دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحهآرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 2 شماره 4 (پياپي 6) زمستان 1392، 89-80 يادگيري خودراهبر در سال هاي مختلف تحصيلي و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس در دانشجوي ان پرستاري

احمد ايزدي1، معصومه برخورداري2، زهرا شجاعي3، مهديه ظاهري4
چكيده

مقدمه: با وجود تغييرات مداوم و پيشرفت در زم ينه مراقبت ها ي بهداشتي و همچنين ماهيت پيچيـ ده عملكـر د بـال يني در پرستاري، مهارتهاي يادگيري خودراهبر براي موفق يت دانشجو يان پرستار ي ضرور ي است. شناسايي عوامل مـؤثر بـر يـادگيري خودراهبر م يتواند به توسعه آن كمك نما يد. هدف از اين پژوهش تعيين م يزان يادگيري خـودراهبر و ارتبـاط آن بـا اضـطراب وعزت نفس دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ي زد مي باشد.
روش: اين مطالعه توصيفي تحل يلي برروي تعداد 265 نفر از دانشجويان پرستار ي دانشگاه آزاد اسلامي شهر يزد در سال
1392 انجام شد . ابزار گردآور ي دادهها پرسشنامهاي مشتمل بر چهار بخش، شامل مشخصات دموگراف يـك، پرسـشنامه آمـادگي براي يادگيري خودراهبر گاگلينمو، اضطراب اش پيل برگر و عزت نفس روزنبرگ بود. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هـاي آمار توصيفي و استنباطي (ANOVA و همبستگ ي پيرسون) در نـرمافـزار SPSS v.16 اسـتفاده گرد يـد. سـطح معنـاداري 05/0<p در نظر گرفته شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: ميانگين نمرات آمادگي برا ي يادگيري خودرا هبر در تمـام چهـار سـال تحـصيلي متوسـط بـود. تفـاوت آمـاري معناداري ب ين آمادگي برا ي يادگيري خودراهبر با سال تحصيلي وجود نداشت. بـ ين يـادگيري خـودراهبر و اضـطراب همبـستگي معكوس و معناداري و در حد متوسطي وجود داشت (0001/0=r= -0/426 ،p). بين يادگيري خ ودراهبر و عزت نفس همبستگي مستقيم وجود داشت (122/0=p=0/046 ،r).
نتيجهگيري: بنابراين، براي رشد يادگيري خودراهبر در دانشجويان پرستار ي لازم است مدرسـان پرسـتاري بـه كـ اربرد بيشتر يادگيري خودراهبر در دورههاي پرستار ي، بهبود روشهاي تدر يس و ترو يج يادگيري مادامالعمر توجه داشته باشند و بـراي رشد اين نوع يادگيري و دستيابي به اهداف آموزشي لازم است تا شرايط استر سزا در محيطهاي آموزش باليني تعـديل گـردد وعزت نفس كافي را در دانشجويان پرستار ي ايجاد نمود.

كليد واژه ها: يادگير ي خودراهبر، يادگير ي مادام العمر، دانشجويان پرستاري، عزت نفس، اضطراب

تاريخ دريافت: 18/8/1392 تاريخ پذيرش: 21/12/1392

– استاديار گروه علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه امام حسين، تهران، ايران
– دانشجوي دكترا ي پرستار ي دانشكده پرستار ي مامايي، دانشگاه علوم پزش كي شهيد بهشتي، تهران، ايران و مربي گروه پرستاري، دانشكده پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، يزد، ايران (نويسنده مسؤول) پست الكترونيكي: [email protected]
– دانشجوي كارشناس ي پرستاري، دانشكده پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، يزد، ايران
– دانشجوي كارشناسي پرستاري، دانشكده پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، يزد، ايران
مقدمه

توسعه فزاينده دانش، اطلاعات و پيشرفت تكنولوژي سبب شده كه عمر دانش و اطلاعات پزشكي بـسيار كوتـاه باشد (1) و آنچه دانشجويان رشته هـاي علـوم پزشـكي در دانشكده ها مي آموزند در هنگام حضور در محيط واقعي كار كهنه و منسوخ شده است (2). رشته پرستار ي نيز از اين امـرمـستثن ي نيـست. متأسـفانه، دانـش آموختگـان پرسـتاري در مواجهه با حل مش كلات بيمـاران و روبـه رو شـدن بـا مـواردبحراني و غيره در بيشتر اوقـات مجـري بـي چـون و چـراي دستورات پزش كان مي باشند كه اين امـر مـي توانـد بـه ارايـ ه مراقبت هاي نامطلوب به مددجويان و خطـرات جـاني بـراي آنان منجر شود. در حال حاضر نياز به پرسـتاراني اسـت كـ ه بتوانند مراقبتهاي چندبعد ي و تخصصي را در محـيط هـاي متنوع و اغلب ناآشنا فراهم نمايند (3).
لذا آنها نياز به نوعي يادگيري دارنـد كـ ه بتواننـد بـهتغييرات سر يع مح يط مراقبت بهداشتي پاسخ دهنـد. در واقـعنوعي يادگيري كه بتواننـد پـا بـه پـاي تغ ييـ رات تك نولـوژي، انتظارات بيماران و سيـ ستم مراقبـت بهداشـتي پـيش برونـد.
يادگيري مادامالعمر برا ي اين تغييرات سر يع مهـم اسـت (4). يــادگيري خــودراهبر اســتراتژ ي ضــرور ي بــراي يــادگيري مادام العمر است (5). خـودراهبر بـودن در يـادگيري ي كـي از مهم ترين صـلاحيت هـاي حرفـه اي دانـشجويان محـسوب مي شود كه اگر در يادگيري، خودراهبر باشند موجب مي شود كه آن ها حتي پس از خروج از نظام آموزشي رسمي نيز دانش و صلاحيت هـاي خـود را بـه روز كننـد (6). خـودراهبري در يادگيري در دو تا سه دهه اخير در آموزش پرستاري و مامايي مورد توجه قرار گرفته است (7). يكي از اهداف عمده در اتخاذرويكرد خودراهبري در آموزش پرستاري، پرورش دانشجوياني اس ت ك ه ص لاح يته اي لازم را ب راي مب دل ش دن ب ه يادگيرندگان هميشگي دارا شوند (8). خـودراهبري فرآي نـدي است كه در آن دانشجويان با كمك يا بدون كمك ديگران به تشخيص نيازها ، تنظيم اهداف، شناسـايي منـابع مـادي و انساني، انتخاب استراتژيهاي يادگيري و اجراي راهبردهاي مناسب و ارزيابي نتايج يادگيري خود مـي پردازنـد (9). افـراد داراي سطوح بالاي يادگيري خودراهبر، يادگيرن دههاي فعالي هستند كه ميل قوي براي يادگيري دارند، از مهارت هاي حل مسأله استفاده مي كنند و داراي توانمنـدي هـاي لازم بـراي درگيري در فعالي تهاي يادگيري مستقل هستند (10).
با توجه به اهميت موضوع، مطالعات متعـددي در ايـ ن خــصوص در كــشورهاي مختلــف انجــام گرفتــه اســت وسياستگزاران و برنامـهريـ زان آمـوزش پرسـتاري، اقـدام بـهاصلاح برنامه هاي ناموفق نموده اند. Kocaman و همكاران در تركيـه بـه بررسـ ي تغييـرات مـشاهده شـده در يـادگيري خودراهبر به مدت 4 سال در يك برنامه آموزش پرسـتاري بـابرنامه درسي ي كپارچه يادگيري مبتني بر مشكل پرداخته است. اين مطالعه نشان داد كه نمرات در طول اول ين سال تحـص يلي در مقايسه با سال هاي ديگر به طور قابل تـوجه ي پـا يين تـر و نمرات سال چهارم به طور قابل توجهي بالاتر از در سالهـاي گذشته بودند (11). پـژوهش انجـام شـده توسـط Saha در انـدونزي احـ كي از آن بـود كـه بـرا ي اكثريـت دانـشجويان پرستاري آمادگ ي برا ي يادگيري خودراهبر زير متوسط بود كه بـه طـور معنـاداري پـايين تـر از اسـتاندارد بـود (4). مطالعـه Majumdar وBoonyanuluck نشان داد يـادگيري طوطي وار منجر ميشود تا پرستاران توانايي ايدههاي تجزيه وتحليل خلاقانه نداشته باشند، علاقهاي به جـستجوي دانـشجديد و همچنين جهت گيري به سوي يـادگيري مـادام العمـر نداشته باشند و دانشجويان پرستاري برا ي ادامه يـادگيري بـهعنوان پرستار حرف ه اي آمادگي نداشته باشند (12).
علي رغم گستره ادبيات موجـود در زمينـه يـادگيري خودراهبر تحقيقات در آموزش پرستاري ايران در اين زم ينه بسيار كم است . پژوهش صفوي و همكاران نشان ميدهـدكه م يـزان آمـادگي خـودراهبري در يـادگيري در اكثريـ ت دانشجويان پرستار ي علوم پزش كي اصفهان زياد بـود (13). مطالعه جعفري و همكاران بـرروي دانـشجويان پرسـتاري مشهد نشان داد كه ميزان خـودراهبري دانـشجويان رشـتهپرستاري و مامايي از حد مطلوب فاصله دارد (7).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بنابراين به منظور تحريك يادگيري خـودراهبر در م يـان دانشجويان پرستاري مهم است كه فاكتورهاي مؤثر بر يادگيري خ ودراهبر تجزي ه و تحلي ل ش ود. آم ادگي ب راي ي ادگيري خودراهبر به صورت درجهاي از برخورداري فـرد از نگـرشهـا،تواناييها و ويژگيهاي شخصيتي كه براي يادگيري خـودراهبرلازم است تعريف مـيشـود . يكـي از ويژگـيهـاي شخـصيت بهنجار، برخوردار ي از عزت نفس است. يادگيرنـدگان بـا عـزتنفس پا يين قبل از اين كه بتوانند به راحتي مسؤوليت يـادگيري خود را بر عهده بگيرد، به حمايت قابل ملاحظه، واكنش مثبت و احترام نياز خواهند داشت (14). عزت نفس، قـوي تـرين فـاكتور رواني در پيش بيني عملك رد يادگيري است (15).
همچنين، آموزش باليني بخش اساسي و مهم آموزشپرستاري است كه بدون آن تربيت پرستاران كارآمد و شايسته هدفي دور از دسـترس اسـت (16). تجـارب بـاليني يكـي ازاض طراب انگيزت رين ج زء برنام ه پرس تاري اس ت ك ه در دانشجويان پرستار ي شناسايي شده است. فقدان تجربه باليني، محيط ناآشنا، ترس از اشتباه كردن، و ارزيابي توسط مربيان بهعنوان موقعيتهاي استر سزا در تجـارب بـاليني اول يـه اشـانتوسط دانشجو يان بيان شـده اسـت (17). اسـترس در طـولعملكرد بال يني موجب ميشود كاربرد تئور ي هاي آموخته شدهدر دانشكده توسط دانشجويان پرستار ي مشكل باشد (18).
بدين ترت يب با توجه به اهميت موضوع كه موجبات لزومبررسي آن در دانشجويان پرستار ي را مـيرسـاند و وجـود ايـ ن واقعيت كه در كشور ما پژوهشهاي اند كي در زمينـه يـادگيري خودراهبر به ويژه در دانشجويان پرستار ي و عوامل مؤثر بـر آنانجام شده محققين بر آن شدند كـ ه پژوهـشي بـا هـدف ك لـي تعيين ميزان آمادگ ي برا ي يـادگيري خـودراهبر در دانـشجويان پرستاري و ارتباط آن با عزت نفس و اضطراب انجام دهند.

روش مطالعه

اين پژوهش مطالعهاي توصـيفي تحلي لـي بـود . كليـ ه واحدهاي مورد پژوهش در چهار گروه دانشجويان سـال اول،دوم، سوم و چهارم در يك مقطع زمـاني مـورد مطالعـه قـرارگرفتند. جامعه پژوهش، شامل دانشجويان كارشناسي پيوسـتهپرستاري دانش كده علوم پزشكي دانـشگاه آزاد اسـلامي شـهريزد كه در سـال تحـصيلي 92-1391 مـشغول بـه تحـصيل بودند. در تحق يـق حاضـر جامعـه و نمونـه پـژوهش يكـسان ميباشند و نمونهگيري به روش سرشماري انجام شد و كليـ ه دانشجوياني كه داراي مع يارهاي مورد نظر پژوهشگر بودند (در پژوهشهاي مشابه شركت نكرده و آشنايي قبل ي با پرسشنامهنداشتهاند) و حاضر به شركت در مطالعه شده بودند پرسشنامه مرتبط را تكميل نمودند. لازم به ذكر است كـ ه 265 دانـشجوواجد شرايط شر كت در پژوهش بودند كه همگـي در مطالعـهشركت نمودند . دسترسي به واحدهاي پژوهش با برنامه ر يـزي و توافق قبلي با مسؤولان آموزش ي دانشكده و در يك جلسه از كلاس درس و در رابطه با دانشجوياني كه واحدهاي ت ئـوري خود را به پايان رسانده بودند در بيمارستان محل كارآموزي درعرصه دانشجويان، انجام شد. زمان دسترس ي ن يز با توافـق بـامسؤولان آموزش دانشكده در يك جلسه درسي در طول ترمتحصيلي مشخص شـد. لازم بـه ذكـ ر اسـت كـ ه پژوهـشگرمدرس واحدها ي مورد پژوهش مي باشد لذا پس از دسترسـي به ارايه توض يحاتي مختصر در مورد اهداف پژوهش پرداخت و پ س از ك سب موافق ت آنه ا پرس شنامهه ا را در اختي ار نمونههاي پژوهش قرار داد. پس از شرح در مورد بخش هـاي مختلف آن و روش پاسخگويي به سـؤالات، طـي مـدت 40 دقيقه، نمونه پژوهش در حضور محقق اقدام به پاسخگويي بهپرسشنامه مي نمود. پرسشنامهها به روش خودگزارشي توسـطواحدهاي مورد پژوهش تكميل گرديد و پس از كامل كـ ردن، پرسشنامهها جمعآوري شدند. ابزار گـردآوري داد ههـ ا در ايـ ن پــژوهش شــامل چهــار قــسمت بــود: بخــش مشخــصات دموگرافيك، مقياس يادگيري خودراهبر گاگليلمينو، پرسشنامهاضطراب آشكار اش پيل برگر و عزت نفس روزنبرگ بود . بخش اول مشخصات دموگرافيك بود كه در اخت يـار صـاحب نظـران قرار گرفت و عواملي كه احتمالا ً در اين پـژوهش مـؤثر بـود،مشخص گرديد.
براي ارز يابي يادگيري خودراهبر، از مقيـ اس يـادگيري خودراهبر گاگل يلمينو استفاده گرد يـد. ايـ ن آزمـون يـك ابـزار خودسنجي است كه براي سـنجش درجـه ادراك شـخص از
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

تمايل و ظرفيت و ي برا ي بـه كـارگيري يـادگيري خـودراهبر است و حاوي 58 سؤال است كه با مقياس ل يكـرت از تقري بـاً هرگ ز ت ا تقريب اً همي شه از ي ك ت ا پ نج امتي از برح سب دستورالعمل راهنما ي پرسشنامه امتيازدهي ميشود. سـؤالاتشامل ه شت ز يرگروه گشودگي بررو ي فرصت هاي يـادگيري (8 سؤال )، خودپنداره به عنوان يك فرآ يند اثربخش (6 سؤال )، ابتكار و استقلال در يادگيري (6 سؤال)، مسؤول يتپذيري براي يادگيري شخص ي (8 سؤال )، عشق به يـادگيري (10 سـؤال)، خلاقيت (8 سؤال )، جهتگيري مثبت بـه آي نـده (3 سـؤال) و قابليت استفاده از مهارتهاي اساسي مطالعه و حل مـسأله (9 سؤال) است. حداكثر نمره كـ سب شـده در ايـ ن ابـزار 290 وحداقل 58 است . نمره بالا نشان دهنده آمادگ ي برا ي يادگيري خودراهبر بالاست . اين مقياس برا ي اول ين بار در سـال 1978 توسط گاگل يلمينو تدو ين و ارايـ ه گرد يـد (19). طبقـه بنـدي وتفسير نمره كل يادگيري خودراهبر به شرح زير اسـت: سـطحآمادگي پايين (50 تا 176)، ز ير متوسـط ( بـين 177 تـا 201)، متوسط (بين 202 تا 226) و بالا ي متوسـط (227 تـا 251) و بالا (252 تا 290) طبقهبندي ميشود (20). لازم به ذكر استكه به 17 سؤال از 58 سؤال امتياز معكوس داده ميشود. اين مقياس تا كنون در بيش از 90 رساله دكترا در 40 كشور و بـه19 زبان زنده دنيا ترجمه شده است. پايايي كل اين مقياس در پژوهشLong وAgyekum به روش محاسبه ضـريب آلفاي كرونباخ (87/0=α) تأييد شد (21). همچنين روا يي اين مقياس به روش روايـي سـازه و بـا اسـتفاده از روش تحليـ ل عاملي اكتشافي مطلوب گزارش شده است (22). نتايج نادي وسجاديان حاكي از آن بود كه مق ياس آمادگي برا ي يـادگيري خـودراهبر گـاگليلمينو، ابـزاري روا و پايـا بـراي دانـشجويان پزشكي و دندانپزشكي اسـت (23). در ايـ ن پـژوهش اعتمـادعلمي ابز ار با استفاده از روش آزمون مجدد 85/0=r تأ ييد شد .
براي كسب اعتبار علمي ابزار گردآوري دادهها از روش اعتبـارمحتوا استفاده گرديد.
قسمت سوم پرسشنامه اضطراب آشـكار اشـپيل برگـربود (24). كه شـامل 20 عبـارت اسـت كـ ه بـه هـر سـؤال
براساس مق ياس چهارگز ينهاي ابـداً، تاحـدودي، نـسبتاً ز يـ اد، خيلي زياد نمره داده مي شود. نمرات ايـ ن مق يـ اس از 0 تـا 3 مرتب و كمترين نمره 0 و بالاترين نمره 60 مي باشد. نمرات بالاتر نشان دهنده اضـطراب بيـ شتر اسـت. پا يـايي و روايـي پرسشنامه قبلا ً در سال 1373 توسط دكتر مهـرام در جامعـهايراني تأييد شده و ضريب آلفا ي كرونبـاخ بـراي پرسـشنامه اضطراب اشپيل برگر 94/0 محاسبه گرديده است (25).
قسمت چهارم پرسشنامه، عزت نفس روزنبرگ بود كه شامل 10 عبارت كلي م يباشد و در آن پـنج جملـه بـا لغـاتمنفي و پنج جمله با لغات مثبت بيـ ان شـده و بـه هـر سـؤالبراساس مق ياس چهارگزينهاي كاملاً موافق، موافق، مخـالف،كاملاً مخالف نمره داده ميشود. نمرات اين مق ياس از صفر تاسه مرتب و نمره 3 بالاتر ين نمره ممكن است . نمرات بـالاتراز 25 نشان دهنده عزت نفس بالا، بين 15 تا 25 نشان دهنـدهعزت نفس متوسط، و كمتر از 15 نـشان دهنـده عـزت نفـسپايين بود . روايي و پايايي پرسشنامه در پژوهشهاي م ختلـفتأييد شده است بـراي مثـال در پـژوهش روزنبـرگ ضـريب تكرارپذيري 92/0 با پايداري داخل ي عـالي و مق يـاس پـذيري 72/0 بــرا ي ايــن مقيــاس بــه دســت آمــده بــود (26). در پژوهشهاي متعدد داخلي روا يي و پايايي اين مق يـ اس نـشانداده شده است و ضر يب آلفا ي كرونباخ 74/0 محاسبه گرديده است (27). ملاحظات اخلاق ي در اين پژوهش به صورت ارايه معرفينامه از معاونت پژوهـشي بـه رياسـت دانـشكده علـومپزشكي، دادن اطمي نان كامل به كليه واحدها مبني بر محرمانه ماندن اطلاعات ، عدم درج نام و نام خانوادگ ي واحدهاي مـوردپژوهش در ابزار گردآور ي داده ها لحاظ گرديد.
سپس اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS
v.16 و با استفاده از آمار توصيفي (تهيه جداول، توزيع فراوانـي مطلق و نسبي) و استنباط ي (ANOVA و ضريب همبستگ ي پيرسون) مورد تجز يه و تحليل آمار ي قرار گرفت. براي تجز يه وتحليل اطلاعات نمرات ميانگين و انحراف معيار آنها محا سـبهگرديــد و بــرا ي مقايــسه ميــانگين در گــروه هــا از آزمــون
ANOVA و برا ي بررس ي ارتباط بين عزت نفس و اضطراببا يادگيري خودراهبر از ضريب همبستگ ي پيرسون استفاده شـد .
سطح معناداري آزمون ها 05/0<p در نظر گرفته شد.

يافتهها
ميزان پاسخگو يي به پرسشنامهها 100% بود و تمـامي آنها مـورد تجريـ ه و تحليـ ل قـرار گرفـت. 265 دانـشجوي كارشناسي پرستار ي شـاغل بـه تحـصيل در دانـشكده علـومپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحـد يـ زد در ايـ ن پـژوهش درچهار گروه مشاركت داشتند كه از اين تعداد 81 نفـر (6/30%) دانشجو در سال اول و 67 نفر (3/25%) دانشجو در سال دوم، 70 نفر (4/26%) دانشجو در سـال سـوم، و 47 نفـر (7/17%) دانشجو در سال چهارم شاغل به تحصيل بودند. از نظر توزيـ ع جنسي دانشجو يان، در سال اول 53 نفر (20%) نفر، سـال دوم25 نفر (4/9%) نفر، سال سـوم 29 نفـر (9/10%) نفـر، سـالچهارم 33 نفر (5/12) نفر مؤنـث بودنـد. م يـانگين و انحـرافمعيار سـن دانـشجويان سـال اول 37/5±35/21، سـال دوم04/4±04/22، ســال ســوم 19/4±69/22 و ســال چهــارم
70/7±68/24 بود . ميانگين و انحراف معيار معدل دانشجويان سال اول 66/2±97/15، سال دوم 29/2±83/15، سال سوم
46/1±96/15 و سال چهارم 41/1±05/16 بود.
ميانگين نمره يـادگيري خـودراهبر 23/68±83/208 بود كه براسـاس نقـاط بـرش 8/6% سـطح آمـادگي پـايين، 7/28% سطح آمادگ ي ز يـ ر متوسـط، 4/46% سـطح آمـادگي متوسط، 5/15% سطح آمادگ ي بالا ي متوسط و 6/2% سـطحآمادگي بالا داشتند. ميانگين نمره اضـطراب 92/10±96/21 بود كه 1/49% اضطراب خف يف، 7/45% اضطراب م توسـط و3/5% اضطراب شد يد داشتند و م يـانگين نمـره عـزت نفـس
36/2±17/15 بود كـ ه 2/59% عـزت نفـس پـايين، 4/40% عزت نفس متوسط و 4/0% عزت نفس بالا داشتند.
آزمون آمار ي پيرسون نـشان داد كـ ه بـين آمـادگي براي يادگيري خودراهبر و عزت نفس همبستگي مـستقيم
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

و مثبت و در حد ضـعيف و بـين آمـادگي بـراي يـادگيري خودراهبر و اضطراب همبستگي مع كوس و در حد متوسـطوجود دارد (جدول شماره 1).
در مطالعـه حاض ر براسـاس آزم ون ANOVA تف اوت آمــار ي معنــادار ي را در ابعــاد گــشودگ ي بــرروي فرصت هاي يادگيري، خودپنـداره بـه عنـوان يـك فرآينـداثربخش، ابتكار و استقلال در يادگيري، مـسؤوليت پـذيري براي يـادگيري شخـصي، عـشق بـه يـادگيري، خلاق يـت، جهتگيري مثبت به آينده، قابليت استفاده از مهـارت هـاي
جدول 1- همبستگي بين يادگيري خودراهبر با عزت نفس و اضطراب در دانشجويان پرستاري
عزت نفس اضطراب متغير
R p R p 0/122 0/046 -0/366 0/0001 يادگيري خودراهبر

جدول 2- ميانگين و انحراف معيار نمره يادگيري خودراهبر در گروه هاي مورد مطالعه
p-value F ميانگين و انحراف معيار تعداد شاخص
0,98 0,04 30,34±4,46
30,19±4,83
30,20±3,67
30,08±3,97 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم گشودگي برروي فرصت هاي يادگيري
0,39 0,99 20,49±3,17
20,73±2,78
24,88±35,51
20,06±2,65 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم خودپنداره به عنوان يك فرآيند اثربخش
0,21 1,49 21,04±3,97
20,50±3,36
22,02±5,97
21,57±3,66 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم ابتكار و استقلال در يادگيري
0,60 0,61 31,27±4,35
30,64±4,44
31,27±4,04
30,44±4,23 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم مسؤوليت پذيري براي يادگيري شخصي
0,26 1,34 39,81±8,62
38,14±6,26
37,81±6,63
37,36±9,30 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم عشق به يادگيري
0,47 0,82 27,98±7,55
27,77±4,04
26,82±3,24

28,68±10,03 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم خلاقيت
0,78 0,35 10,13±2,13 9,88±2,01
30,01±7,63
28,97±4,12 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم جهت گيري مثبت به آينده
0,79 0,34 29,65±4,46 29,40±5,33
30,01±7,63
28,97±4,12 81
67
70

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم قابليت استفاده از مهارتهاي
اساسي مطالعه و حل مسأله
0,59 0,62 210,75±24,45
207,28±23,50
213,24±37,39
207,53±28,11 81
67
70
47 سال اول سال دوم
سال سوم سال چهارم نمره كل يادگيري خود محور
٨۴

اساسي مطالعه و حل مسأله و همچنين نمره كل يـادگيري خــودراهبر برحــسب ســال تحــصيلي بــه دســت نيامــد
(05/0>p) (جدول شماره 2).
همچنين، آزمون آماري پيرسون بين يادگيري خودراهبرو سن (15/0=p) و همچنين بين يادگيري خـودراهبر و معـدل (58/0=p) رابطه معناداري نشان نداد. همچنـين بـا اسـتفاده ازآزمونt تفاوت آماري معنـاداري (29/0=p) در نمـره يـادگيريخودراهبر در دو جنس مشاهده نشد.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید