تاريخ دريافت: 2/6/1392 تاريخ پذيرش: 9/9/1392

– استاديار و مدير دفتر گسترش برنامههاي دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
– دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران
– مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران
مقدمه

نارسايي مزمن كليه اختلال پيشرونده و غيرقابـل برگشت ميباشد (1). اين امر منجـر بـه تشـكيل اوره و مواد سمي ديگ ر در خون ميگردد (2). به عبـارت ديگـرنارسايي مزمن كليه به صورت از بين رفتن پيشـرونده وغيرقابل برگشت عملكرد كليـه، كـه اغلـب بـه بيمـاريمرحلــه انتهــايي كليــه (End Stage Renal Disease=ESRD) منتهي ميشود، تعريف مـي گـردد
(3). شـيوع بيمـاري ESRD در جهـان 242 مـورد در يك ميليون نفر جمعيت است كه سـالانه حـدود 8% بـه اين م يـزان اضـافه مـيشـود و بـروز آن در ك شـورهاي مختلف، متغير است (4). در مرحله نهايي بيمـاري كليـهاز درمانهاي جايگزين مثل همودياليز، دياليز صـفاقي وپيوند كليه استفاده ميشـود (5). هموديـاليز رايـج تـريندرمان مورد استفاده در اين بيماران مي باشـد . دسترسـيگسترده به همودياليز باعث شده كه زندگي صدها نفر از هزاران بيمار داراي بيماري مرحله نهايي كليـه طـولانيگردد (6). اما خود هموديـاليز عـوارض زيـادي از جملـهعوارض قلبي- عروقي را براي بيماران ايجاد ميكند كه ميتواند منجر به مرگ بيماران شود (7). تبعيت از رژيم غذايي و محدوديت مصرف مايعات بـه بيمـاران كمـكميكند كه به نتايج درماني مطلوب دست يابند. افزايش در مصرف موادغذايي نامناسب و مايعات باعث افـزايشتوليـد متابوليـت هـا در خـون و مسـموميت بـا مايعـات مي شود و در نتيجه باعث ايجاد عوارض و مـرگ و ميـرزودرس ميشود (8). بيش از 50% بيماران هموديـاليزيرژيم غـذايي و محـدوديت مصـرف مايعـات را رعايـتنميكنند (9). در اين بيماران تغييراتي در رژيـم غـذاييضروري ميباشد كه عبارتاند از: تنظيم دقيق پـروتئينمصرفي، مايع مصرفي متناسب بـا مـايع دفعـي، سـديممصرفي متناسب با سديم دفعي و نيز محدوديتهايي در مصرف پتاسيم، همچنين مصرف كالري كافي و مكمـلويتامين الزامي است (2). شناسايي فاكتورهاي مـؤثر بـرعدم تبعيت از رژيم غذايي و محدوديت مصرف مايعـاتبراي مراقبين بهداشتي بسـيار بـا اهميـت مـيباشـد تـابتوانند با استفاده از مداخلاتي در جهت بهبود تبعيت بـهاين بيماران كمك كنند (10). بنابراين بايد برنامـه هـايآموزشي جهت بهبود تبعيت به كار گرفته شود اما گاهي اين آموزشها به تنهايي جهت ايجاد يـك تغييـر رفتـارطولاني مدت كافي نيستند پس اجراي مـدا خلات اخيـرعلاوه بر توجه بـه جنبـههـاي آمـوزش، بايـد بـه انـواعتكنيك هـاي روان شـناختي از جملـه توسـعه رفتارهـاي سالم، رفع رفتارهـاي غلـط و ناسـالم و ديسـترس هـايعاطفي نيز توجه ويژه اي داشـته باشـد. بـراي مثـال دردرم انه اي ش ناختي- رفت اري از دو ن وع روش روان درماني استفاده مـي شـود كـه جهـت درمـان مشـكلاتبيماران مـي تـوان از آن هـا اسـتفاده كـرد (11). درمـانشناختي- رفتاري يك رويكرد نظام مند جهـت تغييـر دررفتارهاي فرد ميباشد و داراي چندين فاكتور شامل: 1. خودكنترلي، شامل مشاهده و ثبت رفتارهاي روزانه خود ميباشد. اين مرحله باعث آگاهي فرد از رفتـارش مـي- شود. 2. شناسايي فاكتورهـاي محيطـي كـه مـرتبط بـاتبعيت از رژيم درماني است و كنترل محركهاي فردي كه در تبعيت از رژيم درماني مؤثر ميباشند. 3. اصـلاحشناخت فرد و آگاهي او از تفكرات و باورهايش در مورد رژيم درماني است. 4. كنترل اسـترس از طريـق روش- ه اي آرام س ازي مث ل ت نفس دي افراگمي، آرام س ازي عضلاني ميباشد. 5. حمايت اجتماعي بـه عنـوان يـكجزء موفقيـت آميـز اسـت (12). همچنـين يـك درمـانشناختي- رفتاري به همراه يـك مصـاحبه انگيزشـي درچندين جلسه ميتواند جهت تغيير رفتـار مـورد اسـتفادهقرار گيرد (13). هدف از اين پژوهش نيز بررسـي تـأثير مداخله شناختي- رفتـاري بـر تبعيـت از رژيـم غـذايي ومحدوديت مصرف مايعات در بيماران همودياليزي بود.

روش مطالعه

اين مطالعه از نوع كارآزمـايي بـاليني بـود كـه دربيماران تحـت درمـان بـا هموديـاليز مراجعـه كننـده بـهبيمارستان امام رضا (ع) لارستان و وليعصر (عـج ) لامـرددر فاصله بهمن 1391 تا خرداد 1392 انجام گرفـت . بـهعلت اين كه تعداد بيماران در يك بيمارستان كافي نبود، دو بيمارستان انتخاب شد كه هر دو آنهـا از نظـر كـادرپرسنلي، نحوه انجام هموديـاليز و بيمـاراني كـه مراجعـهم يكردن د همگ ن بودن د. ب راي جل وگيري از انتش ار اطلاعات بيماران به دو گروه زوج و فرد تقسيم شدند. در اين مطالعه 70 بيمـار در دو گـروه روزهـاي زوج (گـروه
مداخله) و روزهاي فرد (گروه كنترل) وارد مطالعه شـدند .
معيارهاي ورود شامل بيماران همودياليزي 60- 20 سـالكه حداقل به مدت يك سال تحت همودياليز باشـند و 2 يا 3 بـار در هفتـه و هـر جلسـه بـه مـدت 4- 3 سـاعتهمودياليز دريافت كنند، نمره هر يك از اجزاي تبعيت از رژيم درماني يا تبعيت كل كمتر از 50% باشد و نمونههـاحداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشـند . بيمـارانيكه عدم تمايل براي ادامه شركت در مطالعه داشتند و يـا در هر يك از مراحل مداخله آموزشي شركت نميكردنـد،از مطالعه خارج شدند. روش نمونه گيري به صورت آسان و در دسترس بود. به اين ترتيب كه تعداد افرادي كه بـهبخش همودياليز مراجعه ميكردنـد انتخـاب شـدند و بـاتكميل پرسشنامه تبعيـت از رژيـم غـذايي و محـدوديتمصرف مايعات، افرادي كه عدم تبعيت داشتند شناسـاييشده و سپس فرم رضايت نامه آگاهانـه توسـط نمونـههـاتكميل گرديد و افراد واجد شرايط از طريق قرعه كشي به صورت روزهاي تصـادفي (روزهـاي زوج يـا فـرد) در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند. پرسشـنامه تبعيـت ازرژيم غذايي و محدوديت مايعات توسط گـروه مداخلـه وكنترل قبل و بعد از مداخلـه تكم يـل گرديـد. پرسشـنامهمربوطه شامل:
1 – پرسش نامه اطلاع ات ف ردي بيم ار ك ه از دو بخـش تشـكيل شـده بـود: الـف) بخـش اول كـه شـامل سـؤالاتي در مـورد مشخصـات فـردي بيمـاران، وضـعيت زندگي، سطح تحصيلات، وضعيت بيمه، ميزان درآمد، فـردمراقبت كننده از بيمار كه شامل 9 سـؤال بـود . ب) بخـشدوم شامل اطلاعات مربوط به بيماري، طول مـدت زمـانتشخيص بيماري، بيمـاري زمينـه اي منجـر بـه بيمـاري وبرنامه هفتگـي هموديـاليز كـه شـامل 3 سـؤال بـود . 2 – پرسشنامه تبعيت در دو محور رژيـم غـذايي و محـدوديتمصرف مايعات، شامل سـ ؤالاتي در مـورد رژيـم غـذايي ومحدوديت مصرف مايعات بيماران بـوده كـه از 20 سـؤال تشكيل شده كه بـه گزينـه هـا ي كـاملاً درسـت نمـره 2، گزينههاي تاحدودي مناسب نمـره 1، و غلـط نمـره صـفرتعل ق گرف ت ك ه در مجم وع 44 نم ره ش د. در نهاي ت
نمره دهي در هر يك از ابعاد تبعيـت از رژيـم درمـاني و در مجموع ابعاد تبعيت (بيشتر از 75%) مبين تبعيت مطلـوب،(50 تا 75%) تبعيت نسبتاً مطلوب، (كمتـر از 50%) تبعيـتنامطلوب يا عدم تبعيت را نشان ميدهد.
جهــت تعيــين اعتبــار علمــي پرسشــنامه هــاي پژوهشگر ساخته از روش اعتبار محتـوي اسـتفاده شـد.
بدين صورت كه پس از مطالعـه كتـب، مقـالات علمـيجديد و مرتبط، تحقيقات مشابه و سايت هاي اينترنتي و نظرات اساتيد راهنما و مشـاور، ابـزار گـردآوري دادههـاتهيه شد و سپس جهـت روايـي محتـوي بـه 10 تـن ازاعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارايـ ه شد و پس از جمع آوري نظرات ايشان، نظرات اصـلاحيو پيشنهادي اساتيد با راهنمايي اساتيد راهنمـا و مشـاوراعمال گرديد. همچنين جهت تعيين پايايي ابزار از روش آزمون مجدد استفاده شـده اسـت. بـه ايـن ترتيـب كـهپرسشنامه تدوين شده به سي تن از افراد واجـد شـرايطداده شد و نمرات آنها محاسبه گرديـد . بعـد از گذشـتدو هفته، مجددا پرسشنامه توسط همـان افـراد تكميـلگرديد و با استفاًده از ضريب پيوستگي پيرسون با پايايي 92/0 مورد تأييد قرار گرفت. مداخله نيز به اين صـورتبود كه مداخله شـناختي – رفتـاري شـش مرحلـه اي بـااقتباس از Albright و Farquhar (14) انجام شد. مراحل آن شامل: مرحله اول شناسايي مشـكل بي مـار وعلت عدم تبعيت بيمار از طريق يك مصاحبه چهـره بـهچهره انجـام شـد ( سـؤالاتي از قبيـل : چـرا شـما رژيـمدرماني خود را رعايت نميكنيـد ؟ بـزرگ تـرين مـانع درتبعيت شما از رژيم درمـاني چيسـت؟ و …). مرحلـه دوممداخله يعني ايجاد تعهد و اعتماد به نفـس در بيمـار درجهت اصلاح رفتار غلط ميباشد. بـدين صـورت كـه دراين مرحله بيمار با كمك پژوهشگر، مشـكلات و موانـعمربوط به عدم تبعيت خـود را شـناخته و در ايـن زمـانقراردادي بين بيمار و پژوهشگر مبني بـر بهبـود تبعيـتايجاد شد كه اين مرحله از طريق افزايش انگيـزه بيمـارجهت تغيير رفتار انجام شد و پژوهشگر با گفتن جملات مثبت تأكيدي سعي در جهت افزايش اعتمـاد بـه نفـسبيمار و ايجاد علاقه در تغيير رفتار نادرست بيمار نمـود .
در پايان اين جلسه همچنين از بيمار خواسته شد كه تـاهفته آينده و جلسه بعـد تمـام كارهـايي كـه در جهـتتبعيت از رژيم غذايي و محـدوديت مصـرف مايعـات در طول روز انجام ميدهد را به صورت يك گزارش روزانه يادداشت كند. در هفته دوم مداخله مرحله سوم مداخلـهانجام شد به اين صورت كـه تمـامي گزارشـات روزانـهبيمار مبني بر تبعيت از رژيم غذايي و محدوديت مايعات و اظه ارات خودگزارش ي بيم ار بررس ي و جم ع بن دي گرديد. در مرحله چهارم مداخله برنامه طراحي شـده بـهصورت فرد به فرد در اختيار بيماران قـ رار گرفـت . ايـنبرنامه شامل آمـوزش هـاي مربـوط بـه تبعيـت از رژيـمغذايي و محدوديت مايعات بيمـاران هموديـاليز بـوده وهمچنين درباره اجراي برنامه طراحي شـده بـه بيمـارانآموزش لازم داده شد. در هفته چهـارم م داخلـه مرحلـهپنجم و ششم مداخله انجام شد و در واقع در اين مرحله ارزشيابي شد كه برنامه طراحي شده تـا چـه ميـزان بـربهبود تبعيت بيمار مؤثر بـوده اسـت و در صـورت مـؤثربودن برنامه طراحي شده پژوهشـگر اقـدام بـه تشـويقبيمار جهت حفظ تغيير رفتار خود نمـود كـه ايـن حفـظرفتار از طريق به كـار بـردن جمـلات انگيزشـي انجـامگرديد. اين مراحل از طريق مصاحبههاي انگيزشي و به صورت چهره به چهره، در چهار جلسه 40- 30 دقيقه اي انج ام ش د. س پس س ه م اه بع د از مداخل ه، مج دداً پرسشنامه پژوهشگر سـاخته تبعيـت از رژيـم درمـاني وشناسايي موانع توسط نمونهها تكميل گرديـد . در گـروهكنترل پس از تكميـل پرسشـنامه مربـوط بـه تبعيـت ازرژيم غذايي و محدوديت مصرف مايعات، بـدون انجـامهيچ مداخله اي سه مـاه بعـد مجـدداً پرسشـنامه تبعيـتتكميل گرديد. دادهها با كمك نرم افـزار SPSS v.16 و آزمون آماري تي مستقل تجزيه و تحليـل شـد. سـطحمعناداري در اين مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.

يافتهها

در طول مدت پژوهش در هر گـروه 35 نفـر واردشدند كه تا پايان مدت پـژوهش چهـار نفـر از پـژوهشخارج شدند. يك نفر در گـروه مداخلـه كـه در يكـي ازمراحل مداخله شركت نداشتند و سه نفر در گروه كنترل تمايلي به ادامه شركت در مطالعه نداشـتند و از مطالعـهخارج گرديدند. ميانگين سني بيمـاران در گـروه كنتـرل58/13±02/51 و در گروه مداخلـه 28/9±11/50 بـود . ساير مشخصـات جمعيـت شناسـي در جـدول شـماره 1 آورده شده است. لازم به ذكر است كه دو گـروه از نظـرمتغيرهاي دموگرافيك همگن بودند. در خصـوص علـتانجام دياليز بيشترين علت در گـروه كنتـرل (2/37%) و گــروه مداخلــه (6/48%)، بيمــاري فشــار خون بــود و بيشترين بيمـاران در گـروه كنتـرل (3/74%) و مداخلـه(3/74%) بين 1 تا 5 سال بود كه دياليز ميشدند. ميزان تبعيت بيماران از رژيم درماني در جدول شـماره 2 آورده شده است.
ميزان تبعيت از رژيم غذايي اكثـر بيمـاران قبـل ازمداخله در گـروه مداخلـه و گـروه كنتـرل نـامطلوب بـود. بنابراين قبل از انجام مداخله دو گروه از نظر تبعيت از رژيم غذايي تفاوت معناداري نداشتند و از نظر اين متغير قبـل ازمداخله همگن بودند. بعد از انجام مداخله، در گروه مداخلـهاكثر افراد تبعيت نسبتاً مطلوب و در گروه كنترل اكثر افراد تبعيت نامطلوب داشتند. ميزان تبعيت از محدوديت مصرف مايعـات اكثـر بيمـاران در گـروه مداخلـه و گـروه كنتـرل نامطلوب بود. بنابراين قبل از انجام مداخله دو گروه از نظر تبعيـت از محـدوديت مصـرف مايعـات تفـاوت معنـاداري نداشتند و از نظر اين متغير قبل از مداخلـه همگـن بودنـد.
بعد از انجام مداخله، در گـروه مداخلـه اكثـر افـراد تبعيـتنامطلوب و در گروه كنترل اكثر افراد تبعيت مطلوب داشتند (جدول شماره 2).
جدول 1- مشخصات دموگرافيك بيماران تحت همودياليز در دو گروه مداخله و كنترل مراجعهكننده به بخش همودياليز بيمارستان امام رضا (ع) لار و وليعصر (عج) لامرد سال 1392
آزمون مقدار احتمال ( سطح معناداري مطالعه 05/0 ميباشد) درصد تعداد درصد تعداد
df=1
2=0/543 p=0/46 65/7 23 57/1 20 مذكر جنس
34/3 12 42/9 15 مؤنث Fisher Exact Test p=0/71 37/1 13 28/6 10 بيكار شغل
37/1 13 42/9 15 خانه دار 0 0 2/9 1 كارگر 11/4 4 5/7 2 بازنشسته 14/3 5 20 7 آزاد Fisher Exact Test p=0/20 22/9 8 11/4 4 كفايت ميكند ميزان درآمد
40 14 31/4 11 تاحدي كفايت ميكند 37/1 13 57/1 20 كفايت نميكند df=1
2<0/001 p=1 60 21 60 21 شهر محل سكونت
40 14 40 14 روستا Fisher Exact Test p=0/40 77/1 27 88/6 31 زيرديپلم سطح تحصيلات
20 7 8/6 3 ديپلم 2/9 1 2/9 1 دانشگاهي df=1
2=1/80 p=0/17 65/7 23 80 28 بيمه هستند وضعيت بيمه
34/3 12 20 7 بيمه نيستند Fisher Exact Test p=0/28 74/3 26 88/6 31 متأهل وضعيت تأهل
11/4 4 8/6 3 مجرد 11/4 4 2/9 1 همسر فوت شده 2/9 1 0 0 متاركه Fisher Exact Test p=0/49 5/7 2 0 0 به تنهايي نحوه زندگي
Fisher Exact Test p=0/30 80 28 91/4 32 همسر و فرزندان Fisher Exact Test p=0/71 14/3 5 8/6 3 والدين Fisher Exact Test p=0/04 31 88/6 23 65/7 همسر نحوه مراقبت از بيمار
Fisher Exact Test p=0/80 22 62/9 24 68/6 فرزندان Fisher Exact Test p=1 6 17/1 6 17/1 والدين Fisher Exact Test p=0/35 1 2/9 4 11/4 خود بيمار
جدول 2- تأثير مداخله شناختي- رفتاري بر ميزان تبعيت از رژيم درماني (غذايي و محدوديت مصرف مايعات) در دو گروه مداخله و كنترل
زمان قبل از مداخله بعد از مداخله
برنامه درماني گروه مداخله كنترل مداخله كنترل
-158499-318471

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید