق دهنـد تـا يادگيري هر چه بهتر و عميقتر اتفاق بيفتد.


دیدگاهتان را بنویسید