دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحهآرايي: فرشته حيدري
طرا ح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 1 (پياپي 7) بهار 1393، 40-32 رابطه قاطعيت و تفكر انتقادي در دانشجويان پرستاري

ترانه تقوي لاريجاني1، مرجان مرداني حموله 2، نسرين رضائي3، فتانه قديريان4، اعظم رشيدي5

چكيده

مقدمه: قاطعيت و تفكر انتقادي به دانشجويان پرستاري در جهت عملكرد تحصيلي آنـان يـاري مـي رسـاند . هـدف ايـنمطالعه تعيين رابطه بين قاطعيت و تفكر انتقادي در دانشجويان پرستاري بوده است.
روش: اين مطالعه تحليلي و همبستگي با مشاركت 213 نفر از دانشجويان پرستاري دانشكده پرسـتاري دانـشگاه علـومپزشكي تهران در سال 1391 انجام شد. روش نمونهگيري به صورت در دسترس بود. ابزار جمع آوري داد هها پرسشنام ههاي تفكرانتقادي كاليفرنيا و قاطعيت گمبريل و ريچي بودند. تحليل داد ه هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزارSPSS v.16 و بـا بهـره گيـري از آزمونهاي آناليز واريانس، كايدو و ضريب همبستگي پيرسون انجام شد.
يافتهها: نمره كلي قاطعيت دانشجويان 79/12±15/68 و نمره كلي تفكـر انتقـادي آنـان 38/3±32/9 بـه دسـت آمـد.
7/89% دانشجويان سطح قاطعيت متوسط داشتند و 8/94% آنان تفكر انتقادي زير سطح هنجـار داشـتند. بـين قاطعيـت و تفكـرانتقادي دانشجويان پرستاري همبستگي مستقيم وجود داشت (045/0=r) در حالي كه از نظر آماري معنادار نبود (510/0=p).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتيجهگيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، لازم است در راهبردهاي آموزشي برنامه درسـي پرسـتاري جهـت ارتقـايمهارتهاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري، بازنگري صورت گيرد. در صورتي كه هدف، توسعه حرفهاي و تربيـت پرسـتارانقاطع باشد، كوش شها بايد در جهت شناسايي و كمك به دانشجويان به ويژه آنان كه از تفكر انتقادي پـايين برخـورد مـي باشـند،متمركز گردد.

كليد واژه ها: قاطعيت، تفكر انتقادي، دانشجوي پرستاري

تاريخ دريافت: 18/8/1392 تاريخ پذيرش: 18/1/1393

– استاديار گروه روان پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
– دانشجوي دكتراي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– دانشجوي دكتراي پرستاري، مربي گروه روان پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان، ايران
– دانشجوي دكتراي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
– كارشناس ارشد روان پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

دانشجويان به عنوان يكي از گروههـ اي اجتمـاعي، بيشتر از ديگر گروههـا در معـرض فـشارهاي روانـي قـراردارند، به همين دليل به سلامت روان مطلـوبي نيـاز دارنـد (1). در واقع، هرچه فـرد در برخوردهـاي اجتمـاعي تف كـ ر انتقادي بالاتر و رفتارهاي قاطعانه صحيحتري داشته باشـدبيشتر قادر است با ديگران ارتبـاط نزديـك برقـرار كنـد و دامنه وس يعي از نيازها و افكار خود را ابـراز كنـد، بـي آنكـهاحساس اضطراب نمايد يا بـه حقـوق ديگـران لطمـه وارد نمايد. در مقابـل، نداشـتن قاطعيـت و پـايين بـودن تفكـ ر انتقادي يك نقص بزرگ به شمار م يرود (2). در اين بـين، وضعيت سـلامت روانـي دانـشجويان پرسـتاري در دوراندانشجويي نه تنها بر عملكرد تحصيلي آنان بلكه بر كيفيت عملكرد حرف هاي آن ها در آينـده نيـز تـأثير دارد (3). قـرار گرفتن در سيستم آموزش پرستاري به عنوان يك دانشجو، قاطعيت و تفكر انتقاد ي افراد را كاهش مـيدهـد (4). لـذاپرداختن به قاطعيت و تفكر انتقاد ي مي تواند تأثير به سزايي در ار تقاي بهداشت روان دانشجويان پرستاري داشته باشد.
قاطعيت داشتن يعني عقايد و نظرات ما و ديگران بـه يـكاندازه اهميت دارن د. بنابراين، ضرورت قاطعيـت داشـتن در دانشجويان پرستاري براي كسب مهارتهـاي اجتمـاعي وبهبود سلامت روان آنان احساس ميگردد. قاطعيت موجبرفتارهاي اج تمـاعي مثبـت، تعـاملات اجتمـاعي مطلـوب ، افزايش توانايي حل مسأله و خودآگاهي ميشود كه همگياي ـن عوام ل ت ضمين كنن ده س ـلامت روان هــستند (5).
همچنين موجب خلـق مهـارت هـاي مقابلـهاي و كـاهشرفتارهاي خود تخريبي ميشود (6). قاطعيت مي توانـد بـه عنوان ابـزاري بـراي كنتـرل مـؤثر تـنش درك شـده در دانشجويان پرستاري به كار رود و دانـشجويان پرسـتاري براي مقابله با استرس هاي احتمالي كه در طـي آمـوزش خود تجربه مي كننـد ، نيازمنـد سـطوح بـالايي از مهـارت قاطعيت هستند (7). پرستاران داراي قاطعيت بالا نيز قـادربه ارا يه خدمات مراقبتي بهتري به مـددجويان هـستند (8).
در مقابل ، آموزش پرستاري به علت داشـتن ويژگـيهـاييمانند برنامه سنگين آموزشي مـيتوانـد منجـر بـه كـاهش قاطعيت دانشجويان گردد (5). به طـوري كـه ياقتـههـ اي مطالعه سيدفاطمي و همكاران در شهر تهـران گويـاي آنبود كه اكثريـت دانـشجويان كارشناسـي پرسـتاري داراي
٣٣
مهارت قاطعيت در سطح متوسط بوده اند (9).
از طرفي تفكر انتقاد ي استدلال ي است كه بر تصم يم در انجام كاري يا باور به چيزي تأكيد م يورزد و بر مبنـاي ارزيابي دق يق از قضايا پـيش مـيرود (10). افـزون بـر آن، بقاي دانشگاه ها در گرو پويايي آن است كه اين پو يايي بـرپايه تف كر انتقاد ي ش كل مي گ يـرد (11). ايـن تفكـر باعـثتوسـعه توانـايي حـل مـسأله، تـصميمگيـري و يـادگيري هميشگي در دانشجويان ميگردد (12) و سـبب مـيشـوددانشجويان پي ببرند كـه چگونـه هنجارهـاي مختلـف بـرافكار آنان تأثير ميگذارد. بنابراين داشتن مهارت هاي تفكرانتقادي براي آنـان الزامـي اسـت (13). در پژوهـشي كـهتوسط پارياد و همكاران در شهر رشت انجام گرفـت، 86% دانــشجويان كارشناســي پرســتاري داراي توانــايي تفكــر انتقادي ضـعيف بودنـد (14). در هـر حـال، برخـورداري ازمهارتهاي قاطعيت و تفكر انتقاد ي ابزار ي ارزشمند بـراي دانــشجويان رشــته پرســتاري اســت چــرا كــه پــس از فارغ التحصيلي در محيط پيچيده بالين مشغول بـه فعاليـ ت خواهند شد و بهرهگيري از ايـن مهـارتهـا مـيتوانـد بـهعملكرد بهتر آنان در بالين ياري رساند. به بيـان ديگـر، ازآن جا كه دانشجويان پرستاري در طول گذراندن دوره هاي باليني، از يك سو در تعامل نزديك با افراد مختلف از جمله بيماران و همراهان آنان قرار ميگيرند و از سويي ديگر به يادگير ي مهارتهاي باليني نيـز مـيپردازنـد و در شـرايطحياتي فعاليتهاي مراقبتي خـود را ارا يـه مـي دهنـد، لازماست كه جهت ارايه اين فعاليتها از مهارتهاي قاطعيـتو تفكر انتقادي بالايي برخوردار باشـند . لـذا بـا توجـه بـه مطالـب پـيش گفـت و بـا عنايـت بـه آن كـه در جامعـه دان ـشجويان پرس تاري اي ران تحقي ـق م شابهي در ايــنخصوص صورت نگ رفته است و پرستاري نيز از حرفه هايي است كه پـرداختن بـه آن نيازمنـد برخـورداري از سـطوحسلامت رواني مطلوب ميباشد، پژوهشگران بـر آن شـدند تا مطالعه اي با هدف تعيين رابطه قاطعيت و تفكر انتقـادي در دانشجويان رشته پرستاري انجام دهند.

روش مطالعه

اين پژوهش يك مطالعه تحليلي و همبستگي بـود.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جامعه پژوهش كليه دانشجويان مقطـع كارشناسـي رشـتهپرستاري شاغل به تحصيل در دانشكده پرستاري دانـشگاهعلوم پزشكي تهران در سـال 1391 بو دنـد . حجـم نمونـه
2
11811009928

براساس فرمول 3+ ⎠⎟⎞n= ⎜⎝⎛z1−α2 +2z1−β و با فرض ا يـن
dكه چنان چه ضـريب همبـستگي ميـان متغيرهـاي تفكـرانتقادي و قاطعيت حداقل 2/0 باشد تا ارتباط آنها از نظـرآماري معنـا دار تلقـي گـردد و بـا در نظـر داشـتن ضـريباطمينان 95%(آلفاي 05/0) و توان آزمون 80%(بتـاي 2/0) مع ادل 225 نف ر ب رآورد گردي د. روش نمون ه گي ري در دسترس براي نمونهگيري در اين تحقيق به كار گرفته شد.
به اين منظور، پژوهشگر جهت دسترسي به نمونـه هـا بـا همـاهنگي دفتـر برنامـ هريـزي آمـوزش دانـشكده بـه كـلاس هـاي درس و بخـش هـاي كـارآموزي بـاليني در بيمارس تان ه ا مراجع ه نم ود. جمـع آوري اطلاع ات از دانشجويان پرستاري مقطع كارشناسـي بـا بهـرهگيـري ازپرسشنامه انجام شد و با در نظـر گـرفتن احتمـال ريـزشنمونهها تعداد 10 پرسشنامه مازاد نيز تكثيـر گرديـد لـيكن12 پرسشنامه به پژوهشگر عـودت داده نـشد و تعـداد 10 پرسـشنامه دريـافتي نيـز مخـدوش بودنـد كـه در نهايـت آزمونهاي آماري بـرروي 213 پرسـشنامه انجـام گرديـد.
براي جمع آوري داد هها از پرسشنامههاي اطلاعات فـردي،پرســشنامه ســنجش قاطعيــت Richi و Gambrill و پرسشنامه تف كر انتقاد ي كاليفرنيا اسـتفاده شـد. پرسـشنامهاطلاعات فردي شامل سن، جنس، وضـعيت تأهـل ، سـالتحصيلي، معدل، وضعيت اقتصادي و محل سـكونت بـود . پرسشنامه سنجش قاطعيت داراي 40 س ؤال پنج گزينـهاي به صورت اصلاً ناراحت نمي شوم تا خيلي ناراحت مي شوم، است كه از 1 تا 5 نمر هگذاري مي گردد و جمع امتيازات آن بين 200-40 مي باشد. امتياز كمتر نـشان دهنـده قاطعيـتبالاتر و امتياز بالاتر نـشان دهنـده قاطعيـت كمتـر اسـت وقاطعيت را در سه سطح به صـورت قاطعيـت پـايين (150 نمره به بالا)، متوسط (150-50 نمره) و بالا (50 نمـره بـهپايين) طبقه بندي مي نمايد. در پژوهش تقوي و همكـاران، ضريب پايايي پرسـشنامه قاطعيـت بـا اسـتفاده از ضـريبآلفاي كرون باخ 96/0 گز ارش شده است (5). در اين مطالعهنيز روايي پرسشنامه قاطعيـت بـا اسـتفاده از روش روايـيمحتوا انجام شد كه ميانگينCVR محاسبه شـده بـرايآن به ميزان 17 وCVI به ميزان 8/0 محاسبه گرديد كهبيانگر روايي محتواي مناسب براي اين ابزار مي باشد. براي ارزيابي تف كر انتقاد ي نيز از فرم ب آزمـون تفكـر انتقـادي
٣۴
كاليفرنيــا اســتفاده شــد . ايــن آزمــون شــامل 34 ســؤالچندگزينهاي است و در صورت پاسخ صحيح از سوي آزمونشونده با توجه به دستو رالعمل راهنما، براي هر پاسخ صـح يح 1 امت ياز منظور مي گردد و براي تحل يل نمرات آزمـون، نمـرهكلي آزمون ملاك عمل قـرار مـي گ يـرد. آزمـون شـوندگانمي توانند از حداقل صفر تـا حـداكثر 34 نمـره در كـ ل ايـ ن آزمون كسب كنند. در اين آزمون نمرات كلي بيشتر از 10 بهعنوان الگو ي سطح هنجـار و نمـرات ك لـي كمتـر از 10 بـهعنوان ال گوي كمتر از سطح هنجار منظور مـي گـردد. مـدتزمان پيشنهادي جهت پاسخ به اين آز مون 45 دقيقه در نظـرگرفته شده است. در ا يـران، روا يـي محتـواي ايـ ن آزمـون وهنجاريابي آن انجام شده است (15) و پا يايي آن بـا اسـتفادهاز فرمول 20 كوريچاردسون 62/0 به دست آمده است (16).
لذا با توجه به اين كه ايـن آزمـون اسـتاندارد مـي باشـد و درمطالعات زيادي در داخل كشور مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـهاست (16-12)، در اين مطالعـه روايـي و پايـايي آن گرفتـهنشد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و با بهرهگيري از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيـار ) و آمـاراستنباطي ( آزمـون هـاي آمـاري آنـاليز واريـانس، كـاي دو وضريب همبستگي پيرسون) انجـام شـد. مجـوز انجـام ايـنپژوهش از كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي تهـران اخـذشد و كليه ملاحظات اخلاقي در تمام طول تحقيـق رعايـتشد. به اين منظور هدف از انجـام پـژوهش بـراي نمونـههـ ا تشريح شد و آنها با رضـايت آگاهانـه در پـژوهش شـركتنمودند. به علاوه، بـه آنـان در خـصوص حفـظ بـي نـامي ومحرمانه ماندن اطلاعات و تمايل به دريافـت نتـايج نهـاييتحقيق توضيحاتي ارايه شد . همچنين به نمونهها اعلام شـدكه هرگاه بخواهند مي توانند از مشاركت در انجـام پـژوهشانصراف دهند.

يافتهها
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مطـابق يافتـ ه هـا 2/89% (190نفـر) از دانـشجويان پرستاري م جرد و 9/85% (183 نفر ) از آنان مؤنث بودهانـد . مي انگين س ن نمون ه ه ا ني ز 83/2±83/21 ب ود. س اير مشخصات فردي نمونـههـ ا در جـدول شـماره 1 مـشاهده مي شـود. نمـره كلـي قاطعيـت نمونـههـ ا 79/12±15/68 گزارش گرديد . يافتهها نشان داد اكثريت نمونههـ ا (7/89% معادل191 نفر ) قاطعيت مت وسط و 3/10% از آنـان (معـادل 22 نفر ) قاطعيت بالا داشتهاند و هيچ كدام از آنان قاطعيتپايين نداشت هاند. شايان ذكر است كه در اين مطالعه، پايايي پرسشنامه قاطعيت با بهرهگيري از ضريب آلفـاي كرونبـاخ94/0 به دست آمد. نتايج آزمون آناليز واريـانس نـشان دادنمــرات قاطعيــت در واحــدهاي پــژوهش در ســا ل هــاي تحصيلي مختلف تفاوت آماري معناداري ندارد (275/0=p، 30/1=df=3 ،F). مطابق آزمون كـاي دو بـين متغيرهـايجـــنس (032/0=p) و وضـــعيت ســـكونت (041/0=p) دانشجويان پرستاري با نمرات قاطعيت آنان تفاوت آمـاريمعنادار وجود داشت، بـه گونـهاي كـه ميـزان قاطعيـت دردانشجويان مؤنث و دانـشجويان غيرخوابگـا هي در سـطحبالاتري قرار داشت اما بين ساير متغيرهاي فردي آنـان بـاقاطعيت تفاوت آماري معنادار ديده نشد. نمـره كلـي تفكـرانتقادي دانشجويان پرستاري 38/3±32/9 به دسـت آمـد.
مطابق نتايج به دست آمده 8/94%(202 نفـر) دانـشجويانپرستاري تفكر انتقادي زيـر سـطح هنجـار داشـتند و تنهـا

جدول 1- مشخصات فردي واحدهاي پژوهش
درصد فراواني متغير 13/1
29/1
32/9 24/9 28
62
70 53 اول دوم
سوم چهارم سال تحصيلي
86/4
13/6 184 29 خوابگاهي
غيرخوابگاهي وضعيت سكونت
21/1
71/4
7/5 45
152
16 خوب
متوسط ضعيف وضعيت اقتصادي
2/3
46/5 51/2 5
99
109 كمتر از 14
14-17
بيشتر از 17 معدل
جدول 2- همبستگي بين نمرات قاطعيت و تفكر انتقادي در واحدهاي پژوهش برحسب سال تحصيلي
ضريب همبستگي و
p-value تفكر انتقادي ميانگين± انحراف معيار قاطعيت ميانگين± انحراف معيار سال تحصيلي
r=+0/492
p=0/081 3/73±9/96 12/48±68/71 1
r=ـ0/016 p=0/904 3/05±8/90 12/07±69/40 2
r=ـ0/134 p=0/265 3/70±8/74 14/33±65/71 3
r=+0/102
*p=0/047 2/91±10/23 11/43±69/62 4
r=+0/045
p=0/510 3/38±9/32 12/79±68/15 كل
*معنادار
٣۵

2/5% آنان (11 نفـر) داراي تفكـر انتقـادي بـالاي سـطحهنجار بود هاند. نتايج نشان داد بين نمـرات تفكـر انتقـاديدانشجويان با سال تحصيلي آنان در سـال چهـارم ، تفـاوتآم ـاري معن ادار وج ود دارد (045/0=p). مط ابق آزم ون كاي دو، بي ن متغير جنس با تفكـر انتقـادي تفـاوت آمـاريمعنادار وجود داشت (025/0=p)، به طوري كه نمره تفكـرانتقادي دانشجويان مذكر در مقايسه با دانـشجويان مؤنـثبهتر بوده است. ديگر يافتـههـ ا نـشان داد مطـابق آزمـونضريب همبستگي پيرسون بين قاطعيـت و تفكـر انتقـاديدانشجويان پرسـتاري در كـل همبـستگي مـستقيم وجـودداشته است (045/0=r) در حالي كه اين همبستگي از نظرآماري معنادار نبود (510/0=p). ميانگين و انحـراف معيـارنمرات قاطعيت و تفكر انتقادي و همبـستگي بـين ايـن دومتغير در هر يك از گـروه هـاي چهارگانـه دانـشجويان درجدول شماره 2 مشاهده مي شود.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بحث
در اين مطالعه اكثريت دانشجويان پرسـتاري دارايقاطعيت در سطح متوسط بودهانـد . در همـين راسـتا نتـايج پژوهش تقوي و همكاران نشان داد كه 5/59% يعني بيش از نيمــي از دانــشجويان كارشناســي پرســتاري دانــشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهـران داراي قاطع يـت درسطح متوسط بودهاند (5). به علاوه، يافتهها نشان داد كـههيچ كدام از دانشجويان پرستاري داراي قاطعي ت در سـطحپـايين نبـوده انـد؛ در حـالي كـه نتـايج پـژوهش تقـوي و همكـاران نـشان داد 6/11% دانـشجويان پرسـتاري داراي قاطعيت در سطح پايين بودهانـد (5). مطالعـات ديگـر نيـزحكايت از سطوح پايين قاطعيت در دانـشجويان پرسـتاريدارد. به طوري كه Unal و همكار ان به بررسـي مهـارتقاطعي ـت در 274 نف ر از دان شجويان مقط ع كارشناس يپرستاري در تركيه اقدام نمودند و در نتـايج تحقيـق بيـانداشتند بيش از نيمي از دانـشجويان پرسـتاري در بـالين ازقاطعيت پايين برخوردار بود هاند (17). Ibrahim در مصرنيز با بررسي 207 دانشجوي كارشناسـي رشـته پرسـتاريدريافت كه 6/39% آنان قاطعيت پايين داشتهاند و قاطعيتآن ها با توانمندي رواني شان رابطه مثبت داشته است (18).
Unal و همكاران در مطالعه خود اعـلام داشـتند كـه بـهدليل برخورداري دانشجويان پرستاري از سـطوح قاطعيـتپايين لازم است اين دانشجويان از سوي مربيان، پرستارانشاغل در بخش و پزشكان مورد حمايت قرار گيرنـد (17). با توجه به اهميت مفهوم قاطعيـت در پرسـتاري، Yin در چين ضمن مطالعه قاطعيت در پرستاران، اظهـار نمـود كـهداشتن قاطعيت منجر به افـزايش حرمـت حرفـهاي بـرايپرستاران مي شـود و پرسـتاران برخـوردار از قاطعيـت بـالامي توانند با بيان احساسات و نقطه نظرات شخصيشـان درزمان و مكان صحيح، قدرت مواجهه با مشكلات حرفـهاي خود را بهبود دهند و از قضاوت هاي اشـتباه در ايـن زمينـهاجتناب ورزنـد (19). در همـين راسـتا، Ibrahim نيـز در مطالعه خود اظهار داشت، مربيان پرستاري بايد دانشجويانرا به بيان عقايد و احقاق حقوق فردي خود تشويق نماينـدتا ضمن ارتقاي توانمنديهاي روانـي، اسـتقلال آنـان نيـزافزايش يابد (18). از سوي ديگـر در مطالعـه حاضـر بـيننمرات قاطعيت نمونهها در سـالهـ اي تحـصيلي مختلـفتفاوت آماري معناداري وجود ندا شته اسـت. ايـن در حـالي
٣۶
است كه انتظار مي رود با ارتقاي دانشج ويان به سـالهـ ايتحصيلي بالاتر ، ميزان قاطعيت آنها نيز افزايش يابـد (2). در يافت ه ه اي تحقي ق تق وي و همك اران، ناهم سو ب ا يافتههاي اين بخش از پژوهش مـا، بـين ميـزان قاطعيـتدانشجويان كارشناسي پرسـتاري بـا سـال تحـصيلي آنـانارتباط معنادار آماري وجود داشت بـه ايـن صـورت كـه بـاارتقاي سال تحصيلي بر ميزان قاطعيت آنها افزوده شـدهاست (5). يافتههاي تحقيق حاضر نشان داد ميزان قاطعيتدر دانشجويان مؤنث و دانشجويان غيرخوابگاهي در سـطحبالاتري قرار داشته است. اين در حالي است كه يافتههـ اي مطالعات ديگري كه در داخل كـشور در خـصوص مهـارتقاطعيت دانشجويان پرستاري انجام شد، بيانگر آن بودهانـد كه متغير جنس با ميزان قاطعيت اين دانشجويان ارتبـاطينداشته است (5و20). همچنين مطابق يافت ههـ اي پـژوهش ديگري نيز كه در كـشورمان ايـن مهـارت را در پرسـتارانشاغل مـورد بررسـي قـرار داد، متغيـر جـنس بـا قاطعيـتپرستاران راب طـهاي نداشـته اسـت (21). شـايد علـت ايـنتفاوت در نتايج را كه ميان اين مطالعـه و سـاير مطالعـاتذكر شده وجود دارد، بتوان به نوع مطالعـه و حجـم نمونـهآنها نسبت داد. از سوي ديگر، به نظر مي رسد زنـدگي درمحيط هاي خوابگاهي با مشكلات و مـسايل خـاص خـود،قاطعيت دانشجو يان را تحت تأثير قرار داده باشد چـرا كـهزندگي در محيط هاي خوابگاهي بـه دليـل شـلوغ بـودن وفقدان ام كانات رفاهي مناسب، از يك سو و از سوي ديگـردوري از خانواده و تنشهايي كه بـه دانـشجويان تحميـلمي نمايد، مي تواند بر سطح قاطعيت آنان اثرگـذار باشـد. در پ ژوهش حاض ر ب ين قاطعي ت دان شجويان ب ا وض عيت اقتصادي آنـان رابطـهاي مـشاهده نـشد در حـالي كـه در مطالعه Ibrahim كه در مصر انجـام شـد بـين قاطعيـتدانشجويان پرستاري با وضعيت اقتصادي آنان رابطه مثبت وجود داشت (18).
در اين مطالعه اكثريت دانشجويان پرسـتاري داراي تفكر انتقادي زير سطح هنجار بودنـد . يافتـههـ اي مطالعـهبرخورداري در شهر يزد، نيز همسو با مطالعه ما، نـشان دادكه اكثريت دانشجويان پرسـتاري داراي تفكـر انتقـادي درسـطح پـايين بـوده انـد (22). از سـوي ديگـر، يافتـه هـاي مطالعهاي در شاهرود، نشان داد كـه ميـانگين نمـره تفكـرانتقـادي بـراي اكثريـت دانـشجويان پرسـتاري در سـطح متوسط قرار داشته است (23) ليكن يافت ههاي مطالع هاي در
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید