دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحه آرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علم ي پرستار ي ايران
مشاوران علمي اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر فروزان آتشزاده شوريده دكتر فرشته آيين حسين ابراهيمي دكتر محمد اسماعيلپور بندبني اكرم پرنده دكتر فاطمه جعفرآقايي دكتر محمدرضا حيدري دكتر ناهيد رژه دكتر مريم رسولي محمدعلي سليماني دكتر رضا ضيغمي دكتر آذر طل دكتر سامره عبدلي پوران فراهاني دكتر انوشيروان كاظمنژاد محمد مجلي سيد سعيد نجفي دكتر مجتبي ويسمرادي دكتر مجيده هروي دكتر فريده يغمايي
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و ماما يي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 1 شماره 2 زمستان 1391، 61-53
تعيين امتياز كمي آسيب هاي شغل ي موجود و عوامل زمينه ساز آن ها در بين پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر اراك

پوران ورواني فراهاني1، داود حكمتپو2، هيمن اميني3
چكيده

مقدمه: پيامدهاي آسي بهاي شغلي در پرستاران شامل افزايش غيبت از كار، مراجعه به پزشك، كاهش ارايـ ه خـدمات و افزايش هزين ههاي اقتصادي مي باشد. در اين راستا هدف از اين مطالعه تعيين شيوع خطرات شغلي و عوامل زمينه ساز آن در بـ ين پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر اراك مي باشد.
روش: اين مطالعه يك بررسي توصيفي مي باشد كه با همكاري 102 نفر از پرستاران شاغل با روش نمون هگيري آسان دربخشهاي داخلي ، جراحي، اورژانس، كودكان و اتاق عمل دو بيمارستان اميركبير و وليعصر (عـج ) شـهر اراك انجـام شـد. ابـزارپژوهش شامل سه پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، عوامل زمينهساز خطرات شغلي و تعيين امتياز عددي انواع آسيب هاي شـ غلي موجود در بين پرستاران بود. نتايج با آزمون آماري كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: شاخص امتياز كمي آسيبهاي شغل ي موجود در بين پرستاران تحت عنوان »خـستگي مـزمن بـا امتيـاز (238)، استرس با امتياز (209)، كمردرد با امتياز (208) و پادرد با امتياز (201)« داراي بيشترين امتياز مرتبط با آسي بهاي شـغلي اظهـار شده توسط پرستاران بودند. فراوان ترين عوامل زمينه ساز آسيبهاي شغلي در بعد محيطي »نامناسب بـودن وسـايل حفـاظتي بـاامتياز (261) و نامناسب بودن ميزان آرامش و سكوت در محيط كار با امتياز (217)«، در بعد مديريتي – اجرايي »كار بيش از يك شيفت و ناكافي بودن تعداد پرستار در بخـش بـا امتيـاز (261)«، در بعـد آموزشـي »عـدم آگـاهي در زمينـه چگـونگي كـاهشاسترس هاي ناشي از كار با امتياز (222)« بود ند. آزمون آماري كاي دو بين آسيب شغلي »خستگي مزمن « بـا عوامـل زمينـه سـازمحيطي »نامناسب بو دن وسايل حفاظتي از قبيل دستكش و …« (02/0≤p)، مديريتي – اجرايـي »كـار بـيش از يـك شـيفت«
(001/0≤p) و آموزشي »كمبود آگاهي در مورد چگونگي كاهش خستگي ناشي از كار« (001/0≤p) ارتباط معنا داري نشان داد.
نتيجهگيري: شاخصترين آسيب شغلي در بين پرستاران مورد بررسي »خستگي مزمن « بود. از طرفي آنهـا بـا عوامـلزمينهساز آسيبهاي شغلي متعددي روبه رو بودند. اين در حالي است كه اين سف يدجامگان براي ارايه مـؤثر خـدمات مراقبتـي بـهجامعه نيازمند سلامت مطلوب جسم و روح مي باشند. بنابراين در راستا ي ارتقاي سطح سلامت پرسـتاران، تـشكيل كميتـه هـاي كاهش ريسك بروز آسيب هاي شغلي در تمامي بيمارستان هاي كشور پيشنهاد مي شود.

كليد واژه ها: خطرات شغلي، پرستاران، عوامل زمينه ساز شغلي
تاريخ دريافت: 6/8/1391 تاريخ پذيرش: 16/11/1391

– كارشناسي ارشد پرستاري، عضو هيأت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران
– دكتراي پرستاري، استاديار و عضو هيأت علمي، مديريت تحقيقات و اطلاعرساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– دانشجوي فوريت پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران
مقدمه

محل كار، جا يي كه بيشتر مردم ساعتهاي ز يـادي ازبيداريشان را در آنجا ميگذرانند، م يتواند م كاني خطرزا باشد (1). يكي از خطرسازتـرين مكـان هـا جهـت فعاليـت شـغليبيمارستان ها ميباشند. كاركنان بيمارستانها در معرض خطـرعوامل آس يبزاي متعـدد ز يـست شـناختي، ف يزيكـي و روانـي ميباشند. پرستاران به علت درگير بودن در مراقبت بيمـاران ازجمله كادر درمان ي هستند كه در معرض ميزان بـسيار بـالاي عوامل آس يب زا مي باشند (2). عواملي كـ ه در ايجـاد خطـراتشغلي مؤثر است شامل شرايط كاري نامناسب، فقدان تجربـه،حضور در شيفت شب، استرس شغل ي، سـاعات طـولاني كـ ار، خستگي، اختلالات خواب و… مي باشـند (3). خطـرات ديگـراين محيط شامل خطرات ناشي از اشعه و عفونت، مرگ و مير بيماران، حجم كاري ز ياد، پا يين بودن حقـوق و مزايـ ا، تغ ييـ ر مددجو، پرستار ي از بيماران با نيازهاي مراقبت ي پيچيده، ضعف كار گروه ي، به كارگيري شيوه هاي نامناسب ارزشيابي، فعاليـ ت در فــضا ي فيزيكــي نامناســب و غيــر اســتاندارد و عوامــل بيولــوژيكي مــي باشــند (4و5). پرســتاري يكــي از مــشاغل پراسترس مي باشد. جامعه پرستار ي آمريكا اعلام كرد بيشترين نگران ي س لامتي پرس تاران (5/70%) مرب وط ب ه اس ترس ميباشد، كه از دلايـ ل اصـلي ايجـاد آن، خـستگي در پايـ ان شيفت مي باشد (6). در مطالعهاي م يزان ش يوع استر س در بين پرستاران در مالزي 5/49% گزارش شد و در انگلستان استرس بعد از اختلالات سيستم عضلان ي – اسكلتي به عنوان دومين مشكل بهداشت شغل ي شناخته شده است (7). در تحقيقي كـه قاسمي و عطار به منظور بررسي شـدت عوامـل اسـترسزاي شـغلي در 170 نفـر از پرسـتاران شـاغل در تبيمارسـ ان هـاي شهرهاي بابل، ساري و بهشهر انجام دادند، نتـايج نـشان داد 76% پرستاران استرس در حد متوسط را تجربـه كـ رده بودنـد
(5). كاركنان مراقبتهاي سلامت ي نه تنهـا در معـرض خطـرمشكلات روح ي- روان ي هـستند، بلكـ ه در معـرض خطراتـي نظير خطر ابتلا به بيماري عفون ي (سـل )، خطـرات شـيميايي (آلرژي به لاتكس)، آلودگي به خون و مايعات بدن (خطر ابتلا به ايدز و ساير بيماري هاي مربوط به خون) مي باشـند (6). در سال 2003 مر كز كنترل و پيشگيري از بيماريها عنوان كـ رد كه 38% پرستاران به مشكلات و صدمات پشت و كمر مبـتلاهستند، پرستاران 27/4 بار بيشتر از پزشكان در معرض خطـرقرار دارند . صدمات اجسام نوك تيـ ز و آلـوده در بخـش هـاي مراقبتهاي بهداشت ي بيش از 20 پاتوژن منتقله از خون را بـهكاركنان بهداشتي منتقل مي كند (3).
كاركنـان مراقبـت بهداشـت ي بـ يش از سـاير مـشاغل از صدمات اس كلتي- عضلاني رنج مي برند. مطالعات ز يادي نـشانميدهند بين سخت ي، اسـترس و حجـم كـ ار ز يـ اد بـا صـدماتاسكلتي- عضلاني در بين پرستاران در محل كار ارتباط معنـاداروجود دارد (8). پرسـتاران يكـي از بـالاترين م يـ زان اخـتلالاتعضلاني- اسكلتي را نسبت به ساير مشاغل دارنـد، اخـتلالاتپشت پي درپـي و م يـزان آن در سـال 30%-60% اسـت (9). از خطرات د يگر در حرفه پرستاري آلودگ ي ناش ي از خون و مايعات بدن است . در تحق يق خالو يي و همكاران نـشان داد كـ ه 33% از كادر پرستار ي در يك سال دچار آسيب ناشـي از سـوزن آلـودهشدهاند (2). آلرژي به لاتكس به علت تماس مكرر با وسـايل ومحصولاتي كه دارا ي لات كس مي باشد، به نظـر مـي رسـد كـهفاكتور خطر بزرگي براي كاركنان بهداشت ي باشد . در مطالعـهاي كه Suli و هم كاران به منظور تعيين م يزان ش يوع و فاكتورهاي خطر برا ي آلرژ ي به لاتكس در كاركنان بهداشت ي انجام دادنـد،نتايج نشان داد 3/86% كاركنـان در تمـاس بـا لاتكـ س دچـاردرماتيت مي شوند و در اين بين زنان و پرستاران بيش از سايرين دچار آلـرژي بـه لاتكـ س بودنـد (10). در بـس ياري از كـ شورها خطرهاي شغل ي از عمدهترين مش كلات بهداشت شـغلي اسـت. مهم ترين پيامدهاي خطرات شغلي شامل افزايش غيبت از محل كار، مراجعه بيشتر به پزشـك، كـ اهش ارا يـ ه خـدمات، اتـلافساعات كاري و ناتوان ي اسـت (3). صـدمات مربـوط بـه كـ ار وبيماري هز ينههاي اقتصاد ي ز يادي بـه كاركنـان، خـانواده و در نهايت به جامعه وارد مي كند (1). در گزارش ي هز ينـه بي مـاري وصدمات شغل ي مراقب ين بهداشت ي سـاليانه بـيش از 418 بيليـ ون دلار به طور مستقيم برآورد شده بود (11). در يك مطال عه هز ينه صدمات پشت سالانه تقريباً 16 بيليـ ون دلار بـرآورد شـده بـود (12). محيط كار مطلوب، محيطي اسـت كـ ه نـه تنهـا از نظـربهداشتي آس يبرسان نباشد، بلكه موجب ارتقاي سطح بهداشتو سلامت ي كاركنان، چه از نظر فيزيكي و چه از نظر رواني گردد .
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

همچنين طراح ي مح يط كار مطلوب سبب افزايش بهـرهوري وكاهش غ يبت از كار شده، و در نتيجه سود سرشاري را به دنبـالخواهد داشت . در كشور ايـ ران درصـد بيـ شتر شـاغل ين سيـ ستم بهداشت و درمان را پرستاران تشكيل مي دهند. كيفيت عمل كـ رد پرستاران در مراقبت از بيمـاران بـه سـلامت جـسمي و روانـي پرستاران وابسته است (5). سلامت جسم ي و رواني پرسـتاران وشدت عوامل خطرساز شغلي در كاهش كمي و كي فـي رانـدمانكاري مؤثر بوده و با كيفيت عمل كرد آنها در مراقبت از بيمـاراندر ارتباط مي باشد، با كاهش عمل كرد شغل ي، مش كلات جسم ي و رواني فراوان براي پرستاران به وجود آمده و به مرور زمان ايجاد فرسودگي شغل ي م ي كند. علي رغم اين كه تحقيقـات زيـادي درزمينه خطرات شغلي انجـام شـده، ولـي تحقيقـي كـه عوامـلخطرساز را به صورت كلـي در سـه بعـد محيطـي، مـديريتي- اجرايي و آموزشي بررسي نموده باشد و راهكار مناسبي در جهترفع آن با توجه به شرايط موجود ارايه نمايد، موجود نيـست. لـذاتحقيق حاضر مي كوشد با بررسي ميزان ش يوع خطرات شـغل ي و عوامل زم ينهساز آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر اراك، به منظـوركاهش و رفع آنها راهكار مناسبي ارايه نمايـد و از ايـن طريـقنقشي در بهبود اطلاعات در رابطه با مـشكلات كـاري موجـودبراي پرستاران داشته باشد. تا مد يران، مس ؤولان و برنامهريـ زان بهداشتي- درماني كشور با استفاده از ايـ ن اطلاعـات از عواقـبسوء خطرات شغلي پيشگيري كنند.

روش مطالعه

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مي باشد كه درسـال1390 در دو بيمارســتان آموزشــي شــهر اراك (بيمارســتان اميركبير و وليعصر) انجام شد . 102 نفر از پرستاران شـاغل دربخش هاي داخلي، جراحي زنـان و مـردان، اورژانـس زنـان ومردان، كودكان (اورژانس، بستري و نوزادان) و اتاق عمل، بـهصورت نمون هگيري آسان (Convenience sampling) انتخاب شدند . معيارهـاي ورود بـه مطالعـه شـامل: در زمـانمطالعه پرستار شـاغل در بخـشهـ اي مـورد بررسـي باشـند،حـوادث اتفـاق افتـاده در محـل كـار باشـن د و تكميـل فـرم رضايت نامه شركت در مطالعه، بود. ابزارهاي پژوهش عبارتنـداز: روش جمع آوري اطلاعات به صورت پرسشنام هاي مشتملبر 73 س ؤال است كه در 3 قسمت طراحي شده است. بخـشاول: شامل مشخصات دموگرافيك پرستاران (15 سـؤال ) كـهدر روند تحقيق مورد نياز بود، عبارتند از: سن، جـنس، سـمت،تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزاندان، سابقه كار در بالين،نوع استخدام، بخش محل وظيفه در يك سـال گذشـته، قـد،وزن، وضعيت شيفت كاري، شغل دوم، راست دست يـا چـپدســت، ســابقه دوره آموزشــي در دوران تحــصيل و بعــد ازتحصيل، بخش دوم: پرسشنامه عوامل زمينهساز مح ي طـي (8 سؤال)، عوامل زمينهساز مديريتي (11 سؤال) عوامل زمينهساز آموزشـي در بـين پرس تاران شـاغل (14 س ؤال) كـه نح وه دستهبندي به صورت هميشه، اغلب، گاهي، هرگز و امتيـازاتهر سؤال از 0-3 مي باشد. بخش سوم : پرسشنامه تعيين امتيازعددي آسيبهاي شـغلي موجـود در بـين پرسـتاران شـاغلعبارتند از : احتمال آسي بهاي فيزيكي، شيميايي، بيولـوژيكي،رواني- اجتماعي ، سازماني و ارگونوميك مشتمل بر 23 سؤال كه نحوه امتيازدهي به صورت هميشه، اغلب، گاهي، هرگـز وامتيازات هر سؤال از 0-3 مي باشد. نحوه محاسبه براي تعيين امتياز عددي به اين ترتيب است:
امتياز نمره كسب شـده= مجمـوع (فراوانـي هـر پاسـخضربدر ضريب پاسخ) بالاترين امتياز آسيب شغل ي رتبه 1 است.
روايي ابزارها به روش اعتبار محتوا استفاده شد. در اين روش پرسشنامه بـا توجـه بـه منـابع و كتـب معتبـر و سـاير پرسشنامههاي تأييد شـده در ايـ ن زم ينـه تهيـ ه و پـس از آنتوسط ده نفر اعضاي هي أت علمي بررسي و سپس اصـلاحاتلازم صورت گرفت. و پايايي ابزار از طريق انجام روش تعيينثبات دروني ابزار با محاسبه آلفاي كرونبـاخ بررسـي و تعيـي ن گرديد. به اين ترت يب كه پرسشنامه توسط 30 نفر از پرستاران(به غ ير از گروههاي شر كت كننده در مطالعه) تكميل و پس ازيك هفته مجدداً پرسشنامهها به همان افـراد داده شـد و هـرنوبت با اطمينان 95% تطبيـ ق داده شـد و اشـكالات آن نيـ ز برطرف گرد يد. در اين مورد از آزمون آلفـا كرونبـاخ 82/0=α تعيين گرديد . اين مطالعه داراي كد تصويب طرح تحقيقاتي بهشماره 631 از شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك، وكد اخلاق در پژوهش هاي پزشكي مي باشد.

يافتهها
نتايج نشان داد (2/88%) پرستاران واحدهاي پژوهشزن و (8/11%) مــرد، (3/84%) داراي مــدرك كارشناســي و (7/15%) بهيــار، ميــانگين ســن آنــان 1/7±6/32 ســال،
(6/70%) متأه ل و (4/29%) مج رد؛ مي انگين س ابقه ك ار
6/7±9 سال ، (4/79%) شيفت در گـردش و (7/16%) ثابـتصــبح، (2/39%) قــراردادي، (5/25%) پيمــاني و (3/35%) رس مي بودن د. اكثري ت پرس تاران (1/44%) ب دون س ابقه آموزش در مورد خطرات شغلي مي باشند (جدول شماره 1).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتايج حاصل از پرسشنامه عوامل زمينهساز آسيب هـاي شغلي پرستاران نشان داد كه بيشترين عامل زمينهسـاز (رتبـهاول) در بعد محيطي (نيروي انساني، امكانات) »نامناسب بودن وسايل حفاظتي (از قبيـل دسـتكش …)«، در بعـد مـديريتي – اجرايي »كار بيش از يك شيفت و ناكافي بودن تعداد پرسـتاردر بخش «، در بعد آموزشي »ناكافي بـودن آگـاهي در زمينـهچگونگي كاهش خستگيهاي ناشي از كار« و شـاخص تـرينآسيبهاي شغلي در يك سال گذشته بـه ترتيـب »خـستگيمزمن، استرس، كمردرد و پادرد« بودند (جداول شماره 2و3).
آزمون آماري كـاي دو بـين آسـيب شـغلي »خـستگيمزمن« با عامل زمينهساز محيطي »نامناسـب بـودن وسـايلحفاظتي از قبيل دستكش و …« (02/0 ≤p) و بين »خستگي مزمن« با عامل زمينهساز مديريتي- اجرايي »كار بيش از يكشـيفت« (001/0≤p) و بـين »خـستگي مـزمن« بـا عامـل زمينهساز آموزشي »كمبود آگاهي در مورد چگـونگي كـاهشخستگي ناشي از كار« ارتباط معنـاداري (001/0 ≤p) نـشانداد. همچنين بين خستگي مزمن با شيفت در گـردش (04/0 ≤p) و تعداد فرزنـدان (027/0≤p) ارتبـاط معنـا داري وجـودداشت؛ ولي بين ساير متغيرهاي اطلاعات دموگرافيك (سـن،جنس، تحصيلات و …) با خـستگي مـزمن ارتبـاط معنـاداري (87/0≤p) وجود نداشت . تحليل داد هها نشان داد بـين خطـرشغلي »استرس« با عامل زمينه ساز مديريتي- اجرايي »ناكافي بودن تعداد پرستار در بخش« (01/0≤p)، »استفاده نادرست از پرستار در شيفت« (002/0≤p)، »زياد بودن حجم كار پرستاردر شيفت « (001/0≤p)، »ناكافي بـودن زمـان بـراي انجـامكار« (011/0≤p)، »تعداد زيـاد شـب كـاري « (002/0≤p)، »كار بيش از يك شيفت« ارتباط معناداري (031/0≤p) وجود داشت. همچنـين بـين آسـيب شـغلي »اسـترس « بـا عامـلزمينهساز آموزشي »كمبود آگاهي در مـورد وضـعيت صـحيحبدن هنگام كار« (031/0≤p)، »چگـونگي كـاهش خـستگيناشي از كار« ارتباط معناداري (005/0≤p) وجود داشت. ولي بين استرس با ساير متغيرهاي اطلاعـات دموگرافيـك (سـن،جنس، تحصيلات و …) ارتباط معناداري وجود نداشت. تحليل دادهها نـشان داد بـين آسـيب شـغلي »كمـردرد « بـا عامـلزمينهساز محيطي »نامناسب بودن ايمنـي تجهيـزات وسـايلكار« (005/0≤p) ارتباط معناداري وجود داشت. همچنين بينآسيب شغلي »كمردرد« با عامل زمينهساز مديريتي- اجرايـي »عدم توجه پرستاران نسبت به خطرات شـغلي« (30/0≤p)،
»ناكافي بودن زمان براي انجام كار « (002/0≤p)، »كار بيش از يك شيفت« ارتباط معنـاداري (030/0≤p) وجـود داشـت.
همچنين بين كمردرد بـا سـن (018/0≤p) و سـابقه كـار دربالين ارتباط معناداري (027/0≤p) وجـود داشـت؛ ولـي بـينساير متغيرهاي اطلاعات دموگرافيك (جنس، تحصيلات و …) با كمردرد ارتباط معناداري وجود نداشت. بخشهـ اي اطفـال،ارتوپدي، اتاق عمل، اورژانـس، داخلـي و جراحـي بـه ترتيـببخش هاي با ريسك بالا از نظر وجود آسيب هاي شغلي بودند.
جدول 1- توزيع فراواني مطلق و نسبي مشخصات فردي پرستاران مورد پژوهش
درصد فراواني مشخصات فردي
11/8 12 مذكر جنسيت
88/2 90 مؤنث 15/7 16 بهيار تحصيلات
84/3 86 ليسانس 29/4 30 مجرد وضعيت تأهل
70/6 72 متأهل 45 46 1-5 سابقه كار (سال)
16/7 17 6-10 19/6 20 11-15 18/6 19 >16 15/7 16 بهيار سمت
74/5 76 پرستار 9/8 10 سرپرستار 39/2 40 قراردادي وضعيت استخدام
25/5 26 پيماني 35/3 36 رسمي 79/4 81 در گردش وضعيت شيفت
16/7 17 ثابت صبح 2 2 ثابت شب 2 2 ثابت عصر وشب 3/9 4 بله شغل دوم
96/1 98 خير 27/5 28 دوره تحصيل سابقه دوره آموزش خطرات شغلي
28/4 29 بعد از تحصيل 44/1 45 نداشتن آموزش جدول 2- توزيع فراواني مطلق و نسبي نظرات پرستاران درباره اولويت آسيب هاي شغلي
امتياز هرگز (0) گاهي (1) اغلب (2) هميشه (3) متغير بعد
درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 261 1 1 4/9 5 31/4 32 62/7 64 نامناسب بودن وسايل حفاظتي محيطي
261 1 1 4/9 5 31/4 32 62/7 64 ناكافي بودن تعداد پرستار در بخش اجرايي- مديريتي
261 2/9 3 8/8 9 17/6 18 70/6 72 كار بيش از يك شيفت 222 2/9 3 9/8 10 53/9 55 33/3 34 چگونگي كاهش خستگي هاي ناشي از كار آموزشي

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 3- رتبه امتياز عددي آسيب هاي شغلي و عوامل زمينه ساز آن ها در بين پرستاران مورد پژوهش در ابعاد مختلف
رتبه در كل رتبه در حيطه امتياز متغير بعد
1 1 261 وسايل حفاظتي (از قبيل دستكش …) محيطي
6 2 217 آرامش و سكوت در محيط كار 8 3 214 ايمني و تجهيزات وسايل كار (عدم يا نقص) 1 1 261 كار بيش از يك شيفت اجرايي
1 1 261 ناكافي بودن تعداد پرستار در بخش 2 2 260 زياد بودن حجم كار پرستاران در شيفت 3 3 253 تعداد زياد شب كاري 5 1 222 ناكافي بودن آگاهي در زمينه چگونگي كاهش خستگي هاي ناشي از كار آموزشي
7 2 215 ناكافي بودن آگاهي در زمينه وضعيت صحيح بدن هنگام كار 9 3 213 ناكافي بودن آگاهي در زمينه اهميت استراحت وقفه اي در هنگام كار طولاني 16 1 138 آسيب ناشي از اجسام تيز و برنده (رگ گيري…) تصادف شيوع خطرات شغلي
17 1 129 اشعه ايكس و U.V فيزيكي 14 1 188 صدمات ناشي از مواد شوينده و پاككننده پوست شيميايي 12 1 203 تماس پوستي با خون، مايعات و ترشحات بدن بيولوژيكي 4 1 238 خستگي مزمن رواني- سازماني 10 2 209 استرس 11 1 208 كمردرد ارگونوميك 13 2 201 پادرد 15 3 177 زانودرد

جدول 4- تعيين بهترين راهكار از بين راهكارهاي برتر
رتبه جمع
امتياز نيروي انساني
0-5 امكانات و وسايل
0-5 رضايت
پرسنل
0-5 زمان 5-0 هزينه 5-0 كاربرد 5-0 راهكار
1 26 4 4 5 4 4 5 برگزاري كلاس هاي آرامسازي
2 25 4 3 5 3 4 5 آموزش به پرستاران در مورد چگونگي رفع مشكلات و كنترل شرايط استرسزا
3 24 4 4 5 3 3 5 آموزش به پرستاران در مورد ارگونومي كار
3 24 4 3 4 4 4 5 قرار دادن وسايل حفاظتي در اتاق بيماران
4 23 4 4 3 3 4 5 تدوين قوانين و مقررات و روشهاي اجرايي حفظ سكوت و آرامش در بيمارستان
4 23 3 4 4 4 3 5 تعديل شيفتهاي كاري پرستاران
5 21 4 2 5 3 2 5 آموزش پرسنل از طريق برگزاري كلاس، سمينار، كتابچه و … به صورت دوره اي

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017


پاسخی بگذارید