دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
مشاوران علمي اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر فروزان آتشزاده شوريده دكتر فرشته آيين حسين ابراهيمي دكتر محمد اسماعيلپور بندبني اكرم پرنده دكتر فاطمه جعفرآقايي دكتر محمدرضا حيدري دكتر ناهيد رژه دكتر مريم رسولي محمدعلي سليماني دكتر رضا ضيغمي دكتر آذر طل دكتر سامره عبدلي پوران فراهاني دكتر انوشيروان كاظمنژاد محمد مجلي سيد سعيد نجفي دكتر مجتبي ويسمرادي دكتر مجيده هروي دكتر فريده يغمايي
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 1 شماره 2 زمستان 1391، 20-9
تبيين تجارب دانشجويان پرستاري در زمينه مشكلات آموزش دروس نظري پرستاري با روش شناسي كيفي

معصومه همتي مسلك پاك1، حسين حبيب زاده2

چكيده

مقدمه: اطمينان از كيفيت آموزش و حفظ و نگهداري آن يكي از وظايف اصلي دانشكده هاي پرستاري است. كسب اطلاعات در مورد مشكلات آموزش دروس نظري، زمينه مناسب را براي اصلاح و رفع آن ها و فراهم كردن آموزش هاي اثربخشتر، ايجاد مي كند. هدف از اين مطالعه تبيين مشكلات آموزش دروس نظر ي پرستار ي از ادراك دانشجويان پرستاري با رويكرد تحقي قات كيفي است.
روش: يك پژوهش كيفي با روش تحليل محتواي كيفي قراردادي، جهت رسيدن به هدف انجام شد. جمعآوري اطلاعات با استفاده از مصاحبه عميق نيمه ساختارمند با شركت 17 دانشجو ي پرستاري انجام گرديد. نمونه گيري مبتني بر هدف از بين دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و ماما يي اروميه، صورت گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافته ها: با استفاده از تجزيه و تحليل دست نوشته ه ا چهار طبقه مربوط به مشكلات آموزش دروس نظر ي دانشجويان پرستاري از مفاهيم استخراج شد: 1- مدرس غير اثربخش 2- برنامه درس ي غيرپويا 3- امكانات و محيط نامناسب آموزشي 4- عوامل مربوط به ويژگي هاي فرد تحت آموزش، از مشكلات آموزش دروس نظري پرستاري از ادراك دانشجويان پرستاري بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه ادراك دانشجويان از مشكلات آموزش دروس نظري پرستاري علاوه بر مدرس، مربوط به عوامل ديگري نيز مي باشد. با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي گردد مسؤولين با تأمين امكانات و تجهيزات محيط آموزشي و مدرسين با ارتقاي مهارت هاي آموزشي و به كارگيري مهارت هاي ارتباطي، در برطرف كردن اين مشكلات گام هاي مؤثري در امر آموزش و ارتقا ي انگيزه و اعتماد به نفس دانشجويان پرستاري بردارند.

كليد واژه ها: مشكلات آموزش دروس نظري، دانشجويان پرستاري، مطالعه كيفي

تاريخ دريافت: 1/8/1391 تاريخ پذيرش: 14/11/1391

– استاديار دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه، اروميه، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– استاديار دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه، اروميه، ايران
مقدمه

آموزش يعني فراهم ساختن موجباتي كه فراگيران بتوانند به كسب اطلاعات و معلومات مورد نظر بپردازند و همچنين مهارت ها و توانايي هايي به دست آورند كه موجب تسلط آنان در يك رشته از دانش ها، فنون و هنرها شود (1). آموزش عالي يكي از عناصر كليدي توسعه انساني در هر كشور به شمار مي رود (2). مؤسسات آموزشي در صورتي از عهده وظايف و اهداف خود بر مي آيند كه از نظر كيفيت آموزشي در وضعيت مطلوب باشند (3).
آموزش زماني مؤثر است كه طراحي و برنامه ريزي شده باشد و در طراحي آموزشي و تحصيلي نيز شناخت نيازمندي هاي آموزشي دانشگاه و نيازهاي تحصيلي دانشجويان و دسته بندي آن ها لازم است (4).
دانشجويان اركان اصلي دانشگاه بوده و در آينده پيكر اصلي سازمان ها و ارگان هاي مختلف جامعه را تشكيل مي دهند (5). دانشجويان را بايد محور فرآيند تدريس در دانشگاه دانست (6). از آنجايي كه دانشگاه ها مسؤوليت مستقيم تعليم و تربيت دانشجويان و نيروهاي متخصص كشور را به عهده دارند لذا لازم است در ابعاد مختلف آموزشي براي طول دوره تحصيل دانشجويان برنامه ريزي نمايند (7).
پرستاري آميخته اي از دانش و مهارت هاي باليني جهت رفع نيازهاي مددجويان و خانواده هايشان است (8).
از آنجا كه آموزش پرستاري در كشور ما از يك پيشينه تاريخي غني برخوردار است، شناسايي مسايل موجود در آموزش پرستاري و اقدام براي رفع و اصلاح آن ها موجب بهبود دستيابي به اهداف آموزش و تربيت افراد ماهر و ارتقاي كيفيت خدمات درماني و بهداشتي در سطح كشور خواهد بود (9). اطمينان از كيفيت آموزش و حفظ و نگهداري آن يكي از وظايف اصل ي دانشكده ها ي پرستاري است. خدمات آموزشي دانشكده هاي پرستاري بايد به گونه اي ارايه شود كه فراگيران احساس امنيت نموده و آمادگي لازم براي يادگير ي بيشتر را پيدا كنند (10).
اغلب دانشجويان در سال هاي اول و دوم تحصيلات دانشگاهي، بيشتر دچار مشكلات و افت تحصيلي مي شوند.
مطالعات قبلي نشان داده اند كه عدم اطلاع از قوانين، مقررات و ضوابط آموزشي و عدم آگاهي از آينده تحصيلي و شغلي، برخي از مهم ترين مشكلات تحصيلي دانشجويان مي باشند كه عدم حل به موقع آنها، به ويژه در سال هاي اول و دوم تحصيل دانشگاهي باعث ايجاد مشكلات عديده اي براي دانشجويان مي گردد (13-11).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Lindop تأكيد كرده است كه آموزش دهندگان پرستاري برا ي ارتقاي يادگيري، بايد از ديدگاه دانشجويان درمورد توسعه برنامه آموزشي و كاهش عوامل تنشزا آگاه شوند (14). درك ديدگاه دانشجويان در ارتباط با عوامل مرتبط به آموزش پرستاري حياتي است، به طوري كه Doust آگاهي از ديدگاه دانشجويان را براي كمك به تسهي ل يادگيري آنان مهم ترين هدف آموزش پرستار ي ذكر كرده است (15). در برنامه آموزش پرستاري نقش دانشجويان به خاطر تجربه كامل اين برنامه مهم و حياتي است. دانشجويان به عنوان دريافت كنندگان آموزش اساتيد بهترين منبع براي قضاوت و شناسايي مشكلات آموزشي هستند (16). مطالعات انجام شده در كشور ما بيشتر متمركز بر مشكلات آموز شهاي باليني دارد (19-17). در يك مطالعه كيفي انجام شده توسط شريفي و معصومي از تجارب دانشجويان پرستاري در بالين، اضطراب و گپ بين تئوري و عمل بود (20). در يك مطاله مرور ي سيستماتيك از عوامل تنش زاي باليني در دانشجويان پرستاري روابط و عكس العمل ها ي بين شخصي بود (21). مطالعات محدودي در ايران ديدگاه دانشجويان پرستاري را در مورد جوانب آموزش نظر ي پرستاري را بررسي كرده اند، تحقيقات انجام شده در زمينه دروس نظري، بيشتر بر ارزيابي دانشجويان از تدريس (22) و درك دانشجويان از تدري س مؤثر تكيه دارند (23). بايد توجه داشت كه آموزش در كلاس مقدم بر آموزش باليني بوده و دانشجويان را براي ورود به عرصه باليني آماده مي كند، و از سو ي دي گر براي رسيدن به آموزش مؤثر نظري بايد از مشكلات توأم با آموزش آگاهي داشت. انجام مطالعه در زمينه مشكلات آموزش نظري مي تواند در پيشرفت و آموزش نظري در پرستاري مؤثر واقع شود. بنابراين با توجه به كمبود مطالعات در اين زمينه و خصوصاً عدم انجام مطالع هاي با رويكرد كيفي در مورد مشكلات آموزش دروس نظري كه ديد وسيع تر و عيني تر از پديده مورد بررسي به دست مي دهد، اين مطالعه با هدف تبيين درك دانشجويان پرستاري از مشكلات آموزش نظري، ديدگاه واقع ي دانشجويان پرستاري را در مورد آموزش نظري تشري ح كرده است.
روش مطالعه

از آنجايي كه مشكلات آموزش دروس نظري پرستاري از منظر در ك دانشجويان به طور عمده ناشناخته مي باشد يك روش كيفي براي انجام مطالعه انتخاب شد (24). اين پژوهش يك مطالعه كيفي از نوع آناليز محتواي قراردادي (Conventional) بود كه با روش مصاحبه عميق و نيمه ساختارمند، تجربه دانشجويان پرستاري را در مورد مشكلات آموزش دروس نظري تبيين كرد. تحليل محتواي قراردادي يك روش تحقيق است كه به منظور تفسير ذهني (subjective interpretation) محتواي داد ههاي مكتوب به كار مي رود. در تحليل محتواي قراردادي، طبقات به طور مستقيم از دادههاي متني استخراج ميشود. تحليل محتوا چيزي فراتر از استخراج محتواي عيني برگرفته از دادههاي متني مي باشد، از اين طريق ميتوان مضمونها و الگوهاي پنهان را از درون محتواي داده هاي شركت كنندگان در مطالعه نمايان كرد (27-25). مشاركت كنندههاي تحقيق از دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و ماما يي اروميه انتخاب شدند و نمونه گيري به صورت مبتني بر هدف و با شناخت قبلي از دانشجويان توسط پژوهشگرها از بين دانشجويان ترم سوم به بالا كه تجربه كامل از حضور در كلاس هاي نظري را داشتند، انجام گرفت. معيار حجم نمونه در اين مطالعه مشابه مطالعات كيفي تا رسيدن به اشباع اطلاعاتي بود و جايي كه داده جديدي به دست نيامد، نمون هگيري به پايان رسيد (24). در مجموع تعداد مشاركت كنندگان در پژوهش به 17 نفر رسيد. به منظور جمع آوري داده ها در اين پژوهش از مصاحبه نيمه ساختارمند استفاده شد.
سؤالا ت كلي به عنوان راهنماي مصاحبه طراحي شدند كه پاسخ باز و تفسيري داشته و پاسخ افراد، روند آن را هدايت ميكرد دو سؤال اصلي مطرح شده در مصاحب هها عبارت بود از: 1- در مورد تجربيات خود از عواملي كه بر نحوه آموزش نظري شما تأثير گذاشته توضيح دهيد ؟ 2- كلا سهاي نظري خود را در نظر بياوريد، چه مشكلات آموزشي در اين كلاس ها تجربه كرد هايد؟ مدت انجام مصاحبهها 30 تا60 دقيقه بود كه در اتاق مشاوره دانشكده پرستاري و مامايي انجام شد. پس از تجزيه و تحليل هر مصاحبه، مصاحبه بعدي انجام مي گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل محتواي كيفي از نوع قراردادي استفاده شد. در اين روش از طريق فرآيند طبقه بندي سيستماتيك، كدها و طبقات مورد شناسايي قرار مي گيرند. بنابراين در اين مطالعه با استفاده از اين روش هر مصاحبه ضبط شده بلافاصله بعد از هر مصاحبه كلمه به كلمه مكتوب شده و سپس نسخه نوشته شده چندين نوبت براي آشنايي با داده ها خوانده شد. در ادامه مصاحبه مكتوب شده در بررسي مجدد خط به خط براي تشخيص واحدهاي معنايي خوانده شد. فرآيند تجزيه و تحليل با خلاصه كردن واحدهاي معنايي و تبديل آن ها به كدها، زيرطبقات و طبقات با رعايت قوانين معتبر انجام يافت (27و25). در تفسير داده ها محتواهاي آشكار و پنهان مدنظر بود (جدول شماره 1).
به منظور افزايش قابليت اعتماد داده ها از روش هاي كار طولاني مدت با موضوع تحقيق (Prolonged engagement)، بازنگري ناظران (External
check) و كنترل يافته ها با مشاركت كنندگان از نظر ميزان انعكاس تجربيات آنان، استفاده شد. كدهايي كه از نظر مشاركتكنندگان بيانگر ديدگاه آنان نبود، اصلاح مي گرديد. براي بازنگر ي ناظرين، متن برخي از مصاحبه ها، كدها و طبقات استخراج شده علاوه بر محققان توسط چندين نفر از اعضا ي هيأت علمي مورد بررسي قرار گرفت كه 92% توافق در ميان نتايج استخراج شده وجود داشت. همچنين براي بررسي قابليت انتقالپذيري، از دانشجويان ديگر در خصوص تطابق يافتهها با تجربيات آنان سؤال شد. براي جلوگيري از سوگيري نيز محقق در طول تحقيق نظرات خود را درباره پديده مورد بررسي مينوشت و از اين طريق سعي مي نمود آن ها را از ديدگاه هاي مشاركتكنندگان جدا كند. در اين پژوهش در ابتدا هدف تحقيق، روش مصاحبه و حق مشارك تكنندگان براي شركت در مطالعه يا امتناع آنها توضيح داده شد. اصول محرمانه بودن اطلاعات و كسب رضايت آگاهانه جهت مصاحبه و ضبط گفتگو رعايت گرديد. برخورداري از حق كنارهگيري از پژوهش در هر زمان از جمله ملاحظات اخلاقي بود كه رعايت شد.

يافتهها

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در مجموع مصاحبه با 17 دانشجوي پرستاريموجب دستيابي به غناي اطلاعاتي، اشباع و تكرار داده هاشد. مشخصات فرد ي مشاركت كنندگان در جدول شماره 2آمده است.
از داد هها ي تحقيق 189 كد استخراج شد كه تحت 4 طبقه كلي شامل »مدرس غيراثربخش«، »برنامه درسي غير پويا«، »امكانات و محيط نامناسب آموزشي« و »عوامل مربوط به ويژگي هاي فرد تحت آموزش« طبقه بندي گرديد. هر يك از اين طبقات خود داراي زيرطبقات مربوط به خود بودند (جدول شماره 3).
طبقه اول: مدرس غيراثربخش
اين طبقه مشكلات مربوط به مدرسين دروس نظري را توصيف مي كند. زيرطبقات شامل ويژگي هاي فردي مدرس و مهارت هاي تدريس مي باشد.
زيرطبقه اول: ويژگي هاي فردي مدرس
مشاركت كنندگان معتقد بودند يكي از مشكلات آموزش در كلاس ها ي نظري، ويژگي هاي فردي مدرس از جمله مواجهه نامناسب مدرس با دانشجويان است. در اين مطالعه ب ياحترامي يكي از مصداقهاي مواجهه نامناسب ذكر گرديد.
»فقط كافي است چند دقيقه دير به كلاس برسي بعضي از اساتيد چنان با توهين و بياحترامي با تو برخورد ميك نند كه در محيط آكادميك ًاصلا جاي نداره و تو از هر چي درس و آموزش هست دلسرد ميشي، من نمي گم دير رفتن به كلاس موجه بشه ولي خوب بعضي وقت ها براي همه پي ش مي آد كه دير برسه « (دانشجوي پسر ترم سوم) مشاركت كنندگان در اين پژوهش معتقد بودند كه برخي از اساتيد آن ها در زمينه محتوايي كه آموزش مي دهند داراي سطح قابل قبولي از دانش تخصص ي نيستند و بدنه دانش خود را به روز نمي كنند.
»براساس تجربه دو سال هاي كه كسب كرده ام، كسي كه به عنوان يك مدرس وارد كلاسي مي شود بايد تدريس به انداز هاي براش در اولويت باشه كه آماده سر كلاس بياد عذر ميخوام اينو مي گم بعضي از اساتيد ما همين جوري سر كلاس حاضر مي شوند و هر چي دلشون ميخواد سر كلاس ارايه مي دهند و اصلاً به سرفصل ها توجه هم ن ميكنند … بعضي از سؤال هاي ما در كلاس بي جواب ميماند« (دانشجوي پسر ترم پنجم)
داده هاي به دست آمده از مطالعه نشان داد كه اكثريت دانشجويان معتقدند كه باورهاي اساتيد در مورد رشته پرستاري در نحوه آموزش آن ها مؤثر است. اساتيديكه به حرفه خود متعهد نبودند، بدون علاقه و انگي زه كافي در كلاس ها ي درسي حاضر مي شدند.
»من يادمه از همون ترم يك كه در بعضي از كلاس ها حاضر مي شدم احساس مي كردم كه بعضي ازاساتيد خودشان اصلاً به رشته پرستاري چندان اعتقادي ندارند، بعضي از اساتيد هم كه اصلاً به صراحت به بچه ها مي گفتند كه بهتر است از اين رشته انصراف داده و رشته ديگري را شروع كنند، خوب شما فكر مي كنيد يك همچنين فردي مي تواند در امر آموزش موفق باشد؟«
(دانشجوي دختر ترم هفتم) زيرطبقه دوم: مهارت هاي تدريس
داده هاي به دست آمده از مطالعه نشان داد كه برخي از دانشجويان معتقد بودند كه اساتيدشان از روش هاي نوين در آموزش استفاده نمي كنند. آنان ذكر كردند كه اكثر كلاس ها به صورت استاد- محوري و سخنراني اداره مي شود.
»استادها اغلب مي خواهند از فرصت كلاس به طور كامل استفاده كنند و بدون هيچ وقفه اي يك ساعت و نيم به طور يك طرفه صحبت مي كنند، خوب روش سخنراني روش خستهكننده اي است و به نظر من بعد از دقايق اوليه كلاس، آموزش ديگر چندان مؤثر نيست و تو نمي تواني مثل نيم ساعت اول كلاس حواست رو جمع كني«
(دانشجوي دختر ترم پنجم)
برخي از مشاركت كنندگان به تجربه ناكاف ي برخي از اساتيد خود در مديري ت كلاس اشاره كرده و ذك ر ك ردند كه در برخي از مواقع جو كلاس به گون هاي است كه در آن تمركز كردن مشكل بوده و هدف نهايي آموزش كه يادگيري است، اتفاق نمي افتد. يكي از مشاركت كنندگان در اين زمي نه مي گويد:
»بچه هاي كلاس ما شيطنت بيش از حد دارند و بعضي از اساتيد توانايي برقراري و حفظ نظم كلاسي را ندارند، به طوري كه در بعضي از ساعت هاي كلاس ي متلك و خنده ها و صدا ي موبايل و … چيزهايي هستند كه به تو اجازه نمي دهند كه حواست را جمع كني اصلاً بهتر است بگويم سررشته از دست استاد هم خارج ميشود«
(دانشجوي دختر ترم ششم)
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در اين مطالعه برخي از دانشجويان از شيوه ارزشيابي اساتيد خود راضي نبوده و بيان ميكردند كه امتحانات پايان دوره كاملاً با آموزش طول دوره مطابقتنداشته و سواد آن ها را ارزياب ي نمي كند. در اين زمي نه يكي از دانشجويان اينگونه به بيان تجربياتش پرداخت:
»نمره هايي كه ما از بعض ي در سه ا مي گيريم اصلاً عادلانه نيست باور كنيد بعضي از اساتيد به طور دلبخواهي نمره بعضي ها را كم و زياد ميكنند … بعضي ها هم اصلاً مشخص ني ست سؤالاتشان را از ك جا مينويسند، اصلاً ك ًلا درسي كه مي دهند با سؤالاتشان متفاوت است«
(دانشجوي پسر ترم چهارم) طبقه دوم: برنامه درس ي غير پويا
اي ن طبقه مشكلات مربوط به برنامه درسي را توصيف مي كند. زيرطبقات شامل سازماندهي نامناسب محتواي آموزش و سازماندهي نامناسب زمان آموزش مي باشد.
زيرطبقه اول: سازماندهي نامناسب محتواي آموزش
مشاركت كنندگان در اين پژوهش معتقد بودند كه مخصوصاً در ترم هاي ابتدايي حجم درس ها زياد بوده و تمام واحدهاي سخت با هم ارايه مي شوند كه اكثراً پيش نياز مي باشند. از سوي ديگر برخي از دانشجويان اذعان داشتند كه تعداد واحد دروس عموم ي خيل ي زياد است.
»برنامه ريزي درسي ما در ترم ه ا يكسان نيست ترم يك و دو حسابي برنامه ها شلوغه و درس ها هم سخت است تو هم مجبوري همه واحدها را انتخاب كني تا عقب نموني ولي الان ما در اين ترم واحدهامون و حتي بخش هامون هم سبك شده است« (دانشجوي دختر ترم ششم) مشاركت كنندگان در اين مطالعه معتقد بودند كه محتواي برنامه آموزش پرستاري ايران، خصوصاً در دروس اصلي پرستاري ب ه شكل كامل ترجمه اي است ناكامل از برنامه هاي پرستاري غرب، و دانشجويان را براي ارايه يك مراقبت پرستاري خوب و مطلوب آماده نميكند.
»من مثالي از دروس داخلي- جراحي را بزنم، اساتيد كتاب هاي برونر را براي ما به عنوان رفرنس پيشنهاد مي دهند و در كلاس هم بيشتر از اين منابع تدري س ميشود، برخي از سرفص لهاي اين كتاب ها بيشتر به بيماري پرداخته اند، و خيلي كم به پرستاري پرداخته اند مثال مي آورم در مورد بيما ي آديسون و كوشي نگ ك تاب كه بحث چنداني نكرده و اساتيد هم چندان چيزي اضافه نمي كند« (دانشجوي دختر ترم هفتم)
زيرطبقه دوم: سازماندهي نامناسب زمان آموزش اكثر مشاركت كنندگان در اين مطالعه معتقد بودند زمان كلاس هاي دروس نظري، اغلب بعد از ظهر بوده كه از نظر آموزش زمان چندان مؤثري نيست.
»اكثر كلاس هاي ما بعدازظهرها در دانشكده پرستاري خارج از شهر برگزار مي شود، شما فكرشو بكنيد صبح تا ظهر تو در بيمارستان كارآموزي داشته باشي و بعدازظهر تازه بخواهي با سرويس به دانشكده بري و سر كلاس درس بشيني آيا در شما ديگه تواني وجود داره …
حالا استادت بهترين هم باشه و بهترين آموزش را هم بده شما مي توني استفاده كني؟« (دانشجوي دختر ترم هفتم)
بيشتر دانشجويان شركت كننده در اين مطالعه ذكر ك ردند كه ساعات ارايه شده برا ي برخي از واحدها ي درسي آن ها كم بوده و آن ها در اين ساعات نمي توانند در آن دروس دانش ضروري را كسب كنند. يكي از دانشجويان اين مشكل را بدين گونه به تصوي ر كشيد.
»اساتيد ما در برخي دروس داخلي- جراحي براي ارايه تمام سرفصل ها واقعاً ساعت كم مي آورند، فكر كنيد در چهار جلسه مي شه تمام سرفصل بيماري ها ي عفوني را ارايه كرد … يا با شش جلسه مي شه به تمام بيماري هاي غدد، كبد و ديابت برسي، اصلاً داروشناسي را بگم ما هم همه دانشجوهاي پرستاري در آن مشكل داريم«
(دانشجوي دختر ترم چهارم) طبقه سوم: امكانات و محيط نامناسب آموزشي اين طبقه مشكلات مربوط به محيط و تجهيزات آموزشي را توصي ف مي كند. زيرطبقات شامل فضاي نامناسب كلاس درس، در دسترس نبودن برخي از منابع درسي و در دسترس نبودن برخي از وساي ل كمك آموزشي ميباشد.
زيرطبقه اول: فضاي نامناسب كلاس درس مشار كتكنندگان در اين مطالعه ذكر كردند كه فضاي فيزيكي بعضي از كلاسهاي آن ها مناسب نيست. آن ها بيان كردند كه نور و گنجايش و سروصداي كلاسهايشان طبق استاندارد نمي باشد و اين موضوع يكي از مشكلات مرتبط با فرآيند آموزش دروس نظر ي است.
»من اين ترم فقط چند واحد درس عمومي دارم، باور كنيد وضعيت كلاس هاي ما استاندارد نيست، صداي وسايل گرمايشي سرسام آور است و اصلاً استاد بايد دادبزنه تا صدا به گوش برسه … اگه يه كم دير برسي اصلاً
جايي براي نشستن نيست و تو مجبوري جايي بشيني كهتا آخر كلاس معذب باشي« (دانشجوي پسر ترم هفتم)
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید