دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحهآرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 2 شماره 4 (پياپي 6) زمستان 1392، 62-50 بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران در سال1392

تيام كياني، مسعود فلاحي خشكناب، اصغر دالوندي، محمدعلي حسيني، كيان نوروزي

چكيده

مقدمه: در ساليان اخير استفاده از اينترنت به بخش مهمي از زندگي ايرانيان به ويژه در دانشجويان تبديل شده اسـت.بـاورود اين فناوري جديد و تغييرات ناشي از آن، اين پرسش مطرح است كه وضعيت اعتياد بـه اينترنـت در دانـشجويان پرسـتاريچگونه است، مطالعه حاضر با هدف تعيـين وضعـيت اعتيـاد بـه ايـنترنــت و عوامــل مرتــبط بـا آن در دانـشجويان پرسـتاريطراحي و اجرا شده است.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: دراين مطالعه توصيفي، 330 نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علـوم پزشـكي شـهر تهـران بـه صـورتتصادفي انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه ي ويژگي هاي جمعيت شناسي و “آزمون اعتياد به اينترنت”
(Internet Addiction Test) استفاده شد. پس از جمع آوري داده ها، داده ها با نرم افزار SPSS v. 21 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در اين مطالعه 03/82 درصد دانشجويان پرستاري اعتياد به اينترنت نداشته و 7/17 درصـد از آنهـا اعتيـاد بـهاينترنت داشتند . بين اعتياد به اينترنت با متغيرهاي جمعيت شناختي از جملـه: جنـسيت، وضـعيت كـامپيوتر شخـصي، سـايتهايعلمي، وبلاگ شخصي، وب سايت شخصي، گفتگوي اينترنتي(چت)، گوش دادن به موسيقي، وب گردي، دوست يابي، بازيهـاياينترنتي، كار با وبلاگ، مدت زمان استفاده از اينترنت در روز به ساعت، مـدت زمـان اسـتفاده از اينترنـت در هفتـه بـه سـاعتهمبستگي آماري معني داري مشاهده شد (001/0p<).
نتيجه گيري : يافته هاي مطالعه نشان داد 7/17درصد از دانشجويان پرستاري به اينترنت اعتياد داشته اند. بـا توجـه بـهگسترش روز افزون اينترنت دربين دانشجويان، طراحي، اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب و استفاده از مـداخلات اثـر بخـشيمبتني بر اينترنت در راستاي ارتقاي هر چه بيشتر دانش و القاء رفتارهاي سالم در بين دانشجويان پرستاري ضروري مي باشد.

كليد واژه ها: اينترنت،اعتياد به اينترنت، دانشجوي پرستاري

تاريخ دريافت: 3/9/1392 تاريخ پذيرش: 17/11/1392

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

دسترسي به اينترنت پديده اي روبه گسترش اسـتو ه ر روز تع داد بي شتري از اف راد در زم ره ي اسـتفادهكنندگان اينترنت قرار مي گيرند(1). اينترنت اكنـون در اوجانقلاب صنعتي ديجيتالي قـرار دارد(2) و هرگونـه انقـلابجديـدي، بـي گمـان مـشكلات و گرفتـاري اهـ ي جديـد مي آفريند. ويژگي هاي منحصر بـه فـرد اينترنـت از جملـهسهولت دسترسي به آن، 24 سـاعته بـودن، سـادگي كـار،هزينه پايين، گمنام ماندن كاربران آن و … همگي موجـباستقبال عظيم مردم در سراسر جهان از آن شده است(3).
از بين رسانه هاي جمعي و فن آوري جديد، اينترنتبراي فرد، خانواده و جامعه، مـسائل و مـشكلاتي را ايجـادكـرده كـه شايـسته ي توجـه و عنايـت خـاص متفكـران، پژوهشگران و روانشناسان است . از سال 2000 تـا ژوئـن2012 ميلاد ي تعـداد كـاربران اينترنتـي سـالانه افـزايشفزاينده اي داشته است، كه آمار بدين صورت اسـت: آسـيايك ميليارد و 76 ميليون كاربراينترنتي و اين در حالي بـود كه در سال 2000 ميلادي فقط 114 ميليون كاربراينترنتي وجود داشت ه است ، ايالات متحـده ي آمريكـا 527 ميليـونكاربر، اروپا 518 ميليون كاربر، استراليا 24 ميليـون كـاربر، آفريقا 167 ميليون كاربر و خـاور ميانـه 90 ميليـون كـاربر اينترنتي را شامل مي شوند،كل جمعيت دنيا در سال 2000 مــيلادي 7 ميليــارد بــود ، كــه بــالغ بــر 360 ميليــون كاربراينترنتي وجود داشت و اين در حالي است كه با همينتعداد جمعيت در سـال 2012 مـيلادي بـالغ بـر 2 ميليـاردكاربر اينترنتـي بـه صـورت فزاينـده اي رشـد پيـدا كـردهاست(4).
در ايران آمار كـاربران اينترنـت افـزايش روزافـزونداشته است؛ به طوري كه برپايه گزارش وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، تنها در چند سـال اخيـر شـمار كـاربراناينترنت در كشور بيست و پنج برابر شده است(5).
كاربردهاي فراوان اينترنت و جذابيت هاي آن سببشده در سال هاي اخير پديـده اي بـا عنـوان “اعتيـاد بـهاينترنت” (Internet addiction) ظهور يابد(6). اعتياد به اينترنت اصـطلاحي اسـت كـه اولـين بـارگلدبرگ (Goldberg) آن را براي اسـتفاده بـيش از حـد ووسواسي و آسيب شناسانه به اينترنـت بـه كـار بـرد، البتـهجامعه علمي قبلاً با مفاهيمي از قبيل اعتيـاد بـه فنـاوري،اعتياد به رايانه و اعتياد به بازي هاي رايانه اي آشنا بود. در واقع اين تفكر كه استفاده از رايانه ممكن است به صـورتاجباري يا حتي رفتاري اعتياد آميز و غير قابل ترك در آيـداز دهـه 1970 شـكل گرفـت(7). يانـگ (Young) معتقـد است كه اختلال اعتياد به اينترنت يـك “اخـتلال كنتـرلتكانـه اي” (Impulse Control Disorders) اسـت تـا نوعي وابستگي و معيار تشخيص آن شباهت بيـشتري بـه”قمـار بـازي بيمـار گونـه” (Pathological gambling) دارد، پس م ي توان آن را به عنوان اخـتلال تكانـه در نظـرگرفت؛ و اين در حالي است كه اعتياد به اينترنـت دامنـه ي گسترده اي از رفتارها و مـشكلات كنتـرل تكانـه را در بـر مي گيرد(8, 9). ديويس (Deivis) در پـژوهش خـود بيـانكرد كه افراد در استفاده ي بـيش از حـد از اينترنـت دچـارمشكلات درسي، شغلي و يـا بـين فـردي، بـي تـوجهي وغفلت از دوستان، خانواده وشغل، تغيير در سبك زندگي بـهمنظور وقت بيشتر براي رفتن به اينترنت، كاهش عمـوميقابل ملاحظه فعاليت هاي جسمي، دروغگويي به خـانواده، كاهش فعاليت هاي لذت بخـش و سـرگرمي هـاي قبلـيبراي رفتن به اينترنت است(10).
پژوهشگران متخصص در حوزه ي اينترنت همچونيانگ(11)، ناكس (Knox) (12)، اندرسـون (Anderson) (13)، لوها، لي پينـگ و زاولان (Lau-hua, Li-Ping & Zhao-lan) (14) همگي بر ماهيت اعتياد آور اينترنـت بـهخصوص در قشر دانشجو تأكيد داشـتهانـد . بيـشترين آمـاراعتياد به اينترنت در دانشجويان سراسر دن يا كه بـر اسـاس مركز پژوهش هاي دانشگاهها صـورت گرفتـه بـه ترتيـبشامل آمريكا، آفريقاي جنوبي، كره ي جنوبي، تايوان، نروژ،انگلستان، ايتالي ا، چين و قبرس مي باشد(15). دسـتيابي بـهبهره وري مناسب در حرفه پرستاري نيازمند آن اسـت كـهنيروهاي تربيت شـده در طـي دوران دانـشجويي حـداكثردانش و مهارت لازم را براي حرفـه آينـده خـود بـه طـرقمختلف كسب نمايند(16).
تعداد كاربران حرفه اي و نيمه حرفه اي اينترنت دربين دانشجويان علوم پزشكي بـه اقتـضاي شـغل و حرفـهآنان و دسترسي بيشتر به امكانات مربـوط در محـيط هـاي دانشگاهي در مقايسه با محيطهاي ديگر، به مراتب بيـشتراز گروه هاي ديگر است(17).
در مورد تعداد مبتلايـان اعتيـاد اينترنتـي در كـشورايران، هيچ آمار دقيقي وجود ندارد. اما درگـاهي و رضـويدر پزوهش خود كه بر روي 732 نفر از كاربران اينترنت درسنين 15 تا 39 سال انجام دادند، گزارش كرده اند كـه 30 درصد كاربران، به اينترنـت اعتيـاد داشـته و همـه ي آنهـادرجـات مختلفـي از رفتارهـاي روانـي- اجتمـاعي ماننـد؛ احساس بيگانگي با خود، احساس ضعف و ناتواني در انجامامور، رفتار ناهنجاراجتماعي را از خود نـشان دادنـد(18). در پژوهش ويزيـشفر هـم كـه بـر روي 230نفـر از كـاربراناينترنت انجام شـد 5/17 درصـد از كـاربران دچـار اعتيـادخفيف يا احتمال به اعتيـاد و 2/2درصـد دچـار اعتيـاد بـهاينترنت بودند(19).
بحري و همكاران نيز در پژوهش خود شيوع اعتيـادبه اينترنت در ميان دانشجويان علوم پزشكي شهر بيرجنـدرا 5/9 درصــد اعــلام كــرده انــد (20). چهــارمين نــسخه راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات روانـي (DSM-VI-Diagnostic and Statistical Manual for ) (TRMental Disorder Text Revision) كه استاندارد هايي براي طبقه بندي انواع بيماري هاي رواني ارائه مـي كنـد،اعتياد به اينترنت را در مجموعه اختلال كنترل تكانه كه به گونه اي ديگر مشخص نشده اسـت معرفـي كـرده و ايـناختلال در ويـرايش بعـديDSM در سـال 2011 نيـز درهمين طبقه آورده شده است(21)، همچنين پژوهش هـايپيشين نشان مي دهد كه مـلاك هـاي تشخيـصي اعتيـاداينترنتي با ملاك هاي تشخيصي بـراي “اخـتلال كنتـرلتكانه”، “قماربـازي بيمارگونـه” و نيـز وابـستگي بـه مـواد(مبتني بر DSM-VI-TR) همپوشاني داشـته و اسـتفاده ازاين ملاك هـا در پـژوهش هـاي بـسياري بـه كـار رفتـهاست(22).
فرانگوس و همكاران (Frangos) با هدف اعتياد بهاينترنت در بين دانشجويان يوناني با شـركت 1876 نفـر ازدانشجويان 18-27 ساله انجام شد، يافته هاي اين مطالعهاز طريق داخل “پرسشنامه اعتياد به اينترنت” باشد يانـگجمع آوري شد. يافته ها نشان داد كـه 6/11درصـداز ايـندانشجويان اعتياد به اينترنت داشتند، همچنين اين مطالعـهنشان داد كه افراد معتاد بـه اينترنـت دچـار افـت عملكـردتحصيلي شدند و بيشتر به اتاقهـا ي گفتگـو، وبـلاگ و …
مي پرداختند، همچنين اين نتايج نـشان داد كـه مـردان بـااحتمال بيشتري نسبت به زنان معتاد به اينترنت مي باشـند (15).
با توجـه بـه اينكـه مـسئله اعتيـاد بـه اينترنـت دربـسياري از جوامـع صـنعتي و پيـشرفته بـه خـصوص دردانشگاه هاي علوم پزشـكي مـورد بحـث و بررسـي بـوده،وهمچنــين دانــشجويان علــوم پزشــكي بــه خــصوصدانشجويان پرستاري به عنوان كساني كه سـلامت جامعـهنيز منوط دانـش، نگـرش و رفتـار آنهـا سـت و نهايتـا درمشاغلي قرار خواهند گرفت كه انتقال دهندگان پ يـامهـا ي بهداشتي بوده، بايستي به طور ويژه مورد توجه خاص قـراربگيرنـد(15, 23) لـذا مطالعـه ي حاضـر بـا هـدف تعيـين وض عيت اعتي اد ب ه اينترن ت و عوام ل م رتبط ب ا آن در دانشجويان پرستاري دانـشگاه هـاي علـوم پزشـكي شـهرتهران در سال1392 انجام شد.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي اسـت كـه بـهصورت مقطعـي در 6 مـاه اول سـال 92 انجـام گرفت،كـهجامعه مورد مطالعه آن را دانـشجويان دانـشگاه هـاي علـومپزشــكي تهــران و محــيط مطالعــه آن را دانــشكده هــايپرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران مي باشد. درايـنپـژوهش كليـه دانـشجويان پرسـتاري دانـشگاه هـاي علـوم پزشكي تهرا ن (دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علـومپزشكي بقيـه اﷲ، دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي،دانشگاه علوم پزشـكي ارتـش، دانـشگاه علـوم پزشـكي آزاداس لامي، دان شگاه عل وم پزش كي ش اهد، دان شگاه عل ومبهزيستي و توانبخشي) مي باشد، كه بر اساس آمار اخذ شـدهدر وزارت بهداشت و درمان بالغ بر 2800 نفر مي باشـد(24)، كه از اين تعداد 2128 نفر (76 درصـد) در دوره كارشناسـي،504 نفر (18 درصد ) در دوره ارشد و 140 نفر (5 درصـد) در دوره دكتري مشغول به تحصيل بودند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

انــدازه نمونــه بــا توجــه بــه مطالعــه ندوشــن وهمكاران(25) كه شيوع اعتياد به اينترنـت را 10% گـزارشكـرده بودنـد، بـا احتمـال خطـاي نـوع اول (α) 05/0 و 05/0d= و 3/0=p با استفاده از فرمول برآورد شيوع 323 نفر محاسبه شد، اما در عمل 330 نمونه در نظر گرفته شد.
بدين ترتيـب از كـل نمونـه 330 نفـري، 250 نفـر از دورهكارشناسي، 60 نفر از دوره ارشد و 20 نفر از دوره دكتـريبودند. نمونه گيري به تناسب جمعيـت (Population Per Unit: ppu) در دانشگاه ها انجام شد. براي مثال دانـشگاهعلوم بهزيـستي و توانبخـشي 110 دانـشجوي كارشناسـيارشــد پرســتاري دارد، كــه بــه 8/21% كــل دانــشجويان كارشناسي ارشد را تشكيل ميدهد. با توجـه بـه اينكـه 60 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در نمونـه پـژوهش حاضـرهـستند، بايـد 8/21 %آنهـا از دانـشگاه علـوم بهزيـستي و توانبخشي باشد كه تقريباً 13 نفر خواهد بود. ساير دانشكدهها به همين صورت بر اساس مقطع تحصيلي نمونه گيـريانجام شد.
روند نمونه گيري به اين صورت بود كه ابتدا ليـستاسامي دانشجويان هر دانشكده به تفكيك مقطع تحـصيلياز آموزش آن دانشكده اخـذ گرديـد، بـا توجـه بـه تناسـبجمعيت بين اسامي دانشجويان در هـر دانـشكده بـصورتتصادفي، قرعه كشي انجام شد. سپس نسبت مدنظر بـرايآن دانشكده تعيين شد، نام هـر دانـشجويي كـه از ليـستخارج مي شد پرسشنامه جهت تكميل به وي داده مي شد.
از بين 2800 نفر دانشجوي پرستاري 330 نفر دانشجو بـهتناسب جمعيت در دانشگاه هـا انتخـاب شـد. كـساني كـهمعيارهاي ورود به پژوهش را داشـتند مـورد بررسـي قـرارگرفتند. معيار هاي ورودي شـامل دانـشجوي پرسـتاري وحداقل يك ترم پرستاري را گذرانده باشدكه در نهايت 330 نفر واجد معيارهاي پژوهش بودند.
به منظـور جمـع آوري اطلاعـات از دو پرسـشنامهاستفاده گرديد:
1- پرسشنامه جمعيت شـناختي كـه سـن، جـنس،وضعيت تأهل، هزينـه، معـدل، شـغل، ميـزان تحـصيلات،تحـصيلات پـدر، تحـصيلات مـادر، ميـزان دسترسـي بـه اينترن ت، مك ان اس تفاده از اينترن ت، دلاي ل اس تفاده ازاينترنت، نوع سايت و… را شامل مـي شـد.ايـن پرسـشنامهبراساس مطالعات مختلف از ساير پرسشنامه ها، پايان نامهها و نظرات اساتيد، بـا كمـك اسـاتيد راهنمـا و مـشاورانتنظيم گرديد، اعتبار پرسشنامه از طريق اعتبار محتوي و بانظر خواهي از 10 نفر از اعـضاي هيـأت علمـي دانـشگاهعلوم بهزيستي و توانبخشي ارزيابي و تأييد شد.
2-“پرسشنامه اعتياد با اينترنـت” يانـگ(IAT) در سـال 1998 توسـط كيمبرلـي يانـگ سـاخته شـده، .ايـن پرس شنامه در 20 عب ارت طراح ي ش ده و ب ا اس تفاده از مقياس پنج نقطه اي ليكرت(به ندرت =1، گاهي اوقات=2، اغلب=3، بيشتر اوقات=4 و هميشه=5) مورد ارزيـابي قـرارمي گيرد . حداقل نمـره كـسب شـده از ايـن مقيـاس20 وحداكثر نمره 100 مي باشد. براساس نمره هاي كسب شـدهاز اين مقياس افراد در سه گروه، نمـره ي بـين 20 تـا 49 كاربرطبيعي، 50 تا 79 اعتيـاد خفيـف، 80 تـا 100 اعتيـادشديد تفسير مي شود(21).
روايي محتوايي آزمون بـه 10 نفـر متخـصص دادهشد متخصصان مـتن ايـن پرسـشنامه را بـا مـلاك هـايتشخيصيDSM-IV-TR براي تشخيص اعتياد اينترنتـيبررسي كرده و روايي محتواي آن را تاييد كردنـد.علـوي وهمكاران در پژوهش خود براي نسخه فارسي پرسشنامه 5 عامل»صرف زمان بيش از حد از اينترنـت«،» اسـتفاده ازاينترن ت جه ت ك سب آرام ش روان ي «، »برج ستگي«، »استفاده مرضي از چت روم«،» بـي تـوجهي بـه وظـائفشغلي و تحصيلي« را استخراج نموده اند و علاوه بـر ايـنبراي اين پرسشنامه دو نوع روايي ديگر محتوايي و افتراقي( 5/0=r) و سه نوع پايايي (بازآزمايي (79/0= r)، همسانيدرونـــي (88/0=α) و تنـــصيف (82/0=r) بـــه دســـتآوردند(21). نسخه فارسي اين مقياس در ايـران نيـز مـورداستفاده قرار گرفته و ناستي زايـي پايـايي آن را بـا آلفـايكرونباخ 81/0(6) و قاسم زاده با آلفاي كرونباخ 88/0 تأييدكرده اند (26). براي جمع آوري داده ها ابتدا با كسب مجوزلازم از دانـشگاه، بـا مراجعـه بـه آمـوزش دانـ شكدههـاي موردنظر مجوز ورود به دانشكده هاي پرستاري اخـذ شـد،ليست اسامي دانشجويان به تفكيك مقطع تحصيلي گرفتهشد و به روش نمونهگيري تصادفي نمونه مورد نظر انتخاب شد. از آموزش دانشكده برنامه كلاسي و روزهـاي حـضوردان شجويان انتخ اب ش ده، گرفت ه ش د و در روز ح ضوردانشجو، به كـلاس وي مراجعـه شـد و از وي درخواسـتگرديد كه در صورت تمايل پرسشنامهها را تكميل نماييـد. تكميل پرسشنامهها بين 7 تا 10 دقيقه زمان نيـاز داشـت.
اي ن فراين د ب راي ه ر دان شكده تك رار ش د ت ا تم امي
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دانـشجويان مـدنظر پرسـشنامه هـا را تكميـل نمودنـد. در صورت مايل نبودن دانشجويي بـه شـركت در پـژوهش، ازليست ساير دانشجويان، به تصادف نفري ديگري انتخـابشده و جايگزين وي ميشد.
كل فرايند گردآوري دادهها 4 ماه به طول انجاميـد.
پس از گردآوري داده ها،اطلاعات با اسـتفاده از نـرم افـزارSPSS v.21 و بــا اســتفاده از آزمــون هــاي آمــاريتوصيفي(فراوانـي ) و تحليلـي(كروسـكال والـيس و يومـانويتني و ضريب همبستگي اسپيرمن) تجزيه و تحليل شـد.
ملاحظات اخلاقي ضورت گرفته در ايـن پـژوهش شـامل:
اخذ مجوزهاي لازم از دانشگاه كسب شد . همچنين از كليهي افراد مورد پژوهش بـراي شـركت در مطالعـه رضـايتآگاهانه اخذ گرديد و به آزمودني ها اين اطمينـان داده شـدكه نتايج به طور محرمانه نگهـداري خواهنـد شـد. سـپساهداف پژوهش بـراي دانـشجويان توضـيح داده شـد و درنهايت به كساني كه به طور داوطلبانه مايل بـه شـركت درپژوهش بودند، پرسشنامه ها ارائه شـد. در ضـمن كـدهاي26 گانه كميته اخلاق در پژوهش كشوري رعايت گرديد ودانشجويان اين آزادي را داشتند كه هر موقع تمايل داشتنداز پژوهش خارج شوند.

يافتهها
تع داد 330 نف ر از دان شجويان پرس تاري در اي ن
پژوهش شركت داده شدند، كـه از آن هـا 178 نفـر دختـر
جدول 1: توزيع فراواني مطلق و درصد نسبي آزمودني هاي پژوهش به تفكيك وضعيت اعتياد به اينترنت
فراواني نسبي فراواني مطلق وضعيت اعتياد به اينترنت
82/3 237 بدون اعتياد (عادي)
16/7 48 اعتياد خفيف
1/0 3 اعتياد شديد
100/0 288 جمع

(9/53% نمونــه هــا ) و 152 نفــر پــسر (1/46 %) بودنــد.
همچنين 247(5/75%)نفراز دانشجويان مجرد وبقيه متأهلبودند. ميانگين سني نمونـه هـا پـژوهش 34/24 سـال بـاانح راف معي ار 481/4 ب ود، 63% اف راد بيك ار و 37% از دانشجويان شاغل بودند. سـاعات اسـتفاده از اينترنـت از 1 ساعت تا 80 ساعت در هفته متغيـر بـود (53%كمتـر از 10 ساعت در هفته، 5/11%درصـد بـين 11 تـا 16 سـاعت درهفته و 1/29% بيـشتر از 16 سـاعت در هفتـه) و متوسـطزمان استفاده 56/14 ساعت در هفته بود. دسترسي بيـشترافراد (9/64%) به اينترنت از طريـق منـزل بـود. همچنـين(8/68%) از دانشجويان پرستاري به تنهـايي(در خلـوت) از اينترنت استفاده مي كردند. 3/94 درصد نمونه ها پـدران و 5/89 درصد نمونه ها مادران باسوادي داشتند، بـه طـوريكـه 15/17 % از دانـشجويان پرسـتاري كـه داراي پـدران باســواد بودنــد، اعتيــاد بــه اينترنــت داشــتند و 7/17% از دانشجويان پرستاري كه داراي مادران باسواد بودند اعتيـاداينترنتي داشتند .همچنين 4/80 % از نمونه هـاي پـژوهشكامپيوتر شخصي داشتند و 94 % از آنها از اينترنت استفادهم ي كردن د. ب ر اس اس نت ايج ب ه دس ت آم ده 69% از دانشجويان پرستاري از سايت هاي داخل كشور بازديد ميكردند و 2/53% از آنها هم از سايت هاي پرستاري خارج ازكشور بازديد مي نمودند، با توجه به جدول 1 كه به شـيوعكاربران معتاد به اينترنت و كاربران بدون اعتياد به اينترنتپرداخته است، نشان داد كه 7/17% از دانشجويان پرستارياعتياد اينترنتي داشتند (جدول 1).
نتايج پژوهش نشان داد كـه در 11 مـورد شـامل:
جنسيت، وضعيت كامپيوتر شخصي، سايت هـاي علمـي،وبلاگ شخصي، وب سايت شخصي، گفتگـوي اينترنتـي (چت)، گوش دادن به موسيقي، وب گردي، دوست يابي،بازيهاي اينترنتي، كار با وبلاگ تقاوت معناداري ازلحـاظآماري با اعتيـاد بـه اينترنـت وجـود دارد و در 16 مـوردشامل: مقطع تحصيلي، وضـعيت اشـتغال، نـوع اشـتغال،وضـعيت تأهـل، نـوع دسترسـي بـه اينترنـت (دانـشگاه، ADSL، وايرلس و تلفـن همـراه)، نحـوه ي اسـتفاده ازاينترنت (به تنهايي، در جمع دوستان، در جمـع خـانواده)، سايتهاي سرگرمي، سايتهاي تبليغاتي، سـايتهاي هنـري،سايتهاي پرستاري، پـست الكترونيكـي (ايميـل )، دانلـود
جدول 2: متغير هاي آماري اعتياد به اينترنت دانشجويان پرستاري شركت كننده بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

فيلم، اخبار، اسـتفاده ي آموزشـي از اينترنـت، اطلاعـاتمربوط به حرفه ي پرستاري، مكـان اسـتفاده از اينترنـت (خانه، دانشگاه، كافي نت، خوابگاه) از نظر آماري معنـادارنبوده است (جدول 2).

جدول 3: همبستگي اعتياد به اينترنت با متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشجويان پرستاري شركت كننده
مقدار احتمال
(P-VALUE) ضريب همبستگي انحراف معيار ميانگين تعداد متغير
0/595 0/036 4/48 24/34 217 هزينه اينترنت
0/741 -0/020 1/53 16/78 330 سن
0/332 -0/060 19902/68 15941/80 332 معدل
*<0/001 0/322 2/28 2/72 249 مدت زمان استفاده از اينترنت در روز
*<0/001 0/299 14/95 14/56 271 مدت زمان استفاده از اينترنت در هفته
0/282 -0/067 3/15 5/12 282 سال هاي استفاده از اينترنت
همچنين بين سن، معدل، هزينه استفاده از اينترنت،سال هاي استفاده از اينترنت با اعتياد به اينترنت رابطـه يآماري معناداري وجـود نـدارد ولـي بـين زمـان اسـتفاده از
اينترنت به روز، زمان استفاده از اينترنـت در هفتـه تفـاوتمعنـاداري از لحـاظ آمـاري بـا اعتيـاد بـه اينترنـت وجـود دارد(001/0p<) (جدول 3).
*= (معناداربودن آماري Significant)

از كل دانشجوياني كه بازديد از سايت هاي خبـري،هنري، پرستاري، تبليغاتي، علمي داشتند ميزان اعتيـاد بـهاينترنـــت از بازديـــد از ســـايت هـــاي تبليغـــاتي بـــاميزان3/26%نسبت به بقيه بيشتر بود.
در پــژوهش حاضــر 1/76% چــك كــردن پــست الكترونيك، 5/44% آنها در چـت روم، 3/27% بـازي هـاياينترنتي و 8/45% وبگردي را شامل مـي شـوند، براسـاسآخرين پژوهش هاي انجام شده در ايـران، بيـشتر اسـتفادهكنندگان از اينترنـت جوانـان هـستند و 30% چـك كـردنپست الكترونيكي، 35% آنها در چت روم، 28% بازي هـاياينترنتي، و 25% نيز مشغول جستجو در شـبكه ي جهـانيهستند(21).

بحث
امـــروزه زنـــدگي همـــه ي افـــراد وا ز جملـــهدانـشجويان پرسـتاري بـا اينترنـت درآميختـه و تحـولات عميقـي در ابعـاد مختلـف زنـدگي امـروزي ماننـد تحـول نظ ام ارتباط ات، تح ول مع اني زم ان و مك ان، تح ولمعنـا و شـيوه توليـد و تـرويج علـم، آمـوزش ويـادگيري،و بروز اشكال نوين هويت به وجود آورده است(27).
يافتــه هــاي مطالعــه ي حاضــر نــشان داد كــه
3/82% از دانــشجويان مــورد مطالعــه اعتيــاد نداشــتند و
7/17% اعتيــاد اينترنتــي داشــتند . در مــورد آمــار شــيوعاعتيــاد بــه اينترنــت در جوامــع مختلــف آمــار بــسيارمتفاوتي ارائـه شـده اسـت؛ امـا بـه طـور متوسـط نـسبتمعتادان اينترنتـي حـدود 2 تـا 5 ميليـون در ازاي هـر 50 ميلي ون كـاربر ع ادي اس ت؛ بـه عب ارت ديگ ر 5% ت ا
10% از كـــاربران از اينترنـــت دچـــار مـــشكل اعتيـــاداينترنتـي هـستند(28). بـر طبـق نتـايج وانـگ (Whang) كــه در كــشور كــره صــورت گرفــت 4/18% در معــرض اعتياد به اينترنت قرار دارند(29).
در مطالعــه ي علــوي و همكــاران در ســال 1389 ب ر روي دان شجويان دان شگاههاي ش هر اصـفهان انجـامدادنــد نــشان داد كــه 6/17% از گــروه نمونــه مبــتلا بــهاعتيــاد اينترنتــي و 4/82 % هــم ســالم تــشخيص داده شدندكه اين آمـار بـا نتـايج مطالعـه ي حاضـر همـسو مـيباشد(30).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


پاسخی بگذارید