دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 2 (پياپي 8) تابستان 1393، 47-41 مقايسه تأثير به كارگيري لوح فشرده و نمايش عملي بر مهارت اندازه گيري علايم حياتي در دانشجويان پرستاري

منيره متوسليان1، خديجه نصيرياني2

چكيده

مقدمه: توسعه مهارتهاي باليني براي دانشجويان پرستاري جزء حياتي برنامه آموزش پرستاري مـي باشـد . يـادگيري بـاكمك كامپيوتر به عنوان يك استراتژي با ارزش در تدريس و يادگيري تئوري ياد شده است اما در دروس عملي نياز به تحقيقاتبيشتري مي باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير لوح فشرده و نمايش عملي بر يادگيري مهـارت انـدازهگيـري علايـ م حيـاتيدانشجويان پرستاري انجام شده است.
روش: اين پژوهش از نوع تجربي به روش قبل و بعد است كه به مقايسه تأثير دو روش آموزشي نمـايش عملـي و لـوحفشرده بر مهارت اندازهگيري علا يم حياتي در دانشجويان نيمسال اول كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزش كي شهيد صـدوق ي يزد در سال90-1389 در دو گروه مي پردازد. دانشجويان پرستاري به صورت هدفمنـد انتخـاب و سـپس بـه صـورت تخـصيص تصادفي در دو گروه قرار گرفتند حجم نمونه متشكل از 35 نفر در هر گروه بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اطلاعات فـرديو مقياس درجهبندي اندازهگيري علايم حياتي بود كه با استفاده از مصاحبه و مشاهده تكميل شـد. تجزيـه و تحليـل داده هـا بـانرم افزار SPSS v.16 صورت گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: براساس يافت هها ميانگين نمره مهارت انداز ه گيري نبض پـس از اجـراي لـوح فـشرده 60/5± 88/66 و پـس ازاجراي نمايش عملي 41/8±66/62، ميانگين نمره مهارت اندازهگيري درجه حرارت پس از اجراي لوح فـشرده 73/15±44/85 و پس از اجراي نمايش عملي 50/13±94/81، ميانگين نمره سنجش تنفس پس از اجراي لـوح فـشرده 61/1±44/15 و پـس ازاجراي نمايش عملي 58/2±22/13، ميانگين نمره مهارت اندازهگيري فشارخون پس از اجراي لوح فشرده 16/4±22/45 و پـساز اجـراي نمـايش عملـي 14/4±19/44 بـود و در كـل ميـانگين مهـارت انـدازه گيـري علايـم حيـاتي در گـروه لـوح فـشرده
1/27±98/212 و در گروه نمايش عملي 63/28±01/203 بود كه 45/23=p=0/05 ،T تفاوت معناداري داشت.
نتيجهگيري: براساس يافت هها بهكارگيري لوح فشرده در مقا يسه با نمايش عمل ي كه به صـورت معمـول بـراي آمـوزشمهارت انداز هگيري علايم حياتي در دانشجويان پرستاري استفاده مي شود موجب يادگيري بيشتر مهارت گرديـ ده اسـت بنـابراينآموزش با استفاده از لوح فشرده به عنوان يك شيوه آموزشي مستقل جهت برآورده نمودن اهداف آموزشي دروس عملي همچوناندازه گيري علايم حياتي پي شنهاد مي گردد.

كليد واژه ها: روش هاي آموزش، نمايش عملي، لوح فشرده، مهارت، علايم حياتي، دانشجوي پرستاري

تاريخ دريافت: 1/11/1392 تاريخ پذيرش: 10/3/1393

– مربي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
– استاديار گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

آمـوزش پرسـتاري زيرابنـ يي بـراي تـأمين نيـروي انساني كارآمد جهت رفع نيازهاي جامعه مي باشد و هرگونهنارسايي در آموزش دانـشجويان ايـن رشـته بـر چگـونگيمراقبت مددجو تـأثير مـستقيم و سـوء دارد (1). از طرفـيتوسعه مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري جزء حيـاتي برنامه آموزش پرستاري مي باشـد و فـراهم سـازي فرصـت كافي براي كسب تجربه در كسب صلاحيت حرف هاي لازم بسيار مهم مي باشد (2). مربيان پرستا ري به طور مـداوم درحــال تــلاش بــراي شناســايي، مقايــسه و بــه كــارگيري روشهاي مختلف تدريس و يادگيري براي آموزشي مؤثر و كارا هستند تا دانشجويان متخصص و متبحر تربيـت كننـد (3). فناوريهاي را يانهاي از دهه 1960 در آموزش به كـار گرفته شده است و آمـوزش بـا ك مـك كـامپيوتر مثـالي ازفناوري است كه موجب ارتقاء كيفيت آموزش مي شود (4). به كارگيري لوح هاي فشرده آموزشي يكـي از ايـن شـقوق تدريس (آموزش با كمك رايانه) است (2) كه منجـر شـده افراد در شرايط و فـضاي راحـت تـر يـاد گرفتـه و موجـباستاندارد شدن تجارب و فعاليتهاي يـادگيري در هرجـا وهر زمان ي در يادگيرنـدگان مـي گـردد (5) اسـتفاده از لـوحفشرده نياز به سخنراني و آموزش چهره به چهـره را كمتـرنموده و امكانات پرسنلي كمتري نياز دارد و در مواقع بـروزمشكل دانـشجو مـي توانـد بـه راحتـي بـه مـوارد آمـوزشدسترسي يافتـه و دوبـاره آن را تكـرار كنـد (6) همچنـيندانشجويان بر اساس استعداد و توانايي خود برنامه را دنبال،مفاهيم به صورت كامل و با سير منطقي ارايـ ه و عوارضـيچون بي حوصلگي، خستگي و عصبانيت و ناراحتي را نـداردو اين آموزش انعطاف پذير و به تعداد بيشمار قابـل تكـراراست (6و7) و به خصوص آن كه دانشجو را درگير و فعـالمي سازد (5و7). براساس مرور متون استفاده از لوح فـشردهبـه عنـوان يكـي از شـقوق سـخنراني و حيطـه دانـش در تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته است اما اثر آن بر حيطـهمهارتي كاملاً مشخص نيست (7) از آنجـايي كـه يكـي ازوظايف مهم مدرسين پرستاري بهكارگيري روشهاي مؤثرتدريس در آموزش پرستاري است و يكي از اهداف تكامـلهر حرفه ارتقاء عملكرد از طريق تغيير در روشهاي انجـامدادن و فكر كردن كارهاي معمول اسـت (8). محققـان در اين پژوهش به ته يه و تدوين يـك لـوح فـشرده پرداختـه
۴٢
سپس تأثير آن را با روش معمول كه همان نمايش عملـيمي باشد بر يادگيري مهارت اندازهگيري علا يـ م حيـاتي دردانشجويان پرستاري مقايسه نمودند.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

اين پژوهش از نوع تجربي به روش قبل و بعد است كه به مقايسه تأثير دو روش آموزشي نمايش عملي و لـوحفشرده بر مهارت اندازهگيري علا يم حياتي در دانـشجويانپرستاري مي پردازد. جامعـه پـژوهش را كليـه دانـشجويانسال اول پرستاري دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد صـدوقي يزد در سال90-1389 كه واحد اصول و فنون عملي را اخذنمـوده و داراي معيـار ورود و خـروج بـه مطالعـه از قبيـل دانشجوي سال اول پرستاري، عدم آموزش رسمي قبل ي درمورد نحوه اندازهگيري علا يم ح ياتي، عدم انتقـالي از سـاير رشتههاي علـوم پزشـكي بـه پرسـتاري بودنـد را تـشكيلمي دادند. جهت نمون هگيري كليه دانشجويان پرستاري تـرماول كارشناسي طـي دو دوره تحـصيلي ابتـدا بـه صـورتهدفمند انتخاب و سپس با تخصيص تصادفي به دو گـروهتقسيم شدند. حجم نمونه براساس مطالعات قبلي با در نظرگرفتن سطح اطم ينان 95% و تـوان آزمـون 80% مجموعـاً70 نفر ، در گروه نمـايش عملـي 35 نفـر و در گـروه لـوحفشرده 35 نفر محاسبه شد و آنگاه مداخلهها نيز به صورت تصادفي به گروهها اختصاص داده شد قابل ذكر اسـت كـه نمونهگيري طي دو سال انجـام شـد پژوهـشگران پـس از كسب رضايت آگاهانه از دانشجويان، مهارت انـدازهگيـريعلايم حياتي را در دو گروه بررسي نمودند سپس بـه يـك گروه لوح فشرده آموزش علايم حياتي داده شـد ايـن لـوحفشرده شامل توضيح كلامي، نوشتاري و نمايش پروسـيجربه مدت 60 دقيقه بود. گروه ديگر به طـور معمـول توسـطمربي با نمايش عملي آموزش ديدند به طـوري كـه مربـيابتدا و حـين انجـام پروسـيجر توضـيح داده و دانـشجويانگوش داده، ديده و به دلخـواه يادداشـت بـر مـي داشـتند و مدت آموزش 60 دقيقه بـود. محتـوي آمـوزش در هـر دوگروه يكسان و طبق كتاب مرجع اصول و فنـون پرسـتاريتايلور تهيه شده بود. مدرس لوح فشرده بـا نمـايش عملـيمتفاوت بودند اما قبـل از طـرح از نظـر ارايـ ه مطالـب بـه صـورت يكـسان كنتـرل گرديـده بودنـد. مجـدداً مهـارت اندازهگيري علا يم حياتي بعد از چهار هفته به دليل داشـتنفرصت كافي براي بهره برداري از لوح فـشرده و تمـرين ورفع اشكال با مربي بررسي شد و پس از جمعآوري داد ههـ ا و تجزيه و تحليـل ، در صـورت لـزوم جهـت هـر كـدام ازروشها آموزش اصلاحي استفاده شد. قابل ذكر اسـت كـهساعتهاي مراجعه با اتـاق مهـارتهـا و تمـرين بـراي دوگروه يكسان بود. مهارت انـدازهگيـري علايـ م حيـاتي بـ ه وسيله پرسشنامه شـامل اطلاعـات فـردي (جـنس، معـدلديپلم، علاقه به رشـته پرسـتاري) و مقيـاس درجـه بنـدياندازهگيري علا يم حياتي مشتمل بـر چهـار بخـش درجـهحرارت (43 آيتم حداقل 0 و حداكثر 86 نمـره)، فـشارخون(23 آيتم حداقل0 و حـداكثر 46 نمـره)، نـبض (34 آيـتم:
حداقل 0 و حداكثر 68 نمره )، تنفس (8 آيـتم: حـداقل 0 وحداكثر 16 نمره ) سنجش گرديد هر آيتم سه پاسـخ انجـامكامل 2، انجام ناقص 1، عدم انجام يا اشتباه0 داشت جهت تأييــد اعتبــار صــوري و محتــوي مقيــاس درجــه بنــدي اندازهگيري علا يم حياتي از نظرات پنج نفر از اعضاء هيأت علمي استفاده شد و پايايي آن با آزمـون – آزمـون مجـدد تأيي د ش د (082=r). روش گ ردآوري داده ه ا م شاهده و مصاحبه بود كه توسط يـك مربـي اصـول و فنـون كـه ازگروهها مطلع نبود و در آموزش اين ترمها نقش نداشت درات اق مهـارت ه اي ب اليني دان شكده ب راي ه ر ي ك از دانشجويان انجام شد. تجزيه و تحليل داد هها با اسـتفاده ازنرم افزار SPSS v.16 و استفاده از آمار توصيفي (درصـدفراواني، م يانگين، انحـراف معيـار) و اسـتنباطي (تـي زوج و تي مستقل) صورت گرفت جهت رعايت اخلاق در پژوهش، ضمن كسب اجازه از مسؤولين دانشكده و كـسب رضـايتآگاهانه از دانشجويان، در صـورت نقـص در يـادگيري هـريك از گروه به آنها آموزش تكميلي داده شد.

يافتهها

براساس يافت هها اكثريت واحـدهاي مـورد پـژوهش9/63% زن، 7/71% علاقمند به رشته پرسـتاري، ميـانگين معدل ديپلم 75/17 بود . واحدهاي پژوهش در دو گـروه از

۴٣
نظر متغيرهاي جنس، علاقه به پرسـتاري و معـدل ديـپلم تفاوت معناداري نداشت.
براساس نتايج ميانگين نمره مهارت انداز هگيري نـبض پس از اجراي لـوح فـشرده 60/5±88/66 و نمـايش عملـي 41/8±66/62 بود كه با استفاده از آزمون آماري تـيمـستقل
001/0<T=50/12 ، p تف اوت معن اداري آم اري داش ت و ميانگين نمره مهارت اندازهگيري درجه حرارت پس از اجـراي لوح فشرده 73/15±44/85 و نمايش عملـي 50/13±94/81 بود كه با اسـتفاده از آزمـون آمـاري تـي مـستقل 11/49=T، 06/0=p تفاوت معناداري آماري نداشت. همچنـين ميـانگيننمره سنجش تنفس پس از اجراي لوح فشرده 61/1±44/15 و نمايش عملي 58/2±22/13 بود با استفاده از آزمون آمـاريتي مستقل 12/24=p<0/001 ،T تفـاوت معنـاداري آمـاريداشت و ميانگين نمره مهارت اندازه گيري فـشارخون پـس ازاجـ راي لـ وح فـ شرده 16/4±22/45 و نمـ ايش عملـ ي 14/4±19/44 بود كه با استفاده از آزمون آماري تـي مـستقل
28/12=p=0/70 ،T تفاوت معناداري آماري نداشت. در كـل ميــانگين علايــم حيــاتي پــس از اجــرا ي لــوح فــشرده1/27±98/212 و نمايش عملي 63/28±01/203 بود كه بـااسـتفاده از آزمـون آمـاري تـ يمـستقل 45/23=T، 05/0= p تفاوت معناداري آماري داشت (جدول شماره 1).
همچنين براساس يافت هها ميانگين و انحراف معيـارنمره سنجش علايم حياتي در گروه نمايش عملـي قبـل ازآموزش 04/2±04/17 و بعد از آمـوزش 63/28±01/203 بـوده و بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري تـي زوج 68/41=T، 000/0=p اختلاف معناداري داشت و همچنين ميـانگين وانحراف معيار نمره سنجش علا يـم حيـاتي در گـروه لـوحفـشرده قبـل از آمـوزش 30/2±60/17 و بعـد از آمـوزش 1/27±98/212 بوده كه با استفاده از آزمون آماري تي زوج
55/43=p<0/001 ،T اختلاف معنـاداري آمـاري داشـت
(جدول شماره 2). خاطر نشان ميشود كه گروه هـا از نظـرميانگين نمرههاي قبل با هـم مقايـسه شـدند امـا تفـاوتمعناداري آماري نداشتند.

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بحث
براساس نتايج در همه موارد ميانگين نمره در گـروهلوح فشرده بيشتر از نمايش عملـي بـود و در انـدازهگيـرينبض و تنفس اختلاف معناداري داشت اما در انـداز ه گيـري درجه حرارت و فشارخون تفاوت معنـاداري نبـود و در كـلاندازهگيري علايم حيـاتي در دو گـروه اخـتلاف معنـا داري داشت و همچنين نمرات دو گـروه نمـايش عملـي و لـوحفشرده قبـل و بعـد از آمـوزش تفـاوت معنـاداري داشـت.
Jeffries مــي نويــسد دانــشجويان پرســتاري در انجــام مهـ ارت دارو دادن در دور روش اسـ تفاده از كـ امپيوتر و سخنراني به طور كامل و صحيح يكسان بودنـد امـا زمـانانجام تكليف در گروه استفاده لوح فشرد ه كمتر بود چنانچه 96% فراگيران برنامه را در دو ساعت يا كمتر تمام نمودنـددر حالي كه گروه سخنراني 3 ساعت كلاس براي يادگيري نيــاز داشــتند (9). Feeg و همكــاران در بررســي CD-ROM در آموزش دانشجويان پرستاري مي نويسند تفاوتمعناداري بين عملكرد گروه تجربه و گروه كنترل در آزمونوجود داشت و همچنين دانشجويان استفاده كننـده از لـوحفشرده راضيتر بودند (10). قزلقاش و همكاران مي نويسند تف اوت مي انگين نم رات پ س آزم ون خوان دن ص ح يح الكتروكارديوگرام در سه گروه آموزشي با انجام آزمون آناليز واريانس يك طرفه آماري با هم اختلاف داشت ي عنـي هـر
۴۴
جدول 1- مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت اندازه گيري علايم حياتي به تفكيك برحسب گروه ها ي مطالعه
آزمون آماري حداكثر نمره انحراف معيار ميانگين گروه اندازه گيري علايم حياتي (بعد)
T=24/12 p=0/000 16 2/58 13/22 نمايش عملي سنجش تنفس
1/61 15/44 لوح فشرده T=50/12 p=0/000 68 8/41 62/66 نمايش عملي نبض
5/60 66/88 لوح فشرده T=49/11 p=0/06 86 13/50 81/94 نمايش عملي درجه حرارت
15/73 85/44 لوح فشرده T=12/28 p=0/07 46 4/14 44/19 نمايش عملي فشارخون
4/16 45/22 لوح فشرده T=23/45 p=0/05 216 28/63 203/01 نمايش عملي علايم حياتي
27/1 212/98 لوح فشرده
جدول 2- مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات اندازه گيري علايم حياتي قبل و بعد از اجرا ي مداخله برحسب گروه هاي مورد مطالعه
آزمون آماري انحراف معيار ميانگين زمان سنجش علايم حياتي
T=41/68 p=0/000 2/04 17/04 قبل گروه نمايش عملي
28/63 203/01 بعد T=43/55 p=0/000 2/30 17/60 قبل گروه لوح فشرده
27/1 212/98 بعد سه روش آموزشي در يادگيري مؤثر بـود و آزمـون تـوكي نشان داد كه گروه يادگيري به روش خود آموز بـا رايانـه ازدو گــروه ديگــر متفــاوت بــود (11). Abutarbush و همكاران مي نويسند يادگيري با كمك كامپيوتر يـك روشقابل قبول و مؤثر براي تربيت دانشجويان بـراي گذاشـتنلوله بيني معدي است در حـالي كـه از مزايـاي آن راحتـيمهارت و دانش بيـشتر اسـت (12). Gega هـر دو روشآموزش با كمك كامپيوتر و تـدريس توسـط معلـم از نظـرپيشرفت در آموزش و مهارت مشابه بودند اما يـادگيري بـااستفاده از كامپيوتر در زمان و حفظ وقت معلم مؤثرتر بـودو نياز به مـدرس متخـصص نداشـت (13). Virtanenو همكاران مي نويسند طبق شواهد دانشجويان پرسـتاري دري ادگيري ب ا اس تفاده از برنام ه ه ا ي ش بيه س ازي ش ده كامپيوتري بر يادگيري خود كنترل داشتند كه خود موجـبساخت دانش شخصي شده بود (14).
براســاس يافتــ ه هــاي پــژوهش حاضــر نتــايج دراندازهگيري نبض و تنفس ا ختلاف معناداري داشـت امـا دراندازهگيري درجه حرارت و فشارخون تفاوت معناداري نبودكه به نظر مي رسد مهارت نـبض و تـنفس دانـش تئـوريبيشتري بـراي انـدازهگيـري نـسبت بـه درجـه حـرارت وفشارخون نياز دارد و لوح فشرده در اين زمينه كمككننـدهبوده استBauer و همكـاران مـي نويـسن د لـوح فـشرده
مهارت انداز هگيري علا يم ح يـاتي پيـ شنهاد مـي كننـد كـ ه پ ژوهش ه ـا ي بع دي در زمين ه تـأثير ل ـوح فـشرده ب ـرمهارتهاي د يگر بال يني پرستار ي از قبيل تعو يض پانسمانصورت گيرد.

نتيجهگيري
بنابراين در كل دو شيوه آموزشي، آموزش به كمـكرايانه و نمايش عملي موجـب پيـشرفت مـؤثر و مثبـت درمهارت اندازهگيري علايم حيـاتي در دو گـروه همـسان از دانشجويان پرستاري شده است و لوح فشرده با توجه به دردسترس بودن دانشجويان و مزاياي ديگر بـه خـصوص درمهارتهايي كه يـادگيري تئـوري در آن هـا برجـسته بـود پيشرفت قابل توجهاي در دانـش و مهـارت ايجـاد نمـودهاست. بنـابراين ، آمـوزش بـه كمـك رايانـه در كنـار سـايرروشهاي آموزشي همچـون نمـايش عملـي عنـوان يـكشيوه آموزشي مستقل براي پوشش اهداف آموزشي مربوطبه اندازه گيري علايم حياتي كمك نمايد.

تشكر و قدرداني
اين پژوهش حاصـل بخـشي از طـرح مـصوب در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به شـماره 1016 مي باشد. نويسندگان مراتب سپاس و قـدرداني خـود را از مسؤولين محترم دانـشكده پرسـتاري و مامـايي بـه ويـ ژه مربيان گروه اصول و فنون و دانشجويان پرستاري كه بـا حوصـله و دقـت، وقـت ارزشـمند خـود را در اخت يـار مـا گذاشتند، تشكر و قدرداني مي نمايند. جايگزين زندگي واقعي، تجربه توسط دسـتهـا نمـي شـودهرچند هرگاه با روشهاي سنتي آموزش همراه مـي گـردديادگيري را افزايش مـي دهـد (15). Moule در آمـوزشاحياء با استفاده ازCD-ROM مي نويسد براساس نتـايجارتباط معناداري در مهارت انـدازهگيـري از نمـرات تـنفسدمي هوا و فشار خارجي قفسه سـينه وجـود نداشـت (16).
حسيني نسب و همكاران مي نويسند دو شـيوه آمـوزش بـهكمك رايانه و نمـايش علمـي موجـب پيـشرفت مثبـت و معادلي در دانش دانشجويان پرستاري در زمينه ان دازهگيري علايم حياتي شده است و مي توان آموزش به كمك رايانـهرا در رسيدن به اهداف آموزشي مربوط به حيطـه شـناختيدر زمينه انداز هگيري علايم حياتي، بـه عنـوان يـك روشمستقل آموزشي تلقي نمود (17). در مطالعهاي مـشابه كـهدانشجويان مهارتي را از طريق رايانه آموزش ديده بودند در مقايسه با دانـشجوياني كـه بـا روش سـخنراني، اورهـد و ويدئوي خطي آموزش ديدند نمرات دانش بهتري داشـتند، ولي عملكرد هر دو گروه در انجام اين مهـارت برابـر بـودهاست (18). ذوالفقاري و همكـاران نيـز 1386 مـي نويـسنديافتهها نشان داد كه بين ميزان يادگيري دو روش آموزش
سنتي و الكترونيك تفاوت معنادار آماري وجود ندارد (19).
از جمله محدوديتهاي مطالعه تعداد كم دانشجويان در هر دوره تحصيلي بود بنابراين پژوهشگران طي دو سال نمونهگيري را انجام دادند و همچنين با توجه بـه ايـن كـهدانشجويان در تماس با يكديگر بودند هر يك از مداخله هـ ا در گروه ديگر در خواست مي شد كه با اطمينان بخشي بـهاين كه در صورت لزوم انجام خواهد شـد ايـن مـسأله نيـزمرتفع گشت . پژوهشگران با توجه به تأثير لوح فـشرده بـر
منابع

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– Clarke B, Feltham W. Facilitating peer group teaching within nurse education. Nurse Educ Today. 1990 Feb; 10(1): 54-7.
– Joyce B, Weil M, d Kalhvn. [Patterns of teaching in 2000], translated Behrangi M, Publishing Perfection Training; Fall 1381. P. 41. (Persian)
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Ford GS, Mazzone MA, Taylor K. Effect of Computer-Assisted Instruction Versus Traditional Modes of Instruction on Student Learning of Musculoskeletal Special Tests, JPTE, Fall, 2005; 19(2). 4 – Nance ET, Lanning SK, Gunsolley JC. Dental anatomy carving computer-assisted instruction program: an assessment of student performance and perceptions. J Dent Educ. 2009 Aug; 73(8): 972-9.
۴۵
– Haq I, Dacre J. Computer-assisted learning in undergraduate and postgraduate rheumatology education. Rheumatology. 2003; 42: 367-370.
– Trisha Greenhalgh Computer assisted learning in undergraduate medical education. BMJ. 2001; 322: 40-44.
– Bloomfield J, Roberts J, While A. The effect of computer-assisted learning versus conventional teaching methods on the acquisition and retention of handwashing theory and skills in pre-qualification nursing students: a randomised controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010 Mar; 47(3): 287-94.
– Erickson GP. Peer evaluation as a teaching-learning strategy in baccalaureate education for community health nursing. J Nurs Educ. 1987 May; 26(5): 204-6.
– Jeffries PR. Computer versus lecture: a comparison of two methods of teaching oral medication administration in a nursing skills laboratory. J Nurs Educ. 2001 Oct; 40(7): 323-9.
– Feeg VD, Bashatah A, Langley C. Development and testing of a CD-ROM based tutorial for nursing students: getting ready for HIPAA. J Nurs Educ. 2005 Aug; 44(8): 381-6.
– Qzelqash A, Atash-Zadeh F, Alavimajd H, Yaghmaee F. [Comparison of electrocardiogram reading correctly using lecture and tutorial approach to learning and problem solving with computers in nursing]. Nursing Research. Fall and Winter, 2009; 3(10-11): 7-14. (Persian)
– Abutarbush SM, Naylor JM, Parchoma G, D’Eon M, Petrie L, Carruthers T. Evaluation of traditional instruction versus a self-learning computer module in teaching veterinary students how to pass a nasogastric tube in the horse. J Vet Med Educ. 2006 Fall; 33(3): 447-54.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Gega L, Norman IJ, Marks IM. Computer-aided vs. tutor-delivered teaching of exposure therapy for phobia/panic: randomized controlled trial with pre-registration nursing students. Int J Nurs Stud. 2007 Mar; 44(3): 397-405.
– Virtanen H, Leino-Kilpi H, Leinonen K, Puukka P, Wöntsö J, Salanterä S.Nursing student control over using a computer simulation program about empowering discourse. Comput Inform Nurs. 2013 Oct; 31(10): 512-22.
– Bauer M, Geront M, Huynh M. Teaching blood pressure measurement: CD-ROM versus conventional classroom instruction. J Nurs Educ. 2001 Mar; 40(3): 138-41.
– Moule P. Evaluation of the Basic Life Support CD-ROM: Its effectiveness as learning tool and user experiences. Educational Technology & Society. 2002; 5(3).
– Hosseininasab D, Abdullahzadeh F, Feizullahzadeh H. [The Effect of Computer Assisted Instruction and Demonstration on Learning Vital Signs Measurement in Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education. 2007 Spr & Sum; 7(1): 23-29. (Persian)
– Ghanbari A, Atrkar Roshan Z. [Compared with CD and Booklet training on nursing students’ learning outcomes on BSE]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2004; 12(48): 33-39. (Persian)


دیدگاهتان را بنویسید