دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحهآرايي: فرشته حيدري
طرا ح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 1 (پياپي 7) بهار 1393، 79-71 بررسي فراواني افت تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و ماما يي خرمآباد

سيده فاطمه قاسمي1، شيرين حسنوند2، فاطمه وليزاده3

چكيده

مقدمه: وظيفه اصلي دانشگاه تربيت نيروي انساني كارآمد و مؤثر است . اما هر سـاله تعـدادي از دانـشجويان بـه دلايـلمختلف دچار افت تحصيلي مي شوند. با توجه به پيامدهاي منفي افت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي بـراي جامعـه، بيمـاران،حرفه و دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف تعيين فراواني افت تحصيلي و مقايسه عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه دانشجويان با و بدون افت تحصيلي انجام شد.
روش: اين پـژوهش توصـيفي مقطعـي در نيمـسال دوم سـال تحـصيلي 1390-1391 روي 148 دانـشجوي دانـشكدهپرستاري مامايي خرم آباد به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. افت تحصيلي كاهش نمره استاندارد (z score) معدل ترم قبل نسبت به معدل دو ترم قبل به ميزان 2/0 و بيشتر در نظر گرفته شـد. ابـزار جمـعآوري اطلاعـات پرسـشنامهاي پژوهـشگرساخته بود كه شامل اطلاعات جمعيت شناختي و 52 سؤال در مورد عوامل مؤثر بر افت تحصيلي بود. سؤالات به صورت مقيـاسليكرت 5 نقطه اي از خيلي زياد تا خيلي كم، ميزان موافقت دانشجويان با عوامل مـؤثر بـر افـت تحـصيلي را بررسـي مـي كـرد .
پرسشنامه ها به روش خودگزارشي تكميل شد. تجزيه تحليل داده ها با آمار توصيفي،آزمون مجذور كاي و تي مستقل انجام شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: 5/36% دانشجويان افت تحصيلي داشتند. مهم ترين علل افت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان با افـت تحـصيليفوت يك فرد نزديك (25/1±13/4)، شيوه تدريس اساتيد (7/1±11/4)، زياد بودن واحدهاي درسي در هر ترم (95/0±89/3) و هم زمـاني ارايـه دروس عملـي و تئـوري (09/1±76/3) و از ديـدگاه دانـشجويان بـدون افـت تحـصيلي روش ارزيـابي اسـاتيد (36/1±03/4)، روش تدريس اساتيد (1/1±81/3)، زياد بودن واحدهاي درسي در هر ترم (09/1±76/3) و برنامهريزي آموزشـي
(14/1±76/3) گزارش شد. ديدگاه دانشجويان با و بدون افت تحصيلي از نظر عوامل مؤثر بر افـت تحـصيلي تفـاوت معنـا داري نداشت.
نتيجهگيري: بيش از يك سوم دانشجويان افت تحصيلي داشتند. اتخاذ تدابيري جهت شناسايي و حمايت دانشجويان درمعرض افت تحصيلي توسط اساتيد مشاور، تشويق و حمايت اساتيد جهت استفاده از شيوههاي با كارايي بيشتر جهـت تـدريس وارزشيابي دانشجو ، آموزش شيوههاي صحيح مطالعه و يادگيري به دانـشجويان و بـازنگري برنامـه آمـوزش پرسـتاري و مامـايي ضروري به نظر مي رسد.

كليد واژه ها: افت تحصيلي، علل، ديدگاه، دانشجويان پرستاري مامايي

تاريخ دريافت: 24/8/1392 تاريخ پذيرش: 23/1/1393

– مربي، عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي خرمآباد، دانشگاه علوم پزش كي لرستان، خرمآباد، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– دانشجوي دكتراي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
– دانشجوي دكتراي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، اهواز، ايران؛ مربي، عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد، دانشگاه علوم پزش كي لرستان، خرم آباد، ايران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

تربيت نيروي انساني كارآمد و مؤثر از جمله وظايفاصلي دانشگا هها محسوب مـي گـردد (1). دانـشجويان بـهعنـوان سـرمايه هـ اي گرانقـدر و منـابع معنـوي جامعـه وآينـده سـازان كـشور، نيروهـاي برگزيـده از نظـر اسـتعداد، خلاقيت و پشتكار هستند (1و2).
ساليانه تعداد زيادي دانـشجو در رشـتههـ اي علـومپزشكي پذيرش و پس از طي دوره آموزشي فارغالتحـصيلمي شوند. امـا عـده اي از آنـان بـه دلايـل مختلـف ديرتـرفارغ التحصيل مي شوند و يا به علت افت تحصيلي از ادامـهتحصيل محروم و يا اخراج مي شوند (2). افت تحـصيلي يـاكـ اهش عملكـ رد تحـ صيلي دانـ شجويان از سـ طحي رضايت بخش به سطحي نامطلوب، يكي از مشكلات عمدهمراكز آموزش عالي كشور است (5-3)، كه نـه تنهـا يـكمشكل شخصي بلكه يك مشكل اجتماعي اساسـي اسـت (6) كه علاوه بر مسايل و مشكلاتي كه براي خود دانشجوايجاد مي كند، زيا نهاي فراواني را براي كشور در بر خواهدداشت (7).
در حقيقت افت تحصيلي يكي از مشكلاتي است كهمعمولاً نظا مهاي آموزش و پرورش جهاني با آن دست بـهگريبانند و آفتي است كه به محـصول آمـوزش و پـرورشكشورها لطمه مي زنـد و كـارايي و بـاروري نظـام هـا را بـانقصان روب ه رو مي سازد. گرچه علل افت تحصيلي با توجـهبه شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي توانـد متفـاوتباشد، ولي در زمينههاي كلي اين علتها مـي تـوان وجـوهاشتراكي يافت (8).
مطالعات و پژوهشهاي متعدد حكايـت از آن دارنـدكه تنوعي از عوامل مي تواند به افت تحصيلي منجر شـود.
به طوري كه اعتياد بـه مـواد مخـدر، رفتارهـاي پرخطـر، عوامل شخصيتي، انگيزه و علاقه، احـساس رضـايتمندي، احساس تنهايي، انتظار موفقيت و شرايط خانواده بر ميـزانموفقيت تحصيلي در دانـشگاههـ ا تـأثير داشـته اسـت (9).
Tomas و همكاران نيز در مطالعه خود به عـواملي نظيـرفاكتورهاي رواني – آموزشي، تكاملي، خانوادگي، اقتـصادي،سـازماني و اجتمـاعي بـه عنـوان عوامـل دخيـل در افـت تحصيلي دانشجويان اشاره كردهاند (10). در مطالعهاي كـ ه توسط باكويي و همكارانش انجام گرديد از 152 دانشجوي مامـايي 5/10% در گـروه ضـع يف و داراي افـت تحـصيلي
٧٢
(ميانگين معدل مساوي يا كمتر از 14) قرار داشتند (2). در پــژوهش عاليخــاني و همكــاران روي 189 دانــشجوي پرستاري در دانـشگاه علـوم پزشـكي ارتـش ميـ زان افـتتحصيلي 9/16% گزارش شد (13).
نتايج مطالعـات حـاكي از ارتبـاط بـين مؤ لفـههـ اي تحصيلي و فردي دانشجويان با افت تحصيلي مي باشـد. از اين رو هر سيستم موظف اسـت كـه بـه كـاهش عملكـرددرسي فراگيران خود كه منجر به از دست رفتن هزينههاي جاري، بي انگيزگي و كاهش روحيه در فرد مي شـود توجـهنم وده و ب ا شناس ايي ويژگ يه اي ف ردي و تح صيلي دانشجويان و ساير عوامل مـؤثر بـه فر آينـد آمـوزش آنـاناهتمام ورزد (11). با شناخت عوامل مؤثر بر افت تحـصيليدانشجويان كه هوشمندترين افراد جامعه و آيندهسازان هـركشوري هستند، مي توان به منظور موفقيت دانـشجويان دركسب مهارتهاي علمي جهت دستيابي به رسالت دانشگاهبرنامهريزي صحيح نموده و به روند رشـد آموزشـي كمـكنمود (2). بـا توجـه بـه پيامـدهاي منفـي افـت تحـصيليدانشجويان گـروه پزشـكي بـر جامعـه، بيمـاران، حرفـه ودانشگاه ها (12)، و با توجه به نتـايج متفـاوت در مطالعـاتمختلف و نيز تأثير محيط پژوهش بر نتايج مطالعات در اينزمينه، مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني افت تحـصيلي در دانشجويان پرستاري و مامايي و مقايسه عوامل مؤثر برآن از ديدگاه دانشجويان با و بدون افـت تحـصيلي انجـام شد.

روش مطالعه

پ ژوهش حاضـر ي ك مطالع ه توص يفي مقطع ي مي باشد كه روي دانشجويان پرستاري و مامـايي دانـشكدهپرستاري خرمآباد در نيمسال دوم سـال تحـصيلي 1390-1391 انجام شد. شرط ورود به مطالعه گذراندن حـداقل دوترم از دوره تحصيلي و تمايل به شـركت در مطالعـه بـود.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دانشجويان ترم اول و دوم (به دليل عدم امكان تـشخيصافت تحصيلي) از مطالعه خارج شدند. روش نمونهگيري بـهصــورت در دســترس بــود. جهــت نمونــ هگيــري كمــك پژوهشگران بعد از ورود به كلاس گرو ههاي قابل ورود بـهمطالعه (ترم 3 به بالا) و ارايـه توضـيحات كـافي در مـوردهدف مطالعه و ملاحظات اخلاقي پرسـشنامه هـا را توزيـع ميكردند و به دانشجويان فرصت داده ميشد تا در صورتتمايــل پرســشنامه را تكميــل و عــودت دهنــد. تعــداد دانشجويان در گروه هاي واجد شرايط ورود به مطالعه 203 نفر (145 نفر پرستاري و 58 نفر مامايي) بـود . كـه از ايـنتعداد 148 نفر در مطالعه شركت كردنـد. ميـزان مـشاركت73% بود.
در اين مطالعه افت تحص يلي به صورت افـت نمـرهاستاندارد (Z score) معـدل تـرم قبـل نـسبت بـه نمـرهاستاندارد معدل دو ترم قبل به ميزان 2/0 و بيـشتر تعريـفشد. Z score يا نمره استاندارد شده زماني به كار مي رود كه بخواهيم دو يا چنـد مجموعـه داده كـه تحـت شـرايطمتفاوت به دست آمده و اندازهگيري شد هاند را بـا يكـديگرمقايسه نماييم . اين شاخص فاقد هرگونه مقياس يـا واحـداندازهگيري است لذا در مقام مقايسه كاربرد زيادي مي يابـد (14). زماني كه مي خواهيم وضـعيت تحـصيلي يـك تـرمدانشجو را با ترم قبل وي مقايـسه كنـيم اسـتفاده از نمـرهمعدل خام به تنهايي دقت لازم را ندارد؛ چرا كـه محتـوايدروس، اساتيد ، روش تـدريس و نحـوه ارزشـيابي آن هـا و ساير فاكتورهاي مـؤثر بـر نمـرات و معـدل هـا در دو تـرممتفاوت هست ند. بنابراين بهتر است كـه جايگـاه تحـصيلييك دانشجو را در بين هم وروديهاي خـود در يـك تـرممشخص كرده سپس جايگاه وي در ترم قبلي نيـز در بـينهم دوره اي هاي وي تعيـين و بـا هـم مقايـسه گـردد . Z score به اين صورت محاسبه مـي شـود كـه معـدل هـردانشجو را منهاي ميانگين معدلهاي كليه دانشجويان هـمورودي اش كـرده و بـر انحـراف معيـار معـ دلهـاي كليـه دانشجويان همـان ورودي تقـسيم مـي كنـيم . Z score منفي نشان مي دهـد معـدل دانـشجو از حـد متوسـط هـمورودي هاي خود در آن ترم كمتر است و Z score مثبت نــشان مــي دهــد معــدل دانــشجو از حــد متوســط هــمورودي هايش بيشتر است. اگر مقدار Z score از يك ترم به ترم ديگر بيشتر شود نشان دهنده پيـشرفت تحـصيلي وچنانچه كمتر شود نـشانگر افـت تحـصيلي اسـت. در ايـنمطالعه به منظـور جمـعآوري اطلاعـات در ابتـدا م يـانگين معدل ترم قبل (نيمسال اول سال تحـصيلي 1390-1391) و دو ترم قبل (نيمسال دوم سال تحـصيلي 1389-1390) دانشجويان توسـط دو نفـر از همكـاران واحـد آمـوزش، ازكارنامه هاي موجـود در با ي گـاني آن واحـد اسـتخراج و Z score يا نمره استاندارد براي هر يـك از دانـشجويان بـااستفاده از فرمول ذيل محاسبه شد.
٧٣
ميانگين معدل دانشجويان كلاس- معدل دانشجو Z score = انحراف معيار معدل هاي كليه دانشجويان كلاس

ابزار جم عآوري اطلاعات پرسشنامه محقـق سـاختهمتشكل از دو بخـش بـود . بخـش اول اطلاعـات فـردي ، خانوادگي و تحصيلي را بررسي مي كـرد كـه شـامل سـن،جنس، رشته تحصيلي، وضعيت تأهل، دوره تحصيلي ، ترم، معدل ديپلم و دوره پـيش دانـشگاهي، سـال اخـذ ديـپلم، سهميه قبولي، وضعيت مسكن و داشتن شغل بـود . بخـشدوم ابزار جمعآوري اطلاعات پرسـشنامه عوامـل مـؤثر بـرافت تحصيلي دانشجويان شامل 52 سؤال در 4 بخش بود:
عوامل آموزشي قبل از ورود به دانشگاه (5 سؤال)، عوامـلآموزشي پس از ورود به دانشگاه (27 سؤال)، عوامل روانـي (16 س ؤال)، و عوام ل اقت صادي- اجتم اعي (4 س ؤال).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

سؤالات به صورت مقياس ليكرت 5 نقط هاي از خيلي زيـادتا خيلي كم، ميزان موافقـت واحـدهاي مـورد پـژوهش بـاعوامل مؤثر بر افت تحصيلي را مورد سـؤال قـرار مـي داد. پرسشنامه براساس مطالعات كتابخانهاي، مقالات اينترنتـي و مطالعات انجام شده در ايـن زمينـه (6،3،2،1، 13،11،7) تهيه و تنظيم شد. براي روايـي پرسـشنامه از روش اعتبـارمحتوي به صورت كيفي استفاده شد. بدين صـورت كـه از 10 نفر از متخصصين درخواست شد پس از مطالعـه دقيـ ق ابزار، د يدگاههاي اصلاح ي خـود را بـه صـورت مبـسوط وكتبي ارا يه نما يند. تأكيد شد كـ ه در ارز يـابي كي فـي روايـي محتوا رعا يـ ت دسـتور زبـان، اسـتفاده از كلمـات مناسـب،اهميت آيت مها، قرارگ يري آيتمها در جـا ي مناسـب خـود را مــورد توجــه قــرار دهنــد. پــس از جمــ ع آوري ارزيــابي متخصصين، با مشاوره بـا اعـضاي تـيم تحقيـق، تغييـراتلازمه در ابزار اعمال شـد. پايـايي ابـزا ر بـا انجـام آزمـونمقدماتي و دادن پرسشنامه بـه 15 نفـر از دانـشجويان بـهروش همبستگي دروني و استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (93/0=α) مـورد تأييـد قـرار گرفـت. اجـراي پـژوهش در هفتههاي آخر تـرم تحـصيلي و قبـل از شـروع امتحانـات انجام شد. جمعآوري اطلاعات در تمـام مـوارد در سـاعات قبل از ظهر بود. به تمـامي دانـشجويان 20 تـا 30 دقيقـهفرصت جهت تكميل و عودت پرسشنامه داده مـي شـد . بـاتوجه به شناسايي قبلي دانشجويان با افت تحصيلي توسـطكارشناسان آموزش پرسشنامههـ اي آن هـا جـداي از گـروهبدون افت تحصيلي جمعآوري مي شد. پرسشنامههـ ا بـدوننام بوده و به واحـدهاي مـورد پـژوهش توضـيح داده شـدشركت در پژوهش اختياري بوده و اطلاعات آن ها محرمانه خواهد ماند.
جهت تجزيه تحليل داد ه هاي جمع آوري شـده ميـزانموافقت شركتكنندگان با هر يك از عوامـل مـؤثر در افـتتحصيلي طيف ليكـرت از خيلـي كـم=1 تـا خيلـي زيـاد=5 نمرهگذاري شد و ميانگين نمرات بـراي بررسـي هـر عامـلمحاسبه شد . اطلاعات جمعآوري شده پس از بررسي و تأييد نرمال بودن دادههاي مربوط به عوامل مؤثر بر افت تحصيلياز ديدگاه شركتكنندگان با آزمون كول مـ وگروف اسـميرنوف(924/0=p=0/360 ، z) به كمك نرم افزار آمـاريSPSS v.18 و با استفاده از آزمون هـاي آمـار توصـيفي (فراوانـي ، درصد، ميانگين و انحراف معيار)،آزمون كايدو، تست دقيـقفيشر و آزمون تي مستقل تجزيه تحليل شد. سطح معنـاداري كمتر از 05/0 در نظر گرفته شـد. در ايـن مطالعـه دادههـ اي گمشده بسيار كم و در مواردي كه احياناً مـشاركت كننـدگانبه سؤالي پا سخ نداده بودند از حالت پـيش فـرض نـرمافـزار SPSS يعنـي ح ذف جفتـي (Pairwise Deletion) استفاده شد . در اين حالت پژوهشگر پرسـشنامههـا را حـذفنمي كند اما هنگامي كه قصد محاسبه آمارههاي هر متغيـ ر رادارد، فقط داده ها ي غيرگمشده را در نظر م يگيرد.

يافتهها
به طور كلي 54 نفر از دانـشجويان افـت تحـصيليداشتند. بر اين اسـاس دانـشجويان بـه دو گـروه بـا افـتتحــصيلي 54 نفــر(5/36%) و بــدون افــت تحــص يلي 94 نفر(5/63%) تقسيم شدند. از واحدهاي مـورد پـژوهش 92 نف ر(16/62%) دانـشجوي پرس تاري و 56 نف ر(84/37%) دانــشجوي مامــايي بودنــد. فراوانــي افــت تحــصيلي د ر دانشجويان پرستاري 46نفر(50%) و در دانشجويان مامايي 8 نفر (3/14%) بود. كه تفاوت معناداري بين گروه ها وجـودداشت (0001/0<χ2=16/19 ، p).
از دانـ شجويان شـ ركتكننـ ده در مطالعـ ه 112 نفر(60/75%) زن و 36 نفر(40/24%) مرد بودنـد. فراوانـيافت تحصيلي در زنـان 38 نفـر(90/33%) و در مـردان 16 نفـر(40/44%) بـود كـه تفـاوت بـين آنهـا معنـادار نيـود (254/0=χ2=1/30 ، p).
٧۴
از دانــــشجويان شــــركت كننــــده در مطالعــــه 128نفر(50/86%) مجرد و 20 نفر (50/13%) متأهل بودنـد. فراوانــي افـ ت تحـ صيلي در دانـ شجويان مجـ رد 47 نفر(70/36%) و در متأهلين 7 نفر (35%) بود كه تفاوت بينآن ها معنادار نبود (88/0=χ2=0/02 ، p).
ســاير مشخــصات فــردي، خــانوادگي و تحــصيلي دانشجويان با و بدون افت تحصيلي در جداول شـماره 1 و 2 ارايه شده است. با توجه به جدول شماره 1 بين دو گـروه از نظر معدل ترم قبل (0001/0<p)، تعداد اعضاي خانواده (02/0=p)، تع داد فرزن دان (04/0=p)، مي انگين س اعت حضور در واحـد فنـاوري اطلاعـات (02/0=p) و ميـانگينساعت اسـتفاده از كـامپيوتر (01/0=p) تفـاوت معنـا داري وجود داشت (جـدول شـماره 1). تفـاوت دو گـروه از نظـر داشـــتن فعاليـــت فرهنگـــي در دانـــشگاه (03/0=p) و يادداشت برداري حين تـدريس (001/0<p) نيـز معنـاداري بود (جدول شماره 2).
از بين عوامل آموزشي مؤثر در افت تحصيلي قبل ازورود به دانشگاه بيشترين ميانگين از ديدگاه دانشجويا ن بـاافــت تحــصيلي مربــوط بــه علاقمنــدي بــه رشــته (06/1±44/3) و از ديدگاه دانشجويان بدون افت تحصيليبومي گزيني در رشته تحصيلي (48/1±35/3) گزارش ش د.
اما تفاوت بين گروهها از اين نظر معنادار نشد.
از بين عوامل آموزشي مؤثر در افت تحصيلي بعـد ازورود به دانشگاه بيشترين ميانگين از ديدگاه دانشجويا ن بـا
اف ت تح صيلي مرب وط ب ه ش يوه ه اي ت دريس اس اتيد (7/1±11/4)، زياد بودن تعداد واحدهاي درسي در هر تـرم
(95/0±89/3) و هـ م زمـ اني دروس تئـ وري و عملـ ي
(09/1±76/3) و از ديدگاه دانشجويان بدون افت تحصيلي روش ارزيابي اساتيد (36/1±03/4)، روش تدريس اسـاتيد (1/1±81/3)، زياد بودن تعداد واحدهاي درسي در هر تـرم
(09/1±76/3) و برنامــه ريــزي آموزشــي (14/1±76/3) گزارش شدند. اما تفاوت گروه ها در اين زمينه معنادار نبود. مهم ترين عوامل روحي رواني مؤثر در افت تحصيلي در دانشجويان با افت تحصيلي فوت يكي از افـراد نزديـكخــانواده (25/1±13/4) و در دانــشجويان بــدون افــت تحــصيلي نگــرش منفــي نــسيت بــ ه آينــده شــغلي(43/1±59/3) گزارش شد . اما تفاوت گروه ها در اين زمينهمعنادار نبود.
مهم ترين عوامل اقتصادي اجتمـاعي مـؤثر در افـت نتايج مر بوط بـه مقايـسه عوامـل مـؤثر بـر افـتتحصيلي در دانشجويان با افت تحصيلي وضعيت اقتصادي تحصيلي از ديدگاه دانشجويان با و بدون افت تحـصيلي خانواده (82/1±3/3) و در دانشجويان بدون افت تحصيلي نشان داد دو گروه از نظر هيچ يـك از عوامـل مـؤثر بـروضعيت مسكن (زندگي در خوابگاه) (59/1±28/3) گزارش افت تحصيلي تفاوت معناداري ندا شـتند (جـدول شـماره شد. اما تفاوت گروه ها در اين زمينه معنادار نبود. 3).

جدول 1- ميانگين و انحراف معيار بعضي مشخصات فردي، خانوادگي و تحصيلي دانشجويان با و بدون افت تحصيلي
دانشجويان با افت تحصيلي بدون افت تحصيلي
متغيرهاي فردي و دموگرافيك (انحراف معيار) ميانگين (انحراف معيار) ميانگين p-value t سن (2/1)3/21 (4/2)9/21 45/1- 15/0
معدل ترم قبل (77/1)12/14 (56/1)9/15 79/7- 001/0<* معدل دو ترم قبل (24/1)22/15 (84/1)31/15 37/0- 74/0 معدل ديپلم (50/1)27/17 (64/1)47/17 71/0- 48/0 معدل پيش دانشگاهي (32/1)73/17 (64/1)59/17 51/0 61/0
460757-1171679تعداد اعضاي خانواده (40/2)5/7 (05/2)6/6 34/2 02/0* تعداد فرزندان (30/2)6/5 (80/1)84/4 04/2 04/0* رتبه تولد (40/2)02/4 (06/2)41/3 59/1 12/0 تماشاي تلويزيون (ساعت در روز) (46/1)77/1 (59/1)68/1 35/0 73/0 استفاده از موبايل (ساعت در روز) (23/2)54/2 (48/3)34/2 38/0 7/0
حضور در كتابخانه (ساعت در روز) (91/1)02/1 (04/1)91/1 62/0- 53/0
حضور در واحد فناوري اطلاعات (ساعت در روز) (44/1)30/1 (78/0)85/0 44/2 02/0 * استفاده از كامپيوتر (ساعت در روز) (84/1)91/1 (14/1)17/1 97/2 01/0*
مطالعه در روز (ساعت در روز) (20/2)70/2 (3)44/3 58/1 09/0

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- توزيع فراواني مطلق و نسبي مشخصات تحصيلي دانشجويان
متغيرهاي تحصيلي دانشجويان با افت تحصيلي بدون افت تحصيلي 2p-value χ
تعداد درصد تعداد درصد پرستاري 46 50 46 50
رشته تحصيلي 16/19 000/0<*
مامايي 8 3/14 48 7/85
روزانه 52 3/96 82 2/87
دوره تحصيلي 29/3 07/0
شبانه 2 7/3 12 8/12 منطقه يك 5 3/9 5 3/5
منطقه دو 26 1/48 40 6/42
سهميه قبولي 49/3 32/0
منطقه سه 20 37 47 50 ايثارگران 3 6/5 2 1/2
بله 38 4/70 64 8/68
علاقه به رشته 04/0 84/0
خير 16 6/29 29 2/31 مثبت 11 4/20 21 6/22
نگرش نسبت به آينده شغلي منفي 29 7/53 51 8/54 24/0 85/0
خنثي 14 9/25 21 6/22
در طول ترم 5 3/9 19 4/20
زمان آمادگي جهت امتحان 81/3 15/0 نزديك به زمان امتحانات 49 7/90 74 79/6 بله 24 4/44 67 72
يادداشت برداري حين تدريس 03/11 001/0<* خير 30 6/55 26 28
بله 5 3/9 8 6/8
فعاليت پژوهشي در دانشگاه 02/0 56/0 خير 49 7/90 85 4/91 بله 24 4/44 26 28
فعاليت فرهنگي در دانشگاه 14/41 03/0* خير 30 6/55 67 72
٧۵
جدول 3- مقايسه ديدگاه دانشجويان با و بدون افت تحصيلي در مورد حيطه هاي مختلف عوامل مؤثر بر افت تحصيلي
p-value t ( انحراف معيار) ميانگين عوامل مؤثر بر افت تحصيلي
0/71 0/37 14/59(13/55) دانشجويان با افت تحصيلي عوامل آموزشي قبل از ورود به دانشگاه
14/83(13/99) دانشجويان بدون افت تحصيلي 0/78 0/28 83/22(17/8) دانشجويان با افت تحصيلي عوامل آموزشي بعد از ورود به دانشگاه
84/18(21/18) دانشجويان بدون افت تحصيلي 0/97 0/04 48/7(22/4) دانشجويان با افت تحصيلي عوامل روحي و رواني
48/57(21/08) دانشجويان بدون افت تحصيلي 0/27 -1/1 10/94(4/37) دانشجويان با افت تحصيلي عوامل اقتصادي-اجتماعي
11/72 (3/94) دانشجويان بدون افت تحصيلي 1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید