بعد مسؤوليت پذيري ارتقاء كيفيت مراقبت از بيمار احترام به بيمار
كيفيت عملكرد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد عملكرد نامطلوب 67 14% 47 10% 33 7%
-108176-503017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عملكرد نسبتاً مطلوب 231 46% 229 45% 119 24% عملكرد مطلوب 206 40% 228 45% 352 69% جمع 504 100 504 100 504 100 ميانگين 81/4 5 80/8 انحراف معيار 36/1 13/1 96/1

جدول 3- توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار رعايت اخلاق حرفه اي در مجموع 3 بعد مورد بررسي از ديدگاه بيماران

فراواني

عملكرد

كيفيت

تعداد

درصد

معيار

انحراف

و

ميانگين

نامطلوب
)
12


(

28

6
%

نسبتاً

مطلوب

)
17

13
(

110

22
%

مطلوب
)
22

18
(

366

72
%

جمع

504

100

53
/
3
±

66
/
18

فراواني


دیدگاهتان را بنویسید