1 – مركز تحقيقات مراقبت بيماريهاي مزمن، عضو هيأت علمي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران (نويسنده مسؤول) پست الكترونيكي: [email protected]
مقدمه

رضايت پاسخ مشتري به موفقيـ ت سـازمان اسـت. در واقع رضايت نشان دهنده سطح دلپذيري مشتري در واكنش به ويژگي خدمات فراهم شده توسط سـازمان مـي باشـد (1).
يكي از شاخصهاي مهم پيشرفت و دسـتيابي بـه اهـداف ازپيش تعيين شده هر جامعه اي وجود نيروي انسـاني كار آمـد و با انگيزه است، چرا كه تنها منابع انساني مـي تواننـد توسـعه و ترقي نظام و دستيابي به اهداف برنامه ريزي شده آن را مقدور سـازند (2). از آنجـايي كـه دانشـجويان از عناصـر مهـم و از اصلي ترين مخاطبان آموزش عالي هسـتند، ديـدگاه آنـان درحال حاضر در سطح جهان به عنوان عامل ضروري در پايش كيفيت در دانشگاه ها در نظر گرفته مي شود (3).
در يك محيط رقـابتي كـه سـازمان هـ ا بـراي جلـبمشتريان با يكديگر رقابت مي كنند رضايت آنان يك عنصـركليدي در كسب برتري و يك عامل مهم براي موفقيت هـرسازماني به شمار مـي رود چـرا كـه آن موجـب سـودآوري ووفاداري مشتري به سازمان مي شـود (4و5). امـا در صـورتنارضايتي اين تجربه را به شكل تبليغ منفي بر عليه سـازمانبه كار مي برند (6). بنابراين بررسي رضايت از رشته تحصيلي در هر دانشكده از مسايل اساسي آن دانشكده و جزء لاينفك فعاليت هاي آن در حيطه رفتار و عملكرد سـازماني محسـوب مي شود. در اين راستا رشته پرستاري نيز به افراد علاقمند بـاتوانايي هاي ويژه نياز دارد. آگاه كردن و گـزينش دانشـجويعلاقمند در اين رشته كاملاً ملموس است، زيرا بي علاقگـيدانشجو به اشتغال در حرفه، خود مي تواند تأثير نامطلوبي بـركميت و كيفيت خدمات پرستاري گذارد. بـ ه طـوري كـه درنهاي ت ب ه ات لاف وق ت، ني رو ، هزين ه و حت ي ص دمات جبران ناپذير بر سلامت افراد جامعه گردد (2).
از طرفي با توجه به اين كه علاقمندي و رضـايت از رشته تحصيلي يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در امر آموزش و موفقيت دانشجويان است؛ توجه به ا يـن موضـوع با يـد در صدر اولويت هاي برنامه ريزي آموزشي قرار گيرد (7). مطالعات نشان داده اند كه ميزان مشروط شـدن در دانشـجوياني كـه رضايت كمتري از رشته تحصيلي خود دارند، بيشتر است (8). بين ميزان رضايت رشته تحصيلي و پيشـرفت تحصـيلي در دانشجويان ارتباط وجود دارد (9). با توجه به حساسيت شغلي بسيار بالاي گروه هاي علوم پزشكي، به دليل ارتباط مستقيم با جان انسان ها و سلامتي جامعه، اهميت توانمندسازي آن ها دوچندان مي شود و هر عاملي كـه بتوانـد ا يـن توانمنـدي را افزايش دهد از اهميت بالايي برخوردار است (10). از سـوييديگر مطالعات نشان داده انـد بـيش از 90% از دانشـجويان از رشته تحصيلي خود رضايت دارند و نگرش مثبتي نسبت بـه رشته تحصيلي خود داشتند (11و12).
به نظر ميرسد بخشي از اين تفاوتها مربـوط بـه سطح دانشگاهها و محيط آموزشـي دانشـگاه هـا باشـد . از ساير علل اين تفاوت ها مي توان به برنامه هـاي آموزشـي دانشگا هها و نقش دانشك دهها، گروه هاي آموزشي و اساتيد بر بهبود نگرش نسبت به رشته تحصيلي و رضايتمندي از رشته تحصيلي اشاره نمود (10).
يكي ديگر از مهمترين عواملي كـه باعـث اي جـاد علاقه و انگيزه دانشجويان به رشته تحصيلي د انشـگاهي خود و همچنين رضـايتمندي دانـش آموختگـان از شـغل مربوطه ميباشد، ميزان رضايت از عنوان رشته تحصيلي و شغل مربوطه، موقعيت اجتماعي، در آمد و ميزان سـختي آن رشته و شغل مي باشد (13).
نتايج يك تحقيـق انجـام شـده در دانشـگاه علـومپزشكي تهران نشان ميدهـد كـه تنهـا 17% دانشـجويانپرستاري نظر مثبتي نسـبت بـه حرفـه خـود دارنـد و 69% آنها موافق با ترك حرفه بوده اند. همچنين 6/63% آنهـاتصميم به تغيير رشته و 64/51% آنها تصميم به انصـرافاز رشته داشتند. همچنـين محققـين دلايلـي چـون پـايينبودن ميزان حقوق و مزايا، شيوهها و سياسـت هـ اي نظـا م پرستاري در كل كشور و نداشتن پايگاه مثبت اجتمـاعي رااز عوامل ايجاد نارضايتي در پرستاران قلمداد نموده اند. كـه خود ميتواند باعث سـرخوردگي و انصـراف دانشـجويان ازادامه تحصيل در اين حرفه گردد (14).
بنابراين عوامل متعددي وجود دارد كـ ه در كنـار هـم ميتوانند ايجادكننده رضايت از رشته تحصيلي در افراد باشـد .
چه بسا تنها نبود يك عامل از مجموع اين عوامل مي توانـد ازايجاد رضايت در فرد بك اهد يا حتي او را در زمره افراد ناراضي از رشته خـود قـرار دهـد. مطالعـات بـي شـماري نشـان دادهاطلاعات قبلي دانشجو از رشته، وجهه اجتماعي، شرح وظايف، آينده شـغل ي، چگـونگي ارتبـاط مرب يـان و اسـاتيد دانشـگاه و پرسنل بيمارستان با دانشجو، نوع دانشگاه، امكانـات آموزشـي دانشكده و شيوه هاي مديريتي مربوطه از مهـم تـرين عوامـلايجاد رضايت از رشته در بين دانشجويان است. طبـق نتـايجتحقيقات بين فرآيند مديريت و رضايت مشـتري يـك رابطـهمثبت وجود دارد. همان طور كيفيت وظيفه اي نقش مهمـي دررضــايت مشــتري دارد . رضــايت مشــتري تــابع تجربــهمصرف كنندگان است و واكنش آن ها به رفتار ارا يـه دهنـده درطي مواجهه خدمت است (15و16). در پـژوهش د ي گـري بـهطور متوسط نزديك به 50% دانشجويان نگران آينده شـغل ي خود مي باشند. بيش از 60% دانشـجويان رشـته پرسـتاري در صورت شانس مجدد انتخاب رشته تحصيلي حاضر نيستند اين رشته را انتخاب نمايند و 5/35% نسبت به رشته انتخابي خـودديدگاهي منفي داشتند (17). بنابراين با توجه به مـوارد فـوقپژوهشگر بر آن شد، پژوهشي با هـدف ارز يـابي مؤلفـه هـاي تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري از رشـتهتحصيلي انجام دهد. چرا كه در نهايـت اجـراي ايـن تحقيـقسبب ارتقاي كيفي مراقبت ها و ارتقاي سـطح سـلامت افـرادجامعه همچنين آگاهي مسؤولان مربوطه از نواقص موجود در نظام آموزشي رشته پرستاري خواهد شد.

روش مطالعه

اين پژوهش يك مطالعه مقطعي (توصيفي – تحليلـي ) مي باشد، كه با هدف تعيين مؤلفه هـاي تأثيرگـذار بـر ميـزانرضــايتمندي دانشــجويان پرســتاري از رشــته تحصــيلي در دانشكده هاي پرستاري و مامـايي وابسـته بـه دانشـگاه علـومپزشكي جندي شاپور اهواز در سال 1389 انجام شـد . در ايـنبررسـي ميـزان رضـايت دانشـجويان پرسـتاري در 6 حيطـه اساسي (شرايط محيط آموزشي، شرايط محيط باليني، مربيان، وجهه اجتماعي، ارتباط با همكاران و مديريت پرستاري) مورد بررسي قرار گرفت. معيارهاي ورود در پژوهش حاضـر شـاملشاغل به تحصيل بودن آنان، در حال تحصيل در سال دوم تا چهارم و راضي از شركت در مطالعه و همچنين تكميل كامل پرسشنامه بود. معيارهاي خروج شامل عدم تمايل به شـركتدر مطالعه با داشتن مرخصي تحصيلي در زمان تحقيق بود.
جامعه اين پژوهش را تمامي دانشـجويان كارشناسـيپرستاري پيوسته سال دوم تا چهارم (164 نفر) دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشـكي جنـديشاپور اهواز تشكيل مي دهنـد. اطلاعـات مـورد نيـاز از كـلجمعيت مورد مطالعه به صورت سرشماري جمع آوري شد.
ابزار گردآوري داده هـا، پرسشـنامه اي محقـق سـاخته،مشتمل بر 13 سؤال مربوط به مشخصات دموگرافيك (محل تحصيل، وضعيت تحصيل، سن، معدل كل، محـل سـكونت، وضعيت تأهل، شغل پدر، شغل مادر) و 74 سـؤال مربـوط بـهميزان رضايت دانشجويان پرستاري از رشته تحصيلي خـود وعوامل مرتبط با آن كه در 6 حيطه، شرايط محيط آموزشي (از سؤال 30 -1)، شرايط محيط باليني (از سؤال 46 -31)، مربيان (از سؤال 51 -47)، وجهه اجتماعي (از سؤال 58 -52)، ارتبـاطبا همكاران (از سؤال 68 -59) و مديريت پرسـتاري (از سـؤال74 -69) بررسي شد. براي هر پرسش، پاسـخ هـا بـه صـورت
(كاملاً ناراضي، رضـايت خيلـي كـم ، رضـايت كـم، رضـايتمتوسط، رضايت زياد، رضايت خيلي زياد)در نظر گرفتـه شـدهاست. كه اطلاعات پس از اخذ مجوز از سـازمان مربوطـه بـاحض ور پژوهش گر و تكمي ل ف رم رض ايتمندي مكت وب از شركت كنندگان در دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز (ضمن آموزش لازم در خصوص نحوه تكميل پرسشنامه) جمع آوري گرديد.
نحوه امتيازدهي به پاسخ ها بدين شكل است كـه امتيـاز صفر به پاسخ كاملاً ناراضي، 1 براي رضايت خيلي كم، 2 براي رضايت كم، 3 براي رضايت متوسط، 4 براي رضايت زيـاد و 5 به پاسخ رضايت خيلي زياد داده مي شود. حداقل نمـره رضـايتكلي از رشته تحصيلي براي هـر فـرد صـفر و حـداكثر آن 370 مي باشد كه در حيطه هاي مختلف به شرح زير مي باشد: شـرايطمحيط آموزشي: از صفر تا 25 كاملاً ناراضـي ، 26 تـا 50 بـرايرضايت خيلي كم، 51 تا 75 رضايت كـم ، 76 تـا 100 رضـايتمتوسط، 101 تا 125 رضايت زياد و 126 تا 130 رضايت خيلـيزياد. شرايط محيط باليني: از صفر تا 13 كاملاً ناراضـي ، 14 تـا26 براي رضايت خيلي كم، 27 تا 39 رضـايت كـم، 40 تـا 52 رضايت متوسط، 53 تا 65 رضايت زياد و 66 تا80 رضايت خيلي زياد. مربيان: از صفر تا 4 كاملاً ناراضي، 5 تـا 8 بـراي رضـايتخيلي كم، 9 تا 12 رضايت كم، 13 تا 16 رضايت متوسط، 17 تا 20 رضايت زياد و 21 تا 25 رضايت خيلي زياد. وجهه اجتماعي: از صفر تا 5 كاملاً ناراضي، 6 تا 11 براي رضايت خيلي كم، 12 تا 17 رضايت كم، 18 تا 23 رضايت متوسط، 24 تا 29 رضايت زياد و 30 تا 35 رضايت خيلي زياد. ارتباط با همكاران: از صـفرتا 8 كاملاً ناراضي، 9 تا 16 براي رضايت خيلي كـم ، 17 تـا 24 رضايت كم، 25 تا 32 رضايت متوسط، 33 تا 40 رضايت زياد و 41 تا50 رضايت خيلي زياد. مـديريت پرسـتاري: از صـفر تـا 5 كاملاً ناراضي، 6 تـا 10 بـراي رضـايت خيلـي كـم، 11 تـا 15 رضايت كم، 16 تا 20 رضايت متوسط، 21 تا 25 رضايت زياد و 26 تا 30 رضايت خيلي زياد.
جهت تعيـي ن روايـي ، پرسشـنامه در اختيـار ده نفـر از اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسـتهبه دانشگاه علوم پزشكي جندي شـاپور اهـواز قـرار گرفـت و نظرات آنها بررسي شد. پايايي پرسشنامه با استفاده از نتـايجمطالعه مقـدماتي بـرروي 25 نفـر از دانشـجويان بـراي كـلپرسشنامه با استفاده از ضريب آلفـا كرونبـاخ تعيـين شـد كـ ه ميزان آن 94% بود. همچنين ميزان آن براي شـرايط محـيطآموزشي 91%، شرايط محيط باليني 71%، مربيان 83%، وجهه اجتماعي 85%، ارتباط با همكـاران 88% و مـديريت 86% بـ ه دست آمد، كه بيانگر ثبات دروني قابل قبـولي مـي باشـد . بـهمنظور تجزيه و تحليل داده هـ ا از نـرم افـزار آمـاري SPSS v.17 براي متغيرهاي كمي و روش هاي آمـاري توصـيفي ازقبيل جداول توزيع فراواني و نمودارها استفاده شد، همچنين از آزمون هاي آماري مجذور كاي، آزمون تي و ضريب هبستگي پيرسون استفاده گرديد. سطح معناداري براي كليه آزمـونهـابرابر با 05/0<p در نظر گرفته شد.

يافتهها

50/41% از واحدهاي مـورد مطالعـه در سـال سـومتحصيل هستند. ميـانگين سـني واحـدهاي مـورد مطالعـه 01/1±13/21 بود و همچنين ميـانگين معـدل آنهـ ا نيـز
00/1±50/16 مي باشد، 24/90% از واحدهاي مورد مطالعه ساكن خوابگاه هستند و همچنـين 80/98% از دانشـجويانمجرد بودند. شغل پدر 40/35% از واحدهاي مورد مطالعـهآزاد بوده اسـت، شـغل مـادر 40/85% از واحـدهاي مـوردمطالعه خانه دار مي باشد (جدول شماره 1).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

14/84% از واحدهاي مورد مطالعـه از شـرايط محـيطآموزشي دانشكده رضايت كم داشـتند، 70/53% از واحـدهايمورد مطالعه از شرايط محيط آموزشـي بـاليني رضـايت كـمداشتند، 60/36% از واحدهاي مورد مطالعـه از نحـوه آمـوزشنظري توسط اساتيد دانشكده رضايت كم داشتند، 20/37% از واحدهاي مورد مطالعه از نحوه آموزش باليني توسـط مربيـانبالين رضايت كم داشتند، 63/39% از واحدهاي مورد مطالعه از نحوه ارزشيابي توسط اساتيد دانشـكده رضـايت كـم داشـتند،10/31% از واحدهاي مورد مطالعه از نحـوه ارزشـيابي توسـطمربيان بالين رضايت خيلي كم داشتند، 70/81% از واحـدهايمورد مطالعه از نحوه ارتباط با همكاران رضايت كـم داشـتند، 40/60% از واحدهاي مورد مطالعه از وجهه اجتماعي رضـايتكـم داشـتند، 70/56% از واحـده اي مـورد مطالعـه از نحـوهمديريت پرستاري رضايت خيلي كم داشتند (جدول شماره 2).
جدول 1- رضايتمندي دانشجويان پرستاري از رشته تحصيلي براساس ويژگي هاي دموگرافيك
انحراف معيار ميانگين فراواني مطلق (درصد) متغيرها
– – 55(33/50) دوم سال
– – 68(41/50) سوم – – 41(25) چهارم 1/01 21/13 149(92) 15(9) 20-22
23-24 سن
1/00 16/50 89(54/26) 75(45/73) 14-16/5
16/6-19/22 معدل كل
– – 148(90/24) خوابگاه محل سكونت
– – 16(9/80) غيرخوابگاه – – 162(98/80) مجرد وضعيت تأهل
– – 2(1/21) متأهل – – 148(90/40) كارمند شغل پدر
– – 13(7/92) كارگر – – 41(25) بازنشسته – – 58(35/40) آزاد – – 12(7/31) ساير – – 20(12/20) كارمند شغل مادر
– – 140(85/40) خانهدار – – 1(0/60) بازنشسته – – 1(0/60) آزاد – – 2(1/21) ساير جدول 2- مؤلفه هاي تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري از رشته تحصيلي
فراواتي مطلق(درصد) پاسخ متغيرها
1(0/60)
25(15/24) 138(84/14)


– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد رضايت خيلي زياد شرايط محيط آموزشي دانشكده
31(18/90)
45(27/43)
88(53/70)


– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد رضايت خيلي زياد شرايط محيط آموزش باليني
19(11/60) 27(16/50)
60(36/60)
25(15/24)
33(20/12) – كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد رضايت خيلي زياد آموزش نظري توسط اساتيد دانشكده
21(12/80) 43(26/21)
61 (37/20)
36(23/0)
3(1/82)
– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد رضايت خيلي زياد آموزش باليني توسط مربيان بالين
27(16/50) 54(32/92)
65(39/63)
18(11/0)

– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد رضايت خيلي زياد ارزشيابي توسط اساتيد دانشكده
50(30/50) 51(31/10)
33(20/12)
29(17/70)
1(0/60)
– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد رضايت خيلي زياد ارزشيابي توسط مربيان بالين
12(7/31)
16(9/80)
134(81/70)
2(1/21)

– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد رضايت خيلي زياد نحوه ارتباط با همكاران
10(6/10)
36(22/0)
99(60/40)
19(11/60)

– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد
رضايت خيلي زياد وجهه اجتماعي
69(42/10)
93(56/70)
2(1/21)


– كاملاً ناراضي
رضايت خيلي كم رضايت كم
رضايت متوسط رضايت زياد
رضايت خيلي زياد نحوه مديريت پرستاري

بحث

دانشجويان به عنوان يكي از اركان اصلي دانشـگاهپيكره اصلي سازمان ها و ارگان هـ اي مختلـف جامعـه را درآينده تشكيل مي دهند رضايتمندي آنان از كليه فعاليت هاي انجام شده در دانشگاه مي تواند در نگرش آن هـ ا بـه رشـتهتحصيلي شـان در جهـت ايجـاد انگيـزش و حفـظ ارتقـاي كيفيت آموزشي مؤثر باشد (18). در اين راستا پژوهشي بـا هدف ارزيابي مؤلفه هاي تأثيرگذار بـر ميـزان رضـايتمنديدانشجويان پرستاري از رشته تحصـيلي در دانشـكد ه هـ اي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جنـديشاپور اهواز انجام شد.
به طور كلي در مطالعه حاضر اكثريت دانشجويان از رشته تحصيلي خـود رضـايت كـم داشـتند، در حـالي كـهبراساس نتايج تحقيق ايزدي و همكاران در مـورد رضـايتمشتري، ميانگين مشتري محوري در حدود 11/49 بود كه نتوانست حداقل ميانگين 60 را براي مشتري كسـب كنـد.
مي توان نتيجه گرفت كه تقريباً بين افراد راضي و ناراضـيدر اين دانشـگاه يـك نسـبت مسـاوي وجـود دارد. بـدينصورت كه 50% دانشجويان از دانشگاه مازنـدران رضـايتدارند و همچنين همين مقدار از دانشگاه مازندران رضـايتندارند (19). در اين راستا نيز سيادت و همكاران در مطالعه خود نتيجه گرفتند كه دانشجويان تحصـيلات تكميلـي دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به عملكرد مـديريتآموزشي در چهار حيطه اداري، آموزشي، كيفيت پاسخگويي و نظارت و راهنمايي رضايت نداشته و معتقـد هسـتند كـهمديريت آموزشي نتوانسته است وظـايف خـود را حتـي درسطح متوسط انجام دهد (20). كه بـا يافتـه هـ اي مطالعـهحاضر هم خواني دارد.
بهنـام پـور و همكـاران (10) نيـز نشـان دادنـد كـه رضايتمندي از رشته تحصيلي در مطالعـه آن هـا در سـطح مطلوبي نيست. اما فتـاحي و همكـاران (7) معتقدنـد اكثـر دانشجويان به رشته تحصيلي خود علاقه دارند كه با نتايج مطالعه حاضر هم خواني ندارد. در مطالعات سـنايي نسـب و همكــاران و رجــالي و همكــاران نيــز بــيش از 90% از دانشجويان از رشته تحصيلي خود رضايت داشتند و نگرش مثبتي نسبت به رشته تحصيلي خود داشتند (11و12).
ب ر طب ق نت ايج حاص ل از اي ن پ ژوهش ارتب اطمعن اداري ب ين ميـزان رض ايت دانش جويان و برخـي از ويژگي هاي دموگرافيـك (سـن، محـل دانشـگاه، وضـعيتتأهل، وضعيت تحصيلي و شـغل والـدين) نبـود . امـا بـينميزان رضايت و تحصيلات مادر و پـدر ، محـل سـكونت و معدل كـل ارتبـاط معنـا داري وجـود داشـت. همچنـين در مطالع ه بهن ام پ ور و همك اران دانش جويان رض ايتمندي مطلوبي از رشته تحصيلي شان نداشتند و معتقد بودنـد كـه عواملي مانند شغل و تحصيلات پدر، ترم تحصيلي و تعداد واحد گذرانده شـده در رضـايتمندي از رشـته تـأثير دارنـد
.(10)
اكثريت واحدها از شرايط محيط آموزشـي دانشـكدهرضــايت كــم داشــتند. Hasson مطالعــهاي را بــرروي رضايتمندي دانشجويان كالج Saddleback انجام داد و نتيجه گرفت كه 78% دانشجويان به طور كلـي از خـدماتدانشگاه رضـايت داشـته و ميـزان رضـايت دانشـجويان ازخدمات آموزشي (70%)، امكانات موجـود دانشـگاه (66%)، ايمن بودن محيط دانشگاه (70%) و منابع موجود كتابخانـه (72%) گزارش گرديد (21). كـه بـا نتـايج مطالعـه حاضـرهمسو نيست و شايد علـت ايـن اخـتلاف متفـاوت بـودنمحيط هاي پژوهش ميباشد.
طبق يافته هاي تحقيق حاضر اكثريـت دانشـجويان پرستاري از شـرايط محـيط آمـوزش بـاليني رضـايت كـمداشتند كه در همين راستا Glossop به اهميت رضـايتدانشجويان از نحوه آموزش و محيط كار باليني بـه عنـوانعوامل مهم بازدارنده دانشجويان از تـرك تحصـيل اشـارهمي كند (22). چنان كه در مطالعه جولايي و همكاران نيـزنامناسب بودن محيط كار باليني از اولويت هاي دلايل ترك رشته پرستاري بوده است (23). بهترين مكان جهت كسب اين مهارت بيمارستان هاي آموزشي دانشگاهي است (24). همچنـين عابـديني و همكـاران نيـز بيـان مـي كننـد كـه مهم ترين مشكلات آموزش باليني از ديـدگاه دانشـجويان، كمبود امكانات رفاهي (2/71 %)، كمبود فضـاي آموزشـيمناسب جهت كـارآموزي (39%)، عـدم اسـتفاده از وسـايلكمك آموزشي در محيط بـاليني (3/37%)، ناكـافي بـودن امكانات و تسـهيلات مراكـز آموزشـي (6/35%) و كمبـودمربيان بـا تجربـه بـراي آمـوزش در محـيطهـاي بـاليني (6/35%) ميباشد (25). علي رغـم ايـن موضـوع مطالعـاتمختلف نشان داده است كه وجود مشكلات متعدد از جمله ناهمـاهنگي بـين دروس نظـري و كـار بـاليني، مشـخصنبودن اهداف آموزش باليني، محيط پـر تـنش بيمارسـتان،تمايل كمتر مربيان با تجربه تر براي حضور در محيط هـايآموزش باليني، واقعـي نبـودن ارزشـيابي هـا و نيـز كمبـودامكانات رفاهي و آموزشي از جمله موانع دستيابي به اهداف اين دوره بوده است (26و27). كسب مهارت هاي اساسي و به اصطلاح حرفه اي شـدن در طـب بـه كيفيـت و كميـتآموزش در محيط هاي باليني بستگي دارد (28). در تحقيقي كمبود مربيان صلاحيت دار و اسـتفاده از مربيـان بـدون درنظر گـرفتن توانـايي و تخصـص را از مشـكلات آمـوزشباليني ذكر نموده اند (29).
بــر طبــق يافتــه هــاي پــژوهش حاضــر اكثريــت دانشجويان از نحوه آموزش نظري توسط اساتيد دانشـكدهرضايت كم داشتند. نتـايج مطالعـه اي كـه در سـال 2006 روي رضـ ايت دانشـ جويان در دانشـ گاه Liverpool صـورت گرفـت نشـان مـيدهـد كـه از نظـر دانشـجويانبيشترين اهميت به آموزش و يادگيري و كمتـرين اهميـتبه امكانات فيزيكي داده شده است و ميزان رضايتمندي در بخش هاي بـا اهميـت كمتـر از بخـش هـاي كـم اهميـتمي باشد (30). كه با نتايج تحقيق حاضر هم خواني دارد.
نتــايج پــژوهش حاضــر نشــان داد كــه اكثريــت دانشجويان از نحوه آموزش باليني توسط مربيـان رضـايتكم داشتند. در اين راستا نتايج پژوهش مطالعـه نصـيرياني كــه در رابط ـه بــا اثربخشــي آمــوزش بــاليني در كســب مهارت هاي باليني داخلي جراحي از ديدگاه فارغالتحصيلان پرستاري بود، نشان داد كه كسـب ايـن مهـارت در سـطحضـعيف اسـت (31). زمـاني كـه پرسـتاران و دانشـجويان پرستاري از اين شاكي هستند كه مطلب تئوري در بالين به آن ها آموخته نمي شود و مربيان پرسـتاري گلـهمندنـد كـهفرصتي براي آموزش ندارنـد (32). شـايد هـر دو گـروه از موقعيت هاي يادگيري موجود و در دسترس غافـل باشـند، چون آموزش و يادگيري با درجاتي به نگرش افراد بستگي دارد و مربي كـارآزموده كسـي اسـت كـه كمـك كنـد تـادانشجو از هر موقعيت بيمارستان جهـت يـادگيري بيشـتراستفاده نمايد. ضمناً كمك كند تـا دانشـجو هـر نـوع كـارانجام شده را به منزله يك تجربـه يـادگيري تلقـي نمايـد (33). كمبود مربيان بـا تجربـه بـراي كـارآموزي از ديگـر مشكلات دوره آموزشي (6/35%) ذكر شده اسـت . در ايـنراستا مطالعات ديگر نشان داده اند كه توانايي هـ ا و مهـارتباليني پرستاران تازه كار بـراي بـرآورده سـاختن انتظـاراتبيماران و تيم بهداشـتي درمـاني و مـديران نارسـايي دارد (27). متخصصين معتقدند كه مربيان باليني تأثير شـگرفيبر افزايش كيفيت آموزش باليني دارند و مي توانند تجـاربباليني را براي دانشجو لذتبخش كنند. بنـابراين ضـرورياست كه با بررسي بيشتر دربـاره عوامـل مـؤثر بـر ارتقـاي انگيزش اساتيد باليني، موجبات حضور فعال و مؤثرتر آن ها را در عرصه هاي آموزشي و درماني فراهم نمود تا مدرسين باليني، با تأكيد بر تجربه هاي ارزنده خـود فعالانـه بـه امـرآموزش باليني بپردازند (34). همچنين در رابطـه بـا علـل،موانع و مشكلات آمـوزش بـاليني در پرسـتاري از ديـدگاهدانشجويان پرسـتاري در حيطـه عملكـرد مربيـان بـاليني، ميانگين نظرات دانشـجويان از حـداكثر امتيـاز 44، 72/17 بود (35). مطالعه حاضر نشان داد كه اكثريـت دانشـجويانپرستاري از نحوه ارزشيابي توسـط مر بيـان بـالين رضـايت خيلي كم داشتند. در همين رابطه نتايج پژوهش محمدي و همكاران در زمينـه بررسـي مشـكلات آمـوزش بـاليني ازديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري سال آخر بيانگر ايـناست كـه اكثـر مربيـان و دانشـجويان عـدم تطـابق فـرمارزشيابي با شرايط موجود در بخش و متفاوت بودن شـيوهارزشيابي در بين مربيان را ذكر نمودند (36). در حـالي كـه75/52% دانشجويان پرستاري مامايي عملكرد كلي مربيان باليني را خوب و متوسط ارزيابي كردند (37). كه بـا نتـايجمطالعه حاضر همخواني ندارد، شايد علت اين اخـتلاف بـهدليل تفاوت محيط هاي آموزشي باشد. نتايج حاصل از ايـنمطالعه نشان داد، اكثريت دانشـجويان از نحـوه ارتبـاط بـاهمكاران رضايت كم داشتند. در پژوهشي بررسـي ديـدگاهدانشجويان در زمينه ارتباط پرسنل با دانشجويان حـاكي ازعدم رضايت آن ها بوده است. در بين گزينه هـاي مربوطـهعدم حمايت دانشجو توسط پرسنل، تندخو و عصباني مزاج بودن پرسنل و عدم بـازخورد مناسـب از طـرف آن هـا بـهدانشجويان بيشترين درصد را به عنوان عوامل بازدارنده به خود اختصاص داد. كه اين امر مي تواند موجب بيعلاقگي دانشجو نسبت به يادگيري و ايجـاد نگـرش منفـي در ويگردد (40-38).
بر طبق نتايج پژوهش حاضر اكثريـت دانشـجويان از وجهه اجتماعي رضايت كم داشتند، در بسياري از بررسي هـ ا نگرش منفي پرستاران شاغل و ساير پرسنل تيم بهداشـتي وروتين هاي سخت بخش هـ اي بيمارسـتاني از ديگـر عوامـلگزارش شده براي ترك تحصيل در رشته پرستاري به شـمار مي رود (41). لازم به ذكر است كه يكي ديگر از مهـم تـرين عواملي كه باعث ايجاد علاقه و انگيزه دانشجويان به رشـته تحصـ يلي دانشـ گاهي خـ ود و همچنـ ين رضـ ايتمندي دانش آموختگان از شغل مربوطه مي باشد، م يـزان رضـايت از عنوان رشته تحصيلي و شغل مربوطـه، موقع يـت اجتمـاعي، درآمد و ميزان سختي آن رشته و شغل است (13).
همچنــين جــولايي در مطالعــه خــود، برخــي ازاولويت هاي اصلي دلايـل تـرك رشـته را نداشـتن پايگـاهاجتماعي مناسب، عدم هماهنگي واقعيت با تصورات اوليـه،عدم شناخت افراد و جامعه نسـبت بـه حرفـه و نامتناسـببودن محيط كاري و محدوده حرفـه اي بـر شـمرده اسـت (23). طبق نتايج مطالعه حاضر اكثريت دانشجويان از نحوه مديريت پرستاري، رضايت خيلي كم داشتند. بـا توجـه بـهاين كه نداشتن برنامه، سهل انگاري مسـ ؤولين و كاركنـانمراكز آموزشي در ارايه خدمات به فراگيران متوجـه جامعـه مي باشد. پس ضروري است كه كاركنـان آن بـا تـلاش وهمت زياد، خدمات مناسبي را به دانشجويان ارايـ ه نماينـ د (20). دانشگاهها به عنوان محيط يـادگيري بايـد امكانـاتلازم را براي تغييرات مثبت و سازنده در نگرش دانشجويان فراهم آورند تا با تشويق و ايجاد رغبـت بيشـتر، يـادگيريپايدار و مستمر گردد. براي ايجاد تغييـرات سـازنده وجـوداطلاعات توصيفي در مورد وضع موجود و اطلاع در مـ ورد نگرش دانشجويان از خدمات ارايه شده ضروري است، تا با استفاده از اين اطلاعات بتوان ضمن تقويت عوامل مثبت و اصلاح عوامل منفي، رضايت هرچه بيشـتر دانشـجويان رافراهم نمود (42). بنابراين براي دسـتيابي بـه رضـايتمندي بيشتر دانشـجو يان بـه عنـوان مشـتريان گيرنـده خـدمات آموزشي و دانشجويي بايد در ارتقاي مستمر كيفيت خدمات تلاش نمود (43). از آنجـايي كـه جامعـه امـروز بـه افـرادمتخصص توانمند و كارآمد در حيطه خـدمات بهداشـتي ودرماني نياز دارد. در اين ميان مهـمتـرين بـرونداد مراكـزعلمي پرستاري، تأمين نيروهايي با بالاترين كيفيـت ارا يـه

141756148448

منابع
خدمات باليني به مددجويان اسـت . در ايـن راسـتا رسـالتدانشكده هاي پرستاري توانمندسازي دانشجويان پرسـتاريجهت پذيرش نقش هاي خطير حرفه پرستاري است (44).
با توجه به اين كه اين قشـر از دانشـجويان، آينـدهپرستاري كشور را تشكيل مي دهند، لازم است به نگرانيها و دلمشغولي ه اي متأثركننده رضايتمندي آنـان توجـه لازممبذول گردد تا اين دانشجويان با انگيزه و كيفيـت بـالاييفرآيند آموزشي خود را به فرجام برسانند و آماده حضـور درعرصه مراقبت در سيستم خدمات بهداشتي درماني گردنـد . از محدوديت هاي پژوهش حاضر مي توان به مسايل روحي و روان ي دانش جويان اش اره نم ود ك ه از حيط ه كنت رل پژوهشگر خارج بود. پيشنهاد مي گردد پژوهشـي در همـينراستا بـه بررسـي ميـزان رضـايتمندي سـاير دانشـجويانرشته هاي علـوم پزشـكي پرداختـه و نتـايج حاصـله را بـايافته هاي پژوهش حاضر مورد مقايسه قرار دهد.

نتيجهگيري

با توجه به اين كه دانشجويان در مطالعه حاضـر درمورد اكثر موارد رضايت كم و همچنين در حيطه مـديريترضايت خيلي كم داشـتند . برنامـه ريـزي صـحيح، اصـلاحفرآينــدها، شــفاف نمــودن منشــور اخلاقــي كاركنــان وآگاه سازي مديريت و كاركنـان در مـورد رسـالت دانشـگاه ميتوانـد در ارتقـاي خـدمات نقـش داشـته و در رضـايتدان شجويان مؤثر باشد.

تشكر و قدرداني

بدين وسيله از معاونـت محتـرم پژوهشـي دانشـگاهعلوم پزشكي جندي شاپور اهـواز بـه دليـل حمايـت هـ اي مادي و معنوي از طـرح بـه شـماره 87016 – Uتقـدير و تشكر مي شود.

– Megha, Kumar A. Customer satisfaction with low cost airlines in India. South Asian Journal of Tourism and Heritage.2009; 2: 119-34.
– Abazari F, Vafakhah A. [The survey of nursing Students’ views from nursing profession and ideal profession in Bam Nursing School]. Mazandaran Nasibeh Journal of Nursing and Midwifery of School (Shakiba). 2001; 1(1): 35-38. (Persian)
– Kebriyai A, Rodbari M, Rakhshaninejad M, Mirlotfi P. [Students evaluate of Zahedan University of medical sciences from quality of educational services]. Journal of Tabib-E-Shargh. 2005; 7(2): 139158. (Persian)
– Manuel N. Customer perception of service quality at the business studies unit of the Durban University of Technology. Research Project. 2008.
– Gitman Lawrence J, McDaniel C. The Future of Business: The Essentials. Mason, Ohio: SouthWestern; 2005.
– Andaleeb S, Conway C. Customer satisfaction in the restaurant industry. Journal of Services Marketing. 2006; 20: 3-11.
– Fattahi Z, Javadi Y, Nakhaei N. [A survey on dentistry students’ satisfaction with their discipline some of the related factors]. Strides in Development of Medical Education. 2004; 1(1): 32-40. (Persian) 8 – Motlagh M, Elhampour H, Shakurnia A. [Factors Affecting Students’ Academic Failure in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2005]. IJME. 2008; 8(1): 91-99. (Persian)

– Edraki M, Rambod M, Abdoli R. [The Relationship between Nursing Students’ educational Satisfaction and their academic success]. IJME. 2011; 11(1): 32-39. (Persian)
– Behnampour N, Heshmati H, Rahimi S. [A survey on Paramedical and health students’ satisfaction with their discipline and some of the related factors]. IJME. 2012; 12(8): 616-618. (Persian)
– Sanaei Nasab H, Rashidy Jahan H, Tavakoli R, Delavari AR, Rafati H. [Amount of healthtreatment services management’ bachelor students’ satisfaction from their educational field]. Iranian Journal of Educational Strategies. 2010; 3(1): 13-16. (Persian)
– Rejali M, Mostajeran M, Lotfi M. [Health student a attitude towards their field of study and future career in health faculty of Isfahan University of medical sciences]. Health System Research. 2010; 6(1): 106-115. (Persian)
– Borjian Borujeni A, Reisi S, Borjian S, Mansuri Sh. [The Survey of Satisfaction of Nursing Educated about their Field of Study]. Borujen Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2011; 18(2): 50-54. (Persian)
– Joolaee S, Mehrdad N, Bahrani N. [The survey of nursing students Opinions about nursing profession and Leaving in Tehran universities of medical sciences]. Iranian Journal of Education in Medicine Sciences. 2003; 3(Supplement 10): 24-24. (Persian)
– Maddern H, Maul RS, Smart PA. Customer satisfaction and service quality in UK financial services. International Journal of Production and Operations Management. 2006; 6: 53-71.
– Nailul M, Abang A, Francine R. Influence of service and product quality towards customer satisfaction. World academy of science, engineering and technology; 2009.
– Sattari M, Jamalian SR, Seifalslami SA. [The views of Nursing Midwifery and Health students of Hamadan University of medical sciences’ about their future]. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2000; 7: 15-19. (Persian)
– Heydari A, Khalaj AR, Jafarian N. [Medical students’ attitudes toward related factors with Education in Hamedan University]. Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2000; 7(4): 31. (Persian)
– Izadi S, et al. [Students’ satisfaction with the results of the standard model of customer EFQM (Mazandaran University Case Study)]. Iranian Higher Education. Winter 2008; 1(3): 19-53. (Persian)
– Siyadat A, Shams B, Homaee R, Gharibi L. [Student satisfaction and postgraduates lecturers from Educational Services Management Performance at Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5(2): 93-100. (Persian)
– Hasson C. Student Satisfaction Survey, Office of Research, Planning and Grants Saddleback College, https://www.Saddleback.edu/gov/senate/PDF/student satisfaction_survey_2003.pdf. 22 – Glossop C. Student nurse attrition from pre-registration courses: investigating Methodological issues. Nurse Education Today. 2001; 21: 170-80.
– Joolaee S, Mehrdad N, Bahrani N. [A Survey on nursing student’s opinions toward nursing and reasons for giving it up]. IJNR. 2006, 1(1): 21-28. (Persian)
– Moonsook YO, young YO. The effectiveness of standardized as a teaching method for nursing fundamentals. Journal of Nursing Education. 2003; 42(10): 444.
– Abedini S, et al. [Problems of clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students of Hormozgan University of Medical Sciences]. Hormozgan Medical Journal. 2008; 12(4): 249-253. (Persian)
– Zaighami R, Faseleh M, JahanmiriSh, Ghodsbin F. [Nursing student’s viewpoints about the problems of clinical teaching]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2004; 30: 51-3. (Persian)
– Dehghani H, Dehghani K, Fallahzadeh H. [The educational problems of clinical field training based on nursing teachers and last year nursing students viewpoints]. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5(1): 25-32. (Persian)
– MomenNasab M, Kave MH, Toj Far M. [The view point of medical students about clinical educational programs in Lorestan medical university]. 7th National Congress on Education. 2005 Nov 12-15, Tabriz, Iran. (Persian)
– Khorsandi M, Khosravi SH. [Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery School students of Arak]. Rahavard Danesh. 2002; 5(1): 29-32. (Persian)
– Douglas J, Douglas A, Barnes B. Measuring student satisfaction at a UK university. Journal of Quality Assurance in Education. 2006; 14(3): 251-267.
– Nsyryany Kh. [Effectiveness of clinical education in clinical skills acquisition (medical and surgical) from view of nursing graduates16th nursing graduates]. The First National Congress of Nursing, Iran in 1400: prospects and challenges, Tehran Nursing and Midwifery of School. 2004; 127. (Persian)
– Nikbakht Nasrabadi A, Movaghari M. [Need for change in nursing education]. Hayat. 2001; No 9: 46-55. (Persian)
– Movaghari M, Soghrati V. [Opinions of Internship nursing students from clinical nursing skills]. Nursing Research. 2007; 2(6-7): 45-53. (Persian)
– Hadizadeh F, Firoozi M, Razavi N. [Nursing and midwifery students perspective on clinical education in Gonabad University of medical sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5(1): 70-7. (Persian)
– Rahimi A. [Quality of clinical education from nursing students’ opinion of Tehran universities, 2005]. 2nd Congress of New approaches in Nursing and Midwifery Education. 2006; 133-135. (Persian)
– Mohammadi N, et al. [Problems of clinical education from teachers and students opinion of final year]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2005; 13(1): 43-51. (Persian) 37 – Darabi F, et al. [Clinical education Situation from last semester Paramedical students’ opinion of Kermanshah and comparison with nursing and midwifery students]. Journal of Yazd Sadoughi Shahid University of Medical Sciences. 2007; 15(5): 22-27. (Persian)
– Kelly C. Student’s perceptions of effective clinical teaching revisited. Nurse Educe Today. 2007; 27(8): 885-92.
– Larry poor M. [Wards Personnel: effective hidden factor on clinical education quality]. The National Conference on Clinical education in Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences Vice- Chancellor for Research Affairs. 2006; 58. (Persian)
– Sehati Shafayi F. [The problems of the clinical education environment from Viewpoint of midwifery final year students of Tabriz Nursing and Midwifery of School]. The National Conference on Clinical education in Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences Vice- Chancellor for Research Affairs. 2006; 29. (Persian)
– Royal College of Nursing Australia (RONA), Submission to the inquiry into long term strategies to address the aging of the Australian population over the next 40 years; 2002.
– Mohammadian A, Khanbabazadh M. [The survey of student satisfaction level from different units Performance of Ardabil university medical sciences]. Journal of Medical Sciences. Spring 2009; 9(1): 55-61. (Persian)
– Mansourian MR. [Total quality management (TQM) of student and educational services of Gonabad medical of School and Adaptation with the students’ satisfaction]. Ofogh-E-Danesh, Journal of Gonabad Medical Sciences of School. 2003; 9(1): 56-61. (Persian)
– McEwen M, Wills EM. Theoretical Basis for Nursing. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins Co; 2002.

Factors affecting satisfaction of nursing students of nursing major

Hakim1 A (MSc.).

Introduction: Assessment of students’ satisfaction of their educational major is considered to be an inherent part of nursing schools’ activities in the field of organizational behavior and performance. The aim of this study was to assess factors affecting satisfaction of nursing students of nursing major.
Method: This cross-sectional study was conducted with 164 nursing students studying at the faculty of nursing and midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. A researcher-made questionnaire in six areas of educational environment conditions, clinical environment conditions, lecturers, social prestige, communication with colleagues, and management was used for data collection. Data was analyzed using descriptive statistics.
Results: The majority (81.10%) of the students had a low level of satisfaction of nursing major. The percentages of the students low satisfaction were as follow: educational environment conditions (84.14%), clinical environment conditions (53.70%), the method of teaching theoretical courses by lecturers (36.60%), the method of clinical training by clinical instructors (37.20%), the method of assessment by lecturers (39.63%), communication with colleagues (81.70%) and social prestige (60.40%). In addition, 31.10% of the students had a low level of satisfaction from the evaluation method used by clinical instructors and 56.70% of them were less satisfied with the course of nursing management.
Conclusion: The majority of the students in this study reported a low level of satisfaction of nursing major. In this respect, increasing the quality of theoretical education, improving clinical and evaluation processes and interactions and social prestige are important to promote the quality of education.

Key words: satisfaction, educational field, nursing student

Received: 25 May 2013 Accepted: 11 August 2013


دیدگاهتان را بنویسید