Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

به نام خداوند جان و خرد
مجله آموزش پرستاري
فصلنامه علمي – پژوهشي انجمن علم ي پرستار ي ايران دوره دوم – شماره 3 – بهار 1392

صاحب امتياز: انجمن علم ي پرستار ي ايران
مدير مسؤول و سردبير: دكتر فاطمه الحاني
مدي ر اجرايي: دكتر مجتبي ويس مرادي
شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامي: 4823/94 مورخ 20/2/91
شماره استاندارد بين المللي: 2322-3812
شماره بين المللي نشريه الكترونيكي: 4428-2322 e-ISSN

شوراي نويسندگان (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر محمد اسماعيل پور بندبني، استاديار دانشكده پرستاري و پيراپزشكي گيلان
دكتر فاطمه الحاني، دانشيار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دكتر منير انوشه، دانشيار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
دكتر زهره پارسا يكتا، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر حميد پيروي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر محمدعلي چراغي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر محمدعلي حسيني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
دكتر سيده فاطمه حق دوست اسكويي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر محمدرضا حيدري، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر ناهيد دهقان نيري، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر ناهيد رژه، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر سادات سيدباقر مداح، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
دكتر نعيمه سيدفاطمي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر آذر طل، دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر عباس عبادي، استاديار دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اﷲ
دكتر عباس عباسزاده، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دكتر شهرزاد غياثونديان، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر علي فخرموحدي، استاديار دانشكده پرستاري و پيراپزشكي سمنان
دكتر مسعود فلاحي خشكناب، دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
دكتر انوشيروان كاظم نژاد، استاد گروه آمار زيستي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر عيسي محمدي، دانشيار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
دكتر ندا مهرداد، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر حسن ناوي پور، استاديار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس
دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
مشاوران علمي اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر محمد اسماعيل پور بندبني دكتر محمدرضا حيدري دكتر شراره خسروي دكتر ناهيد رژه محمدعلي سليماني دكتر رضا ضيغمي دكتر آذر طل دكتر طاهره طولابي دكتر علي فخرموحدي دكتر فرشته مجلسي دكتر بهرام محبي رضا مسعودي بتول نحرير رقيه نظري پوران فراهاني دكتر مجتبي ويس مرادي دكتر مجيده هروي دكتر معصومه همتي مسلك پاك دكتر فريده يغمايي
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 2 شماره 3 بهار 1392، 65-55
شبيه سازي راهكاري براي ارتقاي آموزش باليني

مژگان جانيقربان، مريم الهداديان، فريبا حقاني

چكيده

مقدمه: پيشرفت در آموزش پرستاري و پزشكي باعث شده است ك ه روش هاي سنتي آموزش به روش هاي پيشرفته براي تمرين مراقبتهاي بال يني در يك مح يط ايمن تبديل شود. شبيهسازي يك روش تدريس منحصر به فرد براي يادگيري و ارزيابي است. با توجه به اين كه در كارآموزيهاي رشت ههاي پزشكي و پيراپزشـكي محـدود بـودن تـسهيلات و فـضاهاي بـاليني و يـا كوتاهي زمان اقامت بيمار در بيمارستان مي تواند برروي فرصتهاي يادگيري دانشجو يان در زمينه مراقبت از بيمار تأثير گـذارد وفرصتهاي يادگيري كمتري برا ي دانشجويان فراهم شود به نظر مي رسد فراهم آوردن محيطي شب يه سـازي شـده مثـل بـالين، بهترين راه براي آموزش بهتر و در نتيجه پيشگيري از خطاهاي پزشكي و كنترل هر گونه آسيب به بيمار باشـد. هـدف از انجـاماين پژوهش مروري بر روش تدريس شبيه سازي در آموزش باليني مي باشد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: اين مقاله، مطالعه مروري از نوع سنتي است كه پژوهشگران در سال 1391-1390 با بررسي مجلات الكترونيكي Proquest و Elsevier تمام مقالات راجع به شبيهسازي از سال 2000 تا 2011 را جمعآوري كرده و سپس از بين مطالعات مرتبط، مواردي كه داراي اهداف، متد، روش كار، حجم نمونه، آناليز و نتيجهگيري مشخص بودند، انتخاب كردند كه از اين ميان3 مطالعه كيفي، 11 مورد كمي، 5 مورد كيفي- كمي مي باشند.
يافتهها: اگرچه شبيهسازي سطوح مختلف دارد اما شواهد نشان مي دهد كارايي و تأثيرگذاري آن، در مقايسه بـا آمـوزشسنتي و روشهاي مبتن ي بر سخنراني بيشتر است. شبيهسازي ابزاري مهم در آموزش بـاليني بـا اثـرات سـودمند بـراي اسـاتيد،دانشجويان و بيماران ميباشد.
نتيجهگيري: در دهه گذشته شبيهسازي يك استراتژي كليدي آموزشي براي پرورش مهارت هاي بـاليني در رشـته هـ اي مختلف شده است. سياستگزاران، اساتيد و بنيانگذاران، بر نياز به پرورش مهارتهاي بـاليني قبـل از ورود بـه بـالين، بـه منظـورافزايش امنيت بيمار و كاهش فشار بر محيطهاي باليني تأكيد مي كنند.

كليد واژه ها: شبيه سازي، يادگيري، آموزش باليني

تاريخ دريافت: 5/12/1391 تاريخ پذيرش: 24/2/1392

مقدمه

چهارچوب آموزش پزشكي جديد به اوايل قرن 21 بازمي گردد و براساس اين فرضيه است كـه كـارآموزان، تبحـرلازم را با مشاهده و كار نزديك در كنار دستياران بـا تجربـهبه دست مي آورند و پس از گذشت مدت نظارت اوليه توسـطپزشكان حاضر، در كار با بيماران به دستياران استقلال عمل بيشتري داده مي شود تـا دوره آموزشـي لازم سـپري گـردد.
ليكن استعدادهاي متفاوت در افراد و كـسب مهـارتهـا بـهميزان مختلف توسط آنان و نيز محدود شدن ساعات كـاري،نبود پروسيچرها و موارد باليني، دسترسي دستياران را به رنجوسيعي از موارد باليني كاهش داده است (1).
ناكافي بودن اين تجرب يات باليني در طول تحـصيل ممكن است باعث افزايش سطح اضطراب، ترس از ناتواني انجام كارهاي بال يني و در نتيجه كـ اهش م يـ زان يـادگيري دانشجويان شود . در كارآموزيهاي پرسـتاري نيـز محـدودبودن طول دوره، تسهيلات و فضاهاي باليني و يا ك وتـاهي زمــان اقامــت بيمــار در بي مارســتان مــي توانــد بــرروي فرصتهاي يادگيري دانشجو يان در زمينه مراقبت از بيمـارتأثير گذاشته و با توجه به افزايش تعداد دانشجو و برگزاري كارآموزي ها به صورت چرخشي در طول شيفتهاي عـصرو يـا آخـر هفتـه، فرصـت هـاي يـادگيري كمتـري بـراي دانشجويان فـراهم شـود (2). مدرسـين پرسـتاري آمر يكـ ا گزارش كردهاند كه كفايت مناسب آمـوزش بـاليني، باعـثتكامل مهارت عملكرد باليني دانشجو خواهد شد (3).
فرآينـدهاي پيچيـده بيمـاري و تعـداد كـم مربيـان پرستاري نه تنها در كـشورهاي در حـال توسـعه، بلكـه دركشورهاي پيـشرفته بـر كيفيـت مراقبـت ارايـ ه شـده اثـرمي گذارد. امنيت و سلامتي بيمار هم به يك نگراني جهانيبراي پرستاران و همه مشاغل بهداشتي تبديل شـده اسـت (4).
اشتباهات پزشكي كه منجر به مرگ مي شود بيـشتراز تصادفات وسايل موتوري، ايدز يا سرطان پـستان اسـت (5). با افزايش تيز هوشـي بيمـاران و مباحـث مربـوط بـهامنيت آنان ، دانشجويان امروزي اغلب اجازه نمي يابند تا بهطور كامل از دانش پرستاري خود در موقعيتهاي پر خطـراستفاده نمايند (6). از طرف ي آموزش با بيمار زنده، با فراهمآوردن سطح ايده آل مراقبتهـاي بهداشـتي و اطمينـان ازامنيت بيمار مغايرت دارد (7).
در حــال حاضــر در سرتاســر دنيــا تقاضــا بــرايمراقبتهاي بهداشتي با كيفيت بالا افـزايش يافتـه اسـت.
اكنون مردم با كمك اينترنت و رسانههـ ا آگـاهي بيـشترييافتهاند، سطح اقتصادي آنان نيـز در بـسياري از كـشورهابهبـود يافتـه اسـت، پـس بيمـاران و خـانواده هـاي آنـان مراقبتهاي پرستاري و پزشكي بهتري را طلـب مـي كننـد (4) در ايـن قـرن جديـد تغييـر مراقبـت هـاي بهداشـتي و پرستاري، كاربرد وسا يل و روشهاي جد يـ د در تـدريس راضروري ساخته است.
پيشرفت در آموزش پرستاري و پزشكي باعث شـدهاست كه روشهاي سنت ي آموزش به روشهـاي پيـ شرفته براي تمر ين مراقبتهاي بال يني در يك مح يط ايمن تبديل شود. به نظر مي رسد فـراهم آوردن محي طـي شـبيه سـازي شده مثل بالين، بهتر ين راه بـراي پ يـشگيري از خطاهـاي پزشكي و كنترل هر گونـه آسـيب بـه بيمـار باشـد. روش شبيهسازي از حدود قرن 16 به كار گرفته شـد تـا قبـل ازاين كه فرد به محيط بال ين واقع ي گ ام بگذارد مهارتهـا رافراگيرد (7).
شبيهسازي يك روش تدريس منحصر به فرد بـراي يادگيري و ارزياب ي تجرب ي است (8). شـبيه سـ ازي يكـي ازتكنيك هاي فعال يادگيري است كه دانشجويان را تـشويقمي نمايد تا خود در كسب مهارتها و دانش تلاش كننـد ومتدي آموزشي است كه ميتواند جايگزين روش سخنرانيبراي ارايه مطالب به دانشجويان باشد (9).
در ايـن روش امكـان فراگيـري، يـادگير ي تفكـر و به كاربندي دانش در زمينههاي مختلف فراهم مـي شـود . از طرفي شب يهسازها مح ي طـي ايمـن را بـراي دانـشآمـوزانجويان فراهم مي آورنـد كـ ه در آن دانـشجو مهـارت هـاي مختلف را در شرايط خالي از استرس تجربه ميكند (10).
شبيهسازي در آمـوزش پزشـكي فرصـت رويـاروييدانشجويان با موقعيتهاي نادر و مداخله در آنها را فراهممي آورد. شبيهسازي كـار گروهـي و مهـارت هـاي آن را در پزشكان آينده ارتقاء بخشيده، اعتماد به نفس اعضاي گروهرا افزايش مي دهد (11).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

آموزش مبتني بر شبيهسازي در آموزش پزشـكي درمقياس وسيع براي كمـك بـه رزيـدنتهـا و دانـشجويانپزشكي استفاده ميشود تا آنـان مهـارت هـاي تكنيكـي راپيش از آن كه برروي بيماران واقعي انجـام دهنـد، خـوبفراگيرند. اين نوع آموزش به نظر ايدهآل مي رسد زيرا براي
كار، محيط ي كنترل شده و بدون خطر بـا بـازخورد فـوريفراهم آورده و امكـان ارزيـابي عينـي از عملكـرد افـراد را ممكن مي سازد (12).
پانل تخصص ي پرستار ي آمر يكا در سـال 2006 بيان كرده است كه يادگيري از طريق شب يهسازها سـاعاتي را كه دانشجو در مح يطهاي باليني برا ي بـه دسـت آوردن مهارتهاي پايه سپري مي كند كاهش مي دهد (13).
شبيهسازي تكرار جنبههاي مهم واقعيـت اسـت بـهگونه اي كه واقعيت بهتر درك، كنترل و تمرين شـود (14).
شبيهسازي به فعاليتهايي اطلاق مـيگـردد كـه واقعيـتمحيط بالين را تقليد نمايند و به منظور نمايش پروسيچرها،تصميم گيري و تفكر انتقادي از طريـق روشهـا و وسـايلگوناگون طراحي مـي شـود (15). شـبيه سـازي در آمـوزشپرستاري به شكل مان كن هـاي ثابـت، سـناريوهاي ا ي فـاي نقش ب يمار و مانكن هاي هـشداردهنده و حتـي متـصل بـهنرم افزارهاي كامپيوتري بوده است.
مطابق با تعريفWebster (2003) شـبيه سـازها فقط وسا يل مكانيكي نيستند بلكه هر گونـه اي فـاي نقـش،سناريو و مطالعهCase را نيز شامل ميشوند. طبـق ايـ ن تعريف استفاده از شبيهسازها در آمـوزش پرسـتاري قـدمتطولاني دارد . حتي استفاده از يـك پرتقـال بـراي آمـوزشتزريق عضلان ي يا ا يفاي نقش يك بيمـارداراي اخـتلالاترواني را نيز شامل ميشود (16).
اهداف آموزشي مبتني بـر شـبيه سـازي عبارتنـد از:
آموزش و تقويت دانش باليني و تئوري، تعيين سطح انجاممهارتها و مداخلات باليني خـاص، تمـرين مهـارت هـاي تفكر انتقادي به منظور اسـتدلال بـاليني، اخـذ تـصميماتباليني در محيطي ايمن، تلفيق تكنولوژي با آموزش (5).
در ســال 2003 انجمــن ملــ ي پرســتاران آمريكــا (NLN) استفاده از شبيهسازي را به منظور پرورش تفكـ ر انتقادي در دانشجويان پرستار ي و آماده كردن آنها بـراي انجام وظ يفه در مح يطهاي بال يني تأييـ د كـرد (16). سـايرفوايد استفاده از شبيهسـ ازي در آمـوزش بـاليني از ديـدگاهدانشجو كاهش اسـترس، فرصـت تكـرار، افـزايش تجربـهباليني، باز خورد مداوم، عـدم نگرانـي بـراي امنيـت بيمـار،فرصت بررسي همه موارد باليني، امكان تفكر در خـصوصنحوه عملكرد، حداقل مجـازات بـراي اشـتباهات، فرصـتبرابر در آموزش، يادگيري با عمل، فرصت آموزش گروهي،تلفيق در برنامه درسي، تسهيل يـادآوري، فرصـت تمـرينبرروي بيماري هاي نادر و از ديدگاه بيمـار امنيـت، كـاهشميزان عوارض ، دريافـت خـدمت بـا كيفيـت بـالا، رعايـتحقوق بيمار و رويكرد بيمار محور و از ديدگاه استاد كاهشميزان عوارض، امنيت، آموزش به تعداد زيـادي از افـراد درمدت زمان كوتاه، تلفيق دانش تئـوري بـا كـاربرد عملـي،شركت فعال دانشجويان در محيط آموزشي، فرصـتهـاي آموزشي مرتبط با صلاحيت حرفهاي و از ديـدگاه مؤسـسه هزينه پايين، كاهش ميزان عوارض، كيفيت بالاتر آمـوزشو خدمت، كيفيت بالاتر نيروي كار و اولويت بيشتر مؤسسه است (11).
اگرچه شب يهسازي سطوح مختلف دارد اما شواهد نشانمي دهد كارايي و تأثيرگذاري همه، در مقايسه با آموزش سنتي و روش هاي مبتني بر سخنران ي بيشتر است (8).
Randel و همكــاران (1992) بيــ ان كردنــد كــه مي شنويم و فراموش ميكنيم. مي بينيم به خـاطر مـي آور يـم.
انجام مي دهيم و ميفهميم. آنان بعـد از مطالعـه، 68 مط العـهراجع به شبيهسازي در مقابل آموزش سنتي يافتند كه استفادهاز شب يهسازي در آموزش پرستاري نقش بسيار مهمـي را ايفـامي كند (17).
با توجه به اين كه امروزه استفاده از شـبيه سـازي بـهعنوان يك ابزار آموزشي جهت تمرين مراقبتهاي بهداشتي به صورت روزافزون رواج يافته است و از طرفـي بـسياري ازدانشگاه ها و مدارس حرفهاي در سراسر جهان از شبيه سـازي در برنامه درسي خود استفاده مي كنند. بنـابراين پژوهـشگرانبر آن شدند كه پژوهشي با هدف مروري بر اثرات تدريس باكمك شبيهسازي، در آموزش باليني بپردازند.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

اين مقاله، مطالعه مـروري از نـوع سـنتي اسـت كـ ه پژوهشگران در سال 91-1390 با مرور مجلات الكترونيكـي Elsevier و Proquest تم ام مقـالاتي ك ه راج ع ب ه شبيهسازي از سال 2000 تا 2011 بوده اسـت را جمـعآوري كرده و سپس از بين مطالعـات مـرتبط، مـواردي كـه داراياهداف، متد، روش كار، حجم نمونـه، آنـاليز و نتيجـهگيـريمشخص بودند، انتخـاب گرديدنـد. در ضـمن مقـالاتي كـهدسترسي به متن كامل آن ها امكان پذير نبـود نيـز از مطالعـهكنار گذاشته شدند. در طي مرور كـلاً 115 مقالـه بـه دسـتآمده بود كه از بين آنها با توجه به معيارهاي ورود و خـروجذكر شده 3 مطالعه كيفي و 11 مورد كمي و 5 مورد كيفـي- كمي انتخاب و بررسي شدند (جدول شماره 1).

يافتهها

كسب دانش، مهارت و صلاحيت
پژوهشگران با انجام مطالعات در زمينههـ اي مختلـفكـسب دانـش بيـشتر را در ميـان گـروه هـايي كـه بـا روش شــبيه ســازي آمــوزش ديــده بودنــد، گــزارش كــرده انــد (Bearnson و همكاران (36)،Bruce و همكـاران (34)، Tofil و همكــــاران (28)، Cioffi و همكــــاران (18)، DeBourgh و همكـــاران (21)، Tiffen و همكـــاران
(23)). لـيكن مطالعـه Burns و همكـاران (24) تف اوتي در ميزان دانش كسب شده افراد در دو روش آموزش بـا كمـك
ســخنراني و شــبيه ســازي نــشان نــداده اســت . در مطالعــه Swenty و همكــاران (25) و Hermanns و همكــاران
(19) نيز افز ايش سطح يادگيري فردي ذكر شده است كـه درنتيجه مي توان انتظار داشت با ارتقاي سطح يادگيري افراد بـاكمك شبي هسازي به دانش و آگاهي بـالاتر دسـت يافـت. در مطالعه DeBourgh و همكاران، مهارت و تجربه ياد گرفته شـده حاصـل از آمـوزش بـا كمـك شـبيه سـازي از ديـدگاه دانــشجويان بــراي بــالين كــاربردي بــوده اســت. تحقيــق McKeon و همكـــاران (31)، بـــا اســـتفاده از دو روششبيه سازي نشان داد صلاحيت مراقبت از بيمار در هر دو گروه شبيهسازي بهبود يافته است ليكن در گـروه شـبيهسـ ازي بـاكمك كامپيوتر زمان كمتري صرف گرديده است. در مطالعـهSears و همكاران (27)، با اسـتفاده از شـبيهسـ ازي ميـزاناشتباهات دانشجويان در زمان تجويز دارو كاهش يافته است.
اعتماد به نفس
در طي پــژوهش هـاي متعـددي شـركت كننـدگانافزايش اعتماد به نفس را گزارش نمودهاند (Bearnson و همكاران (36)، Wagner و همكارن (32)، Swenty و همكــاران (25)، Burns و همكــاران (24)، Delea و همكاران (26)، Cioffi و همكاران (18)). اما در مطالعـهBruce و همكــاران (34) و Tiffen و همكــاران (23)، اعتماد به نفس تفاوت معناداري نداشته است.

مهارت حل مسأله و برقراري ارتباط
Burns و همكــاران (24)، نــشان دادنــد كــه ازشبيهسازي مي توان بـه عنـوان ابـزاري در جهـت آمـوزشمه ارته اي ح ل م سأله و بهب ود برق راري ارتب اط در محـ يط هــاي بـ الين در دانـ شجويان بهـ ره گرفـ ت.
Hermanns و همكارن (19)، نتيجه گرفتنـد بـا كمـكشبيهسازي مـي تـوان اضـطراب در روابـط بـين فـردي راك اهش داد و اي ن بهب ود ارتب اط ب ه ايج اد همك اري ومشاركت در داخل گروه منجر مي شود.
تفكر انتقادي و قضاوت باليني Dillard و همكاران (33)، با انجام پژوهش خـوددريافتند شبي ه سـازي بـه پـرورش قـضاوت بـاليني كمـك مينمايد. Rush و همكـاران (35) وTofil و همكـاران (28) نشان داد هاند با استفاده از شبيهسازي مي تـوان تفكـرانتقـادي را تقويـت نمـود. Cioffi و همكـاران (18) نيـز نشان دادند دانشجويان از طريق آمـوزش بـا شـبيهسـ ازي سريع تر به تصميم گيري نهايي مي رسند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عملكرد نهايي و رضايتمندي
Swanson و همكاران (20)، بـا ارزيـابي عملكـردنهايي دانشجويان گزارش نمودهاند شبي هسازي در اين زمينـهتأثير مثبت دارد. با بهبود عملكـرد مـي تـوان انتظـار داشـت رضايت افراد از برنامه آموزشي افزايش يابـد كـه تعـدادي ازمطالعات نيز به اين امر اشاره نمود هاند چنـان كـه در مطالعـه Bruce و همكاران (34)، دانشجويان از برنامه شبيهسـ ازي و عضويت در تيم رضايت بـالايي داشـتهانـد . Wagner و همك اران (32) و Swenty و همك اران (25)، Tiffen و همكاران (23)، Prentice و همكـاران (22) نيـز رضـايتشركت كنندگان از برنامه شبيه سازي را ثبت نموده اند.
آموزش و همكاري بين حرفه اي
از آن جا كه در محيط هاي باليني افراد مختلفـي بـاهدف مشترك كه همان خـدمت بـه بيمـار اسـت فعاليـتمي نمايند شبيهسازي ابزاري است كه مي تواند در اين زمينه اثربخش واقع گردد. مطالعهLeonard و همكاران (30)، Reese و همكاران (29)، Prentice و همكـاران (22)، نشان داد هاند كه از شبيهسازي مـي تـوان در جهـت بهبـود همكاري بين حرفه اي استفاده كرد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید